Науковий доробок

Видані наукові праці викладачів

ВСП Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022/2023 навчальний рік

 •  Проц М. Нова українська школа в просторі розвитку педагогічного новаторства: ретроспективний аналіз. Педагогічний поступ: збірник матеріалів ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа:теорія та практика» / за заг. ред. проф.Пріми Р. М. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2022. С. 134-138. URL: https://drive.google.com/file/d/1MoiCwMwgxSHQ71FqHxDbOkp1e9T6REgB/view
 • Проц. М., Гірняк С. Особливості використання особистісно орієнтованої технології навчання в новій українській школі. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи : матеріали науково-практичної інтернет конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Донецьк, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Камянець-Подільський, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Ніжин, Одеса, Ужгород, Умань, Херсон, Чернівці, Чернігів. 2022. С. 107-109.
 • Проц М., Клак А. Проблемне навчання та способи розв’язання проблемних ситуацій. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Донецьк, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Ніжин, Одеса, Ужгород, Умань, Херсон, Чернівці, Чернігів, 2022. С. 120-122.
 • Проц М.О., Субашкевич Р.А. Значення емоційного інтелекту в процесі навчання дітей молодшого шкільного віку. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Донецьк, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Ніжин, Одеса, Ужгород, Умань, Херсон, Чернівці, Чернігів, 2022. С. 200-201.
 • Проц М., Голуб Р. Виклик війни: нові проблеми інклюзивної освіти. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2022. С. 215-216.
 • Сорока Г.М. Testing reading skills with the help of computer technologies. The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (December 25-27, 2022/ грудень 25-27 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. 1339 p 830-837.
 • Савка І.В., Гульченко С.Г., Яремко Т.І. Актуальність використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти. Збірник наукових праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка “Актуальні питання гуманітарних наук”. Вип. 49, том 2, 2022.С. 153-157.
 • Караманов О. В. Застосування смарт-технологій в сучасних закладах освіти: інноваційність, гнучкість, креативність. Соціальна робота та соціальна освіта.2022. № 2(9). С. 5-14.
 • Караманов О. В. Музейна педагогіка та інклюзивний туризм у системі ідей сталого розвитку. Соціально психологічна реабілітація вразливих категорій громадян від наслідків:колективна монографія/за заг. ред.. О.О.Кравченко. Умань: ФОП Ямчинський О.В., 2022. С. 345-355.
 • Караманов О. В. Музейна педагогіка у системі неперервної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. Доступність і неперервність освіти впоровж життя: зарубіжний досвід та національна практика: збірник матеріалів науково практичної інтернет конференції (з міжнародною участю). Івано-Франківськ, 2022. С. 309-312.
 • Караманов О. В. Актуалізація соціокультурної місії музеїв в умовах воєнного стану. Музейна педагогіка в умовах воєнного стану: збірник матеріалів Міжнародного круглого столу/ за наук. ред. С. О. Довгого. Київ: Національний центр “Мала академія наук України”, 2022. С. 61-63.
 • Любас Н.М., Іскра Р.Я., Котик Б. І., Монка Н. Я., Лубинець В. І. Prooxidant-antioxidantprofile in tissues of rats under the action of thiosulfonate esters. The Ukrainian Biochemical Journal, 94(6), С. 18-29.
 • Любас Н. М., Терлецька М., Бедрило А., Іскра Р. Я., Лубинець В.І. Activities of catalase and superoxide dismutase in the liver of rats under the thiosulfonate estersaction. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ⅩⅨ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 195-річчю від дня народження Юліуса Планера. Львів: СПОЛОМ, 2022. С.
 • Подановська Г.В. Розвиток читацької самостійності здобувачів початкової освіти на уроках роботи з дитячою книжкою. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип.8. С.24-26.
 • Кос Л.В. Педагогічний потенціал народної казки у розвитку словесної творчості старших дошкільників. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип.8. С.69-72.
 • Верхоляк М.Р. Особливості безпритульних дітей та їх соціальна підтримка. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип.8. С.134-137.
 • Михайлишин Р.Р. Якість освіти як визначальний чинник в підготовці фахівців освітньої галузі. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип.8. С.157-160.
 • Михайлишин Р.Р. Педагогічні умови підготовки     фахівців соціальної сфери. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка фахівців у контексті потреби сучасного ринку”. Львів, 2023. С. 13-16.
 • Нестер М.В. Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка фахівців у контексті потреби сучасного ринку”. Львів,  С. 65-68.
 • Колобич О.П. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка фахівців у контексті потреби сучасного ринку”. Львів, С.171-176.
 • Караманов О.В. Універсальність ідей музейної педагогіки в сучасному освітньому дискурсі. Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2023. С.48-50.
 • Михайлишин Р.Р. Педагогічна творчість й інновації у музейній педагогіці. Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2023. С.65-70
 • Михайлишин Р.Р. Особливості підготовки фахівців соціальної роботи в умовах соціальної інноваційності. Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі: збірник матеріалів Ⅰ Міжнародної науково-практичної конференці / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ: НАІР, 2023. С.76-79.
 • Сурмач О.І., Сулим О.І., Шукалович А.М. Музейна педагогіка у системі навчально-виховної роботи коледжу. Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2023. С.88-91.
 • Савка І.В., Заяць О. Я., Гульченко С. Г. Роль сакральних закладів у соціальному вихованні особистості. Матеріали Ⅴ міжнародної науково-практичної конференції “Прогресивні дослідження в сучасному світі. Бостон, США, 2023. С. 361-363.
 • Васильків Т. В. Естетична культура як важлива складова професійної компетентності педагогів. Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової інтернет-конференції. Україна-Польща, 2023. С. 97-101.
 • Подановська Г. В. Комунікативна компетентність здобувачів початкової освіти як лінгводидактична проблема. Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2023. С.69-71.
 • Подановська Г. В. Розвиток читацької самостійності здобувачів початкової освіти на уроках роботи з дитячою книжкою. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. Вип.8. С. 24-26
 • Подановська Г. В., Пеленська Н.Р. Дидактично-методичні умови формування комунікативної компетентності на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з книжкою. Перспективи та інновації науки. Серія “Педагогіка”. 2023. № 4(22) 2023. С. 242-254.
 • Бача О. В., Винарчик Н.О. Особистісно орієнтоване навчання як ефективна форма організації освітнього процесу молодших школярів в умовах військового часу. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень: матеріали Ⅳ Міжнародної студентської наукової конференції. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. С. 220-222.
 • Бача О. В., Попик В. В. Формування творчих здібностей учнів початкової школи засобами ігрових технологій. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень: матеріали Ⅳ Міжнародної студентської наукової конференції. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. С.230-232.
 • Бача О. В. Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в ⅩⅪ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Біла Церква: ЦФЕНД, 2023. С. 8-9.
 • Бача О. В., Димид М. В. Особливості формування екологічної культури молодших школярів. The 1st International scientific and practical conference “Modern problems of science? Education and society” SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. С. 436-439.
