Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Опис курсу

Мета:

формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем; сутність предмету релігієзнавства, місце і роль релігії у політичному, економічному та духовному людини і суспільства; закономірності виникнення, розвитку і функціонування релігії; взаємозв’язок релігії з міфологією, наукою, філософією;  особливості і загальну характеристику первісних релігійних вірувань, історію становлення і розвитку світових релігій та їх характерні особливості; історію зародження й еволюції християнства, основні його типи та їхню специфіку; особливості і загальну характеристику нетрадиційних релігій; основні етапи та специфіку релігійного розвитку України і сучасну релігійну ситуацію в державі; основи законодавства щодо свободи совісті та віросповідання в Україні; основні релігійні проблеми сучасного світу та провідні тенденції подальшого розвитку релігій.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти самостійно працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  100 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (25 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (10 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– трьох модульних контрольних робіт (20 балів х 3 = 60 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

– індивідуального письмового опитування по темах самостійної роботи (15 балів), яке проводиться в межах кожного змістовного модулю.

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

 

 

Змістовний

модуль 1

Змістовний

модуль 2

Змістовний

модуль 3

 

 

Т 2

 

 

Т 4

Самостійна робота

 

 

 

МКР

 

 

Т 7

Самостійна робота

 

 

 

 

МКР

 

 

Т 10

 

 

Т 13

Самостійна робота

 

 

 

 

МКР

5 5 5 20 5 5 20 5 5 5 20 100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Рекомендована література

Основна

 1. 1. Академічне релігієзнавство: підруч. / за наук. ред.. проф. А. Колодного. Київ: Світ знань, 2000. 862 с.

2.Андрущенко В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. Київ: Генеза, 2006. 656 с.

 1. Бичко. І.В. Філософія як історія філософії: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ: Центр учбов. літе-ри, 2010. 648 с.
 2. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 1. Історія світової та української філософії. 187 с.
 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 2. Філософські системи. 179 с.
 4. Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін. Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. − Вид. 7-е, стереот. Київ: Вікар, 2008. 448 с.
 5. Лубський В. І. Релігієзнавство: підруч. / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко / за ред. Лубського В. І. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 448 с.
 6. Релігієзнавство: підруч. / Є. К. Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та інш. Київ: Вища шк., 2000. 350 с.
 7. Релігієзнавство: підруч. / за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. Київ: Академія, 2000. 408 с.
 8. Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. Київ: Четверта хвиля, 1996. 392 с.
 9. Петрушеноко В.Л. Філософія: курс лекцій: навч. посіб. Вид. 5-е, стереот. Львів: «Новий світ-2000», 2011. 504с.
 10. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

 

Допоміжна

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ: Каравела, 2009. 368 с.
 2. Біблія. Київ: Нове Життя, 1992

Бойченко І. Горлач М., Жиленкова І., Мануйлов Є. Філософія історії. Київ: Прапор, 2006. 656 с.

 1. Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак. Москва: Изд. ЭКСМО-Пресс, Харьков: Изд-во Око, 2001. 544 с.
 2. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. Київ: Центр навч. літератури, 2005. 160 с.
 3. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ: Знання, 2009. 621 с.
 4. Головащенко С. І. Історія християнства: курс лекцій: навч. посіб. Київ: Либідь, 1999. 352 с.
 5. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 347 с.
 6. Колодний А. Основи релігієзнавства: підруч. Чернівці: Рута, 2005. 304с.
 7. Коран. / пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. Москва: СП ИКПА, 1990. 512 с.
 8. Кремень В. Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. Київ: Книга, 2005. 528 с.
 9. Надольний І.Ф. Філософія: посіб. Київ, 1999, 2000,2004.
 10. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. Львів: Новий світ 2000, Магнолія 2003. 256 с.
 11. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Львів: Новий світ, 2007. 506с.
 12. Причепій Є.М., Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. Вид.2-ге, випр. Київ: Академвидав, 2007. 592с.
 13. Релігієзнавство: навч. посіб. / А.Г.Баканурський та інші. – К., 2004.
 14. Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В.Філософія. Світ людини: курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Либідь, 2004, 432 с.
 15. Фоменко А. К. Релігія і вільнодумство // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 9. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. С. 285-305.
 16. Хамітов Н. Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб. Київ: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006. 296 с.
 17. 19. Черній А. М. Релігієзнавство: підруч. Київ: Академвидав, 2008. 400 с.
 18. 20. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підруч. для студ. ВНЗ. / С.П.Щерба, Житомир: Полісся, 2010. 548 с.
 19. 21. Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. Філософія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. 216 с.
 20. 22. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 21. 23. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. – Київ: Знання України, 2005. 1200 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua (дата звернення: 03.07.2017)

Офіційний сайт прес-служби УПЦ «Україна православна» – www.pravoslavye.org.ua (дата звернення: 22.06.2017)

Офіційний сайт УГКЦ. URL:http://www.ugcc.org.ua/1.0.html (дата звернення: 20.06.2017)

Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/ (дата звернення: 18.06.2017)

Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/ (дата звернення: 18.06.2017)

Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm (дата звернення: 18.06.2017)

pidruchniki.com/religiyeznavstvo

westudents.com.ua/predmet/26-relіgієznavstvo.html

www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Поняття, предмет і ознаки філософії та філософствування.
 2. Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер.
 3. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.
 4. Філософський світогляд. Характерні риси філософського мислення.
 5. Проблема «Схід-Захід» у розвитку сучасної цивілізації. Особливості західного та східного філософського мислення.
 6. Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела та напрями.
 7. Провідні ідеї філософії Стародавнього Китаю. Даосизм. Конфуціанство.
 8. Основні риси античної філософії.
 9. 9. Західноєвропейська філософія середньовіччя (XIII – XV ст.).
 10. Людина і суспільство у філософській думці епохи Відродження.
 11. Емпіризм та раціоналізм у філософії Нового часу (XVII – XVIII ст.).
 12. Класична німецька філософія. Іммануїл Кант.
 13. Філософська думка Давньоруської держави.
 14. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок ХVІІ ст.)
 15. Філософська система Григорія Сковороди.
 16. Класична українська філософія.
 17. Філософська думка в українській діаспорі у 1920-1990 рр.
 18. Українська історіософія.
 19. Позитивізм, неопозитивізм і постпозитивізм.
 20. Філософія життя та її напрямки.
 21. Психоаналіз і неофрейдизм.
 22. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення.
 23. Категорія буття: її суть і специфіка. Основні форми буття.
 24. Формування науково-філософського поняття матерії. Матерія і рух.
 25. Простір і час як форми існування матерії.
 26. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість
 27. Пізнання як предмет філософського аналізу. Структура процесу пізнання.
 28. Емпіричне та раціоналістичне пізнання. Інтуїція.
 29. Поняття істини. Абсолютна і відносна істина.
 30. Діалектика як теорія і метод.
 31. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення
 32. Філософська антропологія як розділ філософського знання. Предмет філософської антропології.
 33. Основні підходи до сенсожиттєвих пошуків. Проблема смерті.
 34. Основні філософські підходи до сутності людини
 35. Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння суспільства.
 36. Людина в суспільній системі: індивід, індивідуальність, особистість у суспільстві.
 37. Сучасне інформаційне суспільство.
 38. Предмет релігієзнавства. Функції та роль релігієзнавства в сучасному світі.
 39. Форми первісних релігійних вірувань людини: фетишизм, тотемізм, анімізм, магія, шаманство
 40. Індуїзм: історія виникнення, боги, зміст.
 41. Основний зміст релігійної догматики конфуціанства: культ предків, створення ідеального суспільства, ідеал “повністю мудрої людини”.
 42. Школи та напрямки даосизму.
 43. Основні догмати юдаїзму
 44. Унікальність теорії, космології, “філософії” зороастризму
 45. Особливості буддійської релігійної догматики:
 46. Основи віровчення та культу ісламу: релігійна догматика та культова практика
 47. Формування християнської догматики, культу та церковного устрою. Символ віри.
 48. Джерела віровчення християнства. Походження та склад “Біблії“
 49. Основні напрямки в християнстві: католицизм, православ’я, протестантизм; доктринальні та культові відмінності між ними.

50. «Некласичні» релігій та релігійність в сучасному світі