Історичне краєзнавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830Шукалович А. М.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ШКМ-21Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: забезпечити здобуття теоретичних знань про закономірності становлення й розвитку історичного краєзнавства; сформувати у здобувачів освіти цілісне розуміння особливостей та закономірностей розвитку краю; продемонструвати взаємозв’язок та взаємовплив історичних, природних, політичних та соціально-економічних процесів й життя місцевого населення; використовуючи нові методологічні підходи та здобутки історіографії поглибити знання студентів з історичного краєзнавства та історичної регіоналістики; виховати культуру міжрегіонального спілкування.
Предмет: історичні особливості місцевого середовища, природні, політичні та соціально-економічні процеси, які впливали на розвиток краю та життя його мешканців.

Завдання:
В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен
знати:
– теоретичні аспекти історичного краєзнавства як наукової дисципліни;
– об’єктно-предметну сферу історичного краєзнавства та регіоналістики;
– типово-видову класифікацію краєзнавчих джерел;
– методи та напрями краєзнавчих досліджень;
– періодизацію історії розвитку краєзнавчого руху в Україні;
– наукові методи та напрями історико-краєзнавчих досліджень;
– регіональну специфіку культурних, суспільно-політичних та економічних процесів Львівщини як складової частини загальноукраїнського історичного та культурного процесу.
Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти
– виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі розвитку краю;
– аналізувати регіональні суспільні процеси в у контексті історії України;
– розкривати контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати ці знання у професійній діяльності;
– застосовувати сучасні методики у процесі популяризації історії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності;
– критично осмислювати події локальної історії на підставі аналізу краєзнавчих джерел;
– проводити самостійне науково-пізнавальне дослідження з історії рідного краю
– здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками регіональних громадських, релігійних і національно-культурних організацій і спільнот.

Студент набуде компетентностей:
1. Загальні компетентності:
ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
2. Фахові компетентності спеціальності:
СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.
СК 8. Здатність забезпечувати ефективне використання та популяризацію об’єктів історико-культурної та природної спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства.
СК 10. Здатність здійснювати взаємодію музейнозаповідної мережі, об’єктів культурної спадщини з туристичною сферою.

Програмні результати навчання:
ПРН 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

ПР 7. Здійснювати первинну консервацію нововиявлених пам’яток.

ПРН 18. Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та представляти результат вчасно.
ПРН 22. Вміти планувати та організовувати міждисцилінарну культурно-просвітницьку та педагогічну діяльність у музейному просторі.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (2 бали х 12 = 24 бали);

– чотирьох модульних контрольних робіт (6 балів + 6 балів + 7 балів + 7 балів = 26 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2, змістового модуля 3 та  змістового модуля 4). Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи.

Іспит (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання іспиту на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
Т2 Т

4

Т5 МК

Р

1

Т

7

Т

9

Т

10

МКР 2 Т 11 Т 14 Т 16 МКР 3 Т 18 Т 19 Т 20 МКР 4 Підсумковий тест

(екзамен)

2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 7 2 2 2 7 50 100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

 

