Основи соціально-правового захисту особистості (соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Івах О. С.ДШС-11
318Івах О. С.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Івах О. С.
318ДШС-21Івах О. С.

Опис курсу

Мета: допомогти студентам глибше засвоїти сутність понять та теоретичні основи соціально-правового захисту населення, сім’ї, молоді дитинства і материнства, проаналізувати основні законодавчі акти по захисту прав дітей та молоді, різних категорій населення; підготовка фахівців у галузі соціальної роботи.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є соціально-правові норми, захист прав,  інтересів людини як найвищої цінності суспільства.

Завдання:

 • проаналізувати основні законодавчі акти із захисту прав дітей та молоді;
 • розкрити актуальні проблеми соціально-правового захисту дітей в Україні;
 • висвітлити принципи та напрями соціально-правового захисту дітей та молоді в Україні;
 • окреслити коло знань і навичок, які потрібні фахівцю соціально-педагогічної сфери із соціально-правового захисту особистості;
 • формувати гуманістично-орієнтований світогляд майбутнього соціального працівника, який розуміє потреби та проблеми різних соціальних груп населення та уміє надавати соціально-юридичну консультацію;
 • сформувати у студентів потребу в постійній систематичній самоосвіті та самовихованні як необхідних умовах професійного росту.

Процес вивчення курсу «Основи соціально-правового захисту особистості» передбачає що студенти повинні :

знати:

 • історію розвитку соціально правового захисту в Україні та світі;
 • нормативні документи про права дитини;
 • особливості діяльності закладів соціального захисту різних категорій населення;
 • особливості захисту прав неповнолітніх нормами законодавства про працю та житло;
 • основні документи правозахисту дітей у сім’ї та державна допомога окремим категоріям дітей;
 • основні механізми діяльності соціального педагога щодо захисту прав учнів;
 • умови реалізації основних напрямків діяльності соціального працівника щодо захисту прав дітей.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти:

 • аналізувати та оцінювати потреби людини у соціально-правовій допомозі;
 • виокремлювати проблеми адаптації людини до соціального середовища і знаходити шляхи допомоги у даній проблемі будь-якій особі;
 • знаходити і аналізувати необхідні нормативно-правові і підзаконні акти, враховувати зміни, доповнення, поправки до статей законів України, що забезпечують право на соціальний захист, соціальне забезпечення
 • розкрити дитині шлях до прийняття та визнання об’єктивної правосвідомості;
 • розкрити активну соціалізуючи роль дитини для себе та в її впливі на суспільний прогрес;
 • сформувати високу правову дієздатність та інтерес до удосконалення загального спілкування, визначати своє місце у правовому полі, а також розвинути право пізнання.
 1. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (2 бали х 14 = 28 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума балів, отриманих за усні відповіді (доповіді) студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять.

       – трьох модульних контрольних робіт (5 балів х 3 = 15 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2 та змістового модуля 3);

       – самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс.7 балів):

реферат  –   (4 бали), повідомлення, есе  –   (3бали ).

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання основних законів, фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке включає в себе: пояснення поняття (10 балів).

 

 

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 

 1. Ковчина І. М. Основи соціально-правового захисту особистості : навчально – методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “соціальний педагог” / за заг. ред. докт. філос. наук, проф. А. О. Ярошенко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 297 с.
 2. Лісовець О.В. Формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників: монографія/Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Київ; Ніжин. Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. 344 с
 3. Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 200 с.
 4. Практикум з основ соціально-правового захисту особистості: навчальний посібник / за ред. О. В. Лісовця, Г. Г. Бондаренко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 47 с.

Допоміжна:

 1. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення/ Укр. НДІ проблем молоді. Київ: Наукова думка, 1993.
 2. Гриник І.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині / І. Гриник . Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. 168 с.
 3. Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей / М-во юстиції України; Редкол. : С. Р. Станік (голова) та ін. 2-ге вид., допов. Київ, Логос, 2001.  595 с.
 4. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. Київ: Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2003. 415 с.
 5. Кирилова Г. Виховання і перевиховання педагогічно занедбаних дітей (публікація Галини Бондаренко) // Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. С. 218-233
 6. Ковчина І. М. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. 373 с.
 7. Корнієнко І. В. Історичні етапи розвитку поколінь прав людини / І. В. Корнієнко // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1. С. 136-138.
 8. Савельєва Н.М. Основи соціально-правового захисту особистості: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка».  Полтава: ПДПУ, 2008.  268 с.
 9. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / за заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. Київ, 2000.  260 с.
 10. Сімейні відносини в Україні: Практичний посібник. (2-е вид., змін. І доп.)/ О.М. Роїна. Київ: КНТ, 2007. 384 с.
 11. Лісовець О. В., Бейгер Г., Борисюк С. О. Супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу позашкільної освіти: метод. рек. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 72 с.
 12. Ченкова К. П. Витоки міжнародно-правової протидії участі дітей у збройних конфліктах / К. П. Ченкова // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1. С. 141-143.

Джерела

 1. Акт проголошення незалежності України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1427-12 (дата звернення: 18.06.2017)
 2. Державна національна програма «Діти України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/96#Text
 3. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для дітей: Закон України .URL: ligazakon.net › document › view
 4. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text
 5. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text
 6. Про зайнятість населення: Закон України URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
 7. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text
 8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text
 9. Про освіту: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 10. Про громадянство України: Закон України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text
 11. Про біженців: Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2557-14#Text
 12. Про державу таємницю: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text
 13. Про охорону дитинства: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text
 14. Про соціальну роботу з дітьми та молодд: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text
 15. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text
 16. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
 17. Кримінальний Кодекс України (витяги). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
 18. Сімейний Кодекс України (витяги). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
 19. Цивільний Кодекс України (витяги) URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=1d502206-1d17-40f7-b021-3dd4d1e25b34&title=KodeksiUkraini
 20. Національна стратегія у сфері прав людини: Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021

 

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. npu.edu.ua/ft/Internet/kovchina-osnovi-soc-prav-2011.p.
 2. pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3861/1/Saveleva.pdf.
 3. psyh.kiev.ua/Васюра_Н.О._Соціально-правовий_захист_діт.

 

 

 

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Основні завдання у діяльності соціального педагога щодо забезпечення соціально – правового захисту особистості.
 2. Головні функції соціально-педагогічної роботи у контексті соціально-правового захисту.
 3. Назвіть та охарактеризуйте основні акти пов‘язані із захистом прав людини, які регулюють цивільні і політичні права на міжнародному рівні.
 4. Основні правові норми щодо прийняття дітьми громадянства згідно ЗУ «Про громадянство України».
 5. Національна програма «Діти України» як головне підґрунтя реалізації прав дітей та молоді.
 6. Допомога та пільги, які надаються дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування згідно із ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування».
 7. Соціальний захист та профілактика правопорушень серед неповнолітніх згідно ЗУ «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх».
 8. ЗУ «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з надання дотації роботодавцю».
 9. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у соціально-економічний сфері, згідно ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
 10. Розповісти про основні засади охорони дитинства та державну політику визначену ЗУ «Про охорону дитинства»
 11. Правовий статус біженців та іноземців в Україні, згідно ЗУ «Про біженців»
 12. ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей». Їхні основні права та обов’язки.
 13. Сімейний та Цивільний Кодекси України про встановлення опіки і піклування над дітьми. Хто може бути опікуном, піклувальником дитини?
 14. Сімейний та Цивільний Кодекси України про припинення та підстави звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків.
 15. Охарактеризуйте права дитини над якою встановлено опіку або піклування. Як і ким здійснюється контроль за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку, піклування?
 16. Хто, згідно з Сімейним Кодексом України, виконує функції опікуна та піклувальника дитини, яка проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров’я. Проаналізуйте права дитини , що проживає в названих закладах.
 17. Сімейний Кодекс України про права та обов’язки батьків та дітей.
 18. Сімейний Кодекс України про права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів по утриманню своїх непрацездатних близьких та неповнолітніх дітей.
 19. Сімейний та Цивільний Кодекси України про захист майнових прав дитини.
 20. Законодавство України про усиновлення.
 21. Кодекс законів про працю України про особливості правового регулювання праці неповнолітніх.
 22. Кримінальний Кодекс України про особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
 23. ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
 24. Сімейний Кодекс України про патронат над дітьми.
 25. Якими міжнародними та вітчизняними документами закріплюється право на освіту? Яке значення має право на освіту в розвитку особистості?
 26. Охарактеризуйте виконавчі функції, які покладені на органи опіки і піклування та функції служб у справах неповнолітніх щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування.
 27. Розповісти як здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
 28. Права та обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.
 29. Правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження.
 30. Права та обов’язки наймача жилого приміщення за договором найму соціального житла.
 31. Система соціального страхування в Україні.
 32. Соціальне забезпечення та захист громадян України.
 33. Соціально-правовий захист школярів.
 34. Соціальний захист людей пенсійного віку.
 35. Що таке пенсія та які види державних пенсій ви знаєте?
 36. Заклади соціального захисту для бездомних громадян та безпритульних дітей.
 37. Попередження бездомності і безпритульності згідно ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».
 38. Правові основи зайнятості населення України і його захист від безробіття.
 39. Спеціальні установи для неповнолітніх.
 40. Право виховна робота соціального педагога з учнями в процесі навчання.
 41. Основні механізми діяльності соціального педагога щодо захисту прав дитини.
 42. Право на державну підтримку та захист сім’ї. Захист прав дитини у сім’ї.
 43. Розкрийте особливості міжнародних правил відправлення правосуддя щодо неповнолітніх.
 44. Найважливіші соціальні проблеми молоді.
 45. Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля.
 46. Державна політика про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні.
 47. Перерахуйте пільги жінок, що існують у зв’язку з вагітністю та пологами за українським законодавством.
 48. Охарактеризуйте, які види соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам України ви знаєте.
 49. Назвіть міжнародні акти та угоди пов’язані із захистом прав людини у сімейному житті.
 50. Охарактеризуйте основні принципи Декларації ООН про права дитини.

Дати визначення поняттям та термінам

 1. Адаптація
 2. Асоціальна особистість
 3. Бездоглядність дитяча
 4. Виховні організації
 5. Громадянство
 6. Десоціалізація
 7. Діти вулиці
 8. Захист дитинства
 9. Злочинність
 10. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх
 11. Неповнолітні
 12. Об’єкти соціальної роботи
 13. Педагогічно занедбані діти
 14. Опіка (піклування)
 15. Первинна (загальна, соціальна) профілактика
 16. Педагогічно занедбані діти
 17. Превентивне виховання
 18. Соціалізація
 19. Соціальний захист
 20. Соціальна держава
 21. Біпатризм
 22. Філіація
 23. Апатризм
 24. Оптація
 25. Репатріація
 26. Безпритульні діти

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус