Науковий доробок

ВИДАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА І СЕМЕСТР 2022-2023 навчальний рік

ВИДАНІ ПРАЦІ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Наукові публікації, включені до міжнародних

наукометричних баз даних:

 1. Karamanov O., Pater R. Museum education in the context of socio-cultural changes in the countries of Eastern Europe (using the examples of Poland, Ukraine and Russia) / O. Karamanov, R. Pater // Muzeológia a kultúrne dedičstvo. – 2020. – Vol. 8. – N 2. – P. 17– 30 (Elsevier Scopus).
 2. Lozynska Svitlana. Development of professional self-determination of teenagers. / Milyaeva Valeriya, Kalyuzhna Iryna, Burkovska Zoryana, Lozynska Svitlana, Voloshanska Iryna / Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IIІ. School Pedagogy. Preschool Pedagogy, May 22th-23th, 2020. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2020, p. 776. P. 364–373. (Web of Science).
 3. Lozynska Svitlana. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. / Halian Ihor, Machynska Natalia, Lozynska Svitlana, Nos Liubov, Derkach Yuliya, Prots Marta, Popovych Ihor. / Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528 (Web of Science).
 4. Rudkevych, N., Hotsuliak, K., Marynchenko, H., Hryashchevskaya, L., & Ivanova, T. (2020). The development of teachers’ professional competence within the conditions of modernization of the educational environment. Revista Tempos E Espaços Em Educação13(32), 1-22 (Web of Science).
 5. Рудкевич Н.І. Соціалізація особистості – середовищ ний підхід. Педагогіка формування творчої особистості     у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук. праць. – 2020.– Випуск 73. – С.168-173. (Index Copernicus International).
 6. Рудкевич Н.І. Шляхи підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста / Н.І.Рудкевич //  VIRTUS SCIENTIFIC JORNAL. October 47. 2020. PP.81-84. (Google Scholar).
 7. Федина-Дармохвал В., Михайлишин Р. Priorities and mechanisms of modernization of the Turkish higher education system. / В. Федина-Дармохвал, Р. Михайлишин // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – P. 354- 372.

 

 

Публікації у фахових виданнях

 1. Биць Н.М.Застосування онлайн-сервісів при організації дистанційного навчання з іноземної мови // Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків– 2020. – С. 23-25.
 2. Караманов А. В. Роль эдьютейнмента в создании игровых зон в пространстве музея / А. В. Караманов // Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития : материалы Пятой междунар. науч. конф. (19–20 ноября 2020 г., г. Минск). В 3 т. Т. 2 / Ин-т философии НАН Беларуси ; редкол. А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2020. – С. 158–161.
 3. Караманов О. В. Можливості застосування наративів у музейному просторі // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колективна монографія/ Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін.; за заг. редакцією Д .Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 213–227.
 4. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія / О. В. Караманов. – Львів: Сполом, 2020. – 452 с.
 5. Караманов О. В.Музейна дидактика у системі організації комунікації з відвідувачами / О. В. Караманов // Матеріали Восьмої науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 1-2 жовтня 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2020. –    С. 55–57.
 6. Караманов О. В.Феномен релігійного виховання дітей та молоді в контексті ідей реформаторської педагогіки (на прикладі Східної Галичини початку ХХ ст.) / О. В. Караманов // Історико-педагогічний альманах. – 2020. – № 1. – С. 44–48.
 7. Лозинська С. Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці / М. Проц, С. Лозинська // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. – Том 3.– С. 152–157.
 8. Михайлишин Р. Інноваційні технології підготовки сучасного педагога як конкурентоспроможного фахівця в  системі вищої освіти України / Р.Михайлишин // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колективна монографія / Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін.; за заг. редакцією Д .Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 172-191.
 9. Рудкевич Н.І. Загальна характеристика форм організації поза аудиторної роботи у закладах вищої освіти. Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС: матеріали наук-пед.стажування.2020.С.192-196.
 10. Рудкевич Н.І. Проективні технології в процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери/ Н.І.Рудкевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки». Київ. – 2020. – С. 63-66.
 11. Федина-Дармохвал В., Михайлишин Р. Cвітові тенденції та інноваційні процеси в системі вищої освіти (на прикладі Туреччини)/ В. Федина-Дармохвал, Р. Михайлишин //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Том 4. – С.209-214.

 

Студенти ( науковий консультант  Р.Михайлишин)

 1. Костів Марія. Важковиховуваність як актуальна соціально-педагогічна проблема / Марія Костів// Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 62-65.
 2. Строцяк Вікторія. Метод проектів у початковій школі/ Вікторія Строцяк // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 101-104.
 3. Хімʼяк Христина. Інтерактивні методи навчання у початковій школі/ Христина Хімʼяк// Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. –              С. 107-109.
 4. Худяк Іоанна. Інтерактивні уроки в початковій школі/ Іоанна Худяк// Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 109-111.
 5. Шпак Олег. Соціально-педагогічні проблеми інтернет-залежності / Олег Шпак // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип. О. Квас, упоряд. М. Крива. – Вип. 14. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 118-122.

Видані наукові праці 2019 / 2020 навчальний рік

 •  Михайлишин Р.Р. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки дівчат/ Р. Р. Михайлишин // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: НАІР, 2019. – С. 206-210.
 • Корнят В., Співак У. Діти з особливими освітніми потребами як об’єкт соціально-педагогічної роботи/ В.Корнят, У. Сліпак // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р: НАІР, 2019. – С. 136-140.
 •  Михайлишин Р.Р. Іван Франко як педагог у педагогічній спадщині Івана Ющишина /            Р. Р.Михайлишин //  Іван Франко: «Я єсть пролог»…: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка ( м.Львів, 22-24 вересня 2016р) 6 у 2т. Т.2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.672-680.
 • Михайлишин Р.Р. Педагогічні особливості інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі навчального закладу/ Р. Р.Михайлишин // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.141-142.
 • Биць Н.П. Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах/ Н.П. Биць //Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 27-28 вересня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагоігчна спільнота», 2019.– Ч.2. – 38-41.
 •  Нежура Т.В. Інноваційна освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва / Т.В. Нежура // Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. А.В.Зданевич, доц.А.С.Пісоцької, доц. Н.М.Миськової. – Хмельницький : ХГПА, 2019. – С.257-261.
 •  Соболевська О.Б., Худяк І.М. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства / О.Б. Соболевська,  І.М.  Худяк // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Матеріали студентської мовної конференції. Тези доповідей учасників конференції. – Львів ВСП «Львівський коледж інфокомунікацій», 2019. – С.6-9.
 •  Деміхова С.В., Боднар Л.Б. Молодіжний сленг / С.В., Деміхова, Л.Б.Боднар // Мовна політика та мовна ситуація в Україні // Матеріали студентської мовної конференції. Тези доповідей учасників конференції. – Львів ВСП «Львівський коледж інфокомунікацій», 2019. – С.38-41.
 •  Проц М.О. Реалізація компетентнісно зорієнтованого навчання в освітньому середовищі початкової школи / М.О. Проц // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. – С. 402-404.
 • Проц М. О. Розвиток творчої особистості учня початкової школи засобами сучасних освітніх технологій / М.О.Проц // Матеріали XХХVІ Міжнародної інтернет-конференції «Інновації науки ХХІ століття», 18 листопада 2019 р., Вінниця – Ч.13. – С. 65 – 70.
 • Проц М. О. Особистісно-професійний імідж у діяльності вчителя початкових класів / М.О. Проц //  Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя», 28-29 листопада 2019 р. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 176-179.
 •  Шукалович А.М. ,Хім’як Х.Б. Гетьман Іван Мазепа: покарання по-московськи /                    А.М. Шукалович,  Х.Б. Хім’як // Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти: матеріалти І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю: збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С.53-55.
 • Деміхова С.В. Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення. / С.В.Деміхова // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці : зб. матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (за іноземною участю). Кривий Ріг, 31 жовтня – 01 листопада 2019 р. / за наук.ред. Л.М.Сергеєвої,  Т.І.Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – Том 2. – С. 66-68.
 • Сурмач О.І., Сулим О. І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі Педагогічного коледжу / О.І. Сурмач, Сулим О.І. // Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ — Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019.- С. 97-98.
 •  Корнят В.С. Нормативно-правові основи організації соціальним педагогом статевого виховання дітей та молоді / В.С.Корнят // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 13. – Том 2. – С. 125 – 128.
 •  Шукалович А.М. Феномен Магатма Ганді: візія українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини 1920 – на початку 1930-х рр./ А.М.Шукалович // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: збірник наукових матеріалів ХІ Міжнародної наукової конференції. Грудень, 2019. –.Штутгарт (Німеччина). – С.358-368.
 •  Корнят В.С. Професійне навчання осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В.С.Корнят // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2019. Випуск 1 (58). – С. 30 – 35.
 •  Корнят В.С. Формування моральних норм та уявлень про них у дітей дошкільного віку як педагогічна та психологічна проблема / В.С.Корнят // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 11. – Том 3. – С. 175 – 179.
 •  Проц М. О. Система національно-патріотичного виховання Василя Каюкова / М.О.Проц //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми», 5-6 грудня 2019 р., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019. – С. 62-64.
 •  Якубовська М.С. Михайлишин Р.Р. Система симбіозу родинного виховання та соціуму у формуванні загальнокультурної компетенції особистості: культурологічний аспект /                             М. С.Якубовська, Р.Р.Михайлишин // Педагогічні іновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць / В.В.Бондаренко ( голов. Ред.) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2019. – Вип. 2 (23). – С.52-58.
 •  Сулим О.І. (у співавторстві). Професійна позиція фахівця щодо здійснення англомовної освіти у сучасній українській початковій школі / О.І. Сулим // Збірник наукових праць. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – м. Миколаїв, 2019. – Серія Педагогічні науки. Вип. №4(67) . – С. 21-26.
 •  Михайлишин Р.Р. Модель підготовки майбутнього фахівця початкової освіти в контексті концепції «Нова українська школа»/ Р.Р.Михайлишин // Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л. : Сполом, 2020. – С.37-44.
 •  Проц М.О. Шляхи реалізації інноваційних технологій навчання в Концепції Нової української школи / М.О.Проц .// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.33-35.
 •  Кос Л.В. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному вихованні дошкільників: краєзнавчий аспект / Л.В.Кос // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.59-62.
 • Лозинська С.В. Упровадження здоров’яформувальних технологій в практику роботи закладу дошкільної освіти/ С.В.Лозинська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.67-70.
 • Корнят В.С. Сучасні виклики професійної орієнтації дітей та молоді./ В.С.Корнят // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.87-89.
 •  Субашкевич І.Р. Дослідження установок студентської молоді до сімейного життя./ І.Р.Субашкевич // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.89-92.
 •  Верхоляк М.Р. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до гувернерської діяльності в умовах парадигми соціальної роботи /  М.Р.Верхоляк // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.142-144.
 •  Михайлишин Р.Р. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової школи в умовах закладу вищої освіти/ Р.Р.Михайлишин // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С.167-169.
 •  Соболевська О.Б. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів / О.Б. Соболевська // Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти : матеріали науково-практичної конференції / за ред. Проф. О.С.Антонової, проф. О.А.Кучерук, проф. В.М.Мойсієнка, проф. О.О.Юрчук. – Житомир : ПП «Рута», 2020. – С.158-161.
 •  Караманов О.В., Сурмач О.І., Шукалович А.М. Музейна педагогіка у системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу / О.В., Караманов, О.І. Сурмач                                А.М., Шукалович  // Український педагогічний журнал. Інститут педагогіки напн україни Науковий журнал № 1, 2020. – С.100-107.
 •  Volodymyra Fedyna-Darmokhval1, Romana Mykhaylyshyn. Priorities and mechanisms of modernization of the Turkish higher education system / Volodymyra Fedyna-Darmokhval1, Romana Mykhaylyshyn // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – P.354-372.
 • Караманов О. В. Музейна педагогіка у системі проєктно-орієнтованого навчання: можливості і перспективи / О.В.Караманов // Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйло. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С. 86–88.

 

Наукові публікації  2020 р.

Видані наукові праці за І семестр 2019-2020 навчальний рік

Видані наукові праці за ІІ семестр 2018-2019 навчального року

Видані наукові праці за І семестр 2018-2019 навчального року

ВИДАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р.

Видані наукові праці І семестр 2017-2018 н.р.

Видані наукові праці в І семестрі 2016/2017н. р.

Видані наукові праці у 2015/2016 н. р.

Видані наукові праці у 2014-2015 н. р.