Циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально – економічної підготовки

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини

Завідує – Івах О. С.

(032) 239-40-13

Дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу – це комплекс навчальних дисциплін: філософія, культурологія, правознавство, економічна теорія, політологія, соціологія, історія України, етика та естетика, релігієзнавство та інші. У своїй сукупності ці дисципліни покликані формувати у студентів гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми, зазначені дисципліни формують у особистості ціннісне ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активну за формою та моральну, за змістом, життєву позицію.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента.

Навчальні дисципліни соціально – гуманітарного циклу допомагають зрозуміти вимоги сучасного суспільства:

 • громадянськість, пов’язану зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у суспільному прийнятті рішень, в урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом у функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства;
 • взаємоповага до мови, історії, релігії і культури інших націй;
 • володіння інформаційними технологіями, уміння критично ставитися до засобів масової інформації;
 • бажання і готовність постійно навчатись.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально – пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

Зміст навчально-методичної роботи циклової комісії
Головна мета роботи циклової комісії полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організації самостійної роботи студентів;
 • окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота.

Навчальна робота

Навчальна робота циклової комісії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних освітніх технологій , демократизації навчального процесу і спрямована на поліпшення успішності студентів.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання, модульно- рейтингового навчання тощо . На засіданнях циклової комісії систематично проводиться аналіз змісту навчальних програм, вносяться до них зміни, домагаючись логічності змісту тем дисципліни, що вивчаються, реалізації міжпредметних зв’язків.

У центрі уваги циклової комісії є індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Поряд із навчальною роботою циклова комісія вирішує і виховні завдання, перш за все  національно-патріотичного спрямування. Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи зі студентами та модернізації навчально-виховного процесу.

Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової історичної науки.

Методична робота

Методична робота є засобом реалізації навчально-виховних цілей, які стоять перед цикловою комісією. Зміст цієї роботи полягає в удосконаленні методичної майстерності викладачів формуванні педагога-дослідника, який би працював над зміною авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану, відзасвоєння студентом знань до всебічного розвитку людини як особистості, як найвищої цінності суспільства; сприяти реалізації принципу: не людина для держави, а держава для людини.

Методична робота циклової комісії суспільних дисциплін носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів. У зв’язку зцим, на підставі аналізу роботи за попередній рік і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, виробляються основні напрями, сформульовані кількома проблемами, над якими комісія працює протягом одного року.

Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні ними психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності циклова комісія організовує заходи:

 • обговорення індивідуальних планів викладачів щодо підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації; заслуховування звітів про їх виконання;
 • підготовка викладачами методичних доповідей та рефератів; обговорення їх на засіданнях комісії;
 • залучення викладачів до участі в підготовці загальних по ВНЗ методичних конференцій і семінарів, до активного обговорення питань, що на них розглядаються;
 • розробка окремих методик викладання дисциплін циклу;
 • вивчення та запровадження нових технологій навчання в навчальному процесі.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню передового педагогічного досвіду роботи викладачів своєї комісії. Це сприяє поліпшенню професійного рівня викладачів, якості навчання та вихованнястудентів.

Вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду здійснюється шляхом:

 • написання викладачами методичних розробок на базі власного досвіду;
 • організація відкритих занять та їх аналіз;
 • обговорення на засіданнях комісії взаємовідвіданих занять;
 • організація семінарів, бесід за круглим столом на яких обговорюється й узагальнюється досвід роботи окремих викладачів;
 • залучення викладачів до участі в роботі обласних методичних об’єднань.

Викладачами підготовлені такі напрацювання:
Цінності гуманістичної освіти / Голов. ред. – д-р Г.-Х. Остер (Швеція), упор. С.О. Черепанова, Д.І. Бородій (Україна). – Львів, 2009. – 304 с.

Черепанова С.О. Стратегія філософії освіти: гуманітарність, базисні концепти, загальні принципи / С.О. Черепанова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія “Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія”. – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2010. – Т. 23 (62). – № 4. – С. 235.

Черепанова С. Цілепокладання філософії освіти: становлення суб’єкта культури / С. Черепанова // Філософія освіти. – 2010. – № 1-2 (9). – С. 194 – 209.

Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина – наука – культура- мистецтво – стиль мислення. Монографія. – Львів: Світ, 2011. – 408 с.

Черепанова С.О. Філософія освіти: ідея цілісності людини і модальність можливого / С.О. Черепанова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія “Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія”. – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2011. – Т. 24 (63). – № 3-4. – С. 45.

Навчально-методичний посібник з політології. Укладач: Христосенко О.Ю. – Львів: Видавництво «Растр-7»,2013 р. – 154с.

Луців О.Ю. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення тем з курсу «Правознавство». – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013 – 80с.

Дні кривавих свастик (Греко-католицька церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941 – 1944 рр.).2016 р. Викладач Сурмач О.І.

Викладачі циклової комісії суспільних дисциплін є співавторами колективної монографії «Духовність педагога – майбутнє України» (Нестер І.І., Галюк Т.П., Дзюбинська Л.Я., Луців О.Ю., Христосенко О.Ю.).

 

З 1994 р. студенти Львівського національного університету імені Івана Франка історичного факультету проходять педагогічну практику на базі коледжу під керівництвом викладачів циклової комісії. Завершується педагогічна практика проведенням спільних виховних заходів на культурно-історичну тематику: КВК, вікторини, зустрічі, конференції, конкурси на краще знання історії рідного краю.

Співпраця з іншими вузами та установами
На засідання циклової комісії та відкриті виховні заходи запрошуються історики, політологи, свідки визначних подій: К.Бондаренко, В.Вятрович, Р.Забілий, Я.Сватко,Л.Онишко, Д.Гусяк, Л.Купчик, В.Гуменюк, А. Козицький, І. Танчин, А. Романюк, Т. Поліщук.
Викладачами циклової комісії налагоджена тісна співпраця з музеями: Державним меморіальним музеєм Михайла Грушевського у Львові, Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького, Львівським історичним музеєм, Національним музеєм-меморіалом жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького”, музеєм-меморіалом Івана Франка та ін.

Кожен навчальний рік починається з уроку для першокурсників у Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського.
Традиційно студенти коледжу беруть участь у вшануванні пам’яті Михайла Грушевськогота Івана Франка.

 

Викладачами регулярно проводяться заняття-екскурсії в музеях Львова з метою глибшого засвоєння тем з історії України, культурології, релігієзнавства, етики та естетики, філософії, історії української культури.

Перебуваючи в панорамі подій минулого, студенти співпереживають історичні моменти, які глибше закарбовуються в пам’яті. Конференція “М. Грушевський — корифей української історичної науки” — це спільна праця працівників музею, членів товариства “Холмщина”, викладачів суспільних дисциплін та студентів Педагогічного коледжу.

Викладачі циклової комісії приймають участь у науково-практичних конференціях:

М. Грушевський — корифей української історичної науки;

Михайло Грушевський – основоположник української історичної науки, творець української історіографії;
Громадянське суспільство: філософія розвитку в Україні;

Філософія освіти і педагогіка в епоху глобалізації, становлення нового типу педагога як суб’єкта культури. Керівник проекту: к.ф.н. Черепанова С.О. Учасниками дискусії були викладачі та студенти коледжу;

«Щиро кохати став я отчизну свою Україну…» (Урочиста академія з нагоди дня народження Михайла Грушевського) Ювілейна наукова конференція «Михайла Грушевський: історія та сучасність»;

Всеукраїнський форум вчителів «Турбота про вчителя – майбутнє держави» (виступ викладача Галюк Т.П. з доповіддю на тему: «Соціальний захист вчителя»).

Учасниками урочистих вечорів були:

А.Козицький – кандидат історичних наук , доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.
Р.Забілий – директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького”;
М.Посівнич – Президент благодійного фонду „Літопис УПА”;
Д.Гусяк – ветеран визвольного руху, зв’язкова Головного командира УПА Р.Шухевича;Я.Сватко – публіцист-журналіст (Галицька Видавнича спілка) та ін.

