Музейна педагогіка (Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
326ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
328

Опис курсу

Курс охоплює інтегровану систему знань щодо теоретичних та практичних аспектів музейної педагогіки. Вивчення дисципліни сприяє процесу формування у студентів практичних умінь та навичок щодо розширення освітнього простору, розвитку професійного мислення, професійних умінь та навичок для ефективної діяльності у закладах дошкільної  освіти.

Мета вивчення  вибіркової  дисципліни формування у студентів компетентностей необхідних для забезпечення ефективної педагогічної діяльності в умовах музейного простору, мотивація студентів до професійної діяльності, виховання у студентів прагнення до набуття нових знань та самовдосконалення впродовж всього життя; залучення студентів до інноваційної педагогічної діяльності.

Цілі курсу:

– формування уміння використовувати засоби музейної педагогіки в умовах неформальної освіти, що передбачає опанування тематичним матеріалом музеїв культурологічного, мистецтвознавчого спрямування, ознайомлення з методами роботи музеїв з різними категоріями населення, з мистецько-просвітницькими заходами, організованими з метою розвитку ціннісних орієнтирів;

– формування національно свідомої світоглядної позиції молоді, дорослих;

– знання базових категорій музейної педагогіки, умінь тематичного відбору засобів музейної педагогіки на основі потенціалу музейної мережі України культурологічного спрямування;

–  здатність до критичного осмислення потенціалу музейної педагогіки, формування ціннісних настанов щодо використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти;

підвищення рівня володіння знаннями з проблеми теорії і практики використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти.

 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • головні аспекти, принципи музейної педагогіки;
 • форми, методи організації музейного середовища навчання у ЗДО; способи комунікації у просторі музею;
 • інформацію про нові музейно-педагогічні технології;
 • способи проектування музейної виставки.

Вміти:

 • застосовувати різні способи використання елементів музейної педагогіки;
 • демонструвати проекти, побудовані на основі власного сприймання, аналізу та інтерпретації необхідного навчального контенту;
 • організовувати конструктивну взаємодію із дітьми для формування базових елементів музейного середовища навчання;
 • проектувати та створювати спільне музейне навчальне середовище, використовувати сучасні музейно-педагогічні технології;
 • здійснювати мотивацію діяльності дітей та популяризацію результатів їх роботи на засадах педагогіки партнерства;
 • формувати готовність у дошкільників до спільної діяльності;

аналізувати і пояснювати особливості застосування різних способів комунікації у просторі музею.

Рекомендована література

Основна

 1. Барб – Ґалль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ століття. Львів:Вид-во Старого Лева, 2016. 176с.
 2. Удовиченко І.В Музейна педагогіка:теорія і практика: наук.-метод. посіб. Київ: Логос, Нац. музей історії України, 2017. 72с.
 3. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. 310 с.
 4. В. В. Снагощенко, “Дефініція «Музейна педагогіка» в сучасній вітчизняній та європейській літературі”. Наукові праці ДВНЗ ДонНТУ. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Покровськ, 2018. № 1 (22). 114–122 c.
 5. Музейна педагогіка в системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу. Караманов О., Сурмач О., Шукалович О. // Український педагогічний журнал.№1 С.100-107URL:http://uej.undip.org.ua/Zhurnal/2020/1/Statti/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92.pdf

Допоміжна

 1. Караманов О. В. Вищий навчальний заклад у просторі музею: перспективи впровадження інтегрованих курсів. Вісн. Львів. ун-ту. – Серія педагогічна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. Вип. 26. С. 134-142.
 2. Караманов О. В. Метод і прийом локалізації подій в організації практичних занять у музеї . Могилянські читання 2008 року: Зб. наук. пр. : Церква і музей: втрати ХХ століття / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник ; Ред. рада : В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. Київ : Фенікс, 2009. С. 404-407.
 3. Караманов О. В. Музей – ВНЗ: принципи побудови інтегрованого заняття. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів : Вид-во ЛНУ iм. I. Франка, 2011. Вип. 10. С. 33-36.
 4. Караманов, О. В. Музейна педагогіка в контексті багатокультурного освітнього середовища в Україні . Шлях освіти. 2012. № 2. С. 8-11.
 5. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі України: Монографія.Львів: Сполом, 2020. 452 с.
 6. Караманов О. В. «Школа і музей: працюємо разом» : львівський досвід інтегрованих уроків з музейної педагогіки. // Історія України. Червень 2010. № 21 (661). С. 13- 16.
 7. Панахид Г. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури. Львів:Ліга Львів, 2015. 66с.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 1. Крамар В. Внесок П.П. Чубинського у становлення «музейної педагогіки» і розвиток етнічної культури. URL:irbis-nbuv.gov.ua
 2. Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_3_1
 3. Маслай Г., Ясінська Н. Роль музейної педагогіки в освітньому процесі URL:http://volyn[1]com.ua/publ/muzej_osviti_volini_pri_volinskomu_instituti_pisljadiplomn