Українська мова за професійним спрямуванням (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Соболевська О. Б.ДШВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Опис курсу
Метою вивчення нормативної дисципліни є: формування умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців.
Для досягнення мети визначаються такі цілі:
– розширення знань про українську літературну мову і мову професійного спрямування;
– оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного та писемного мовлення;
– засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання;
– набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів;
– розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні.

Після вивчення курсу студенти повинні
знати:
– особливості офіційно-ділового стилю;
– жанри наукового мовлення та особливості їх оформлення;
– норми сучасної української літературної мови;
– особливості фахової термінології;
– правила та основні вимоги щодо оформлення професійних текстів і документів;
– основи редагування документів;
– основні правила словозміни та правопису різних частин мови;
– систему розділових знаків;
– особливості професійного спілкування;
– етикет ділового спілкування.

вміти:
– володіти орфографічними та пунктуаційними нормами літературної мови;
– давати визначення основних понять;
– стилістично правильно оформлювати свою думку;
– розташовувати реквізити у документах;
– складати і редагувати тексти;
– грамотно оформляти ділові папери: щодо особового складу, інформаційні документи, документи з – господарсько-договірної та культурної діяльності;
– вести діалог, дискусію, грамотно і лаконічно висловлювати свої судження;
– застосовувати фахову термінологію у різноманітних комунікативних процесах;
– дотримуватись етикету спілкування.

Система оцінювання знань: іспит у 1 семестрі.

Рекомендована література

Основна:
1.Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 624 с.
2.Кацавець Р. Українська мова усна і писемна (ділове спрямування). Київ : «Алерта», 2020. 280 с.
3.Корж А. Українська мова професійного спрямування. Київ : «КНТ», 2020. 296 с.
4.Соболевська О.Б. Усне професійне мовлення. Львів : Растр-7, 2021. 164 с.
5.Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : Алерта, 2019. 640 с.

Допоміжна:
1.Васенко Л.А. Фахова українська мова. Київ : Ліра-К, 2017. 272 с.
2.Вознюк Г.Л., Булик-Верхола С.З. Українська мова (за професійним спрямуванням. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 324 с.
3.Гіндзбург М.Д. Українська мова і фахова мова. Київ : Ліра-К, 2017. 272 с.
4.Дедухно А.В., Сизоненко П.М. Українська мова за професійним спрямуванням. К : Ліра-К, 2018. 180 с.
5.Коцюбовська Г.А., Баракатова Н.А. Основи культури фахової мови. Дніпро : НМетАУ, 2018. 36с.
6.Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 592 с. 43 табл.
7.Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 220 с.
8.Плотницька І.М. Ділова українська мова. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 256 с.
9.Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 186 с.
10.Тихоненко О.В., Підгородецька І.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням. Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2020. 182 с.

Інформаційні ресурси
1. www.novamova.com.ua
2. www.pereklad.kiev.ua
3. www.pravopys.net
4. www.r2u.org.ua
5. www.rozum.org.ua
6. www.litopys.org.ua
7. www.mova.info

Силабус:

Завантажити силабус