Історія України 013 Початкова освіта

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Сурмач О. І.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11доцент Сурмач О. І.
доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

 1. Мета курсу: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки сформувати розуміння об’єктивних закономірностей та особливостей історичного розвитку українських земель й етногенезу українців, сприяти усвідомленню суті сучасних поглядів на історичні події та явища, сформувати знання про діячів, які суттєво вплинули на український історичний процес, набуття студентами навичок науково-історичного аналізу, виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

– знати основні епохи в історії людства та їх хронологію, витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах, перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, релігійних представників, діячів культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи. Зміст понять: неолітична революція, грецька колонізація, норманська теорія, літопис, удільні князівства, феодальна роздробленість, суспільні стани, козацтво, Гетьманщина, Руїна, інкорпорація, удільне князівство, унія, соціальна структура, шляхта, магнати, бояри, магдебурзьке право, цех, панщина, фільварок, кріпосне право, аграрна реформа, братський рух, протестантизм; національна революція, козацькі літописи, козацьке бароко, українське національне відродження, мануфактура, промисловий переворот, модернізація, політична партія, індустріалізація, колективізація, універсал, націоналізм, Центральна Рада, Українська Держава, ЗУНР, УСРР, СРСР, УРСР, «пацифікація», УПА, ОУН, січові стрільці, дисидентство, «хрущовська відлига», «застій», перебудова, помаранчева революція, Революція гідності;

– вміти  оперувати термінологією історичною науки; порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність історичних осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на історичні проблеми; зіставляти історичні події, процеси з періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії; аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації; застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, організації міжлюдських та міжнаціональних відносин..

 1. Організація курсу:

навчальний курс  для студентів спеціальності 013 Початкова освіта триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 18 лекційних та 18 семінарських (практичних). Курс завершується складанням студентом іспиту.

 1. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Лекції читаються за проблемно-хронологічним принципом. Мета лекцій – ознайомити студентів з інтерпретацією етногенезу українців та українського державотворення в сучасній історичній науці; навчити їх критично осмислювати наведені історичні джерела та історіографічні положення, вміти на практиці застосовувати набуті вміння та навички.
 2. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарському занятті (2 години) – обов’язкова. На семінарське заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
 3. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (5 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5 балів х 6 = 30 балів);

– двох модульних контрольних робіт (10 балів х 2 = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1 та змістовного модуля 2).

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього комбінованого завдання, яке включає в себе: назвати дату історичної події (2 бали), прізвище та ім’я історичної особи (2 бали) та пояснення поняття (6 балів).

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
Т

1-2

Т

3

Т

4-5

 

 

 

МКР

Т

6

Т

7

Т

8-9

 

 

 

 

 

МКР

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 5 10 5 5 5 10 50 100

 

 

Навчальний курс для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 18 лекційних та 18 практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (5 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5 балів х 6 = 30 балів);

– двох модульних контрольних робіт (10 балів х 2 = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1 та змістовного модуля 2).

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього комбінованого завдання, яке включає в себе: назвати дату історичної події (2 бали), прізвище та ім’я історичної особи (2 бали) та пояснення поняття (6 балів).

 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
Т

1-2

Т

3

Т

4-5

 

 

 

МКР

Т

6

Т

7

Т

8-9

 

 

 

 

 

МКР

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 5 10 5 5 5 10 50 100

 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (5 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (5 балів х 2 = 10 балів);

– оцінювання виконаної самостійної роботи змістовного модуля 1 (5 балів) та змістовного модуля 2 (5 балів);

– модульних контрольних робіт , що проводяться за результатами вивчення частини навчального курсу: змістовного модуля 1 (10 балів) та змістовного модуля 2 (20 балів).

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього комбінованого завдання, яке включає в себе: назвати дату історичної події (2 бали), прізвище та ім’я історичної особи (2 бали) та пояснення поняття (6 балів).

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
 

 

Т 4

Самостійна робота Модульна контрольна робота 1  

 

Т 7

Самостійна робота Модульна контрольна робота 2 Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 10 5 5 20 50 100

 

 Навчальний курс для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 18 лекційних та 18 семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту.

Навчальний курс  для студентів спеціальності 231 Соціальна робота триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 18 лекційних та 18 семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Білоцерківський В. Я. Історія України: навч. посіб. Київ: Центр учбов. літ-ри, 2007. 536 с.
 2. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. Вид. 4-те вид, виправл., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 704 с.
 3. Лазарович М. В. Історія України : навч. посіб. Вид. 2-ге., випр. і доповн. Київ: Знання, 2011. 685 с.
 4. Лановик Б.Д. Історія України: навч. посіб. Вид. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання-прес, 2008. 733 с

Допоміжна:

 1. Акт проголошення незалежності України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1427-12 (дата звернення: 18.06.2016)
 2. Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / упоряд., передм., прим. Київ: 2010. 456 с.
 3. Історія України. Практикум : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 408 с.
 4. Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. / упоряд. А.Демиденко; худ. оформлення О .Коваля. Київ: Веселка, 1992. 551 с.
 5. Володарі гетьманської булави : історичні портрети / авт. передм. В.А.Смолій. Київ: Варта, 1995. 560 с.
 6. Газін В.П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. Київ: Слово, 2009. 424 с.
 7. Історія України. Модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Греченко. Вид. 2-ге. − Xарків: Торсінг плюс, 2009. 384 с.
 8. Грушевський М. Звичайна схема “руської” історії і справа раціонального укладу історії східного слов᾽янства // Вивід прав України. Львів : МП “Слово”, 1991. С. 7‒13.
 9. Гуржій О. Селяни України та їх оподаткування в XVII – середині ХІХ ст. / О. Гуржій, В. Орлик; відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2012. 271 с.
 10. Даниленко В. М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. Київ: Либідь, 1991. 344 с.
 11. Довідник з історії України. А−Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста; Ін-т істор. досліджень ЛНУ ім. І. Франка. Вид. 2-ге, доопрац. і доп. Київ: Ґенеза, 2001. 903 с.
 12. Єльников М.В. Золотоординські часи на українських землях. Київ: Наш час, 2008. 176 с.
 13. Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Граб’янки. Київ: Дніпро, 2006. 976 с.
 14. Історія України: Документи. Матеріали: посібн. для студ. вищ. закл. освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій / укл.,коментар. В.Ю. Король. Київ: Академія, 2001. 446с.
 15. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж; Нью-Йорк; Львів: Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 1993. 659 с.
 16. Крип’якевич І. Історія України. / відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. Львів: Світ, 1990. 520 с.
 17. 17. Кузьмич С. Грюнвальд. Хоругви зі сходу. Київ: Наш час, 2010. 60 с.
 18. Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі : історія і сучасність: навч. посіб. Київ: Кондор, 2011. 418 с.
 19. Лисяк-Рудиицький І. Історичні есе: у 2 т. Київ: Основи, 1994.
 20. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. Вид. 2-ге. Львів: Каменяр, 1991. 200 с.
 21. Липа К., Руденко В. Військо Богдана Хмельницького. Київ: Наш час, 2009. 64 с.
 22. Лобода М. К. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941–1950) / наук. ред. О.Лисенко. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2012. 206 с.
 23. Марочко В., Мовчан О. Голодомор 1932‒1933 років в Україні: Хроніка / НАН України. Інститут історії України. Київ: “Києво-Могилянська академія”, 2008. 294 с.
 24. Островський О. Гетьман Іван Мазепа: драма, п’єси, нариси та оповідання / упоряд. та наук. ред. В. Яременко; худож. П.Ткаченко. Київ: ВД Персонал, 2009.448 с.
 25. 25. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Київ: Либідь, 1992.
 26. Повість минулих літ ( Літопис Руський). Київ: Вища школа, 1989. 441с.
 27. Посівнич М. Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упоряд. Микола Посівнич. Тернопіль: Астон, 2008. 448 с.
 28. Ріпецький С. Українське січове стрілецтво Львів : [б.в.], 1995. 357 с.
 29. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) Київ: Знання, 1993. 93 с.
 30. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. Київ: Либідь 1994. 240 с.
 31. Україна в XX столітті (1900 ‒ 2000): збірник документів і матеріалів: навч. посіб. / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король. Київ: Вища школа, 2000. 352 с.
 32. Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі / О.М.Уривалкін, М.О. Уривалкін. Київ: Дакор : КНТ, 2008. 396 с.
 33. Чубинський П. Ще не вмерла Україна / П. Чубинський; упоряд. та комент. Ф. Погребенника. Київ: АТ “Обереги”, 1991. 14 с.
 34. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: у 3 т. Київ, 1990−1991.

 

Інформаційні ресурси

exlibris.org.ua/greathistory/

histua.com/knigi/

history.franko.lviv.ua/

litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm

pidruchniki.ws/історія україни лазарович

pidruchniki.ws/istoriya/

sicheslavschina.blogspot.com/2012/05/blog-post_9997.html

www.history.vn.ua/book/boyko1.html

www.history.vn.ua/book/dovidnik1.html

www.uahistory.kiev.ua/

www.youtube.com/watch?v=3ylZeV0MrIc

http://history.org.ua (сайт «Українського історичного журналу»).

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Населення українських земель у кам’яний вік. «Неолітична революція»
 2. Територія України в період мідно-кам’яного та бронзового віків. Трипільська культура.
 3. Розвиток державотворчої традиції на території України: кіммерійці, скіфи, сармати.
 4. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.
 5. Утворення Давньоруської держави. Теорії походження Київської Русі.
 6. Становлення та територіальне зростання держави Рюриковичів у ІX –X ст.: правління Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.
 7. Князювання Володимира Великого: внутрішня та зовнішня політика
 8. Давньоруська держава Ярослава Мудрого
 9. Причини та наслідки розпаду Київської держави Рюриковичів.
 10. Утворення Галицько-Волинського князівства. Правління Романа Мстиславича.
 11. Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича.
 12. Боротьба між сусідніми державами за українські землі (середина XIV – початок XV ст.)
 13. Люблінська унія та її наслідки для України
 14. Брестська церковна унія: причини укладення, наслідки
 15. Причини та джерела появи козацтва. Дмитро Вишневецький.
 16. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі.
 17. Українська культура у ХІV – першій половині ХVІІ ст.
 18. Передумови та причини національної революції. Богдан Хмельницький.
 19. Українська державність часів Б. Хмельницького.
 20. Переяславська рада. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 р.
 21. Гетьманство І. Виговського. Гадяцький трактат.
 22. Доба Руїни в історії України
 23. Гетьманство Івана Мазепи.
 24. Гетьманщина в другій половині XVIII ст.
 25. Інкорпорація українських земель до склади Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII ст. Початок українського національного відродження.
 26. Кирило-Мефодіївське товариство. Т. Шевченко.
 27. Український національний рух в Австрійській імперії в першій половині ХІХ ст. «Руська трійця».
 28. Український суспільно-політичний рух в Австро-Угорській імперії в другій половині ХІХ ст.: утворення перших політичних партій та їх програмні вимоги.
 29. Суспільно-політичні та національні рухи на українських землях Російської імперії в другій половині ХІХ ст. та їх програмні вимоги.
 30. Українська культура у ХІХ ст. ‒ на початку ХХ ст.
 31. Україна в роки Першої світової війни. Українські січові стрільці.
 32. Універсали Української Центральної Ради (УЦР) від автономії до незалежності.
 33. Розбудова Української держави гетьманом Павлом Скоропадським.
 34. Українська Народна Республіка за часів Директорії. Симон Петлюра.
 35. Державне будівництво в Західноукраїнській Народній республіці.
 36. Причини поразки українських національно-визвольних змагань 1917‒1921 рр. Історичне значення.
 37. Особливості радянського політичного та соціально-економічного режиму в Україні на початку 1920-х років. НЕП. Політика коренізаціі в УСРР.
 38. Особливості проведення колективізації в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.
 39. Політичні репресії в Україні у 1920-х -1930-х рр. та їх наслідки.
 40. Основні підсумки радянської модернізації України у 1920-х -1930-х роках.
 41. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період: політичне та соціальне становище.
 42. Рух Опору на українських землях у роки Другої світової війни.
 43. Повоєнний сталінський режим в Україні.
 44. «Хрущовська відлига» в Україні.
 45. Дисидентський та опозиційний рух в Україні у 1950-1970-хх рр.
 46. Україна в часи кризи радянської системи (1964-1985).
 47. Україна на етапі здобуття незалежності (1985-1991).
 48. Помаранчева революція. Політична конфронтація після парламентських виборів 2006 р.
 49. Політична криза в Україні у 2013‒2014 рр. Революція Гідності.
 50. Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні.

ІІІ питання

 1. Назвіть українського археолога, який відкрив трипільську культуру?
 2. Вкажіть дату хрещення Русі
 3. Вкажіть дату і назву документу першої згадки терміну «Україна»?
 4. Назвіть княгиню Київської Русі
 5. Назвіть першого слов’янського митрополита Київської Русі
 6. Вкажіть дату Любецького з’їзду князів
 7. Назвіть київського князя, що правив у 1113-1125 рр.
 8. Вкажіть дату заснування Львова
 9. Назвіть найвідомішого першого провідника запорізького козацтва
 10. Назвіть відомого мецената та засновника Острозької академії
 11. Вкажіть роки гетьманування Б. Хмельницького
 12. Вкажіть дату підписання Зборівського мирного договіру
 13. Вкажіть дату битви під Берестечком
 14. Назвіть автора першої Української Конституції?
 15. Назвіть дату Конотопської битви
 16. Вкажіть дату приєднання Галичини до складу Австрійської імперії
 17. Назвіть останнього кошового отамана Запорізької Січі?
 18. Вкажіть дату заснування галицької «Просвіти»
 19. Назвіть першого голову галицької «Просвіти»?
 20. Вкажіть роки існування Кирило-Мефодіївського товариства.
 21. Назвіть провідних членів Кирило-Мефодіївського товариства
 22. Вкажіть дату виходу «Кобзаря».
 23. Вкажіть роки життя Т. Шевченка
 24. Вкажіть дату ліквідації кріпосного право Галичині
 25. Назвіть діячів «Руської трійці»
 26. Вкажіть дату видання Валуєвського циркуляру
 27. Назвіть автора брошури «Самостійна Україна»
 28. Хто був головою Центральної Ради?
 29. Хто був першим головою українського уряду Центральної Ради?
 30. Хто очолив Українську гетьманську державу 29 квітня 1918 р.?
 31. Назвіть першого президента Української Академії Наук
 32. Назвіть керівника збройного повстання українців у Львові у ніч з 31.10 на 01.11 1918р.
 33. Вкажіть дату утворення ЗУНР
 34. Назвіть першого голову Державного секретаріату ЗУНР?
 35. Вкажіть дату битви під Крутами
 36. Вкажіть роки голодоморів в Україні
 37. Назвіть кадровий кістяк «українізації», так званих національних комуністів
 38. Назвіть першого голову Організації Українських Націоналістів
 39. Назвіть президента Карпатської України
 40. Назвіть хронологічні рамки ІІ світової війни
 41. Назвіть митрополита УГКЦ в роки Другої світової війни
 42. Вкажіть роки життя Андрея Шептицького
 43. Назвіть очільника ОУН-революційної
 44. Назвіть очільника української держави, проголошеної 30.06.1941 р. у Львові
 45. Вкажіть дату створення Української Повстанської Армії
 46. Назвіть діяча УПА, який у 1951 р. загинув від рук НКВД в Білогорщі
 47. Вкажіть дату вступу України в ООН
 48. Вкажіть дату катастрофи на Чорнобильській АЕС
 49. Вкажіть дату прийняття Декларації “Про державний суверенітет України” Верховною Радою УРСР
 50. Вкажіть дату прийняття нині діюча Конституція України?

51.Поясніть поняття: автономія

 1. Поясніть поняття: віче
 2. Поясніть поняття: геноцид
 3. Поясніть поняття: декларація
 4. Поясніть поняття: діаспора
 5. Поясніть поняття: демократія
 6. Поясніть поняття: депортація
 7. Поясніть поняття: дисидентство
 8. Поясніть поняття: еміграція
 9. Поясніть поняття: імпічмент
 10. Поясніть поняття: інкорпорація
 11. Поясніть поняття: інавгурація
 12. Поясніть поняття: колабораціонізм
 13. Поясніть поняття: консенсус
 14. Поясніть поняття: омбудсмен
 15. Поясніть поняття: окупація
 16. Поясніть поняття: остарбайтер
 17. Поясніть поняття: плюралізм
 18. Поясніть поняття: реабілітація
 19. Поясніть поняття: референдум
 20. Поясніть поняття: суверенітет
 21. Поясніть поняття: шовінізм

73   Поясніть поняття: цензура

 1. Поясніть поняття: універсал
 2. Поясніть поняття: унія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму