МУЗЕЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ ТА КУЛЬТУРІ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
540професор Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
540ШКМ-31професор Караманов О. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – є ознайомлення майбутніх фахівців з головними прикладними аспектами музейної та музейно-педагогічної (культурно-просвітницької) діяльності у  міждисциплінарній взаємодії філософії, історії, культурології, педагогіки, психології.

Знайомство з основними прикладними поняттями музейної комунікації, специфікою та динамікою знань, особливостями її методології допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень художньо-естетичного смаку, креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:

·         ознайомлення майбутніх фахівців з основами практичної діяльності музейних закладів у різних сферах суспільного життя;

·    аналіз історичних та сучасних теорій музейної діяльності;

·         вивчення багатоаспектних значень і контекстів музейного предмета;

·         виявлення міждисциплінарних аспектів організації науково-фондової, культурно-освітньої та інформаційної діяльності музеїв;

·         критично осмислювати події історії на підставі аналізу музейних джерел.

Рекомендована література

Основна:

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: посібник / пер. з нім. В. Лозинський та ін. – Львів: Літопис, 2005.

2. Закон України “Про музеї та музейну справу” // Відомості Верховної Ради. 1995. № 25.

3. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України. Львів: Сполом, 2020.

4. Культурологія/[Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.]; за ред. Т. Б. Гриценко. – [2=ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. –

5. Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008.

6. Салата О. О. Основи музеєзнавства: навчально-методичний посібник. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015.

Допоміжна:

1. Караманов О. В. Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи впровадження інтегрованих курсів / О. В. Караманов // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія педагогічна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 26. – С. 134-142.

2. Караманов О. В. Метод і прийом локалізації подій в організації практичних занять у музеї / О. В. Караманов // Могилянські читання 2008 року: Зб. наук. пр. : Церква і музей: втрати ХХ століття / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник ; Ред. рада : В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2009. – С. 404-407.

3. Караманов О. В. Музей – ВНЗ: принципи побудови інтегрованого заняття / О. В. Караманов // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів : Вид-во ЛНУ iм. I. Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 33-36.

4. Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні / О. В. Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11.

Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с.

5. Караманов О. В. «Школа і музей: працюємо разом» : львівський досвід інтегрованих уроків з музейної педагогіки / О. Караманов, І. Ласкій // Історія України. – Червень 2010. – № 21 (661). – С. 13-16.

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

5.  Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (1 бал х 20 = 20 балів);

-трьох модульних контрольних робіт (5 балів + 5 балів + 5 балів+ 5 балів = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи;

– двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових завдань) (5 балів + 5 балів = 10 балів),

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус