Історія та культура Європи

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
62Немає
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Сурмач О. І.ШКМ-31
618доцент Сурмач О. І.ШКМ-31
716доцент Сурмач О. І.ШКМ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ШКМ-31доцент Сурмач О. І.
623ШКМ-31доцент Сурмач О. І.
728ШКМ-41доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

Мета:  формування у здобувачів освіти цілісного уявлення про історичний розвиток країн Західної Європи від найдавніших часів до сучасності на основі всебічного аналізу соціально-політичних, економічних, світоглядних та етнокультурних процесів; вивчити історію та культуру народів Європи в контексті історико-культурного розвитку цивілізації і всесвітньо-історичного процесу; особливості історичного процесу на території європейського регіону і сформувати цілісне бачення специфіки європейської культури і цивілізації від найдавніших часів до теперішнього часу.

Завдання:

 • дати здобувачам базові та системні знання з історії культури Європи;
 • виявити ключові проблеми розвитку історичного процесу в рамках європейського регіону;
 • освоїти великий фактологічний матеріал, що дає цілісне уявлення про становлення і розвиток цивілізацій Європи;
 • навчити здобувачів самостійно розуміти і оцінювати історико-культурні процеси в цілому і їх специфіку в рамках європейського регіону;
 • прищепити здобувачам навички осмислення та інтерпретації найбільш значущих історичних процесів, подій і явищ в галузі культури в європейських суспільствах;
 • проаналізувати процеси культурних взаємодій і взаємовпливів в контексті діалогу цивілізацій і культур в рамках європейського регіону.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • матеріал, що дає цілісне уявлення про становлення і розвиток цивілізацій європейського регіону;
 • найбільш значущі історичні процеси, події і явища в галузі культури в європейських суспільствах на різних історичних етапах;
 • зовнішні цивілізаційні впливи, процеси культурних взаємодій і взаємовпливів в контексті діалогу цивілізацій і культур;
 • особливості формування і функціонування релігійних систем, що мають поширення в досліджуваному регіоні;
 • культурні і релігійні традиції європейських народів, творча спадщина і внесок видатних діячів культури регіону в загальносвітову цивілізацію;
 • роль і значення християнства в формуванні цивілізаційних основ європейських суспільств, типів культури, а також психологічним складом і ментальності європейських народів;

вміти:

 • аналізувати, розуміти і оцінювати історико-культурні процеси в цілому і їх специфіку в окремих регіонах, застосовувати отримані знання в процесі міжкультурної комунікації та професійної діяльності;
 • виділяти основні тенденції та закономірності еволюції країн європейського регіону;
 • передбачати можливі перспективи розвитку країн європейського регіону, його місце і роль в системі міжнародних відносин;
 • виявляти вітчизняні та зарубіжні джерела для отримання необхідної інформації;
 • застосовувати сучасні технології пошуку, обробки та аналізу інформації в контексті професійної діяльності, вибирати оптимальні методи пошуку і селекції інформації відповідно до поставлених завдань;
 • вільно орієнтуватися в джерелах і науковій літературі по країнам регіону;
 • самостійно оцінювати події і процеси, що відбуваються в європейському регіоні.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

 1. Інтегральна:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі музейної справи і охорони пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 1. Загальні компетентності:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 

ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 7. Цінування і повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

 1. Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.

 1. Програмні результати навчання:

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

ПР 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну інформацію музейних предметів, об’єктів культурної спадщини, природних пам’яток.

ПР 18. Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та представляти результат вчасно.

ПР 21. Робити презентації усно із візуальним супроводом, електронні презентації, відео-презентації, презентації в письмовій формі державною та іноземною мовами.

Рекомендована література

Основна:

 1. Абрамович С. Д. Культурологія: навч. посіб. Київ : Кондор, 2007. 352 с.
 2. Балух В. О., Коцур В. П. Культура Античності. Київ : Наші книги, 2016. 632 с.
 3. Балух В. О., Коцур В. П. Культура ранньої модерної Європи. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.
 4. Герст Джон. Найкоротша історія Європи/ пер. з англ. Анна Вовченко. Київ : Наш формат, 2021. 232 с.
 5. Глущенко Л.М. Історія античної культури: підручник Ч.1.Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 144 с.
 6. Українська і світова культура: підручник. Київ: Видавництво «Україна», 2002. 331с.

 

Допоміжна:

 1. Європейська та українська культура в нарисах: навч. посіб. / За ред. Цехмістро І.З. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 320 с.
 2. Історія світової та української культури: навч. посіб./ Л.Т.Левчук. 3-те видвння. Київ: Либідь, 2000. 368 с. Київ: Літера, 2000. 464 с.
 3. Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти. Київ : Літера, 2000. 464 с.
 4. Історія світової культури. Культурні регіони: навч. посіб. / Л.Т.Левчук. 2-те вид. Київ: Либідь, 1997, 448 с.
 5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. 2-ге вид, перероб. доп. / За ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. Львів: Світ, 2005. 568 с.

Інтернет-ресурси

 1. https://stud.com.ua/133978/kulturologiya/istoriya_i_kultura_yevropi

2.https://pidru4niki.com/1744080440888/istoriya/kultura_krayin_yevropi_kinets_xix_pochatok

 1. https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10908/
 2. https://www.uffizi.it/en/the-uffizi
 3. 5. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
 4. https://www.uffizi.it/en/the-uffizi https://www.nationalgallery.org.uk/

Матеріали

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання протягом трьох семестрів (5, 6,7 семестрів).

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом трьох семестрів (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на практичних та підсумкових заняттях (1 бал за кожне заняття).

Загальна кількість балів, яку може отримати здобувач за практичні заняття  – 32 бали.

– трьох модульних контрольних робіт (6 бали х 3 = 18 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2 та змістового модуля 3).

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення кожної модульної контрольної роботи.

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

Змістовий модуль 1

Т 2 1
Т 4 1
Т 5 1
Т 6 1
Т 8 1
Т 7 1
Т 9 1
Т 10 1
МКР 1 6
 

 

Змістовий модуль 2

Т 12 1
Т 13 1
Т 15 1
Т 17 1
Т 18 1
Т 19 1
Т 20 1
Т 21 1
Т 23 1
Т 24 1
МКР 2 6
Підсумкове заняття 1
 

Змістовий модуль 3

Т 25 1
Т 26 1
Т 27 1
Т 28 1
Т 29 1
Т 30 1
Т 31 1
Т 32 1
Т 33 1
Т 34 1
Т 35 1
Т 36 1
МКР 3 6
    Підсумкове заняття 1
Сума Підсумковий тест

(екзамен)

 

50

  100

 

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього комбінованого завдання, яке включає в себе: ідентифікувати на зображенні пам’ятку культури і дати їй коротку характеристику (10 балів).

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Силабус: Історія та культура Європи

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус