Менеджмент і маркетинг в музейній діяльності (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Проц М. О.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ШКМ-21Проц М. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг музейної діяльності» є: формування цілісної системи знань про специфіку функціонування музеїв як соціокультурних інститутів з точки зору організації й управління ними та особливостей маркетингової діяльності музейних закладів.

         Основні завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни «Менеджмент і маркетинг музейної діяльності»:

надати студентам цілісну систему знань про види діяльності у сфері культури та механізми управління соціокультурною діяльністю, вивчення теоретичних засад менеджменту та маркетингу музейних установ в умовах сучасної економіки, висвітлення проблем функціонування закладів культури як бюджетних установ, ефективного розвитку закладів культури, методів планування та покращення діяльності музеїв, створення та просування успішного музейного продукту, аналіз сучасних методик менеджменту та інструментів маркетингу музейної діяльності, навчання практичним навикам стратегічного  менеджменту та маркетингу в музейній справі.

Дисципліна передбачає вивчення основ менеджменту і маркетингу музейних установ як культурних організацій.

Рекомендована література

Базова література

 1. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник. Львів, 2016. 493 с.
 2. Бойко-Гагарін А. С. Музейний маркетинг: методичний посібник. Видавництво: «НАККІМ». Київ, 2016. 68 с.
 3. Бондар О. В., Глєбова А. О. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: Освіта України, 2013. 480 с.
 4. Горішевський П., Дейнега М., Ковалів М., Мельник В., Рега Н., Оришко С., Соколова О. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: посібник. Івано-Франківськ: Плай. 2005. 64 с.
 5. Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів / пер. з англ. Т. Олійник, Т. Пирогова, С. Рябчук, Р. Свято. К.: ВД «Стилос», 2010. 528 с.
 6. Лорд Б., Лорд Г. Менеджмент в музейній справі. М.: Економіка, 2002. 390 с.
 7. Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку // Краєзнавство. 2013. № 3. С. 75–84.
 8. Міненко Л. Музейний адміністративний менеджмент // Музейна справа та освіта в Україні: матеріали науково-практичної конференції в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва 13–14 листопада 2014 р. К.: НАКККіМ. 2014. С. 92–102.
 9. Рябчук С. Презентаційна і сувенірна продукція та промоція музею // Музейний простір. № 2 (14). 2014. С. 9–13.
 10. Стратегічне дослідження регіонів України за допомогою SWOT-аналізу: кол. моногр. / за ред. О. Л. Тоцької. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2013. 180 с.
 11. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 376 с.

Додаткова література

 1. Аартс Г., Мазурик Г. Музей: менеджмент і освітня діяльність. Львів: «Літопис», 2009. 223 с.
 2. Банах В. М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи // Historical and Cultural Studies. Vol. 3. № 1. Р. 1–5.
 3. Березін О. В., Карпенко Ю. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі: навч. посіб. Суми: «Університетська книга». 2014. с.
 4. Бєлікова М. В., Безхлібна А. П. Менеджмент «Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс» // Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 16. 2017. С. 264–269.
 5. Бойко-Гагарін А. С. Застосування соціальних мереж в музейному маркетингу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського держ. гум. ун-ту [«Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст»]. Т. ІІ. Філологія. Мистецтвознавство, 15–17 жовтня 2015. Ізмаїл, 2015. С. 183–185.
 6. Гураль Р.І. Основні напрямки розвитку інформаційної структури музеїв // Роль музеїв у культурному просторі України і світу. Вип. 16. 2014. С. 582–586.
 7. Давиденко І. В. Сучасні напрями стратегічного управління туристичним підприємством // Економічні студії. 2017. № 2 (15). С. 23–27.
 8. Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Погребняк Л. В. Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності туристичних підприємств // Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 13. 2016. С. 364–369.
 9. Червоний Є. Музеї та соціальні мережі: нові можливості та випробування // Музейний простір. № 2 (8). 2013. С. 30–33.
 10. Яковець І. О. Концепція розвитку музейного менеджменту і маркетингу (на прикладі Черкаського обласного художнього музею) // Вісник ХДФДМ. № 4. 2011. С. 191–194.

Інформаційні ресурси

 1. Василик Н. М. Сучасний стан та шляхи розвитку музейного менеджмент. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1525/
 2. Бєлікова М. В., Гресь-Євреінова С. В. Музейний менеджмент в Україні та світі: проблеми та перспективи // Економіка. Управління. Інновації. Вип. № 2 (10). 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_8.
 3. Кифяк О. В., Руденко М. М. Маркетинг у музейній справі: теоретико-прикладні аспект // Економічні науки. 2010. Випуск 2 (19). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/kyfjak_o4.htm
 4. Комунікація як ключова функція управління людьми. URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/ps_v_org/341.html
 5. Про музеї та музейну діяльність: Закон України від 29.06.1995 № 250/95-BP // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр
 6. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 № 1805-III // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1805-14
 7. Про ціни та ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-VI. // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17

 

Силабус:

Завантажити силабус