 • Бача О.В., Цях С.В. Педагогічна творчість учителя молодших класів і шляхи її розвитку у педагогічній практиці. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Третьої (ІІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 266 с.
 • Любас Н.М., Бедрило А., Терлецька М., Іскра Р. Effect of thiosulfonate esters on the activity of antioxidant defense enzymes in rat blood. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ⅩⅨ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів. Львів: Галич-Прес, 2023. С. 187-188.
 • Любас Н.М., Іскра Р.Я., Лубинець В.І. Effect of thiosulfonate esters on the activity of antioxidant defense enzymes in rat blood. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ⅩⅨ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів. Львів: Галич-Прес, 2023. С. 187-188.
 • Любас Н.М., Іскра Р.Я., Лубинець В.І. Вплив тіосульфонатів на окремі показники антиоксидантного захисту в м’язах щурів. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Ⅷ Міжнародний молодіжний конгрес, збірник матеріалів. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2023. С. 154.
 • Проц М., Жила Г. Використання активних методів та форм навчання патріотичного виховання учнів початкових класів в освітньому процесі НУШ. Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної  конференції «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів та магістрантів». 2023. С. 204-206.
 • Михайлишин Р. Р., Федина-Дармохвал В. С. Освітні тренди в умовах викликів сьогодення. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 38. Львів, 2023. С. 163-172.
 • Караманов О. В. Музейно-педагогічний проєкт “Світ кота”. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 31-35.
 • Караманов О. В. Творчий музейно-педагогічний проєкт “Метафізика сновидінь або візуалізація несвідомого”. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 35-42.
 • Сурмач О.І. Історія виникнення та розвитку музейної справи. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Капаманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2022. С. 101-105.
 • Сурмач О.І. Основні тенденції і особливості розвитку музейної справи в Україні. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Капаманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2022. С. 105-116.
 • Шукалович А.М. Західноукраїнські землі у 1919-1939 рр. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 120-125.
 • Шукалович А.М. Рух опору на українських землях в роки Другої світової. Депортація кримських татар. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 125-130.
 • Шукалович А.М. Хата в системі традиційної культури українців. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 130-133.
 • Івах О.С. Матеріальна культура і побут періоду античності. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Капаманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С.ьт 23-31.
 • Колобич О.П. Спілкування. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Капаманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 52-58.
 • Колобич О.П. Соціальні групи музейної аудиторії. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 58-64.
 • Колобич О.П. Теорії навчання. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 48-52.
 • Караманов О. В. Навчальна (музейно-педагогічна) практика. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 42-48.
 • Сулим О.І. Навчальна (музейно-педагогічна) практика. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. 42-48.
 • Михайлишин Р.Р. Творчість, креативність, інновація. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 64-72.
 • Проц М.О. Музейні експозиції світу в середині ⅩⅩ – початку ⅩⅪ ст. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 87-92.
 • Проц М.О. Інтерактивність у просторі музею. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 92-97.
 • Проц М.О. Принципи, прийоми і методи побудови експозицій. Сучасні підходи і тенденції в експозиційній роботі музеїв України. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник/Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. С. 97-101.

Видані наукові праці здобувачів

ВСП Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022/2023 навчальний рік

 • Анікєєва А., Михайлів С., Ціж М. Музейна педагогіка як основа для оволодіння фахом музейника. Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2023. С.37-38.
 • Боднар Х. Актуальні проблеми української освіти. Спілкування в соціальній сфері. Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Малий видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2023. С. 142-145.
 • Михайлів С. Роль дидактичних засобів у взаємодії школи і музею. Спілкування в соціальній сфері. Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Малий видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2023. С.158-160.
 • Ціж М. Різноманітність технологій віртуальної реальності у сучасних музейних закладах. Спілкування в соціальній сфері. Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Малий видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2023. С.
 • Анікєєва А. Антропологічні аспекти візуалізації музейного простору: від теорії до практики. Спілкування в соціальній сфері. Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Малий видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2023. С.164-167.
 • Сав′як В. Культурно-освітній потенціал сучасних меморіальних музеїв. Спілкування в соціальній сфері. Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Малий видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2023. С.167-169.
 • Гураль О. Особливості навчання письма лівші. Спілкування в соціальній сфері. Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Малий видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2023. С.111-113.

ВИДАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА І СЕМЕСТР 2022-2023 навчальний рік

ВИДАНІ ПРАЦІ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Наукові публікації, включені до міжнародних

наукометричних баз даних:

 1. Karamanov O., Pater R. Museum education in the context of socio-cultural changes in the countries of Eastern Europe (using the examples of Poland, Ukraine and Russia) / O. Karamanov, R. Pater // Muzeológia a kultúrne dedičstvo. – 2020. – Vol. 8. – N 2. – P. 17– 30 (Elsevier Scopus).
 2. Lozynska Svitlana. Development of professional self-determination of teenagers. / Milyaeva Valeriya, Kalyuzhna Iryna, Burkovska Zoryana, Lozynska Svitlana, Voloshanska Iryna / Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IIІ. School Pedagogy. Preschool Pedagogy, May 22th-23th, 2020. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2020, p. 776. P. 364–373. (Web of Science).
 3. Lozynska Svitlana. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. / Halian Ihor, Machynska Natalia, Lozynska Svitlana, Nos Liubov, Derkach Yuliya, Prots Marta, Popovych Ihor. / Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528 (Web of Science).
 4. Rudkevych, N., Hotsuliak, K., Marynchenko, H., Hryashchevskaya, L., & Ivanova, T. (2020). The development of teachers’ professional competence within the conditions of modernization of the educational environment. Revista Tempos E Espaços Em Educação13(32), 1-22 (Web of Science).
 5. Рудкевич Н.І. Соціалізація особистості – середовищ ний підхід. Педагогіка формування творчої особистості     у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук. праць. – 2020.– Випуск 73. – С.168-173. (Index Copernicus International).
 6. Рудкевич Н.І. Шляхи підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста / Н.І.Рудкевич //  VIRTUS SCIENTIFIC JORNAL. October 47. 2020. PP.81-84. (Google Scholar).
 7. Федина-Дармохвал В., Михайлишин Р. Priorities and mechanisms of modernization of the Turkish higher education system. / В. Федина-Дармохвал, Р. Михайлишин // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – P. 354- 372.

 

 

Публікації у фахових виданнях

 1. Биць Н.М.Застосування онлайн-сервісів при організації дистанційного навчання з іноземної мови // Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків– 2020. – С. 23-25.
 2. Караманов А. В. Роль эдьютейнмента в создании игровых зон в пространстве музея / А. В. Караманов // Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития : материалы Пятой междунар. науч. конф. (19–20 ноября 2020 г., г. Минск). В 3 т. Т. 2 / Ин-т философии НАН Беларуси ; редкол. А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2020. – С. 158–161.
 3. Караманов О. В. Можливості застосування наративів у музейному просторі // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колективна монографія/ Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін.; за заг. редакцією Д .Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 213–227.
 4. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія / О. В. Караманов. – Львів: Сполом, 2020. – 452 с.
 5. Караманов О. В.Музейна дидактика у системі організації комунікації з відвідувачами / О. В. Караманов // Матеріали Восьмої науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 1-2 жовтня 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2020. –    С. 55–57.
 6. Караманов О. В.Феномен релігійного виховання дітей та молоді в контексті ідей реформаторської педагогіки (на прикладі Східної Галичини початку ХХ ст.) / О. В. Караманов // Історико-педагогічний альманах. – 2020. – № 1. – С. 44–48.
 7. Лозинська С. Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці / М. Проц, С. Лозинська // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. – Том 3.– С. 152–157.
 8. Михайлишин Р. Інноваційні технології підготовки сучасного педагога як конкурентоспроможного фахівця в  системі вищої освіти України / Р.Михайлишин // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колективна монографія / Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін.; за заг. редакцією Д .Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 172-191.
 9. Рудкевич Н.І. Загальна характеристика форм організації поза аудиторної роботи у закладах вищої освіти. Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС: матеріали наук-пед.стажування.2020.С.192-196.
 10. Рудкевич Н.І. Проективні технології в процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери/ Н.І.Рудкевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки». Київ. – 2020. – С. 63-66.
 11. Федина-Дармохвал В., Михайлишин Р. Cвітові тенденції та інноваційні процеси в системі вищої освіти (на прикладі Туреччини)/ В. Федина-Дармохвал, Р. Михайлишин //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Том 4. – С.209-214.

