Іноземна мова (англійська) рівень В1

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164
264
364
464

Опис курсу

Навчальна дисципліна для студентів І-го та 2-го курсів денної форми
навчання спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
читається впродовж I, II, III, IV семестрів в обсязі 12
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
Мета: формування та розвиток професійно орієнтованої
міжкультурної комунікативної компетенції та
практичних навичок володіння іноземною мовою в
обсязі тематики, що обумовлена побутовими та
професійними потребами.
Для досягнення мети визначаються такі цілі:
-збагачувати термінологічну лексику відповідно до
спеціалізації;
-активізувати навички усного мовлення під час
обговорення фахових тем;
-розвивати та закріплювати навички читання
адаптованих текстів фахового спрямування з метою
повного отримання інформації, який передбачає
формування знань, умінь і навичок, необхідних для
здійснення мовленнєвої діяльності англійською мовою;
-розвивати та закріплювати навички розуміння текстів із
фаху англійською мовою при їх читанні й аудіюванні та
при самостійному складанні таких текстів тощо.

Рекомендована література

1. Heyderman E., May P. Cambridge Complete
Preliminary, second edition 2020 (Student’s Book &
Work Book). Cambridge: Cambridge University Press,
2020. 239 p.
2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська C.М., Сологуб
Л.В., Шумська О.А. Basic English: Підручник з
англійської мови для студентів неспеціальних
факультетів університету. 3-тє видання, Львів:
ПАІС, 2007.
3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового
письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і
науковців. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.
4. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Збірник вправ /
Перекл. з рос. 4-го вид. Київ: 2003. 544с.
5.Мансі Є. О. English: Тексти. Підручник. Київ:
Видавничий центр “Академія”, 2004. 528 с.
6.Мансі Є. О. English: Фонетика, граматика, тексти,
діалоги, розмовні теми. Підручник. Київ:
Видавничий центр “Логос”, 2004. 368 с.
7.Шкваріна Т. М. Англійська мова: Підручник для
студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Київ: Освіта України, 2007. 688 с.
8.Raymond Murphy. English Grammar in Use. A self-
study reference and practice book for intermediate
students, fourth edition. Cambridge University Press,
2012. 299 p.
9. www.cambridge.org,
10. www.longman.com
11.www.oup.com/elt
12.http://www.britishcouncil.org.ua

Силабус:

Завантажити силабус