Історія зарубіжного мистецтва

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726професор Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726ШКМ-41професор Караманов О. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – забезпечити здобуття теоретичних знань про закономірності становлення й розвитку мистецтва у зарубіжних країнах, розкриття найважливіших аспектів появи, розвитку, розквіту та занепаду основних напрямів і стилів образотворчого мистецтва, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого мистецтва, аналіз творчості окремих митців та їх вплив на поступ світового мистецтва. Завдання курсу полягають у, насамперед, тому, щоб навчитись «розуміти» твори образотворчого мистецтва та орієнтуватись у історії зародження, розквіту та занепаду провідних світових культурних цивілізацій, мистецьких стилів та напрямків. Вміти орієнтуватись в світовій мистецькій спадщині, інтерпретувати та ідентифікувати провідні світові мистецькі стилі та напрямки, давати оцінку творчості тих чи інших митців різних мистецьких епох. Навчитися відрізняти мистецький твір від утилітарного предмету, розвивати естетичні смаки та вподобання, на професійному рівні вміти «читати» та аналізувати твори архітектури, скульптури, живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва

Рекомендована література

и

Основна:

Архітектура: енциклопедія / Авт.-упорядник Н. Ю.Беспалова. – Харків: 2010. – 567 с.

Багацький В. В. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: навч. посіб. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К.: Кондор, 2007. – 304 с.

Безклубенко С. Д. Мистецтво: терміни і поняття / С. Д. Безклубенко. – К.: Ін-т культурологии АМУ, 2008. – 240 с. Греченко В.А. Історія світової та української культури: довідник для школярів та студентів / В.А. Греченко, І. В. Чорний. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

Кох В. Енциклопедія архітектурних стилів. Класична праця по європейському зодчеству від античності до сучасності / В. Кох. – М.: ЗАТ «БММ», 2011. – 528 с.

Допоміжна:

Вдовицька О. В. Архітектура й мистецтво східного середньовіччя: Візантія, Київська Русь, арабські країни: навч. посібник / О. В. Вдовицька. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 135 с.

Лобановський Б.Б. На скелях та в глибині печер: Бесіди про походження мистецтва і пам’ятки кам’яного віку / Б.Б. Лобановський. – К.: Радянська школа, 1971. – 144 с.

Тимофісико В. І. Історія архітектури Стародавнього світу / В. І. Тимофісико. – К.: Наук. думка, 2007. – 512 с..

Ходж А. Н. Історія мистецтва. Живопис від Джотто до наших днів: [пер. з англ.] / А. Н. Ходж. – Х.: Фактор: Pelican, 2012. – 208 с

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

5.  Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (2 бали х 13 = 25 балів);

– двох модульних контрольних робіт (5 балів + 10 балів = 15 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи;

– двох міні-проектів (алгоритмізованих письмових завдань) (5 балів + 5 балів = 10 балів),

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  Moodle.

Під час складання екзамену на платформі  Moodle студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус