Наукове комплектування, облік та зберігання музейних предметів

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
240

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
240

Опис курсу

Мета дисципліни – забезпечити здобуття теоретичних знань про закономірності наукового комплектування, обліку та зберігання музейних предметів, формування музейних фондів, правила ведення облікової документації, сформувати цілісне розуміння особливостей та закономірностей комплектування, обліку та зберігання; поглибити знання студентів з музейної роботи у сфері наукового комплектування, обліку та зберігання музейних предметів.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:

−     засвоїти теоретичні аспекти музейної роботи у питаннях комплектації, обліку, зберігання;

−   поглибити знання про принципи формування музейних фондів;

−     сформувати знання про методи комплектування, обліку та зберігання;

−     виявити особливості формування музейних колекцій, збірок.;

−     ознайомитися з нормативно-правовою базою, основною документацією у сфері обліку, комплектування та зберігання, основними вимогами до комплектування та зберігання музейних предметів.

Рекомендована література

Основна:

1.       Актуальні питання обліку, зберігання і вивчення музейних предметів у музеях, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Львів, 2010.

2.       Вайдахер Ф. Загальна музеологія: посібник / пер. з нім. В. Лозинський та ін. – Львів: Літопис, 2005.

3.       Власюк Г.М., Зосимович О.Ю., Хададова М.В. Музеєзнавство та архівна справа: Навч.метод. посібн. / Г.М.Власюк, О.Ю. Зосимович, М.В.Халадова. Житомир, 2006. 237 с.

4.       Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008.

5.       Сурмач О. І Музейна справа : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Сурмач. Львів : ЛНУ, 2014. 274 с.

Допоміжна:

1.       Інструкція з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини Музейного фонду України (2009 р.) – Сайт Міністерства культури і туризму України // http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/88140

2.       Мазурик З. CIDOC. Міжнародний комітет з питань обліку міжнародної ради музеїв ICOM // Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських засадах. Львів, 2008. С. 44-62;

3.       Якубовський В. І. Музеєзнавство : підручник / В. І. Якубовський. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2010. – 352 с.

Інформаційні ресурси:

1 . Облік експонатів. – https://krovets.medium.com.

2 . Поняття «облік музейних фондів» та «система фондової документації». – https://bookster.com.ua/ponyattya-oblik-muzejnyh-fondiv-ta-systema-fondovoyi-dokumentatsiyi/.

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарському занятті (2 бали). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарському занятті визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (2 бали х 20 = 20+4=24 бали);

– двох модульних контрольних робіт (13 балів + 13 балів = 26 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2, змістового модуля 3 та  змістового модуля 4). Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи.

Екзамен (50 балів), що підсумовує знання теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в письмовій формі на платформі  TeamsSetup.

Під час складання екзамену на платформі Teams студент протягом 60 хвилин повинен дати відповідь на 50 тестових завдань. Кожне тестове завдання передбачає обрання однієї правильної відповіді із трьох запропонованих  та оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 50.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус