Видані наукові праці у 2014-2015 н. р.

Видані наукові праці у 2014-2015 н. р. 

 
№ п/п Прізвище та ініціали автора Назва наукової праці Назва видання, рік видання
1 2 3 4
1.                       Михайлишин  Р.Р. Іван Ющишин про роль сиротинських фондів у підтримці шкільної молоді Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки. Т.4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ- ХХІ ст.):зб. наук. пр./за ред.. Д.Герцюка і І.Мищишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.229 -237.
2.                   Михайлишин  Р.Р. Українські національні традиції сімейного виховання дітей і молоді Wychowanie w rodzinie family upbringing / Tom IX (1/2014) / Wroclaw – Jelenia Gora. 2014.   С. 219-242.
3.                   Черепанова С.О. Суперечності філософії освіти у координатах наукового мислення Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В.І.Вернадського. Науковий журнал. Серія Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія».    Сімферополь, 2014. – Том 27(66). ‒ № 1-2. – С.77-84.
4.                   Черепанова С.О. Філософія освіти: творчий потенціал суб’єкта культури Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса:Фенікс, 2014. – Вип.7. – С.4-10.
5.                   Черепанова С.О. Філософія освіти: проблеми перекладу і пізнавальний досвід суб’єкта культури «Перспективи». Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. – Держ.заклад «Південноукраїнськи нац.. пед.. ун-т ім.К.Д.Ушинського». – Одеса, 2014. – № 1(59). –С.121-126.
6.                   Нежельченко О.І. Професійна самосвідомість студентів-дефектологів Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені І.Франка. – Львів: Видавничий цент ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С.324-
7.                   Нежельченко О.І. Особливості професійної самосвідомості студентів-дефектологів дефектологів Geneva (Switzerland). the  sth of August. 2014/Publishing Center of the European Associalion of  pedagogies and pshychologists  «Science», Geneva,2014, V 2. – P. 226-233. 2014, V 2.  P. 226-233.
8.                   Проц М.О. Громадська і педагогічна діяльність Ольги Бачинської (до 140-річчя з дня народження) Товариство «Рідна школа»: Історія і сучасність: Наук. альм. Ч.7. Львів: Вид-во Львів. край. т-ва «Рідна школа», 2014. – С. 269-278.
9.                   Стахів М.О. Комунікативні девіації в педагогічному спілкуванні та шляхи їх усунення Обрії. Науково-педагогічний журнал. №2 (39).Івано-Франківськ,  2014. – С. 76-79.
10.               Стахів М.О. Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога Педагогіка і психологія професійної освіти, 2014. – № 4. – С.88-97.
11.               ЛенівЗ.П. Пасічник І. Особливості застосування казкотерапії для розвитку монологічногомовлення в дітей із ЗНМ Вісник «Українська асоціація корекційних педагогів»Корекційна освіта № 1/2014.м.Київ.  – С.25-30.
12.               Ленів З.П. Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі Науковий, навчальний, інформаційний журнал «Особлива дитина: навчання і виховання»   № 3. Київ, 2014. – С.13-19.
13.               Корнят В.С. Структура діагностичних умінь соціальних педагогів Освітологічний дискурс: електронне  наукове фахове видання – Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. №3 (7) – С. 125-134.
14.               Корнят В.С. Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць.  – Київ «Едельвейс», 2014. – Випуск 3. – С. 83-86.
15.               Корнят В.С. Роль самостоятельной работы в процессе профессиональной подготовки будущих социальных педагогов Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, философии, социологии, истории, растенениеводстве : сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции – Санкт-Петербург : Изд-во «КультИнформПресс», 2014. – С. 69-70.
16.               Когут Н.М. Основні аспекти підготовки вчителя-європейця в університетах Німеччини Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.634-638.
17.               Корнят В.С. Удосконалення процесу професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічних коледжах Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.219-225.
18.               Лозинська С.В. Основні засади змістового наповнення сучасної дошкільної освіти Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.234-239.
19.               Михайлишин Р.Р. Особистісно орієнтований підхід у науково-методичній роботі у процесі підготовки майбутнього педагога Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.189-196.
20.               Нос Л.С. Стан і тенденції сучасних педевтологічних досліджень в Україні Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.585-590.
21.               Проц М.О. Система виховання в авторських школах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.463-468.
22.               Стахів М.О. Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасної педагогічної науки і практики Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.319-326.
23.               Субашкевич І.Р. Медіаосвітні технології формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.403-408.
24.               Нос Л.С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності в сучасних умовах Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 38 / [Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.] – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер» 2014.– Вип. 25. – С. 363-366.
25.               Нос Л.С. Можливості використання прогресивних ідей канадського досвіду у вищих педагогічних закладах України Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – Серія :Педагогічні науки, 2014.– Вип. 5. – С. 279 – 287.
26.               Лозинська С.В. Вітчизняні педагоги-дошкільники про роль і місце трудового виховання в розвитку дитини (історичний аспект) Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – 2014. – №20. – С. 298 – 301.
 

 

 

 

 

 

27.               Дрібнюк Н.Т Внесок у музичну шевченкіану композиторів зарубіжжя Збірник матеріалів і тез. Дрогобич, 2014. – С.3-11.
28.               Ленів З.П. Соціокультурні аспекти та концептуалізація застосування арт-терапії у процесі підготовки українських педагогів нової генерації Львівсько-Ряшівські наукові зошити»: Культура – Мистецтво – Освіта – Терапія в міжнародній перспективі.   –  Львів-Ряшів, 2014. – Вип.2.  С. 104 -115.
29.               Ленів З.П. Модифікація та адаптація навчально-методичного забезпечення в процесі інклбзії:контекст міжнародного досвіду Тези доповідей ХІУ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». – Київ. Університет «Україна», 2014. – С.37-39.
30.               Сав’як Л.О., Призванська Р.А., Дрібнюк Н.Т. Застосування логоритміки як виду інтерактивної музикотерапії з психокорекційної метою: практичний аспект Львівсько-Ряшівські наукові зошити»: Культура – Мистецтво – Освіта – Терапія в міжнародній перспективі.   –  Львів-Ряшів, 2014. – Вип.2.  С. 163-172.
31.               Стахів М.О. Розробка комунікативної компетенції майбутнього вчителя на основі етнокультурних цінностей для горян українських Карпат Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Наукове видання. Серія соціальних і гуманітарних наук. Том 1, № 2, 3. Івано-Франківськ, 2014. – С. 240-244.
32.               Ленів З.П. Призванська Р.А.  «Ресурсність музикотерапії в психокорекції дітей із особливими потребами Простір арт-терапії: ресурси зцілення: Матеріали ХІ міжнародної міждисциплінар-ної науково-практичної конференції /За ред.наук. ред. А.П.Чуприкова. – К.:Золоті ворота, 2014. – С.151-153.
33.               Ленів З.П. Особливості реалізації інклюзії та підготовки відповідних фахівців: проблеми, досвід, перспективи Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:Збірник наукових праць. – К.: МПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип.28. – С.119-125.
34.               Назарук Л.М. Розвиток обдарованості учнів у соціально-виховному середовищі навчального закладу Вісник Прикарпатського університету. Серія «Педагогіка». Івано-Франківськ, 2014.
 С.15-18.
35.               Когут Н.М. Креативність у підготовці вчителів іноземних мов початкових класів Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред. кол.: Заболотний В.Ф. (гол. ред.) та інші]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. – Випуск 1(13). – С.15-17.
36.               Гуляйгородська О.М. Соціокультурний аспект у викладанні іноземних мов Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред. кол.: Заболотний В.Ф. (гол. ред.) та інші]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. – Випуск 1(13). – С.47 -49.
37.               Михайлишин Р.Р. Педагогічна практика як фактор професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів Матеріали   всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти».  Хмельницький, 2015. –            С. 87-90.
38.               Стахів М.О. Педагогічна комунікація як складова професійної підготовки вчителів початкових класів в умовах гуманізації вищої освіти Матеріали   всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти».  Хмельницький, 2015. –             С. 14-16.
39.               Нос Л. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій у начально-виховний процес Матеріали   всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти».  Хмельницький, 2015. –              С. 135-137.
40.               Думич О.М., Породько М.І., Організаційно-методичні аспекти застосування індивідуального і диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту      і здоров’я людини. Вип. 19: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, 2015. – Т.2. – С.75-80.
41.               Рудкевич Н.І. Процес етнокультурної соціалізації студентів у розумінні соціальної педагогіки Суспільні проблеми сучасної соціології, психології та соціальної роботи: зб. наук. праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціології, психології та соціальної роботи, м. Херсон, –2015. – С.120-123.
43.               Рудкевич Н.І. Велике місто як фактор соціалізації молоді Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота як правозахисна професія», м.Чернівці. – С,138-141.
44.               Сурмач О. І. До питання про діяльність митрополита А.Шептицького в роки німецької окупації Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С.329 – 341.
45.               Сурмач О. І. Виховання та освіта в контексті соціальних функцій музею Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч.3. – С. 171- 186.
46.               Сурмач О. І. Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства Гілея: науковий вісник. – Київ, 2015. Вип.95. – С.97-107.
47.               Сурмач О. І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.) Військово-науковий вісник. – Львів: АСВ, 2015. – Вип. 23. С.101-115.
48.               ДумичО.М Задорожна О Формування потреби в уроках фізичної культури для учнів молодшого шкільного віку Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред.Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. І. Франка, 2015. – С. 18-24.
49.               ДумичО.М. Задорожна О Вплив режиму рухової активності на розвиток фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. І. Франка, 2015. – С. 25-31.
50.               Породько М.І. Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Галичині Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. І. Франка, 2015. – С. 271-276.
Породько І.
Стасів П.
51.               ПородькоМ.І. ПородькоІ. Олійник У. Дослідження використання рухливих ігор для покращення фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. І. Франка, 2015. – С. 69-76.
52.               Захарків М.І. Developing Thinking Skills Англійська мова і література Науково-методичний журнал     № 10-11 (452-453), 2015. – С. 2-4.
53.               Стахів М.О. Формування професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах ступеневої вищої освіти Молодий вчитель. Науковий журнал № 4(19). Ч. 3.     2015–  С. 40-43.
54.               Стахів М.О. Шевченкове слово як засіб виховання нової генерації педагогів Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. № 3 (336), Черкаси, 2015. – С.7-11
55.               Стахів М.О. Шляхи формування комунікативно компетентної особистості вчителя початкових класів Педагогіка в системі гуманітарного знання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон:Видавничий дім «Гельветика, 2015. – С.137-141
56.               Ленів З.П. Передумови формування інноваційного освітнього середовища ВНЗ у сучасних умовах Гуманітарний вісник ДННЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток1 до Вип.35, Том УІІ (58): Тематичний випуск: Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього процесу. – К.: Гнозис, 2015. С.158 -167.
57.               Деркач Ю.Я., Нос Л.С., Стахів М.О. Порівняльний аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні та Канаді Nowoczesna edukacja: fіlozofia, іnnowacja, doswiadczenie.  №1. Wyzsza Szkoîa Informatyki і Umiejçtnosci, 2015. -C.109-112.
58.               Назарук Л.М. Проблема морально-етичного й естетичного у творчій спадщині Г.П.Васяновича Григорій Васянович – син співучого Полісся. Львів «Сполом», 2015.  С. 225-228.
59.               Банковський К.Й. Проблема рухової активності людини в умовах техногенної цивілізації Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності» [Текст]. – Львів: Сполом, 2015. – С.11-23.
60.               Михайлишин  Р.Р. В гармонії з життям Григорій Васянович – син співучого Полісся. Львів «Сполом», 2015.  С.80, 149-152.
61.               Призванська Р.А. Розвиток комунікативних навиків у дітей  з  аутистичними розладами засобами музикотерапії Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Роль музикотерапії в практиці, дослідженннях та освіті». – Братислава,
2015. – С.238-245.
62.               Михайлишин Р.Р. Концепція української національної освіти та виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред.. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 18  – С.147-151.
63.               Шукалович А.М. Ірландська модель державотворення: критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 20. – С. 81-95.

 

Навчально-методичні матеріали: 

   

Самостійні заняття з фізичного виховання для студентів І-ІІ-х курсів.  [методична розробка ] [К.Банковський ] / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 56с.

 

Основи методики організації раціонального харчування студентів [методична розробка ] [К.Банковський ] / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 56с.

Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Культурологія». [Т.Бичкова ] / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 121с.

 

Навколо світу. [методичні рекомендації] [Олена Гуляйгородська ] / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 50с.