Студенти старших курсів залучаються до науково-пошукової роботи. У коледжі проводяться студентські науково-теоретичні конференції: „Воював пером і автоматом… до 100-річчя Михайла Дяченка – Марка Боєслава –„Гомона”, „Вбивство у Роттердамі. Замах на провідника ОУН Євгена Коновальця”, «Запали свічу», приурочена пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. (запалення свічок пам’яті та перегляд фільму«Голодомор», «Брати», про допомогу Галичини Східній Україні).

Національно-патріотичному вихованню, оволодінню глибокими знаннями, правдивою інформацією як основою національної самобутності сприяють виховні години, які проводять викладачі циклової комісії суспільних дисциплін: Нестер І.І., Галюк Т.П., Сенич Г.Б., Луців Л.Ю., Дзюбинська Л.Я., Івах О.С., Черепанова С.О., Христосенко О.Ю., Сурмач О.І., Шукалович А.М. з відомими науковцями, дослідниками, свідками подій.

Важлива роль у виховному процесі належить роботі з академгрупами, де основною опорою є керівник групи, який створює мікроклімат довіри і взаєморозуміння. Напрям роботи зосереджений на підвищення успішності, виховання високих професійних якостей, розвиток ініціативи і самостійності, формування морально-світоглядних позицій, культури особи, дисциплінованості.

Важлива роль в роботі керівників акадегруп належить пресінформаціям, тематику яких розробляють викладачі суспільних дисциплін. Особливе місце в роботі належить відкритим виховним заходам в академгрупах. Це виховні заходи патріотично-пізнавального спрямування.

Формуванню високих естетичних смаків, загальної культури особи сприяє організація перегляду вистав в Національному академічному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької і інших театрах міста. Надзвичайно приємною подією був культпохід у театр ім. М. Заньковецької на зустріч з ліричною поезією Д.Павличка у виставі “Два кольори”.

Викладачі циклової комісії організовують пішохідні екскурсії по Львову, Замках Львівщини – “Золота підкова”, На батьківщину гетьмана Сагайдачного в с. Кульчиці, На батьківщину І.Франка с. Нагуєвичі, екскурсія у Стародавній Київ, Шевченківські місця (Канів, Моренці, Кирилівка), урочиста піша хода до Меморіалу Українських Січових Стрільців на Янівському цвинтарі.

Викладачі суспільники організували зустріч з Марією Людкевич, львівською поетесою лауреатом республіканської літературної премії імені Лесі Українки, премії «Благовіст» імені М.Шашкевича на тему: «Життя прекрасне, а мені так хочеться творити»; зустріч з членами товариства «Гуцульщина», музикантом, лауреатом міжнародного Гуцульського фестивалю Осипом Костюком, письменником і збирачем гуцульського фольклору Миколою Негричем – «Нас єднає край Гуцульський, нас єднає пісня»; цікава зустріч відбулась з львівською поетесою Анною Канич, захід присвячений проблемі еміграції «Політ на зраненім крилі».

Аудиторії історії України та правознавства імені Михайла Грушевського та суспільних дисциплін імені Григорія Сковороди є осередками методичного забезпечення навчальних дисциплін та виховних заходів.

У них зібрані робочі навчальні плани, курси лекцій, методичні рекомендації до написання семінарських та практичних занять, методичні вказівки до виконання творчо – пошукових робіт. Значна увага приділяється методичній роботі, розгляду методичних розробок та рекомендацій. Навчально-виховна робота циклової комісії проводиться у співпраці з іншими цикловими комісіями, забезпечуються міжпредметні зв’язки.

Викладачі виявляють активну громадянську позицію і є членами суспільно – культурних товариств «Незгасима зоря Холмщини» та «Гуцульщина».

Викладачі комісії суспільних дисциплін базують свою роботу на основі ідей Клода Гельвеція «…сформувати з дітей патріотів, забезпечивши їх щастя і добробут нації, розкрити серце дитини для гуманності, а розум для правди».