Рекомендована література

Основна:
1. Грушевський М. Нарис історії українського народу. Харків : КСД, 2021. 576 с.
2. Історичне краєзнавство. Як написати науково-дослідницьку роботу: запитання та відповіді / І. А. Коляда, Я. М. Камбалова, О. Ю. Кирієнко; [відп. за вип. канд. філос. н. Лісовий О.В., Неділько С.В.]. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2021. 172 с.
3. Уривалкін О. Історичне краєзнавство: навч.посіб. 3-тє вид., стреотип. Київ : КНТ, 2020. 296 с.
Допоміжна:
1. Близняк М. Історичне краєзнавство: навч. посіб. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. 236 с
2. Верменич Я. Історична регіоналістика VS краєзнавство: маркери дослідження мереж соціальної взаємодії в часі та просторі. Краєзнавство. 2018. № 3. C. 4-15.
3. Історичне краєзнавство: навч. посібн. Ч.1. / Голубко В. Є., Качараба С. П., Середяк А. В. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. 180 с.
4. Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій. Ч. 2 / Голубко В. Є., Середяк А. В., Генега Р. Я.; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2011. 305 c.
5. Кузьма-Качур М. І., Горват М. В. Основи краєзнавства: навч. посібн. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 256 с.
6. Основи краєзнавства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О. П. Реєнта. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 276 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua
2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm
3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org
4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua
5. Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/
6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua
7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum
8. Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Об’єкт, предмет і методологічні засади історичного краєзнавства.
 2. Понятійно-термінологічний аппарат історичного краєзнавства.
 3. Форми і види краєзнавчої діяльності.
 4. Функції історичного краєзнавства.
 5. Зв’язки історичного краєзнавства з суміжними історичними дисциплінами.
 6. Типологізація історичних джерел.
 7. Використання пам’яток матеріальної культури в історико-краєзнавчих дослідженнях.
 8. Значення писемних джерел для студій з історичного краєзнавства.
 9. Адміністративно-територіальний устрій України: історія і сучасний стан.
 10. Кордони України.
 11. Історико-етнографічні регіони України
 12. Соціально-економічне мікрорайонування України.
 13. Стихійно-описовий етап історико-регіональних досліджень українських земель.
 14. Цілеспрямовано-описовий етап історико-регіональних досліджень українських земель.
 15. Економіко-географічний етап історико-регіональних досліджень українських земель.
 16. Початки краєзнавчих досліджень на західноукраїнських землях.
 17. Історіософські погляди М. Костомарова. «Земельний» напрям в історіографії.
 18. «Обласництво» як метод історико-краєзнавчих досліджень. Школа В. Антоновича.
 19. Д. Багалій та харківська школа краєзнавців.
 20. Краєзнавчі студії етнографічних інституцій Галичини другої половини ХІХ ст.
 21. Крайове археологічне товариство у Львові.
 22. Історичне краєзнавство в науковій спадщині І. Франка.
 23. Краєзнавчий доробок Михайла Грушевського.
 24. Історико-краєзнавчі музейні товариства в Західні Україні («Гуцульщина», «Сокальщина», «Бойківщина», «Верховина», «Стривігор», «Лемківщина», «Яворівщина»).
 25. Краєзнавчий доробок учнів львівської школи М. Грушевського (М. Кордуба, І. Крип’якевич, С. Томашівський, Я. Пастернак, С. Рудницький, І. Джижора, І. Кревецький та ін.)
 26. Історико-краєзнавчий рух у 20-х роках ХХ ст. в УРСР.
 27. Криза методики та практики краєзнавчого руху у 30-х роках ХХ ст.
 28. Історико-краєзнавчі дослідження в Україні у повоєнний період та їх суперечливий характер.
 29. Тенденції розвитку краєзнавства в сучасній Україні.
 30. Усна історія як метод історико-краєзнавчих досліджень. Переваги та недоліки усних джерел.
 31. Просопографія як напрям історико-краєзнавчих досліджень.
 32. Краєзнавчий туризм як напрям історико-краєзнавчих досліджень.
 33. Методика збору історико-краєзнавчого матеріалу в школі.
 34. Форми польових історико-краєзнавчих досліджень.
 35. Музеєзнавство як напрям історико-краєзнавчих досліджень.
 36. Екологічне краєзнавсво як напрям історико-краєзнавчих досліджень
 37. Мікроісторія, історія буднів в краєзнавчих дослідженнях.
 38. Соціальна історія як напрям історико-краєзнавчих досліджень.
 39. Населений пункт як об’єкт історико-краєзнавчих досліджень.
 40. Міграційні процеси та їх вплив на розвиток міст і сіл України.
 41. Містознавство як напрям історико-краєзнавчих досліджень
 42. Методика розробки екскурсійних маршрутів.
 43. Демографія в історико-краєзнавчих дослідженнях.
 44. Церква як освітньо-культурний осередок краю.
 45. Зміни соціальної структури Львівщини в умовах збройної агресії Росії проти України.
 46. Бібліотечне краєзнавство як напрям історико-краєзнавчих досліджень.
 47. Бібліологічне краєзнавство як напрям історико-краєзнавчих досліджень
 48. Загальноісторичні методи в історико-краєзнавчих дослідженнях.
 49. Історичне краєзнавство в курсах середньої школи.

50. Особливості краєзнавчої роботи у навчальних закладах.

Силабус: Історичне краєзнавство

Завантажити силабус