Іноземна мова ШКВ-11 (Рівень А-2)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ШКВ-11Шалаєва О. З., Гуляйгородська  О. М.
234ШКВ-11Шалаєва О. З., Гуляйгородська  О. М.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА”

 Мета:

Формування та розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції та практичних навичок володіння іноземною мовою в обсязі тематики, що обумовлена побутовими та професійними потребами.

Предмет: Іноземна мова.

Завдання:

 • сформувати мовні та мовленнєві навички з іноземної мови;
 • збільшувати словниковий запас для спілкування іноземною мовою в межах тематики, окресленої завданнями майбутньої професійної діяльності студента як вчителя початкових класів;
 • виховувати у студентів культуру мовлення, позитивне ставлення до іноземної мови, культури народу, мова якого вивчається;

Заплановані результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • лексичний та граматичний матеріал з іноземної мови відповідно до стандартів викладених у загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування;
 • професійну термінологію;
 • особливості перекладу іншомовних матеріалів фахової тематики;

вміти:

 • спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику;
 • сприймати інформацію іноземною мовою та виражати власні думки в усній та письмовій формах;
 • працювати з фаховими автентичними текстами та знаходити необхідну інформацію;
 • використовувати іноземну мову як засіб підвищення власного загальноосвітнього та професійного рівня;
 • Програмні компетентності дисципліни “Іноземна мова”

 Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

 

 

 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та

комунікаційні технології.

ЗК8 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні компетентності  (СК)

 

СК2 Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів,

інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в

освітньому процесі.

СК6 Здатність визначати мету та завдання освітнього

процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних

результатів із запланованими.

СК13 Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти власними емоційними станами.

СК14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Результати навчання РН1 Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

РН10 Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими учасниками освітнього процесу початкової школи.

РН13 Створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище, зорієнтоване на особистісний розвиток молодших школярів.

РН14 Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів.

РН15 Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

Рекомендована література

 Основна:

 1. Markelova S., Yakhontova T. Academic English. ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2019
 2. Judith Runnels, English Profile Studies. Cambridge University Press, 2021.
 3. Anne Burns, Jack C. Richards. The Cambridge Guide to Learning English as a Second Language. Cambridge University Press, 2017.
 4. David Dunn. How to be an Outstanding Primary School Teacher 2nd edition (Outstanding Teaching), Blumsbury, 2017

Допоміжна:

 1. L.V. Mysyk, A.L. Artsyshevska, N.O. Hrynya. Phrasal Verbs. ТзОВ «Колір ПРО», Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.
 2. Arthur Hughes, Jake Hughes. Testing for Language Teachers 3rd Edition, 2020.
 3. Cyril J Weir, Sathena Chan. Research and Practice in Assessing Academic Reading, 2019.
 4. Parrish B. Teaching Adult English Language Learners: A Practical Introduction. Cambridge University Press, 2019, 388 p.
 5. Raymond Murphy. English Grammar in Use 5th Cambridge University Press, 2019
 6. Redman S. English Vocabulary in Use 4th Edition Pre-Intermediate with Answers. Cambridge University Press, 2017, 264 p.
 7. Capel A., Sharp W. Obective Key. A2 English Profile. Cambridge University Press, 2013. 199 p.
 8. Bruce, Tina. Early Childhood Education: 5th Hodder Education, 2016, 60-102 pp.

 Інтернет ресурси:

 1. https://advice.writing.utoronto.ca/
 2. https://opentalk.org.ua/
 3. https://www.csu.edu.au/current-students/learning-resources/build-your-skills/academic-skills-help/academic-writing-essays
 4. https://learnenglish.britishcouncil.org/
 5. https://engvid.com/
 6. https://englishtips.org/
 7. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Іноземна мова ШКВ-11 (Рівень А-2)

Завантажити силабус