Сучасна українська мова з практикумом (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
22.5Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ArrayШКМ-11
216ArrayШКМ-11
34ArrayШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ШКМ-11
216ШКМ-11
328ШКМ-21

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – спрямувати студентів на вдосконалення шкільних знань з української мови та систематизацію мовного матеріалу; розвиток лінгвістичного мислення; поглиблене засвоєння мовних законів  і категорій,  мовознавчої термінології; вивчення основних розділів сучасного українського мовознавства (фонетики, фонології, орфоепії; лексики та фразеології; словотвору; морфології  і синтаксису).

Завдання :

 • поглибити знання основних норм сучасної української мови;
 • підвищити культуру усного та писемного мовлення;
 • сформувати мовно-гуманітарний світогляд студентів;
 • розвивати практичні вміння використовувати мову в різних соціокомунікативних ситуаціях.

У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати:

 • теоретичні відомості про українську літературну мову як державну, про соціолінгвістичну ситуацію в Україні, особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови;
 • основні правила українського правопису;
 • норми сучасної української літературної мови, мовні особливості функціональних стилів;
 • комунікативні ознаки культури мовлення, правила і принципи сучасної комунікації.

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти повинні вміти:

 • дотримуватись норм вимови, властивих українській літературній мові, удосконалювати своє мовлення;
 • виявляти високий рівень культури мовлення шляхом нормативного вживання граматичних форм;
 • здійснювати різні види системного аналізу мовних одиниць;
 • аналізувати та редагувати текст з точки зору його відповідності нормативним вимогам;
 • відповідно до норм сучасної української літературної мови правильно оформлювати свою думку, вміти обґрунтовувати власні судження і міркування.

У процесі навчання студенти повинні набути таких компетентностей:

Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • Здатність спілкуватися  з представниками інших професійних груп різного рівня (експертів з інших галузей знань)
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність працювати в команді
 • Навички міжособистісної взаємодії
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

Фахові компетентності

 • Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань
 • Здатність до діяльності на основі сучасних знань щодо обслуговування відвідувачів
 • Здатність до організації туристичної та екскурсійної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Берегова Г.Д., Предместніков О.Г. Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді. Херсон : ОЛДІ+, 2021, 272 с.
 2. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник / О.Микитюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 440 с.
 3. Український правопис / ред. Є. Мазніченко, В. Македон, С. Шарабанова, І.Яловнича. Київ : Наукова думка, 2019. 391 с.
 4. Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови: Модульний курс. Навч. посібник. Київ : Алерта, 2020. 284 с.

 Допоміжна:

 1. Дворецька Ю. Помилкаріум. Моя українська правильна та вишукана. Київ: 2021. 128 с.
 2. Дружинець М. Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичні аспекти: монографія. Одеса : ОНУ, 2019. 580 с.
 3.  Дружинець М. Л., Антонюк О. В., Вартик О. П., Сеник Г. В. [та ін.]. Практикум з українського правопису : навчальний посібник /; за заг. ред. М. Л. Дружинець. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. 396 с.
 4. Термінологічна актуалізація української мовної дійсности: монографія / Фаріон І. Д., Куньч З. Й., Василишин І. П., Микитюк О. Р., Ментинська І. Б. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. 232 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Електронний довідник з української мови. URL: http://javot.net/mova/orf.htm
 2. Електронний підручник з сучасної української мови. URL: http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm
 3. Масенко Л. Мова і суспільство: постколоніальний вимір. URL: http://varnak.psend.com/lmasenko.html
 4. Масенко Л. Між мовою і язиком. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Masenko_Larysa/Surzhyk_mizh_movoiu_i_iazykom.pdf?
 5. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради. URL: http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/
 6. Словники України онлайн. URL: http://lcorp.ulif.org.ua/LSlist/

Силабус:

Завантажити силабус