 

Студенти ( науковий консультант  Р.Михайлишин)

 1. Костів Марія. Важковиховуваність як актуальна соціально-педагогічна проблема / Марія Костів// Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 62-65.
 2. Строцяк Вікторія. Метод проектів у початковій школі/ Вікторія Строцяк // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 101-104.
 3. Хімʼяк Христина. Інтерактивні методи навчання у початковій школі/ Христина Хімʼяк// Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. –              С. 107-109.
 4. Худяк Іоанна. Інтерактивні уроки в початковій школі/ Іоанна Худяк// Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 109-111.
 5. Шпак Олег. Соціально-педагогічні проблеми інтернет-залежності / Олег Шпак // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 118-122.

Видані наукові праці 2019 / 2020 навчальний рік

 •  Михайлишин Р.Р. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки дівчат/ Р. Р. Михайлишин // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: НАІР, 2019. – С. 206-210.
 • Корнят В., Співак У. Діти з особливими освітніми потребами як об’єкт соціально-педагогічної роботи/ В.Корнят, У. Сліпак // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: НАІР, 2019. – С. 136-140.
 •  Михайлишин Р.Р. Іван Франко як педагог у педагогічній спадщині Івана Ющишина /            Р. Р.Михайлишин //  Іван Франко: «Я єсть пролог»…: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка ( м.Львів, 22-24 вересня 2016р) 6 у 2т. Т.2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.672-680.
 • Михайлишин Р.Р. Педагогічні особливості інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі навчального закладу/ Р. Р.Михайлишин // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.141-142.
 • Биць Н.П. Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах/ Н.П. Биць //Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 27-28 вересня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагоігчна спільнота», 2019.– Ч.2. – 38-41.
 •  Нежура Т.В. Інноваційна освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва / Т.В. Нежура // Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. А.В.Зданевич, доц.А.С.Пісоцької, доц. Н.М.Миськової. – Хмельницький : ХГПА, 2019. – С.257-261.
 •  Соболевська О.Б., Худяк І.М. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства / О.Б. Соболевська,  І.М.  Худяк // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Матеріали студентської мовної конференції. Тези доповідей учасників конференції. – Львів ВСП «Львівський коледж інфокомунікацій», 2019. – С.6-9.
 •  Деміхова С.В., Боднар Л.Б. Молодіжний сленг / С.В., Деміхова, Л.Б.Боднар // Мовна політика та мовна ситуація в Україні // Матеріали студентської мовної конференції. Тези доповідей учасників конференції. – Львів ВСП «Львівський коледж інфокомунікацій», 2019. – С.38-41.
 •  Проц М.О. Реалізація компетентнісно зорієнтованого навчання в освітньому середовищі початкової школи / М.О. Проц // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. – С. 402-404.
 • Проц М. О. Розвиток творчої особистості учня початкової школи засобами сучасних освітніх технологій / М.О.Проц // Матеріали XХХVІ Міжнародної інтернет-конференції «Інновації науки ХХІ століття», 18 листопада 2019 р., Вінниця – Ч.13. – С. 65 – 70.
 • Проц М. О. Особистісно-професійний імідж у діяльності вчителя початкових класів / М.О. Проц //  Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя», 28-29 листопада 2019 р. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 176-179.
 •  Шукалович А.М. ,Хім’як Х.Б. Гетьман Іван Мазепа: покарання по-московськи /                    А.М. Шукалович,  Х.Б. Хім’як // Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти: матеріалти І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю: збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.53-55.
 • Деміхова С.В. Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення. / С.В.Деміхова // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці : зб. матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (за іноземною участю). Кривий Ріг, 31 жовтня – 01 листопада 2019 р. / за наук.ред. Л.М.Сергеєвої,  Т.І.Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – Том 2. – С. 66-68.
 • Сурмач О.І., Сулим О. І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі Педагогічного коледжу / О.І. Сурмач, Сулим О.І. // Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ — Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019.- С. 97-98.
 •  Корнят В.С. Нормативно-правові основи організації соціальним педагогом статевого виховання дітей та молоді / В.С.Корнят // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 13. – Том 2. – С. 125 – 128.
