Методичні матеріали

Видані навчально-методичні матеріали за 2022-2023 навчальний рік

 Посібники:

Батюк Н. М. Збалансоване природокористування і охорона довкілля: навч.-метод. посіб. Львів. 2022. 170с.

Культурно мистецький простір Львова: “варіації прекрасного”: навчально методичний посібник з музейної педагогіки/ Караманов О. В., Гурин О. М., Ласкій І. В. та інші/ за заг. ред. Караманова О. В.  та Гурин О. М. Львів: СПОЛОМ, 2022.   120с.

Сенич Г.Б. Формування системи знань здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти на заняттях з дисципліни «Основи економічної теорії» Львів:РАСТР – 7, 2022. 130 с.

 Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Капаманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2023. 132с.

Атестовано електронні посібники:

Сурмач О. І. Історія музейної та архівної справи, 2023.

Соболевська О. Б. Основи гуркової та краєзнавчої роботи, 2023.

Шукалович А. М. Історія України ШКМ, 2023.

 Методичні розробки:

Думич О.М. Шляхи реалізації принципів фізичного виховання у сучасному освітньому процесі: методична розробка. Львів, 2022. 38 с.

Колобич О.П. Розвиток творчих здібностей студентів під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін: методична розробка. Львів, 2023. 52с.

Кос Л. В. Самостійна робота здобувачів у системі освітнього процесу закладів фахової передвищої освіти: методична розробка. Львів, 2022. 26 с.

Сорока Г.М. Іноземна мова (англійська). «Travelling/Подорожі». Завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів фахової перед вищої освіти І-ІІ курсів денної та заочної форм навчання: методична розробка. Львів, 2022. 83 с.

Лисецька О. Ю. , Сеник В. А., Хвищун І. О.  Методичні вказівки щодо оформлення кваліфікаційних робіт (спеціальність 122 Комп’ютерні науки). Львів, 2023. 81с.

 

Методичні рекомендації до  написання курсових робіт

Більше інформації щодо курсових робіт у рубриці “Студенту”

Навчально-методичні матеріали за 2020-2021 навчальний рік:

Банковський К. Й. Фізичні вправи як профілактика захворювань дихальних шляхів: методична розробка.  Львів, 2020. 20 с.

Думич Оксана Застосування ігрового і змагального методів на уроках фізичної культури у початкових класах: методична розробка.  Львів,  2020.  34 с.

Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія. Львів: Сполом, 2020. 452 с.

 Каспрук І.М. Методика використання наочних посібників для музичного розвитку дітей дошкільного віку: методичні рекомендації. Львів, 2020.  40 с.

Каспрук І.М. Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку музично-сенсорних здібностей дітей: методична розробка. Львів, 2020.  50 с.

Нестер М.В. Дослідницька діяльність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: методична розробка.  Львів, 2020.  29 с.

Нестер М.В. Праця в кутку природи як засіб формування трудових умінь і навичок дошкільників: методична розробка. Львів, 2020.   51 с.

Проц М.О. Становлення творчої особистості здобувачів освіти засобами сучасних освітніх технологій: методична розробка. Львів, 2020. 45с.

Рудкевич Н.І. Забеспечення академічної доброчесності в професійному зростанні педагога: методична розробка. Львів, 2020. 33 с.

Сулим О.І., Паробій Ю.Б.  Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики для студентів Педагогічного фахового коледжу спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Львів, 2020. 60 с.

Сурмач О.І. Дистанційне професійн навчання майбутніх фахівців у ЗФПО: методична розробка. Львів, 2020. 35 с.

Сурмач О.І. Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з курсу «Історія України». Львів, 2020. 35 с.

Мовна освіти: сучасні виклики та перспективи: тези доповідей Студентсьекої мовної конференції./ Укладач Соболевська О.Б. Львів: ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка», 2021. 101 с.

Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи : навчально-методичний посібник. Львів: Рстр-7, 2021.  324 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Нежура Т.В. Збірник завдання для контролю знань з дисципліни «Методика
  фізичного виховання» / Т.В.Нежура. – Львів, 2019. – 57 с.
 • Думич О.М. Формування потреби до занять фізичною культурою і спортом у
  молодших школярі / укладач Оксана Думич. – Львів : [ Б.В.], 2019. – 36 с.
 • Верхоляк М.Р. Моральне виховання особистості: методичні рекомендації для
  самостійної роботи студентів І курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» /
  М.Верхоляк. – Львів : «Растр-7», 2019. – 82 с.
 • Верхоляк М.Р. Теорія та історія соціального виховання: методичні рекомендації для семінарських занять студентів І курсу спеціальності 231
  «Соціальна робота» з курсу «Педагогіка»/ М.Верхоляк. – Львів : «Растр-7», 2019. – 28 с.
 • Субашкевич І.Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді:монографія / І.Субашкевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249с.
 • Банковський К.Й. Різноманітність форм роботи з фізичного виховання для
  студентів педагогічних спеціальностей. Методична розробка/К.Й.Банковський. – Львів, 2018. – 23с.
 • Лозинська С.В. Гра – основний вид діяльності дітей дошкільного віку.Навчально-методичний посібник. / С.В.Лозинська. – Львів: 2018. – 50с.
 • Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація студентів: технологічний аспект:метод. рекомендації / за ред. Р.Х.Вайноли. – К. : Київський університет імені
  Бориса Грінченка, 2018. – 96 с.
 • Верхоляк М.Р. Теоретико-методичні засади навчально-виховної діяльності соціального гувернера: навчально-методичний посібник / М.Р. Верхоляк. –
  Львів, Видавництво «Растр-7», 2018.– 188с.
 • Михайлишин Р.Р. Дискусійний метод як форма співпраці викладача та студента. Методична розробка / Р.Р.Михайлишин. – Львів. – Малий
  видавничий центр, 2018. – 33с.
 • Корнят В.С. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей: методичний посібник / В.С.Корнят. – Львів, 2018. – 56 с.
 • Цигилик О.О. Львів крізь призму імен. Літературні портрети: книга-проект про видатних людей. Ч. І /О.О.Цигилик. – Львів: ЗУКЦ, 2018. – 198с.
 • Банковський К.Й. Загартування як основа здоров’я сучасної молоді. Методична розробка / К. Й.Банковський. – Львів, 2017. – 23с.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів Педагогічного коледжу. (Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Спеціальність: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа) /
  Укладач О. І. Сидорович, О. М. Цимбала. – Львів, 2017. – 30 с.
 • Сенич Г.Б. Практикум з економічної теорії для студентів неекономічних спеціальностей / Г.Б.Сенич. – Львів:2017. – 102с.
 • Верхоляк М.Р. Технології роботи соціального гувернера: методичні рекомендації для семінарських, практичних занять, самостійної роботи
  студентів І курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» / М.Верхоляк. –Львів : «Растр-7», 2017. – 47 с.
 • Михайлишин Р.Р. Організація самостійної роботи студентів: методичні рекомендації [текст ]/ Р.Р.Михайлишин. – Львів, 2017. – 30с.
 • Захарків М.І. Навчальний посібник з курсу «Англійська мова за професійним
  спрямуванням». Розділ «Освіта»/ М.І.Захарків – Львів, 2017.–44с.
 • Корнят В.С. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів: формування діагностичних умінь: монографія / В.С.Корнят: за ред..С.О.Сисоєвої. – Львів: Растр-7, 2017. – 228с.
 • Сірант Н.П. Робота вчителя початкової школи у малокомплектних класах: навчально- методичний посібник. – Львів, 2016. – 72с.
 • Субашкевич І.Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів
  педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій. [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів: Растр-7, 2016. – 60с.
 • Цигилик Оксана. «Франкова світлиця»: презентація кабінету української
  мови. – Львів, КП «Плітурник», 2016. – 42с.
 • Оксана Цигилик. Українська мова професійного спрямування з практикумом: навч.метод. посібник/ Оксана Цигилик. – Львів: 2016. – 124с.
 • Каспрук І. Любій малечі. Співаник для дітей – Львів: «Растр –7», 2016. – 24с.
 • Шарко Н.М. Пошуково-дослідницька діяльність дітей у навчальновиховному процесі ДНЗ: методична розробка щодо вивчення курсу» Основи
  природознавства і методика ознайомлення дітей з природою  для підготовки
  фахівців (ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності «Дошкільна освіта.Методична розробка. – Львів:Малий видавничий центр, 2016.–65с.
 • Табака О.М. Золотий горішок. – Львів, 2016. – 36с.
 • Михайлишин Р.Р. Психолого-педагогічні особливості навчання письма
  ліворуких дітей методичні рекомендації Р.Михайлишин/ – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. –50 с.
 • Банковський К.Й. Заняття з фізичного виховання для студентів з відхиленнями у стані здоров’я [Текст]: методичний посібник для викладачів і
  студентів педагогічних коледжів / К.Й. Банковський. –Львів: СПОЛОМ, 2015. – 44с.
 • Банковський К.Й. Самостійні заняття з фізичного виховання [Текст]:
  методичний посібник для викладачів і студентів педагогічних коледжів / К.Й.
  Банковський. – Львів: СПОЛОМ, 2015. –78с
 • Бородій Д.І., Корнят В.С. Робота практичного психолога з батьками:
  навчально-методичний посібник. – Львів: Растр-7, 2015. – 300с.
 • Гарасимів Я.Ю. Формування математичної компетентності майбутнього
  вихователя у навчальному процесі педагогічного коледжу: Навчальнометодичний посібник  для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»/
  укладач Я.Ю.Гарасимів. – Вид. 1-ше. – Львів, 2015. – 156с.
 • Каспрук. І.М. Свята і розваги в дошкільних навчальних закладах:
  методичний посібник. – Львів: «Растр –7», 2015. – 100с.
 • Михайлишин Р.Р. Семінар як організаційна форма навчального процесу:
  методика підготовки та проведення методичні рекомендації
  Р.Михайлишин/ – Педагогічний коледж Львівського національного
  університету імені Івана Франка. – 2015. – 48с.
 • Феськова О.В. Зустріч з львівськими художниками. текст: методичний
  посібник/ О.В. Феськова. – Львів, 2015. –57с.
 • Феськова О.В. Метод проектів – ефективна технологія навчання
  дошкільників образотворчій діяльності текст: методична розробка/ О.В.
  Феськова. – Львів, 2015. –48с.
 • Педагогічний коледж Львівського національного університуту імені Івана
  Франка в персоналіях матеріали педагогічного проекту. Випуск 1/
  Упорядник Р.Михайлишин. – Львів, Малий видавничий центр. – 2015. – 105с
  Сурмач О.І. Історія України. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2015.
  – 326с.
 • Сурмач О. Музейна справа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2014. – 207с.
 • Назарук Л.М. Формування етноестетичних цінностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами українського народознавства:
  навчально- методичний посібник / Л.М.Назарук.– Львів, 2014. –120с.
 • Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. -Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 -12066 від 29.07.2013)
 • Психолого-педагогічні засади і методи педагогічного контролю та
  оцінювання навчальних досягнень студентів [методичні рекомендаці [Р.Михайлишин ] І – Львів: Малий видавничий центр, 2014р. – 54с.
  Крохмальна Галина Українська мова професійного спрямування: навч. –
  метод, посібник для студентів Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна. –
  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 130с.
 • Тестові технології оцінювання знань студентів у педагогічних коледжах
  [методичні рекомендації] [А.М. Богданова, В.С.Корнят, О.М.Цимбала] / –
  Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 44с.
 • Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. -Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 -12066 від 29.07.2013)
 • Тарапака Н.В., Кашуба Л.В. Інклюзія в довкіллі: розвиток дітей і психофізичними вадами в умовах реалізації Базового компонента дошкільної
 • освіти: Навчально-методичний посібник. – К.: «СГППРІНТ», 2013. – 140с.
 • Навчально-методичний посібник з курсу «Політологія». /УпорядникХристосенко О.Ю. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2013. – 154с.
 • Базова граматика англійської мови. Навчально-методичний посібник з курсу
  «Англійська мова» / Упорядник І.І. Нестер. – Львів, 2013. – 64с.
 • Збірник Граматичних вправ з англійської мови, додаток до навчальнометодичного апосібника «Базова граматика англійської мови» / Упорядник
  Нестер 1.1. – Львів, 2013. – 52с.
 • Навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів напряму
  підготовки «Корекційна освіта» / Укладач Бииь Н.М. – Львів, 2013. – 120с.
  Організація самостійної роботи студентів як напрям науково-методичного
  керівництва. Навчально-методичні матеріали / Укладач Р.Михайлишин. –
  Львів, Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95с.
 • Сірант Н.П. Методичні рекомендації до проходження педагогічної
  практики: навчально-методичний посібник. – Львів, 2013. – 116с.
 • Зарубіжна література для дітей [Текст]: Хрестоматія: Упоряд. Г.Гадзало. –Львів: Каменяр, 2013. – 555с.