Українська мова за професійним спрямуванням (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Деміхова С. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Деміхова С. В.
ДШВ-12Деміхова С. В.

Опис курсу

Назва курсу: “Українська мова за професійним спрямуванням”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Рік вивчення 1
Семестр 1

Мета курсу ознайомити студентів з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення, виробити в них практичні навики правильно-складати й оформляти ділові папери; поліпшити їхню орфографічну й пунктуаційну грамотність; підвищувати рівень культури усного й писемного мовлення.
Завдання курсу – розширити відомості про загальну й мовну культуру ділового спілкування в його усній та писемній формах, навчити користуватися ними в різноманітних практичних мовленнєвих сферах.
Вимоги до знань і умінь:
Знати:
– основні правила оформлення найважливіших документів;
– особливості фахової термінології;
– чітко визначати і користуватися усною і писемною формою ділового мовлення.
Уміти:
– грамотно оформляти ділові папери: щодо особового складу, інформаційні документи, документи з господарсько-договірної діяльності;
– добирати відповідні терміни фаху;
– логічно й послідовно подавати стислу інформацію з того чи іншого питання. Під час практичних занять студенти складають ділові папери, що включають у свй зміст професійно зорієнтовані завдання.

Зміст курсу:
І.Мовна культура й загальна культура людини. Мовний етикет. Офіційно-діловий стиль, його найважливіші риси.
П. Писемне ділове мовлення.
Документ як одиниця писемного мовлення. Вимоги до сучасного ділового документа. Документи інформаційного характеру6 заява, характеристика, анкета, автобіографія, оголошення, запрошення, телеграма, телефонограма. Довідка. Посвідчення. Свідоцтво. Резюме. Документи службового характеру: службові листи, пояснювальна записка, доповідна записка, протокол, витяг з протоколу, розписка. Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова, резолюція, доручення.
Документи правового характеру: договір, трудова угода, лізингова угода, акт.
Ділові папери, пов’язані з фаховою діяльністю: річний і місячний плани роботи в дошкільному закладі, календарні плани роботи вихователя, методиста, план роботи з батьками, розпорядок дня, список дітей групи, характеристика вихователя, характеристика дитини дошкільного віку, медична книжка.
Ш. Усне ділове мовлення.
Загальні вимоги до усного ділового мовлення. Типи усного мовлення за сферами його застосування. Культура управління. Спілкування в педколективі. Етичні вимоги до стосунків керівника і підлеглих. Прийом відвідувачів. Правила проведення прийомів для керівників установ, структурних підрозділів. Правила для відвідувачів. Наради, засідання. Телефонна розмова. Компоненти службової телефонної розмови. Публічний виступ. Тези. Жанри публічних виступів. Типові помилки в мові публічних виступів. Індивідуальний стиль мовлення, його залежність від загальної культури людини.

Рекомендована література
Базова

 •  Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ, Алерта, 2010.
 • Культура фахового мовлення: Навчальний посібник /За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.
 • Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2009.
 • Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003.
 • Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика. – Київ, 1987.
 •  Кравець Л. В. Стилістика української мови. Практикум. – Київ, 2003.
 •  Радевич-Винницький Я. Етика і культура спілкування. – Львів, 2001.

 

Допоміжна

 • Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К: Укр.книгарня, 1997.
 •  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.
 •  Мацько Л.І., Кравець Л.В., Солдаткіна О.В. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів :Навч.посібник. – К.: Вища школа, 2003.
 • Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови. – Київ, 1970.
 •  Мацько Л. І. Стиль як основне поняття стилістики //Українське
  мовознавство. – Київ, 1990.
 •  Девід В. Джонсон Соціальна психологія. – Київ, 2003.

 

15. Інформаційні ресурси

 •  http://worldtop20.org/
 • https://www.wes.org/
 •  https://www.nafsa.org/
 • http://www.mbctimes.com/
 • Методи викладання та самостійної роботи: лекції, практичні заняття, тестування, індивідуальні завдання.

Система оцінювання знань: іспит у 1 семестрі.

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова

 • Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ, Алерта, 2010.
 • Культура фахового мовлення: Навчальний посібник /За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.
 •  Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2009.
 •  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003.
 • Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика. – Київ, 1987.
 •  Кравець Л. В. Стилістика української мови. Практикум. – Київ, 2003.
 •  Радевич-Винницький Я. Етика і культура спілкування. – Львів, 2001.

 

Допоміжна

 •  Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К: Укр.книгарня, 1997.
 •  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.
 •  Мацько Л.І., Кравець Л.В., Солдаткіна О.В. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів :Навч.посібник. – К.: Вища школа, 2003.
 •  Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови. – Київ, 1970.
 •  Мацько Л. І. Стиль як основне поняття стилістики //Українське
  мовознавство. – Київ, 1990.
 • Девід В. Джонсон Соціальна психологія. – Київ, 2003.

15. Інформаційні ресурси

 •  http://worldtop20.org/
 •  https://www.wes.org/
 •  https://www.nafsa.org/
 •  http://www.mbctimes.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму