ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Караманов О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ШКМ-11професор Караманов О. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців з різними напрямами їх майбутньої професійної діяльності – професіями музейника, музейного педагога, гіда-екскурсовода, аніматора, медіатора, event-менеджера та галерейного менеджера, музейного педагога, музейного блогера тощо.

Завдання: вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням різних напрямів своєї майбутньої професії. Особлива увага приділяється вивченню ролі цих напрямів у просторі музею в контексті розвитку сучасної гуманістичної освітньої парадигми через систему її основних понять та категорій, розвиток комунікативних здібностей та розширення світогляду.

Предмет: вивчення системи правових, соціально-економічних, організаційно-методичних аспектів вибору фахівцями сфери своєї майбутньої професійної діяльності

Рекомендована література

Основна література

1.                                Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 197с.

2.                                Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. Славін. – К., 1959. – 156 с.

3.                                Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – 632 с.

4.                                Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів. Пер. з англ. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2010.

5.                                Музей: менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с.

6.                                Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв : Посібник // Під редакцією В. Великочого, Н. Гасюк. – Івано-Франківськ : Плай. – 2005. – 64 с.

7.                                Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний посібник / М. Рутинський, О. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 428 с.

8.                                Синявський В.В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : метод. посібник / В.В. Синявський. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 84 с

9.                                Удовиченко І. В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науковометодичний посібник. – К.: Логос, Національний музей історії України, 2017. – 72 с.

 

Допоміжна література

1. Дем’яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні// Географія та туризм. Київ – 2010. – Вип.9. – С. 149-153.

2. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах. Підручник. – К.: Конкор, 2005. – 408 с.

3. Сокіл Т. Г. Проблеми професійної підготовки кадрів екскурсоводів і гідів – перекладачів для сфери туризму України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Sokol_2015_2.pdf

 

Інформаційні ресурси:

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал URL: http://www.pamjatky.org.ua

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : http://www.elib.nplu.org

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua

5.  Інститут історії України НАН України URL: http://www.history.org.ua/

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: http://nsku.org.ua/

Матеріали

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів, залік виставляється автоматично. Бали нараховують за наступним співідношенням: робота на лекціях – 20 (4 письмових завдання по 5 балів); практичні заняття – 40 (8 практичних по 5 балів за роботу на практичному); відповіді на тестові питання –  20 балів (20 тестових питань по 1 балу за правильну відповідь); виконання міні-проектів – 10+10=20 балів (критерії оцінювання – розкриття мети і завдань (2 б.); самостійність виконання (4 б.); обсяг (2 б.); відповідність результатів (2 б.)).

Підсумкова максимальна кількість балів_100.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Силабус:

Завантажити силабус