 •  Шукалович А.М. Феномен Магатма Ганді: візія українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини 1920 – на початку 1930-х рр./ А.М.Шукалович // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: збірник наукових матеріалів ХІ Міжнародної наукової конференції. Грудень, 2019. –.Штутгарт (Німеччина). – С.358-368.
 •  Корнят В.С. Професійне навчання осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В.С.Корнят // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2019. Випуск 1 (58). – С. 30 – 35.
 •  Корнят В.С. Формування моральних норм та уявлень про них у дітей дошкільного віку як педагогічна та психологічна проблема / В.С.Корнят // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 11. – Том 3. – С. 175 – 179.
 •  Проц М. О. Система національно-патріотичного виховання Василя Каюкова / М.О.Проц //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми», 5-6 грудня 2019 р., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019. – С. 62-64.
 •  Якубовська М.С. Михайлишин Р.Р. Система симбіозу родинного виховання та соціуму у формуванні загальнокультурної компетенції особистості: культурологічний аспект /                             М. С.Якубовська, Р.Р.Михайлишин // Педагогічні іновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць / В.В.Бондаренко ( голов. Ред.) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2019. – Вип. 2 (23). – С.52-58.
 •  Сулим О.І. (у співавторстві). Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим // Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 •  Михайлишин Р.Р. Модель підготовки майбутнього фахівця початкової освіти в контексті концепції «Нова українська школа»/ Р.Р.Михайлишин // Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л. : Сполом, 2020. – С.37-44.
 •  Проц М.О. Шляхи реалізації інноваційних технологій навчання в Концепції Нової української школи / М.О.Проц .// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.33-35.
 •  Кос Л.В. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному вихованні дошкільників: краєзнавчий аспект / Л.В.Кос // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.59-62.
 • Лозинська С.В. Упровадження здоров’яформувальних технологій в практику роботи закладу дошкільної освіти/ С.В.Лозинська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.67-70.
 • Корнят В.С. Сучасні виклики професійної орієнтації дітей та молоді./ В.С.Корнят // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.87-89.
 •  Субашкевич І.Р. Дослідження установок студентської молоді до сімейного життя./ І.Р.Субашкевич // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.89-92.
 •  Верхоляк М.Р. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до гувернерської діяльності в умовах парадигми соціальної роботи /  М.Р.Верхоляк // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.142-144.
 •  Михайлишин Р.Р. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової школи в умовах закладу вищої освіти/ Р.Р.Михайлишин // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.167-169.
 •  Соболевська О.Б. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів / О.Б. Соболевська // Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти : матеріали науково-практичної конференції / за ред. Проф. О.С.Антонової, проф. О.А.Кучерук, проф. В.М.Мойсієнка, проф. О.О.Юрчук. – Житомир : ПП «Рута», 2020. – С.158-161.
 •  Караманов О.В., Сурмач О.І., Шукалович А.М. Музейна педагогіка у системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу / О.В., Караманов, О.І. Сурмач                                А.М., Шукалович  // Український педагогічний журнал. Інститут педагогіки напн україни Науковий журнал № 1, 2020. – С.100-107.
 •  Volodymyra Fedyna-Darmokhval1, Romana Mykhaylyshyn. Priorities and mechanisms of modernization of the Turkish higher education system / Volodymyra Fedyna-Darmokhval1, Romana Mykhaylyshyn // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – P.354-372.
 • Караманов О. В. Музейна педагогіка у системі проєктно-орієнтованого навчання: можливості і перспективи / О.В.Караманов // Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйло. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С. 86–88.

 

Наукові публікації  2020 р.

Видані наукові праці за І семестр 2019-2020 навчальний рік

Видані наукові праці за ІІ семестр 2018-2019 навчального року

Видані наукові праці за І семестр 2018-2019 навчального року

ВИДАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р.

Видані наукові праці І семестр 2017-2018 н.р.

Видані наукові праці в І семестрі 2016/2017н. р.

Видані наукові праці у 2015/2016 н. р.

Видані наукові праці у 2014-2015 н. р.