Профілі сучасних музеїв

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Караманов О. В.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ШКМ-21Івах О. С.
1

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб сформувати у здобувачів комплекс знань про класифікацію музеїв, їх суспільні функції та вміння і навички для аналізу різного профілю музеїв.

Зміст дисципліни покликаний сформувати вміння студентів використовувати набуті знання в професійній сфері.

Рекомендована література

Основна:

 1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Переклад з нім. Х.Назаркевич, О.Лянг, В.Лозинського. Львів: Літопис, 2005. 632 с.
 2. Гайда Л.А. Музеєзнавство в закладах освіти: навч.-метод. посіб / Кіровоград, обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. Кіровоград, 2006.
 3. Гайдай О. М. Музеєзнавство : навч. посіб. / О. М. Гайдай. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 212 с.
 4. Кругляк М.Е. Музеєзнавство : навч.-метод. посібник. Житомир : Видавництво «Волинь», 2020. 458 с.
 5. Любіцева О. О. Музейний туризм: навчальний посібник. / О. О. Любіцева, Т. І. Шпарага . Київ, 2021. 150 с.

Допоміжна:

 1. Бєлікова М. В. Основи музеєзнавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Бєлікова, В. М. Зайцева ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2015.180 с.
 2. Кругляк М. Е. Феномен дитячого музею. Американська модель. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, м. Житомир, 16–18 травня 2018 р. Житомир : ЖДТУ, 2018. С. 567–568.
 3. Микульчик Роман. Словник-довідник термінології музеєзнавства. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2012. С. 128.
 4. Модернізація музейної справи України та розширення традиційних форм роботи музеїв в умовах глобалізації та інформаційного суспільства.

URL: http://nplu.org.modern_muz_spravі.

 1. Опейда Л. М. Використання віртуальних екскурсій у навчальному процесі (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк»). Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. обл. держ. адмін., Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. : В. Є. Сикора та ін. Луцьк, 2013. С. 135–136
 2. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв:навч.-метод, посіб. / Горішевський П., Дейнега М., Ковалів М., Мельник В., Рега Н., Оришко С., Соколова О. Івано-Франківськ: Плай, 2005. 64 с.
 3. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / За ред. проф. Ф.Д. Заставного. Київ: Знання, 2006. 550 с.
 4. Рутинський М. Й. Музеєзнавство : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 428 с.
 5. Тєвікова О. В. Музеєзнавство: навчальний посібник для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денної та заочної форм навчання ПолтНТУ. Полтава: ПолтНТУ, 2017. 290 с.
 6. Туристична енциклопедія: Львівщина / [авт. тексту Г. Сидоренко, І. Гила]. Львів: СПД Сидоренко Г. В., 2008. 160 с
 7. Федорченко В.К. Історія екскурсійної справи в Україні: навч. посіб. / Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А.та ін. Київ: Кондор,2004.164 с.
 8. Шевченко В. В. Музеєзнавство : навч. посіб. для стаціонарного навчання. Київ : Університет «Україна». 2007. С. 288.

Якубовський В. І. Музеєзнавство : підручник / В. І. Якубовський. Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2010. 352 с

Інформаційні ресурси

 1. Віртуальний тур українськими музеями. –

URL: https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/

 1. Динамічний музей. Проект підтримки музеїв. Офіційний веб-портал. URL: http://www.museums.org.ua/.
 2. Літературно-меморіальний музей Івана Франка, Нагуєвичі. URL: https://ua.іgotoworld.com/ua/poі_object/70693_muzey-іvana-frankonaguevіchі.htm.
 3. Львівський музей історії релігії. URL: https://howlіngpіxel.com/ і-uk/Львівський_музей_історії_ релігії
 4. Малинський підводний музей. URL: https://ua.discover.net.ua/locations/malinsky-podvodny-muzei.
 5. Музейний простір України. URL: http://www.ukrmuseum.org.ua/
 6. Музеї, заповідники, заклади музейного типу України, відкриті для відвідування. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245062916&cat _id=244908588
 7. 9 найцікавіших дитячих музеїв світу. URL: https://ditvora.com.ua/9-naycikavishyh-dytyachyh-muzeyiv-svitu
 8. Найвидатніші музеї світу. URL: http://vsvіtі.com.ua/2013/09/ najvydatnіshі-muzejі-svіtu/
 9. Незвичні музеї світу. URL: https://muzei-mira.com/neobichnie_muzei/.
 10. Перелік сайтів музеїв світу.

URL:  http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm

 1. Проект «Google представив 3D-тур музеями України». Офіційний веб-портал газети «Дзеркало тижня». URL : https://dt.ua/TECHNOLOGIES/google-predstaviv-3d-tur-muzeyami-ukrayini-248813_.html
 2. Проект «Сучасні методи роботи музею». Український кризовий медіа-центр. URL : http://uacrisis.org/ua/69896-u-vinnitsi-vidbuvsya-iv-vorkshop-suchasni-metodi-roboti-muzeyu-proektu-muzejvidkrito-na-remont
 3. Про музеї та музейну справу. Сайт Верховної Ради України. URL: http: //zakon4.rada.gov.ua. № 249/95 – ВР.
 4. ЧирицяІ. Музей сотні ремесел. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2644259-muzej-sotni-remesel.html.

Vіrtual Museum – Brіtannіca Onlіne Encyclopedіa. URL: http://www. brіtannіca.com/EBchecked/topіc/630177/vіrtual-museum.

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (16 х 2 бали = 32 бали).

Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (2 х 6 балів = 12 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового модуля 2);

– самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 6 балів):

презентація – (4 бали), повідомлення, есе,  (2 бали) .

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього – пояснення поняття (10 балів).

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус