МУЗЕЙНА ДИДАКТИКА ТА ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ З ВІДВІДУВАЧАМИ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ШКМ-31професор Караманов О. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – забезпечити здобуття теоретичних і практичних знань про музейну дидактику та головні форми роботи на експозиції з різновіковими групами відвідувачів; сформувати у здобувачів освіти цілісне розуміння особливостей та закономірностей розвитку музейно-педагогічного процесу; продемонструвати взаємозв’язок та взаємовплив  історичних, природних, політичних та соціально-економічних процесів у просторі музею під час організації навчально-просвітницької діяльності.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:

−     засвоїти теоретичні аспекти музейної дидактики як наукової дисципліни;

−   поглибити знання про організацію музейно-педагогічної діяльності;

−     сформувати знання про методи, прийоми, форми та засоби комунікації музейної дидактики у взаємозв’язку із музейною педагогікою;

−     виявити особливості застосування різних музейних конструкторів у взаємодії з відвідувачами;

−     вміти працювати з візуальними та оціночними дидактичними матеріалами

Рекомендована література

Основна:

1. Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. Славін. – К., 1959. – 156 с.

2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с.

3. Ганнусенко Н. І. Етнохудожнє виховання школярів у позаурочний час / Н. І. Ганнусенко. – К.: ТОВ «ХІК», 2004. – 96 с.

4. Демиденко В. В. Мистецтво у світоглядному вихованні (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. В. Демиденко. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2008. – 200 с.\

5/ Караманов О. В. Музейна дидактика у системі організації комунікації з відвідувачами // Матеріали Восьмої науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи” (Київ, 1-2 жовтня 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історикокультурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2020. – С. 55–57/

6. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України. Львів: Сполом, 2020.

7. Pater R/ Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młogzieży. Kraków, 2016.

Допоміжна:

1. Караманов О. В. Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи впровадження інтегрованих курсів / О. В. Караманов // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія педагогічна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 26. – С. 134-142.

2. Караманов О. В. Метод і прийом локалізації подій в організації практичних занять у музеї / О. В. Караманов // Могилянські читання 2008 року: Зб. наук. пр. : Церква і музей: втрати ХХ століття / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник ; Ред. рада : В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Фенікс, 2009. – С. 404-407.

3. Караманов О. В. Музей – ВНЗ: принципи побудови інтегрованого заняття / О. В. Караманов // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів : Вид-во ЛНУ iм. I. Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 33-36.

4. Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні / О. В. Караманов // Шлях освіти. – 2012. – № 2. – С. 8-11.

Медведева І. М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності : навч. посіб. / Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 60 с.

5. Караманов О. В. «Школа і музей: працюємо разом» : львівський досвід інтегрованих уроків з музейної педагогіки / О. Караманов, І. Ласкій // Історія України. – Червень 2010. – № 21 (661). – С. 13-16.

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

5.  Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (1 бали х 24 = 25 балів);

-трьох модульних контрольних робіт (5 балів + 5 балів + 5 балів = 15 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи;

– двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових завдань) (5 балів + 5 балів = 10 балів),

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус