Видані наукові праці у 2015/2016 н. р.

№ п/п Прізвище та ініціали автора Назва наукової праці Назва видання, рік видання
1 2 3 4
1. Коссак Б.-В.Й. Педіатрична допомога Невідкладна військова хірургія,               4-те українське видання. Інститут Борфена, підрозділ Управління начальника військово-медичної служби сухопутних військ США,

м. Фолс-Черч, (переклад  Видавництво «Наш Формат», Київ) 2015. – С.401-408.

2. Сулим О.І. Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки № 21 (354) . Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького Черкаси, 2015. – С. 80-86.
3. Михайлишин Р.Р. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних  технологій у процес підготовки майбутнього педагога-дошкільника Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково—практичної конференції  02 жовтня 2015 року)/ (Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.-

Хмельницький: ХГПА, 2015. – С.169-173.

4. Лозинська С.В. Готовність майбутнього вихователя до використання медіаосвітніх  технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково—практичної конференції  02 жовтня 2015 року)/ (Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.-

Хмельницький: ХГПА, 2015. – С.126-130.

5. Нежура Т.В. Оздоровчі технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково—практичної конференції  02 жовтня 2015 року)/ (Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.-

Хмельницький: ХГПА, 2015. – С.194-197.

6. Сірант Н.П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема Теорія і практика освіти в сучасному світі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 13-14 листопада 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.24 -27.
7. Михайлишин Р.Р. Андрагогічна  складова педагогічної спадщини Івана Ющишина 1.                Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІст.). Т.5. Освіта дорослих в Польщі та Україні (ХІХ-ХХІст.). Під редакцією Анни Гаратик, Вроцлав, 2015. – С.89-97.
8. Сірант Н.П.

Яценко О.В.

Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конфернції (м.Ужгород, 11-12 грудня 2015року). – Херсон: видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.72-75.
9. Михайлишин Р.Р. Духовно-гуманістичне виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського

 

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: зб матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград:Ексклюзив-систем, 2015. – С.253-259.
10. Ленів З.П. Гуманна парадигма підготовки фахівців до роботи в інклюзивних умовах у класичному університеті Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: зб матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград: Ексклюзив-систем, 2015. – С.225-229.
11. Лепеха Л.П. Досвід впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх закладах Львова

 

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: зб матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград:Ексклюзив-систем, 2015. – С.229-234.
12. Пінчук Ю.В., Породько М.І. Система фізичної реабілітації дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна  педагогіка та соціальна психологія. Випукс 29. Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С.72-78.
13. Михайлишин Р.Р. Роль  декоративно-прикладного мистецтва  у формуванні міжкультурної компетенції Rocznik Polsko-Ukraiński. Tom XVII. Częstochowa,  2015. – С.529-537.
14. Субашкевич І.Р. Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів в умовах вищої освіти Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – №1. – С. 75–83.
15. Субашкевич І.Р. Модифікація методики

О. Фанталової «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах»

 

Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – №4-5. – С. 77–87.

 

16. Субашкевич І.Р. Впровадження медіаосвіти в процес фахової підготовки майбутніх педагогів [Електронний ресурс] Матеріали Третьої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf.

 

17. Субашкевич І.Р. Впровадження медіа освітніх технологій в навчально-виховний процес ВНЗ 1.      Міжнародна науково-практична заочна конференція «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи». – 2015. – С. 125–126.

 

18. Сурмач О.І. Соціально-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького Андрей Шептицький [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.7). – С. 253-263.
19. Михайлишин Р.Р. Національно-патріотична діяльність митрополита Андрея Шептицького Андрей Шептицький [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.7). – С.264-275.
20. Івах О.С. Благодійність та меценатство митрополита Андрея Шептицького Андрей Шептицький [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія:Видатні українські педагоги, вип.7). – С.309-318.
21. Сірант Н.П. Естетичне виховання дітей засобами природи Науковий журнал «Молодий вчений». № 2 (29) лютий, 2016,  м.Херсон. –                  С. 338-339.
22. Михайлишин Р.Р. Роль товариства «Взаємна поміч українського вчительства» в організаційно-дидактичній діяльності українських приватних шкіл в Галичині (1905-1939рр.) Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Збірник наукових праць. Том 6. Приватна освіта в Україні і Польщі:історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку/ за ред. Д.Герцюка і І.Мищишин. – Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.197-204.
23. Когут Н.М. Досвід німецькомовних країн у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення при вивченні іноземної мови у початковій школі Педагогічний часопис Волині.

Журнал №1(2), Луцьк, 2016. – С.102-105.

24. Когут Н.М. Проблема компетентнісного підходу в підготовці вчителів початкової школи у дослідженнях науковців німецькомовних країн та України Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записи Рівенського державного гуманітарного університету. Випуск13.Частина ІІ. – Рівне: РДГУ, 2016. – С.129-131.
25. Проц М.О. Актуальність досвіду трудового виховання а авторській школі Василя Білавича Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук № 14. Івано-Франківськ, 2016. – С.64-67.
26. Субашкевич І.Р. Використання медіаосвітніх практик у процесі формування ціннісно смислової сфери майбутніх педагогів [Електронний ресурс]

 

Четверта міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf
27. Субашкевич І.Р. Медіаосвіта як засіб формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді 1.     Міжнародна науково практична інтернет-конференція «Від медіа грамотності до медіа культури: стратегії, проблеми,перспективи». – 2016. – С. 99–101.
28. Субашкевич І.Р. Концептуалізація застосування медіаосвітніх програм у процесі підготовки українських педагогів нової генерації Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього». – 2016. –                    С. 85–89.
29. Подановська Г.В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 9-13.
30. Проц М.О. Авторська школа: реалії та перспективи. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 37-39.
31. Бойко Г.О. Робота з літературними текстами на заняттях іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 40-42.

1.

32. Субашкевич І.Р. Дослідження ціннісно-смислової сфери студентської молоді 2.      Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 58-61.

 

33. Фіцик І. О. Розвиток уваги дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна 3.      Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 68-70.
34. Коссак Б.-В.Й. Коморбідні стани асоційовані з розладами мовлення у дітей 4.      Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 74-75

5.

35. Корнят В.С. Технологічний підхід до організації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 6.      Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 58-61.

 

 

36. Михайлишин Р.Р. Толерантна культура як професійно-важлива якість майбутнього соціального педагога 7.      Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 80-82.

8.

37. Лепеха Л.П. Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього віку як складова педагогічного процесу 9.      Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 83-86.
38. Породько М.І. Фізична реабілітація дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 10.  Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 87-88.
39. Сав’як Л.О. Логоритміка як одна з комплексних методик подолання мовленнєвих порушень 11.  Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 89-92.
40. Верхоляк М.Р. Труднощі реформування соціально-педагогічної допомоги особам із особдивими потребами в розвитку Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 93-95.
41. Лозинська С.В. Софія Русова про трудове виховання дошкільників Софія Русова  [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2016. – С. 8-10. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип.  8 ).
42. Кос Л.В. Софія Русова про організацію художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку Софія Русова  [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2016. – С.12-15. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. 8 ).
43. Каспрук І.М. Музика як засіб естетичного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової Софія Русова  [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2016. – С. 16-20. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. 8 ).

 

44. Михайлишин Р.Р. Система національного виховання за Русовою Софія Русова  [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2016. – С. 23-31. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. 8 ).
45. Михайлишин Р.Р. Метод проектів  у початковій школі як педагогічна технологія Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 30,2016. – С.43-53.
   

Навчально-методичні матеріали: 

 

Банковський К.Й. Заняття з фізичного виховання для студентів з відхиленнями у стані здоров’я [Текст]: методичний посібник для викладачів і студентів педагогічних коледжів / К.Й. Банковський. –Львів: СПОЛОМ, 2015. – 44с.

 

Банковський К.Й. Самостійні заняття з фізичного виховання [Текст]: методичний посібник для викладачів і студентів педагогічних коледжів / К.Й. Банковський. – Львів: СПОЛОМ, 2015. –78с.

 

Бородій Д.І., Корнят В.С. Робота практичного психолога з батьками: навчально-методичний посібник. – Львів: Растр-7, 2015. – 300с.

 

Гарасимів Я.Ю. Формування математичної компетентності майбутнього вихователя у навчальному процесі педагогічного коледжу: Навчально-методичний посібник [ для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»]/ укладач Я.Ю.Гарасимів. – Вид. 1-ше. – Львів, 2015. – 156с.

 

 

Каспрук. І.М. Свята і розваги в дошкільних навчальних закладах: методичний посібник. – Львів: «Растр –7», 2015. – 100с.

 

Михайлишин Р.Р.. Семінар як організаційна форма навчального процесу: методика підготовки та проведення [методичні рекомендації] [Р.Михайлишин]/ – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 48с.

 

Феськова О.В. Зустріч з львівськими художниками. [текст]: методичний посібник/ О.В. Феськова. – Львів, 2015. –57с.

 

Феськова О.В. Метод проектів – ефективна технологія навчання  дошкільників образотворчій діяльності [текст]: методична розробка/ О.В. Феськова. –Львів, 2015. –48с.

 

Педагогічний коледж Львівського національного університуту імені Івана Франка в персоналіях [матеріали педагогічного проекту]. Випуск 1/ Упорядник Р.Михайлишин. – Львів, Малий видавничий центр. – 2015. – 105с.

 
   

Сурмач О.І. Історія України. Навчально-методичний посібник. –Львів, 2015. – 326с.

 

Каспрук І. Любій малечі. Співаник для дітей – Львів: «Растр –7», 2016. – 24с.

 

Шарко Н.М. Пошуково-дослідницька діяльність дітей у навчально-виховному процесі ДНЗ: методична розробка щодо вивчення курсу» Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою [ для підготовки фахівців (ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності «Дошкільна освіта]. Методична розробка. – Львів:Малий видавничий центр, 2016.–65с.

 

Табака О.М. Золотий горішок. – Львів, 2016. – 36с.

 

Михайлишин Р.Р. Психолого-педагогічні особливості навчання письма ліворуких дітей [методичні рекомендації] [Р.Михайлишин]/ – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. –            50 с.