Правила прийому – 2024

ВСТУП 2024

Правила прийому -2024: _Коледж_2024

Програма співбесіди Історія України_2024

Програма співбесіди Українська мова_2024

Вимоги до оформлення мотиваційного листа2024 (додаток 3 Правил Прийому)

Положення про ІУС_Коледж 2024

Інформація про вартість навчання в Коледжі  у 2024/25 н.р.:

Додаток 1 Правил прийому 2024

Спеціальності та рівень вищої освіти Код  Освіцтньо-професійна програма Термін навчання Ліценз

обсяг

Вартість навчання 2024/25 н.р.

Перший курс

Дошкільна освіта

 

012 Дошкільна освіта

 

Денна

1 рік 10 місяців

Заочна

1 рік 10 місяців

50

75

22590

 

11295

Початкова освіта 013 Початкова освіта 1 рік 10 місяців

 

75 22590
Соціальна робота

 

231 Соціальна педагогіка 1 рік 10 місяців

 

30 22590
Екологія

 

101 Екологічний контроль і стратегічна екологічна оцінка 2 р.10 місяців

 

60 22590
Комп’ютерні науки

 

122 Комп’ютерні науки

 

2р.10 місяців 30 22590
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 Діловодство та інформаційна діяльність 1рік 10 місяців 25 22590

 

 

 

Дзвоніть: ( 032) 239-40-13, 097 974-4679

Приходьте: каб 36,40  за адресою вул. Туган-Барановського,7

 

 

 

ВСТУП 2023 

Правила прийому (оновлені) _ПФК_2023

Презентація: правила_2023

Положення про проведення співбесіди 2023(оновлено)

Програма співбесіди з історії України

Програма співбесіди з української мови

Вимоги до мотив. лист_docx. лист_docx. лист_docx

Дзвоніть: ( 032) 239-40-13, 097 974-4679

Приходьте: каб 36  за адресою вул. Туган-Барановського, 7 

Питання –відповіді:

Які спеціальності або напрямки навчання доступні у коледжіпідготовка фахівців на базі повної загальної середньої освіти освітньо-професійного ступеня

«фаховий молодший бакалавр» за такими спеціальностям:

Галузь знань  

Спеціальність

Освітня програма Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Освіта/

Педагогіка

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 50 75 1р. 10м. 1р. 10м. 19720 9860
Освіта/

Педагогіка

013 Початкова освіта Початкова освіта 75 1р. 10м. 19720
Природничі науки 101 Екологія Екологічний контроль і стратегічна екологічна оцінка 60 2р. 10м. 19720
Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 180 2 р. 10м. 19840
Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка 30 1р. 10м. 19720

 

 • Які цікаві предмети пропонуються? В основі навчання фахові методики, багато видів практик, які розпочинаються з першого курсу, великий об’єм практичних занять з англійської мови. На гербі Коледжу гасло: «Спочатку навчася, потім навчай», який і основою освітньої діяльності Коледжу.

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Здобувачі освіти одержують знання про розвиток, виховання і навчання дітей раннього та дошкільного віку; вміння планувати освітній процес у закладі дошкільної освіти. Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється протягом всього терміну навчання.

Особливість освітньо-професійної програми полягає у підготовці фахівця здатного вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні

проблеми у галузі дошкільної освіти з розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Майбутні фахівці дошкільної освіти оволодівають загальними та фаховими компетентностями і здатні зберігати, зміцнювати здоров’я і фізичний розвиток дітей; забезпечувати дієвий вплив на когнітивну, емоційну, моральну сфери особистості дитини з метою формування дошкільної зрілості.

 

Спеціальність 013 Початкова освіта

Основним фокусом освітньо-професійної програми є психолого-педагогічна, дидактична, методична підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти

Особливості освітньо-професійної програми визначаються комплексністю теоретичної та практичної підготовки. Програма базується на сучасному розумінні тенденцій і закономірностей розвитку педагогіки; в освітньому процесі застосовуються інтерактивні, проблемно-пошукові, інформаційно-комунікаційні технології та методи навчання; процес викладання базується на студентоцентризмі і здійснюється на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого, диференційованого, системного, діяльнісного, інтегративного підходів з дотриманням академічної доброчесності.

Спеціальність 231 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма Соціальна педагогічка орієнтована на формування у здобувачів системи знань соціально-педагогічної діяльності з різними типами дітей, сімей, молоді та соціальної роботи в різних установах і закладах.

Здійснюється психолого-педагогічна, дидактична, методична підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з дітьми, молоддю, сім’ями в закладах освіти, соціальних службах та різних інститутах соціального виховання.

Фахова підготовка, націлена на формування професійних компетентностей у галузі соціальної роботи та соціальної педагогіки.

Заняття проводяться із застосуванням класичних, активних та інтерактивних методів навчання (дискусій, презентацій, моделювання професійних ситуацій, рольові та ділові ігри, тренінгові заняття).

 

Спеціальність 101 Екологія:

Студентів навчають проводити моніторинг стану навколишнього природного середовища, досліджувати компоненти довкілля, експериментувати, проводити оцінку впливу на довкілля об’єктів національного господарства, використовувати програмне забезпечення, ГІС-технології, ресурси Інтернету для інформаційного опрацювання екологічних досліджень. Практична підготовка проводиться в обладнаних аудиторіях і лабораторіях.

Особливість освітньо-професійної програми полягає в акценті на практичну підготовку майбутніх фахівців здатних вирішувати питання екологічного контролю, володіють вмінням стратегічної екологічної оцінки планової діяльності різних суб’єктів господарювання.

Майбутніх фахівці навчають аналізувати зібраний матеріал і розробляти рішення для відновлення пошкоджених екосистем. Студентів спеціальності залучають до екологічних заходів (форумів, семінарів, конференцій), проводять зустрічі з експертами, знайомлять з специфікою роботи еколога на підприємствах, в адміністративних установах і природоохоронних організаціях.

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» навчають необхідним теоретичним знанням, практичним умінням, навичкам та компетенціям, які є достатніми для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення практичних завдань у сфері комп’ютерних наук, на профілюючих підприємствах і в організаціях, що спрямовують свою діяльність в галузі інформаційних технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів виробництва та розвитку процесів інформатизації в обслуговуванні програмних систем і комплексів.

Особливість освітньо-професійної програми полягає в акценті на збалансований підхід між теоретичною та практичною підготовкою майбутніх фахівців, що дозволяє у повній мірі оволодіти всіма аспектами роботи.

Майбутніх фахівців навчають згідно із сучасними технологіями, база платформ та програм, які застосовуються в освітньому процесі, оновлюється та доповнюється. Студентів спеціальності залучають до ІТ- заходів (форумів, семінарів, конференцій), проводять зустрічі з професіоналами різних сфер даної спеціальності , знайомлять з специфікою роботи.

 • Чи можна продовжити навчання? Здобувачі можуть продовжити навчання для здлбутті освітнього рівня «бакалавр» на факультетах університетів
 • Які перспективи з працевлаштування мають випускників коледжу? У яких сферах чи галузях вони можуть працювати?

Спеціальність  012 Дошкільна освіта(фаховий  молодший бакалавр)

Працевлаштування відповідно до Національного класифікатора України:

Заклади дошкільної освіти різного типу, центри розвитку дитини, центри підготовки дитини до школи, навчально-виховні комплекси, родина.

2332 Вихователь закладу дошкільної освіти

5131 Гувернер

3320 Фахівці дошкільного виховання

3340 Асистент вихователя закладу дошкільної освіти

 

Спеціальність 231 Соціальна робота(фаховий молодший бакалавр)

Працевлаштування відповідно до Національного класифікатора України

Заклади  освіти різного типу, центри розвитку дитини, центри підготовки дитини до школи, освітні комплекси, родина, соціальні служби всіх рівнів.

3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал)

3330 Асистент викладача із соціальної педагогіки

3340 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

3414 Фахівець із організації дозвілля

Спеціальність   013 Початкова освіта (фаховий  молодший бакалавр)

Працевлаштування відповідно до Національного класифікатора України

Заклади загальної середньої освіти. Заклади освіти інших типів, що надають початкову освіту.

2331 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

 

Спеціальність   101 Екологія  (фаховий  молодший бакалавр)

Працевлаштування відповідно до Національного класифікатора України

 1. Фахівці
 2. Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки
 3. Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними і фізичними дослідженнями (асистент гідрогеолога, асистент метеоролога, технік-лаборант, технік-еколог)
 4. Фахівці в галузі біології, агрономії
 5. Лаборанти в галузі біологічних досліджень (асистент біолога, асистент біохіміка, лаборант (біологічні дослідження), технік-еколог, технік-лаборант (біологічні дослідження))
 6. Молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі
 7. Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах, містобудуванні та в природно-заповідній справі.
 8. Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності
 9. Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень
 10. Технічні службовці
 11. Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури
 12. Оператори із збору даних (Гідрометеоспостерігач)
 13. Спостерігач за забрудненням природного середовища

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Працевлаштування відповідно до Національного класифікатора України

 1. Технічні службовці
 2. Оператор інформаційно-комунікаційних мереж
 3. Оператор комп’ютерного набору
 4. Оператор комп’ютерної верстки
 5. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
 6. Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)

 

Які відомі випускники?

Чимало видатних постатей в історії культури України були випускниками саме цього навчального закладу: дружина М. Грушевського Марія Вояківська (перекладач, громадська діячка жіночого і просвітницького руху), Костянтина Малицька (Віра Лебедова) і Уляна Кравченко (відомі письменниці, громадські діячки), Марійка Підгiрянка (Марія Омелянівна Ленерт-Домбровська) – письменниця. Українську мову і літературу у семінарії викладав відомий мовознавець, етнограф, історик, громадський діяч Омелян Партицький (1871 – 1895 рр.); поет, прозаїк, критик, перекладач Осип Маковей (1910 – 1913 рр.); мовознавець, літературознавець, богослов, історик, міністр освіти УНР, професор Іван Огієнко (митрополит Іларіон) (1924 – 1926 рр.). Працювали тут Ольга Бачинська (Барвінська) (знана педагог і громадська діячка); Володимир Пекар (заслужений діяч мистецтв України, головний диригент хорової капели “Трембіта”); Марія Пекар (член Спілки майстрів народного мистецтва України, автор персональних виставок писанок, дитячих м’яких іграшок, вишивок, витинанок, аплікацій); Даниїла Байко (народна артистка України).

 

Серед випускників сьогодні: вихователі, вчителі, соціальні працівники, директори шкіл, завідувачі дошкільних установ, викладачі, фахівці у свері екології, пронрамісти.

 • Які можливості є для участі у студентських організаціях, клубах, спортивних командах або культурних заходах у Коледжі? У Кледжі створені органи студентського самоврядування – Студрада і Профбюро студентів, всі охочі можуть брати у часть у культурних, спортивних заходах як Коледжу, так і Університету.

https://pedcollege.lnu.edu.ua/news

6) Посилання на інформаційні сторінки коледжу:

Веб-сайт Коледжу: http://pedcollege.lnu.edu.ua

E-mail: pedcollege@ lnu.edu.ua

https://www.facebook.com/groups/869944306398718/?fref=ts

https://www.instagram.com/_ped_college_/?hl=uk

7) Чи є гуртожиток? Студенти Коледжу, які потребують гуртожитку проживають у гуртожитках Університету №3  і 5, за адресою Медової печери, 39.

9)  Чи є особливості вступу у Коледж:

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі 100 балів (середній бал  вступу на бюджет 152)

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати національного мультипредметного тесту 2022-2023 років або зовнішнього незалежного оцінювання

(2020-2021 років у будь-яких комбінаціях).

У разі вступу за кошти фізичних чи юридичних осіб – лише мотиваційний лист!

Конт тел. (032) 239-40-13

Корпус №1 

вул. Туган-Барановського, 7

м. Львів, 79005

тел. для довідок:

(032) 239-40-13

Корпус №2

вул. Антоновича, 16

м. Львів, 79018

тел. для довідок:

(032) 237-09-53, 239-42-75(76)

Корпус №3

вул. Ген. Тарнавського, 107

м. Львів, 79016

тел. для довідок:

(032) 239-46-96, 275-42-04

                                                                                             

Веб-сайт Коледжу  : https://pedcollege.lnu.edu.ua,

e-mail: pedcollege@lnu.edu.ua

Адреса приймальної комісії Університету:

вул. Січових Стрільців, 14,

м. Львів, 79602.

тел. 272-20-68, 239-43-30

Сайт Університету: http://lnu.edu.ua