Іноземна мова ДШС-11 (рівень В1)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11Гуляйгородська  О. М.
168ДШС-11Гуляйгородська  О. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни: надати студентам систематизовані знання з курсу навчання англійської мови, поглибити навички англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою B1.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

– формувати та удосконалювати різні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку дошкільної освіти в Україні.

– здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;

– розуміти на слух зміст автентичних фахових текстів;

– читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;

– здійснювати професійне спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;

– адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою;

– використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;

– критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

– висловлювати свої думки, почуття та ставлення;

– ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;

– обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;

– ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Emma Heyderman, Peter May. Complete Preliminary. Student’s Book. – Cambridge University Press, 2019. – 198 p.
 2. Emma Heyderman, Peter May. Complete Preliminary. Workook. – Cambridge University Press, 2019. – 64 p.
 3. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська C.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English: Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
 4. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002

Додаткові джерела:

 1. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ / Перекл. з рос. 4-го вид. – К.: А.С.К., 2003. – 544с.
 2. Мансі Є. О. English: Тексти. Підручник. -К.: Видавничий центр “Академія”, 2004.-528 с.
 3. Мансі Є. О. English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми. Підручник. – К.: Видавничий центр “Логос”, 2004. – 368 с.
 4. Мисик Л., Англійська мова. Комунікативний аспект: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 432р.
 5. Шкваріна Т. М. Англійська мова: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. — К.: Освіта України, 2007. — 688 с.
 6. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, fourth edition. Cambridge University Press, 2012. – 299p.

 

Інтернет ресурси:

 1. cambridge.org,
 2. www.com
 3. oup.com/elt
 4. http://www.britishcouncil.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус