Історія України 027

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124Шукалович А. М.ШКМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124ШКМ-11Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки сформувати розуміння об’єктивних закономірностей та особливостей історичного розвитку українських земель й етногенезу українців, сприяти усвідомленню суті сучасних поглядів на історичні події та явища, сформувати знання про діячів, які суттєво вплинули на український історичний процес, набуття студентами навичок науково-історичного аналізу, виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є історія українського народу та української державності впродовж усього періоду їх існування

Завдання: розглянути у загальноєвропейському контексті основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси, що відбувалися на українських землях від найдавніших часів до наших днів

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати основні епохи в історії людства та їх хронологію, витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах, перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, релігійних представників, діячів культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи. Зміст понять: неолітична революція, грецька колонізація, норманська теорія, літопис, удільні князівства, феодальна роздробленість, суспільні стани, козацтво, Гетьманщина, Руїна, інкорпорація, удільне князівство, унія, соціальна структура, шляхта, магнати, бояри, магдебурзьке право, цех, панщина, фільварок, кріпосне право, аграрна реформа, братський рух, протестантизм; національна революція, козацькі літописи, козацьке бароко, українське національне відродження, мануфактура, промисловий переворот, модернізація, політична партія, індустріалізація, колективізація, універсал, націоналізм, Центральна Рада, Українська Держава, ЗУНР, УСРР, СРСР, УРСР, «пацифікація», УПА, ОУН, січові стрільці, дисидентство, «хрущовська відлига», «застій», перебудова, помаранчева революція, Революція гідності

 Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти оперувати термінологією історичною науки; порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність історичних осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на історичні проблеми; зіставляти історичні події, процеси з періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії; аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації; застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, організації міжлюдських та міжнаціональних відносин.

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні компетентності:

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

 1. Фахові компетентності спеціальності:

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.

СК 8. Здатність забезпечувати ефективне використання та популяризацію об’єктів історико-культурної та природної спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства.

СК 11. Комунікувати та співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними музейними і пам’яткоохоронними інституціями.

Програмні результати навчання:

ПР 1. Використовувати міждисциплінарний підхід в атрибуції об’єктів історико-культурної спадщини.

ПРН 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

ПР 3. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів музейного типу залежно від їх класифікаційної приналежності.

ПРН 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну інформацію музейних предметів, об’єктів культурної спадщини, природних пам’яток.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (5 балів). Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення семінарських занять і внесено в суму балів. Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5 балів х 6 = 30 балів);

– трьох модульних контрольних робіт (6 балів + 7 балів + 7 балів = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2 та змістового модуля 3).

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання іспиту на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2 Змістовий

модуль 3

Т

1-2

Т

3-4

 

МКР

1

Т

5

Т

6-7

 

МКР

2

 

 

Т

8-9

 

 

Т

10-11

 

 

 

МКР

3

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 6 5 5 7 5 5 7 50 100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

Рекомендована література

  1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. 8-е вид, перероб., доповн. Київ : Академвидав, 2021. 640 с.
  2. Власов В. С., Кульчицький С.В. Історія України: комплексне видання. Київ : Літера ЛТД, 2018. 368 с.
  3. Дорошко М. Історія України: курс лекцій. Київ : Самміт-Книга, 2021. 472 с.
  4. Історія цивілізації. Україна. Том 1: Від кіммерійців до Русі (X ст. до н.е. ‒ IX ст.) / упоряд. М. Ю. Відейко. Харків : Фоліо, 2020.  586 с.

  Допоміжна:

  1. В’ятрович В. М.Історія з грифом «Секретно» : архіви КГБ розповідають. / Центр дослідж. визвол. руху. Львів : Часопис, 2012. 236 c.
  2. Грушевський М. Звичайна схема «руської» історії і справа раціонального укладу історії східного слов᾽янства. Вивід прав України. Львів : МП «Слово», 1991. С. 7‒13.
  3. Грицак Я. Подолати минуле. Глобальна історія України. Київ : Портал, 2021. 432 с.
  4. Довідник з історії України. А−Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста; Ін-т істор. досліджень ЛНУ ім. І. Франка. 2-ге, доопрац. і доп. Київ : Ґенеза, 2001. 903 с.
  5. Залізняк Л. Стародавня історія України: монографія. 2-е вид., доп. Київ : Темпора, 2019. 640 с.
  6. Кіпіані В. Країна жіночого роду. Київ : Vivat, 2021. 340 с.
  7. Кіпіані В. Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР. Київ : Vivat, 2019. 688 с.
  8. Лазарович М. В. Історія України : навч. посіб. 3-тє, стереотип. Київ : Знання, 2013. 685 с.
  9. Лановик Б.Д. Історія України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання-прес, 2008. 733 с
  10. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / перекл. Р. Клочко. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 496 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Акт проголошення незалежності України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1427-12
 • Бойко О. Д. Історія України: посіб. 2-ге вид., доп. Київ : Академвидав, 2003. Історія України : Електронна бібліотека з історії України та всесвітньої історії. URL : https://history.vn.ua/book/boyko.html
 • Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України. Харків : Весна, 2013. URL : https://history.vn.ua/book/practice/index.html
 • Історія України: комплексне видання для підготовки. URL : https://history.vn.ua/zno/vlasov-zno-2012/56.html
 • Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : навч. посіб. Харків : Одиссей, 2001. URL : https://histua.com/knigi/istoriya-ukraini-vid-najdavnishih-chasiv
 • Світлична В. В. Історія України. URL : https://westudents.com.ua/glavy/30227–storichniy–rozvitok–kivsko–rus.html
 • Книги. Історія України . URL : https://histua.com/knigi
 • Спадщина предків: Культурно-історичний портал. URL : http://spadok.org.ua/praistoriya/bloghistory.franko.lviv.ua/
 • URL : litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm
 • URL : pidruchniki.ws/історія україни лазарович
 • URL : pidruchniki.ws/istoriya/
 • URL : sicheslavschina.blogspot.com/2012/05/blog-post_9997.html
 • URL : http://history.org.ua (сайт «Українського історичного журналу»).

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Населення українських земель у кам’яний вік. «Неолітична революція»
 2. Територія України в період мідно-кам’яного та бронзового віків. Трипільська культура.
 3. Розвиток державотворчої традиції на території України: кіммерійці, скіфи, сармати.
 4. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
 5. Утворення Давньоруської держави. Теорії походження Київської Русі.
 6. Становлення та територіальне зростання держави Рюриковичів у ІX –X ст.: правління Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.
 7. Князювання Володимира Великого: внутрішня та зовнішня політика
 8. Давньоруська держава Ярослава Мудрого
 9. Причини та наслідки розпаду Київської держави Рюриковичів.
 10. Утворення Галицько-Волинського князівства. Правління Романа Мстиславича.
 11. Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича.
 12. Боротьба між сусідніми державами за українські землі (середина XIV – початок XV ст.)
 13. Люблінська унія та її наслідки для України
 14. Брестська церковна унія: причини укладення, наслідки
 15. Причини та джерела появи козацтва. Дмитро Вишневецький.
 16. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі.
 17. Українська культура у ХІV – першій половині ХVІІ ст.
 18. Передумови та причини національної революції. Богдан Хмельницький.
 19. Українська державність часів Б. Хмельницького.
 20. Переяславська рада. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 р.
 21. Гетьманство І. Виговського. Гадяцький трактат.
 22. Доба Руїни в історії України
 23. Гетьманство Івана Мазепи.
 24. Гетьманщина в другій половині XVIII ст.
 25. Інкорпорація українських земель до склади Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII ст. Початок українського національного відродження.
 26. Кирило-Мефодіївське товариство. Т. Шевченко.
 27. Український національний рух в Австрійській імперії в першій половині ХІХ ст. «Руська трійця».
 28. Український суспільно-політичний рух в Австро-Угорській імперії в другій половині ХІХ ст.: утворення перших політичних партій та їх програмні вимоги.
 29. Суспільно-політичні та національні рухи на українських землях Російської імперії в другій половині ХІХ ст. та їх програмні вимоги.
 30. Українська культура у ХІХ ст. ‒ на початку ХХ ст.
 31. Україна в роки Першої світової війни. Українські січові стрільці.
 32. Універсали Української Центральної Ради (УЦР) від автономії до незалежності.
 33. Розбудова Української держави гетьманом Павлом Скоропадським.
 34. Українська Народна Республіка за часів Директорії. Симон Петлюра.
 35. Державне будівництво в Західноукраїнській Народній республіці.
 36. Причини поразки українських національно-визвольних змагань 1917‒1921 рр. Історичне значення.
 37. Особливості радянського політичного та соціально-економічного режиму в Україні на початку 1920-х років. НЕП. Політика коренізаціі в УСРР.
 38. Особливості проведення колективізації в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.
 39. Політичні репресії в Україні у 1920-х -1930-х рр. та їх наслідки.
 40. Основні підсумки радянської модернізації України у 1920-х -1930-х роках.
 41. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період: політичне та соціальне становище.
 42. Рух Опору на українських землях у роки Другої світової війни.
 43. Повоєнний сталінський режим в Україні.
 44. «Хрущовська відлига» в Україні.
 45. Дисидентський та опозиційний рух в Україні у 1950-1970-хх рр.
 46. Україна в часи кризи радянської системи (1964-1985).
 47. Україна на етапі здобуття незалежності (1985-1991).
 48. Помаранчева революція. Політична конфронтація після парламентських виборів 2006 р.
 49. Політична криза в Україні у 2013‒2014 рр. Революція Гідності.
 50. Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні.

Силабус: Історія України 027

Завантажити силабус