Іноземна мова ШКВ-11 (Рівень А-2)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ШКВ-11Сорока Г. М., Поляник О. І.
234ШКВ-11Сорока Г. М., Поляник О. І.

Опис курсу

Мета: формування та розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції та практичних навичок володіння іноземною мовою в обсязі тематики, що обумовлена побутовими та професійними потребами.

     Предмет: Іноземна мова

     Цілі дисципліни «Іноземна мова»:

– формувати, поглиблювати та удосконалювати різні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, письмо, переклад, спілкування у професійній сфері) для формування основних складових іншомовної професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку початкової освіти в Україні.

– здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;

– розуміти на слух зміст автентичних фахових текстів;

– читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;

– здійснювати професійне спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;

– адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою;

– використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;

– критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

– висловлювати свої думки, почуття та ставлення;

– ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;

– обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;

– ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Заплановані результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • лексичний та граматичний матеріал з іноземної мови відповідно до стандартів викладених у загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування;
 • професійну термінологію;
 • особливості перекладу іншомовних матеріалів фахової тематики;

вміти:

 • спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику;
 • сприймати інформацію іноземною мовою та виражати власні думки в усній та письмовій формах;
 • працювати з фаховими автентичними текстами та знаходити необхідну інформацію;
 • використовувати іноземну мову як засіб підвищення власного загальноосвітнього та професійного рівня;

володіти:

 • уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядовопошукового читання фахових текстів;
 • навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху;
 • правилами монологічного і діалогічного мовлення;
 • низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій.
 1. Програмні компетентності
 

Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

 

 

 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 9. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Спеціальні компетентності  (СК)

 

СК 1. Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК 9. Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

СК 15. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів.

СК 16. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Результати навчання РН 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

РН 10. Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими учасниками освітнього процесу початкової школи.

РН 16. Вільно володіти державною мовою, організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.

РН 17. Інтегрувати інновації у власну педагогічну практику, адаптувати їх до різних умов освітнього процесу та сучасних вимог до педагогічної діяльності з урахуванням особливостей діяльності закладу освіти, індивідуальних потреб учнів.

РН 18. Збирати, систематизувати і використовувати інформацію, що є важливою для розв’язання проблем і запобігання їм.

Рекомендована література

 Основна:

 1. Markelova S., Yakhontova T. Academic English. ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2019
 2. Judith Runnels, English Profile Studies. Cambridge University Press, 2021.
 3. Anne Burns, Jack C. Richards. The Cambridge Guide to Learning English as a Second Language. Cambridge University Press, 2017.
 4. David Dunn. How to be an Outstanding Primary School Teacher 2nd edition (Outstanding Teaching), Blumsbury, 2017

Допоміжна:

 1. L.V. Mysyk, A.L. Artsyshevska, N.O. Hrynya. Phrasal Verbs. ТзОВ «Колір ПРО», Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2019.
 2. Arthur Hughes, Jake Hughes. Testing for Language Teachers 3rd Edition, 2020.
 3. Cyril J Weir, Sathena Chan. Research and Practice in Assessing Academic Reading, 2019.
 4. Parrish B. Teaching Adult English Language Learners: A Practical Introduction. Cambridge University Press, 2019, 388 p.
 5. Raymond Murphy. English Grammar in Use 5th Cambridge University Press, 2019
 6. Redman S. English Vocabulary in Use 4th Edition Pre-Intermediate with Answers. Cambridge University Press, 2017, 264 p.
 7. Capel A., Sharp W. Obective Key. A2 English Profile. Cambridge University Press, 2013. 199 p.
 8. Bruce, Tina. Early Childhood Education: 5th Hodder Education, 2016, 60-102 pp.

 Інтернет ресурси:

 1. https://advice.writing.utoronto.ca/
 2. https://opentalk.org.ua/
 3. https://www.csu.edu.au/current-students/learning-resources/build-your-skills/academic-skills-help/academic-writing-essays
 4. https://learnenglish.britishcouncil.org/
 5. https://engvid.com/
 6. https://englishtips.org/
 7. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Іноземна мова ШКВ-11 (Рівень А-2)

Завантажити силабус