 

Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з релігієзнавства / О.Івах – Львів: Малий видавничий центр, 2014. – 26с.

 

Світові системи освіти. [методичні рекомендації] [Н.Когут ] / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 60с.

 

Курань Т., Дрібнюк Н., Дацюк М. Мелодії калинового краю//методичний посібник. – Дрогобич, 2014. – Посвіт. – 257с.

 

Лепеха Л.П. Організація та забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу дітей з порушеннями психофізичного розвитку і інклюзивному середовищі. – Львів:Малий видавничий центр, 2014. – 80с.

 

Плавання у дошкільних навчальних закладах.  [М.Максимов]- Львів: Малий видавничий центр, 2014р. – 24с.

 

Психолого–педагогічні засади і методи педагогічного контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів [методичні рекомендації][ Р.Михайлишин ] / – Львів: Малий видавничий центр, 2014р. – 54с.

 

Валеологічна освіта – важлива складова фізичного розвитку та виховання дітей дошкільного віку в сучасному дошкільному навчальному закладі. [Методична розробка ][Т.Нежура ]  / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 34с.

 

Організація уроків образотворчого мистецтва в початковій школі. [навчально-методичний посібник ] [Н.Новосельська] / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 80с.

 

Тренінг адаптації студентів-першокурсників до навчання цу ВНЗ [методичні рекомендації] [ Ю.Остапенко ] / – Львів: Малий видавничий центр, 2014р. – 24с.

 

Забезпечення якості освіти шляхом активного впровадження педагогічних технологій. [методична розробка ] [Г.Подановська ] / – Львів, Малий видавничий центр, 2014р. – 60с.

 

Українські фраземи й особливості їх творення. [методичні рекомендації] [О.Соболевська ]  / – Львів: Малий видавничий центр, 2014р. – 44с.

 

Сурмач О. Музейна справа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2014. – 207с.

 

Активізація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у дидактичних іграх природничого змісту. [Н.Шарко] / – Львів: Малий видавничий центр, 2014р. – 64с.

 

Національно-визвольна війна українського народу середини ХМІІ ст. [методичні рекомендації] / А.Шукалович – Львів:Малий видавничий цент, 2014. – 54с.

 

Івах О. Соціологія. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавництво «Растр», 2015. – 150с.

Проц М. Педагоги-новатори України: Навчальний посібник/ Марта Проц. – Львів: Бадікова Н.О., 2015. – 148с.

Участь викладачів у міжнародних, всеукраїнських,

обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо 2014/2015н.р.

Рівень заходу, місце та час проведення

З якої проблеми

Прізвище, імя, по батькові

Тема виступу

Міжнародна науково-практична конференція

16-18 вересня  2014 р.

м.Одеса

Політика і філософія. Доля мистецтва у XXI ст. Черепанова С.О. Доповняльність філософського-наукового-художнього пізнання як проблема філософії освіти

 

19-21.09.2014р.

м. Ченстухова

(Республіка Польща)

 

Освіта – між традицією і сучасністю Михайлишин Р.Р. Внесок Івана Ющишина в розвиток української журналістики (перша третина 19 століття)
II Міжнародна науково-практична конференція

23–25 вересня 2014 р.

м.Одеса

Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи» Черепанова С.О. Філософія освіти: переклад як пізнання «іншої» реальності у крос-культурному просторі
ХV Міжнародна науково-практична конференція.

27 вересня 2014 р.

м.Одеса

Освіта і доля нації Черепанова С.О. Культуротворчий модус філософії освіти: І. Кант – Г.Сковорода
Всеукраїнська науково-практична конференція

29 вересня 2014р.

м. Хмельницький

Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів Кос Л.В. Підготовка майбутнього  педагога дошкільної освіти до використання інновацій у процесі формування комунікативної компетенції дошкільників
Всеукраїнська науково-практична конференція

29 вересня 2014р.

м. Хмельницький

Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів Михайлишин Р.Р. Вихователь у контексті особистісно-орієнтованої технології
Всеукраїнська наукова інтернет-конференція

14 жовтня 2014 р.

Актуальні питання соціально-філософської думки Черепанова С.О. Гуманітарно-ціннісні основи філо

софії освіти: Україна та європейські виклики

ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес

15-16 жовтня 2014р.

м. Львів

Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції Михайлишин Р.Р. Особистісно орієнтований підхід у науково-методичній роботі у процесі підготовки майбутнього педагога
ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес

15-16 жовтня 2014р.

м. Львів

Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції Корнят В.С. Удосконалення процесу професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічних коледжах
ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес

15-16 жовтня 2014р.

м. Львів

Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції Стахів М.О. Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасної педагогічної науки і практики
ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес

15-16 жовтня 2014р.

м. Львів

Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції Субашкевич І.Р. Медіаосвітні технології формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді
ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес

15-16 жовтня 2014р.

м. Львів

Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції Проц М.О. Система виховання в авторських школах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес

15-16 жовтня 2014р.

м. Львів

 

 

 

Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції Черепанова С.О. Гуманітарно-культуротворча стратегія філософії освіти і європейські виклики
ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес

15-16 жовтня 2014р.

м. Львів

Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції   Ленів З.П. Передумови формування інноваційного освітнього середовища ВНЗ у сучасних умовах

Видані наукові праці в 2013/2014 навчальному році 

№ п/п

Прізвище та ініціали автора

Назва наукової праці

Назва видання, рік видання

1

2

3

4

 1. 1.
Шукалович А.М. Володимир Левицький про визвольний рух народів Британської Індії (початок 1930-х рр.) Наукові праці історичного факультету Запорізького

національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Випуск ХХХУ. – С.329-              333.

 1. 2.
Шукалович А.Н. Ирландская проблема в украинской историографии  (1880 – 1930 –е  гг.) Ежемесячный научный журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 08 (55) август 2013. – Москва,  2013. – С.75 -78.
 1. 3.
Сірант Н.П. Виховний захід «І на тім рушникові» Відкритий урок: розробки, технології, досвід»  № 11. (листопад)  – Київ, «Плеяда», 2013.  – С.76 – 79.
 1. 4.
Кашуба Л.В. Методичні поради щодо уроків навчання грамоти за новим підручником «Буквар» Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності в області. Методичний вісник № 49  / УкладачіА.Б.Іванко, А.С.Бик. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені В.Сухомлинського,  2013. – С. 110-114.
 1. 5.
Стахів М.О. Реалізація комунікативно-компетентнісного підходу до навчання української мови в процесі підготовки вчителів початкових класів для роботи в гірських школах Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук № 8-9. – Івано-Франківськ, 2013. – С.131-133.
 1. 6.
Михайлишин Р.Р. Учитель у педагогічній спадщині Олександра Духновича

 

Олександр Духнович [Текст]: наук. праці / упоряд. та наук. ред.                Д. Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2013. – С.94-102. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.3)
 1. 7.
Кметь І.Ф. Народознавчі ідеї у творчій спадщині О.Духновича Олександр Духнович [Текст]: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2013. – С.90-93. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.3)
 1. 8.
Михайлишин Р.Р. Антон Макаренко про роль особистості педагога у вихованні молодого покоління Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип.12. – С.46-50.
 1. 9.
Сірант Н.П. Особливості подружніх конфліктів у молодій сім’ї Збірник матеріалів У Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. – Миколаїв, 2013. – С. 176- 177.
 1. 10.
Бойко Г.О. Підготовка вчителів початкових класів відповідно до Державного

стандарту  початкової загальної освіти

 

Англійська  мова та література. Науково-методичний журнал  № 34-36. грудень 2013р. – С.3-8.
 1. 11.
Михайлишин Р.Р. Професійно-педагогічна творчість – складова фахової підготовки сучасного вихователя. Дошкільна освіта у сучасних вимірах: збірник  матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 24-25 вересня 2013року. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – С191-196.

 

 1. 12.
Михайлишин Р.Р. Психолого-педагогічні аспекти навчально-професійної діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Формування професійних компетенцій випускника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації». – Черкаси, 2013. – С.85-95.

 

 1. 13.
Биць Н.М. Моральність у сучасному світі: філософсько-педагогічний погляд Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : (6-7 грудня 2013р.,                   м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». – С.80 – 82.
 1. 14.
Биць Н.М. Духовність сімейних цінностей як проблема філософії освіти «Освіта і доля нації». Освіта, світоглядна культура, життєтворчість: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2013р.) / Харк. нац.. пед.. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2013. –  С. 40-43.
 1. 15.
Кащуба Л.В.,

Лепеха Л.П.

Роль ПМПК у розбудові інклюзивної освіти в Україні Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск ХХІІІ, частина 1. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський «Медобори – 2006», 2013. – С. 76 -83.
 1. 16.
Рибак Ю.В.

Муращук О.М.

Корекційно-розвивальна робота із формування комунікативної компетенції засобами альтернативної комунікації з дітьми із розладами спектру аутизму Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск ХХІІІ, частина 1. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський «Медобори – 2006», 2013. – С. 76 -83.
 1. 17.
Сивик Г.Є. Анімалотерапія у роботі з дітьми з розладами спетру аутизму Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск ХХІІІ, частина 3. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський «Медобори – 2006», 2013. – С. 287 -295.
 1. 18.
Коссак Б.-В.Й., Панишко Ю.М. Віктор Михайлович Сідельніков. До 85-річчя від дня народження Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст]: зб.наук. ст. / За ред. доц. Ю.М.Панишка. – Львів, 2013. – Вип.20. – С. 56 -58.
 1. 19.
Лепеха Л.П. Особливості діяльності психолого-медико-педагогічної консультації на сучасному етапі Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2013. –  С. 90-93.
 1. 20.
Проц М.О. Історіографія теорії і практики розвитку авторської школи (др. пол. ХХ – початок ХХІ ст.) в контексті історії вітчизняної педагогічної науки

 

Сучасні наукові дослідження та їх практичне застосування. – Одеса, 2013. (Інтернет видання)
 1. 21.
Думич О.М. Вплив режиму на стан здоров’я молодшого школяра Проблеми формування здорового способу життя молоді:Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.81-84.

 

 1. 22.
Ленів З.П. Науково-методичні засади виховання засобами мистецтва В.О.Сухомлинського в сучасних арт-терапевтичних технологіях

 

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.4-8.
 1. 23.
Стахів М.О. Рідна мова як чинник громадянського виховання у педагогічній спадщині    В.О. Сухомлинського Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.9-11.

 

 1. 24.
Кашуба Л.В. Гуманно-особистісна педагогіка В.Сухомлинського                               – першооснова навчально-виховної діяльності вчителя початкових класів: інклюзивний аспект

 

 

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.12-18.
 1. 25.
Василенко І.Я. Гуманістичні ідеї В.О.Сухомлинського в науково-методичному контексті сьогодення

 

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.19-22.

 

 1. 26.
Михайлишин Р.Р. Духовно-гуманістичне виховання в теорії і практиці

В.О. Сухомлинського

 

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С. 23-30.
 1. 27.
Лозинська С.В.

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ

ПРО МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

 

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.31-34.
 1. 28.
Нос Л.С. Питання педагогічної майстерності в теоретико-практичному доробку

В.О. Сухомлинського

 

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.35-37.

 

 1. 29.
Деркач Ю.Я. Професійний розвиток учителя крізь призму естетичного виховання в працях В.О. Сухомлинського

 

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.38-42.
 1. 30.
Курилович А.Ю.

Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей та культурної ідентифікації

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.43-46.
 1. 31.
Новосельська Н.Т. Образотворче мистецтво як одна із технологій творчого

розвитку учнів початкової школи в концепціях                                         В.О. Сухомлинського

Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – С.47- 53.
 1. 32.
Корнят В.С. Критерии сформированности диагностических умений социального педагога Дискуссия. Журнал научных публикаций № 10 (40). Ноябрь. – Екатеренбур, 2013. – С.154-156.
 1. 33.
Шалаєва О.З. Фактори впливу на формування комунікативних основ англомовної компетенції у дітей дошкільного віку з вадами  мовлення Матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД // Збірник наукових праць. – Переяслав- Хмельницький, 2013. – С.157-159.
 1. 34.
Черепанова С.О. Філософія освіти і феномен культуротворчості: методологічні основи дослідження Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Науковий журнал. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія». –Сімферополь, 2013. – Том 24 (65). ‒ № 1-2. –             С. 213 – 220.
 1. 35.
Черепанова С.О. Світоглядно-цілісні основи соціалізації поколінь Крим-Донбас: історико-культурні взаємозв’язки: матеріали

Всеукраїнського міжвузівського науково-практичного семінару

20-21 вересня 2013р. –

м. Севастополь: СевНТУ, 2013. – С.41- 50.

