Науковий доробок

Видані наукові праці 2019 / 2020 навчальний рік

 •  Михайлишин Р.Р. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки дівчат/ Р. Р. Михайлишин // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: НАІР, 2019. – С. 206-210.
 • Корнят В., Співак У. Діти з особливими освітніми потребами як об’єкт соціально-педагогічної роботи/ В.Корнят, У. Сліпак // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: НАІР, 2019. – С. 136-140.
 •  Михайлишин Р.Р. Іван Франко як педагог у педагогічній спадщині Івана Ющишина /            Р. Р.Михайлишин //  Іван Франко: «Я єсть пролог»…: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка ( м.Львів, 22-24 вересня 2016р) 6 у 2т. Т.2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.672-680.
 • Михайлишин Р.Р. Педагогічні особливості інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі навчального закладу/ Р. Р.Михайлишин // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.141-142.
 • Биць Н.П. Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах/ Н.П. Биць //Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 27-28 вересня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагоігчна спільнота», 2019.– Ч.2. – 38-41.
 •  Нежура Т.В. Інноваційна освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва / Т.В. Нежура // Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. А.В.Зданевич, доц.А.С.Пісоцької, доц. Н.М.Миськової. – Хмельницький : ХГПА, 2019. – С.257-261.
 •  Соболевська О.Б., Худяк І.М. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства / О.Б. Соболевська,  І.М.  Худяк // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Матеріали студентської мовної конференції. Тези доповідей учасників конференції. – Львів ВСП «Львівський коледж інфокомунікацій», 2019. – С.6-9.
 •  Деміхова С.В., Боднар Л.Б. Молодіжний сленг / С.В., Деміхова, Л.Б.Боднар // Мовна політика та мовна ситуація в Україні // Матеріали студентської мовної конференції. Тези доповідей учасників конференції. – Львів ВСП «Львівський коледж інфокомунікацій», 2019. – С.38-41.
 •  Проц М.О. Реалізація компетентнісно зорієнтованого навчання в освітньому середовищі початкової школи / М.О. Проц // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. – С. 402-404.
 • Проц М. О. Розвиток творчої особистості учня початкової школи засобами сучасних освітніх технологій / М.О.Проц // Матеріали XХХVІ Міжнародної інтернет-конференції «Інновації науки ХХІ століття», 18 листопада 2019 р., Вінниця – Ч.13. – С. 65 – 70.
 • Проц М. О. Особистісно-професійний імідж у діяльності вчителя початкових класів / М.О. Проц //  Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя», 28-29 листопада 2019 р. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 176-179.
 •  Шукалович А.М. ,Хім’як Х.Б. Гетьман Іван Мазепа: покарання по-московськи /                    А.М. Шукалович,  Х.Б. Хім’як // Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти: матеріалти І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю: збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.53-55.
 • Деміхова С.В. Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення. / С.В.Деміхова // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці : зб. матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (за іноземною участю). Кривий Ріг, 31 жовтня – 01 листопада 2019 р. / за наук.ред. Л.М.Сергеєвої,  Т.І.Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – Том 2. – С. 66-68.
 • Сурмач О.І., Сулим О. І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі Педагогічного коледжу / О.І. Сурмач, Сулим О.І. // Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ — Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019.- С. 97-98.
 •  Корнят В.С. Нормативно-правові основи організації соціальним педагогом статевого виховання дітей та молоді / В.С.Корнят // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 13. – Том 2. – С. 125 – 128.
 •  Шукалович А.М. Феномен Магатма Ганді: візія українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини 1920 – на початку 1930-х рр./ А.М.Шукалович // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: збірник наукових матеріалів ХІ Міжнародної наукової конференції. Грудень, 2019. –.Штутгарт (Німеччина). – С.358-368.
 •  Корнят В.С. Професійне навчання осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В.С.Корнят // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2019. Випуск 1 (58). – С. 30 – 35.
 •  Корнят В.С. Формування моральних норм та уявлень про них у дітей дошкільного віку як педагогічна та психологічна проблема / В.С.Корнят // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 11. – Том 3. – С. 175 – 179.
 •  Проц М. О. Система національно-патріотичного виховання Василя Каюкова / М.О.Проц //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми», 5-6 грудня 2019 р., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019. – С. 62-64.
 •  Якубовська М.С. Михайлишин Р.Р. Система симбіозу родинного виховання та соціуму у формуванні загальнокультурної компетенції особистості: культурологічний аспект /                             М. С.Якубовська, Р.Р.Михайлишин // Педагогічні іновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць / В.В.Бондаренко ( голов. Ред.) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2019. – Вип. 2 (23). – С.52-58.
 •  Сулим О.І. (у співавторстві). Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим // Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 •  Михайлишин Р.Р. Модель підготовки майбутнього фахівця початкової освіти в контексті концепції «Нова українська школа»/ Р.Р.Михайлишин // Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л. : Сполом, 2020. – С.37-44.
 •  Проц М.О. Шляхи реалізації інноваційних технологій навчання в Концепції Нової української школи / М.О.Проц .// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.33-35.
 •  Кос Л.В. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному вихованні дошкільників: краєзнавчий аспект / Л.В.Кос // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.59-62.
 • Лозинська С.В. Упровадження здоров’яформувальних технологій в практику роботи закладу дошкільної освіти/ С.В.Лозинська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.67-70.
 • Корнят В.С. Сучасні виклики професійної орієнтації дітей та молоді./ В.С.Корнят // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.87-89.
 •  Субашкевич І.Р. Дослідження установок студентської молоді до сімейного життя./ І.Р.Субашкевич // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.89-92.
 •  Верхоляк М.Р. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до гувернерської діяльності в умовах парадигми соціальної роботи /  М.Р.Верхоляк // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.142-144.
 •  Михайлишин Р.Р. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової школи в умовах закладу вищої освіти/ Р.Р.Михайлишин // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.167-169.
 •  Соболевська О.Б. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів / О.Б. Соболевська // Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти : матеріали науково-практичної конференції / за ред. Проф. О.С.Антонової, проф. О.А.Кучерук, проф. В.М.Мойсієнка, проф. О.О.Юрчук. – Житомир : ПП «Рута», 2020. – С.158-161.
 •  Караманов О.В., Сурмач О.І., Шукалович А.М. Музейна педагогіка у системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу / О.В., Караманов, О.І. Сурмач                                А.М., Шукалович  // Український педагогічний журнал. Інститут педагогіки напн україни Науковий журнал № 1, 2020. – С.100-107.
 •  Volodymyra Fedyna-Darmokhval1, Romana Mykhaylyshyn. Priorities and mechanisms of modernization of the Turkish higher education system / Volodymyra Fedyna-Darmokhval1, Romana Mykhaylyshyn // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – P.354-372.
 • Караманов О. В. Музейна педагогіка у системі проєктно-орієнтованого навчання: можливості і перспективи / О.В.Караманов // Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйло. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С. 86–88.

 

Видані наукові праці за І семестр 2019-2020 навчальний рік

Видані наукові праці за ІІ семестр 2018-2019 навчального року

Видані наукові праці за І семестр 2018-2019 навчального року

ВИДАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р.

Видані наукові праці І семестр 2017-2018 н.р.

Видані наукові праці в І семестрі 2016/2017н. р.

Видані наукові праці у 2015/2016 н. р.

Видані наукові праці у 2014-2015 н. р.