Співробітники

завідувачІВАХ Оксана Стефанівназавідувач
викладачБАНКОВСЬКИЙ Карл Йосифовичвикладач
викладачГРЕЧУХ Людмила Зеновіївнавикладач
викладачДУМИЧ Оксана Михайлівнавикладач
викладач (сумісник)СЕНИЧ Галина Богданівнавикладач (сумісник)
викладач (сумісник)СУРМАЧ Оксана Іванівнавикладач (сумісник)
викладач (сумісник)ШУКАЛОВИЧ Анна Миколаївнавикладач (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

Викладацький розкладВітаємо Юринець Іванну!

04.06.2018 | 12:22

26 травня 2018 року  на базі Екологічного коледжу ЛНАУ відбулася ХХVІІІ обласна олімпіада з історії України серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у Львівській області.
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка представляли студенти Юринець Іванна (ДШВ – 11), Семікашева Діана (ДШС – 11), Луньо Вероніка (ШКВ – 12). До участі в олімпіаді студентів готували викладачі Сурмач О.І. та Івах О.С.
За результатами ІІ туру олімпіади почесне ІІІ місце здобула Юринець Іванна.
Вітаємо переможницю і бажаємо успіхів у подальших наукових і творчих...

Читати »

Участь у заходах з нагоди 157-ї річниці перепоховання Кобзаря в Україні

25.05.2018 | 12:49

22 травня минуло 157 років від дня перепоховання Тараса Шевченка з Петербурга на Дніпрові кручі, як заповідав Великий Кобзар.
З цієї нагоди у Львові відбулося покладання квітів до пам’ятника Кобзареві, яке організувало Львівське обласне відділення Товариства «Просвіта».
В урочистостях, що відбувалися у цей день біля пам‘ятника Тарасові Шевченку, взяли участь діячі культури, громадські діячі, представники громадських організацій, навчальних закладів м. Львова, зокремавикладачі та студенти Педагогічного коледжу  Львівського національного  університету імені Івана Франка.
Після виконання Державного Гімну України до присутнім звернувся голова «Просвіти» Львівщини...

Читати »

Участь у дискусії до Днів Європи в Україні

25.05.2018 | 11:56

Львівський Центр розвитку місцевого самоврядування с пільно з головами об’єднаних територіальних громад Львівщини Ярославом Деркаем із Жовтанецької та Йосифом Фабрига із Великолюбінської ОТГ   у рамках святкування Днів Європи в Україні у Львівському ЦРМС, створеному за підтримки Програми #U_LEAD з Європою, провели захід у форматі “Світове кафе”. Під час зустрічі  шукали відповіді на складні запитання: Чому сучасна молодь прагне залишитися у великому місті? Яким повинно бути місце лікаря і вчителя у місцевій громаді?
Які умови роботи і життя повинні бути у лікаря і вчителя у громаді?
Дискусія відбулась ...

Читати »

«Протидія дезінформації через підвищення медіаграмотності майбутніх педагогів і вчителів»

10.05.2018 | 15:24

8 травня 2018 року  організація Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Студентське братство» провела лекцію і  семінар  з медіаграмотності “Як протидіяти дезінформації” для студентів спеціальностей “Соціальна робота” та “Початкова освіта” Педагогічного коледжу.
Лекція стала черговим заходом проекту «Протидія дезінформації через підвищення медіаграмотності майбутніх педагогів і вчителів», який Студентське братство проводить за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США. Своє сприяння для проведення заходів також надали Львівська ОДА, з якою Студентське братство підписало угоду про співпрацю.
Олег Яценко, координатор проекту, виступив перед учасниками заходу і розповів...

Читати »

“Великдень всіх нас на гостини просить”

17.04.2018 | 12:14

Великдень всіх нас на гостини просить,
Малює сонце полотно небес,
І писанку, як усмішку, підносить:
«Христос Воскрес! Воістину Воскрес!»
11 квітня студенти та викладачі Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка відзначили Воскресіння Христове Великодніми забавами у Шевченківському гаю. До свята приєдналися викладачі та студенти факультету педагогічної освіти.
З привітальним словом до всіх присутніх звернулась директор коледжу, кандидат історичних наук, доцент Сурмач О.І. Бажаючи усім здоров’я, наснаги, злагоди і миру, Оксана Іванівна наголосила на тому, що наш святий обов язок  – зберігати і плекати...

Читати »