 1. 36.
Черепанова С.О. Екзистенціально-буттєвісний модус філософії освіти і життєтворчість особистості Збірник статей ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах» [за ред.О.Кровопишиної,          Б.І. Шуневича]. – У 2 ч. – Ч.1. – Львів:ЛДУ БЖД, 2013. – С.72-77.
 1. 37.
Черепанова С.О. Філософія освіти:духовність родового самопізнання Вісник ХНПУ ім.Скороводи «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2013. – Вип 41. – Ч.І. – С.300-313.
 1. 38.
Черепанова С.О. Крос культурні рефлексії філософії освіти і нова раціональність «Перспективи». Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. – Одеса, 2013. – № 2 (56). – С.127 -132.
 1. 39.
Черепанова С.О. Павел Флоренский: сакральное искусство, духовный смысл пространственности и нецелесообразность экспонирования икон в музеях Митець і Музей: шляхи взаэмодії. Матеріали наукової конференції. – Одеса, 2013. – С.102-103.
 1. 40.
Черепанова С.О. Філософія освіти: родове самопізнання і соціалізація поколінь За щасливу Україну – державу гендерної рівності. Матеріали ІУ Гендерного Форуму. –Севастополь, 2013. – С.10-11.
 1. 41.
Черепанова С.О. Екзистенція комунікативної інтерсуб’єктивності як проблема філософії освіти Гуманізм. Людина. Екзистенція. Матеріали  ХХУ міжнародних людинознавчих філософських читань. –Дрогобич, 2013. – С.262-264.
 1. 42.
Черепанова С.О. Світоглядно-ціннісний потенціал філософії освіти Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВНЛТУ України. – 2013. – Вип.23.18. – С.401-408.
 1. 43.
Курилович А.Ю. Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів Вісник Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. Педагогіка. Випуск 1.  Івано-Франківськ, 2013. – С.108-112.
 1. 44.
Сірант Н.П. Сімейне виховання Відкритий урок: розробки, технології, досвід»  № 1. (січень)  – Київ, «Плеяда», 2013.  – С.77.
 1. 45.
Михайлишин Р. Р. Іван Ющишин про вивчення Шевченка в Галичині (кінець ХУІІ – початок ХІХ ст.) Матеріали наукової конференції «Філософсько-педагогічні погляди Т.Г.Шевченка і сучасність», 5 бер. 2014р. [Текст]. – Львів: Сполом, 2014. – С.97-105.
 1. 46.
Верхоляк М.Р. Соціально-педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського Психолого-педагогічні погляди

В.Сухомлинського на навчально-виховний процес/ Збірник матеріалів міжкафед-рального науково – методич-ного семінару факультету психології ЛьвДУВС: 27 листопада 2013р. // Упоряд. Ю.Р.Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. – С.15-18.

 1. 47.
Каспрук І.М. Музично – естетичне виховання  у педагогічній спадщині  Василя Сухомлинського Психолого-педагогічні погляди В.Сухомлинського на навчально-виховний процес/ Збірник матеріалів міжкафед-рального науково – методич-ного семінару факультету психології ЛьвДУВС:27 листопада 2013р. // Упоряд. Ю.Р.Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. – С.55-59.
 1. 48.
Кос Л.В.

Особливості морального виховання дітей та підлітків засобами фольклору в педагогічній спадщині                               Василя Сухомлинського

 

Психолого-педагогічні погляди Василя Сухомлинського на навчально-виховний процес/ Збірник матеріалів міжкафед-рального науково – методичного семінару факультету психології ЛьвДУВС:

27 листопада 2013р.// Упоряд. Ю.Р.Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. – С.76-82.

 1. 49.
Михайлишин Р.Р.

Самовиховання як чинник розвитку особистості                                  у педагогічній  спадщині В.О.Сухомлинського

Психолого-педагогічні погляди Василя Сухомлинського на навчально-виховний процес / Збірник матеріалів міжкафед-рального науково – методичного семінару факультету психології ЛьвДУВС:

27 листопада 2013р.// Упоряд. Ю.Р.Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. – С. 135-141.

 

 1. 50.
Курилович А.Ю. Екологічне виховання молодших школярів засобами народної творчості Збірник  наукових доповідей «Актуальні наукові дослідження. Від теорії до практики» (30.03 -31.03. 2014) – Варшава,  2014. – С.32-35.
 1. 51.
Банковський К.Й. Удосконалення та контроль стенограмної підготовленості ралійних екіпажів Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності», 11-12 квіт. 2014р. [Текст]. – Львів.: Сполом, 2014. – С.150-156.
 1. 52.
Думич О.М. Аспекти формування здорового способу життя у школярів молодшого шкільного віку Матеріали У Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді». Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.207-211.
 1. 53.
Породько М.І. Попередження порушень постави у дітей молодшого шкільного віку Матеріали У Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді». Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –   С. 243-248.
 1. 54.
Банковський К.Й.

 

Підготовка фахівців ‒ інструкторів для масових видів автомобільного спорту Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів:ЛДУФК, 2014. – С.333-335.
 1. 55.
Нос Л. С. Актуальні проблеми підготовки вчителя в Канаді та можливі шляхи їх розв’язання Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Кіровоград, 2014. –                   С. 125-127.
 1. 56.
Михайлишин Р.Р. Дитина в українській етнопедагогіці Мирослава Стельмаховича Розвиток польської та української педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Дитина в педагогічній теорії  і практиці. Т.3. – Вроцлав, 2014. – С.51-60.
 1. 57.
Михайлишин Р.Р. Особистість вчителя у педагогічній спадщині Бориса Грінченка Борис Грінченко [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.79-90. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. ІУ).
 1. 58.
Сірант Н.П. Дитина у творчості Бориса Грінченка Борис Грінченко [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.91 -104. (Серія:Видатні українські педагоги,            вип. ІУ).
 1. 59.
Стахів М.О. Художня література як засіб формування комунікативної компетентності майбутнього педагога (за творами Б.Грінченка) Борис Грінченко [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.119-127. (Серія: Видатні українські педагоги,                 вип. ІУ).
 1. 60.
Кметь І.Ф. Мовознавчі ідеї Бориса Грінченка як джерело лінгвокультурологічних студій Борис Грінченко [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.129-137. (Серія: Видатні українські педагоги, вип. ІУ).
 1. 61.
Гадзало Г.М. Борис Грінченко про роль книжки та популярних видань на розвиток «доброго морального світогляду дитини Борис Грінченко [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С. 139-144. (Серія:Видатні українські педагоги, вип. УІ).
 1. 62.
Черепанова С.О. К.Д.Ушинський: філософські рефлексії і мистецтво педагогіки Костянтин Ушинський [Текст]: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.33-46. (Серія:Видатні українські педагоги,            вип. УІ).
 1. 63.
Кос Л.В. Лінгводидактична концепція К.Д.Ушинського Костянтин Ушинський [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.140-147. (Серія: Видатні українські педагоги,   вип. УІ).
 1. 64.
Михайишин Р.Р. Учитель та його професійна підготовка в педагогіці К.Д.Ушинського Костянтин Ушинський [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.121 – 132. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. УІ).
 1. 65.
Гадзало Г.М. Літературні шедеври К.Д.Ушинського в розвитку духовності дитини Костянтин Ушинський [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.148-153. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. УІ).
 1. 66.
Деркач Ю.Я. Естетичне виховання студентів в мовах педагогічного коледжу Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми /Збірник наукових праць. – Випуск 39. –  Київ, 2014. – С.121-125.
 1. 67.
Качмарик Х.В. Психологічний супровід дітей з аутизмом у реалізації індивідуальної програми розвитку Психологічні виміри культури, економіки, управління.Збірник статей. – Випуск № 3. – Львів: Ліга Прес, 2014. – С.34-38.
 1. 68.
Нежельченко О.І. Особливості професійної самосвідомості студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Психологічні виміри культури, економіки, управління.Збірник статей. – Випуск № 3. – Львів: Ліга Прес, 2014. – С.56-60.
 1. 69.
Сивик  Г.Є. Психологічна служба в пенітенціарній системі Психологічні виміри культури, економіки, управління.Збірник статей. – Випуск № 3. – Львів: Ліга Прес, 2014. – С.69-73.