Пам’ятки містобудування та архітектури

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
320доцент Сурмач О. І.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ШКМ-21доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

Мета: формування у студентів системних знань про історію вивчення, збереження та дослідження усіх видів пам’яток містобудування та архітектури на теренах України вподовж різних історичних періодів.

Завдання:

 • ознайомлення здобувачів освіти із історичними витоками сучасних архітектурних та містобудівних концепцій та теорій;
 • ознайомлення здобувачів з основними теоретичними засадами сучасної архітектури, концептуальними спрямуваннями в новітній архітектурній практиці;
 • розуміння змісту і особливостей ідейних та творчих позицій провідних майстрів новітньої світової та вітчизняної архітектури;
 • набуття навичок критичного оцінювання ідейно-творчого змісту різноманітних теоретичних та творчих концепцій архітектури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • історичний розвиток архітектури і містобудування;
 • історію європейського та вітчизняного мистецтва архітектури та містобудування;
 • основні етапи формування світової та вітчизняної архітектурно-містобудівної спадщини;
 • типологію архітектурних споруд, які зводилися в різні епохи;
 • особливості основних напрямів світової архітектури та містобудування даного періоду;
 • характерні риси творчості видатних архітекторів минулого та сучасності;
 • понятійно-термінологічний матеріал.

вміти:

 • фіксувати, аналізувати та творчо використовувати інформацію щодо світового та українського досвіду розвитку історії архітектури;
 • систематизувати пам’ятки архітектури та містобудування;
 • аналізувати конкретну пам’ятку архітектури або містобудування;
 • критично аналізувати досвід розвитку історії архітектури країн;
 • розпізнавати стилі та їх деталізацію.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

 1. Інтегральна:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі музейної справи і охорони пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 1. Загальні компетентності:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК. 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 1. Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

СК 3. Здатність діяти відповідно до чинного законодавства (України та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності.

СК 6. Здатність до атрибуції й експертизи об’єктів історико-культурної спадщини.

CК 7. Здатність виконувати комплекс пам’яткоохоронних заходів.

СК 11. Комунікувати та співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними музейними  і пам’яткохоронними інституціями

Програмні результати навчання:

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

ПР 4. Визначати стан збереженості музейних предметів, об’єктів історикокультурної спадщини, пам’яток природи та розробляти програму відповідних пам’яткоохоронних заходів.

ПР 8. Проводити наукове дослідження нерухомих пам’яток та визначати розмір та значення їх історико-культурної цінності.

ПР 9. Складати науково-уніфіковані паспорти на нерухомі пам’ятки.

Рекомендована література

Базова

 1. Бевз М. В. Методологічні аспекти збереження, реставрації та регенерації заповідних містобудівних ансамблів і комплексів / М. В. Бевз // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Святогірськ Донецької області 25–27 травня 2005 року. – Слов’янськ, 2005. – С.14–20.
 2. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація / В. В. Вечерський. – К.: Вид. дім А.С.С., 2005. – 584 с.
 3. Водотика О.Ю. Архітектура православних храмів України : історія та сучасність. – К.: СПД Коляда О.П. – 2006. – 160 с.
 4. Горбик В. О. Проблеми дослідження і збереження пам’яток історії та культури в Україні / В. О. Горбик, Г. Г. Денисенко // Укр. іст. журн. – 2004. – № 2. – С. 133–144.
 5. Історія української архітектури: монографія /укр. Академія Архітектури ; ред. В.І.Тимофієнко. – К. : Техніка, 2003. – 472 с.
 6. Пам’ятки архітектури й містобудування лівобережної України 1 А.Мардера та В.Вечерського. – К.: Техніка, 2000. – С. 133.
 7. Петровський О.М. Проблеми збереження культових споруд пам’яток архітектури та шляхи її вирішення / О.М. Петровський, В. Р. Мороз // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Святогірськ Донецької області 25–27 травня 2005 року. – Слов’янськ, 2005. – С. 99–100.
 8. Поливач К. А. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України / К. А. Поливач // Український географічний журнал. – 2005. – № 1. – С. 35–62. 32.
 9. Ярош, Д. Г. Особливості трактування пам’ятки архітектури, як об’єкта музеєфікації / Д.Г. Ярош // Містобудування та територіальне планування

– Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 723-730.

Допоміжна

 1. Асєєв Ю. С. Шедеври світової архітектури. Бібліотечна серія. Київ. Радянська школа.1982р. 87с.
 2. Клименюк Т.М. Ілюстрований словник архітектурних термінів: навч. посіб. / Т.М. Клименюк, В.І. Проскуряков, Х.І. Ковальчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 180 с.
 3. Черкес Б. С., Лінда С. М. Навчальний посібник. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. –  384 с.
 4. Історія українського мистецтва // Архітектура: В 6 т. / Ред. кол. М.П. Бажан, Ю.С. Асєєв, В.А. Афанасьєв та ін. – К: Мистецтво другої половини ХІХ – ХХ століття., 1970. – Т. 4 Мистецтво. – С. 17 – 45.
 5. Вечерський В. Охорона пам’яток архітектури та містобудування // Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995.            203 с.
 6. Прибєга Л. В. До питання морфологічного аналізу пам’ятки архітектури / Прибєга Л. В // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2001. – Вип.3. – С. 34- 48.

 

Інформаційні ресурси

https://library.knuba.edu.ua/books/bibliogr/2019/arch.pdf

http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=37

https://vue.gov.ua

https:// www.nbuv.gov.ua/

Матеріали

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру становить 100 балів.

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати 25 балів (2х25=50).

За усне опитування студент може впродовж семестру отримати 36 балів. Програмою передбачено 6 практичних занять. За одне практичне заняття  –  6 бали (6х6=36 балів). Кількість балів, які студент може отримати за усну відповідь подано в таблиці.

За самостійну роботу впродовж семестру студент отримає 14 бали.

Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має бажання отримати вищий бал він має право здавати залік. Залікове питання оцінюється в 5 балів.

Поточне тестування та самостійна робота СРС Всього
Змістовий модуль №1

 

Змістовий модуль № 2
Т.2 Т.4 Т.6 Т.8 Мкр.№1 Т. 10 Т.12 Мкр № 2  

 

 

 

6 6 6 6 25 6 6 25 14 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Силабус: Пам'ятки містобудування та архітектури

Завантажити силабус