Проц Марта Орестівна

Телефон (робочий): (032) 239-00-13

Електронна пошта: marta.prots@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, інноваційні технології навчання і виховання; авторські навчально-виховні системи

Курси

Публікації

Навчально-методичні видання

1. Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посіб.] /Марта Проц.–Львів : Бадікова Н. О., 2015. – 148с.

Статті у фахових та наукових виданнях

2. Капраль М. Вивчаємо передовий педагогічний досвід авторських шкіл України / Марта Капраль // Передовий науково-практичний досвід – 2009 : Матер. Всеукр. науково-практ. конф. 17 вересня 2009 р. – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 124-125.

3. Капраль М. Використання передового освітнього досвіду закордоння в курсі вивчення історії педагогіки у Педагогічному коледжі / Марта Капраль // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 490. Педагогіка та психологія. –С. 39-48.

4. Капраль М. Іван Ткаченко, Федір Оксанич як послідовники видатного українського педагога Василя Сухомлинського / Марта Капраль //Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. – Чернівці: Черемош, 2010. – №1. – С.48-49.

5. Капраль М.О. Авторська школа в Україні як педагогічний феномен: питання засадничих основ її організації // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Глухів, 2010. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 26-29.

6. Капраль М. Орієнтація на всебічний розвиток особистості у педагогічному досвіді українських вчителів-новаторів (60-80 рр. ХХ ст.) / Марта Капраль // Особистість у просторі культури : матер. ІІ Севаст. міжнар. науково-практ. симпозіуму 23 вересня 2010 р. – Севастополь : Рібест, 2010. – С. 77-79.

7. Проц М. Діяльність учителів-гуманістів у вихованні школярів (1970-1980-ті рр.) / Марта Проц // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору. Додаток 4. – К., 2010. – Том VІІ (25). – С. 204- 212.

8. Проц М. Народознавчі технології в авторських школах минулого та сьогодення/ Марта Проц // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 35. Педагогіка. – С. 14-19.

9. Проц М. Репрезентанти новаторського досвіду (кінець ХХ століття) / Марта Проц // Педагогічний альманах: зб. наук. праць. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 11. – С. 294-300.

10. Проц М. Авторська школа в Україні як педагогічний феномен: питання засадничих основ її організації / Марта Проц // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т – 2011. – Вип. 572. Педагогіка та психологія. – С.145-152.

11. Проц М. Учителі-новатори про підготовку до життя школярів / Марта Проц // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012. – Вип. 20. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – С. 154-160.

12. Проц М. Новаторський педагогічний досвід учителів-гуманістів (1970- 1980-ті рр.) / Марта Проц // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 42. Педагогіка. – С. 20-24.

13. Проц М. Розвиток національної авторської школи за доби незалежності України / Марта Проц // Молодь і ринок. – 2013. – № 4 (99) квітень. – С. 136-139.

14. Проц М. Громадська та педагогічна діяльність Ольги Бачинської (до 140- річчя з дня народження) / М. Проц // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: Науковий альманах. – 2014. – Число 7. – С. 269 -278. 

15. Проц М. Система виховання в авторських школах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Марта Проц // Четвертий український педагогічний конгрес : зб. наук. праць конгресу. – Львів : Сполом, 2014. – С. 463-468.

16. Проц М. Дидактичні особливості використання медіатехнологій у початковій школі / М. Проц // Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи впровадження: тези доповідей науково-практичного семінару. – Львів, 2014. – С. 39-40.

17. Проц М. Актуальність досвіду трудового виховання в авторській школі Василя Білавича / М. Проц // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 64-67.

18. Проц М. Основні засади перспективності і доступності дошкільної і початкової ланок освіти / М.Проц, С. Лозинська // Вісник Львівського університету: Серія педагогічна. – Вип. 31. – 2016. – С. 46-55.

Статті у зарубіжних наукових виданнях

19. Проц М. Історіографія теорії і практики розвитку авторської школи (др. пол. ХХ – початок ХХІ ст.) в контексті історії вітчизняної педагогічної науки / Марта Проц // Сборник научных трудов SWorld. – 2013. – Том 17. – С. 33-38.

20. Prots M. Historiography of theoretical and practical development of alternative schools (second half of 20th century and early 21st century) in the context of history of ukrainian pedagogy / M. Prots // Modern scientific research and their practical application. – 2013. – S. 207-214.

Біографія

Народилася та виросла у Львові.

Освіта:

У 2003 році закінчила Львівську середню школу № 21.

У 2007 році закінчила Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкової школи та англійської мови у початковій школі.

2007−2008 рр. − навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя загальноосвітньої школи першого ступеня та англійської мови у загальноосвітній школі першого, другого та третього ступенів.

2007−2008 рр. – навчалася у магістратурі Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) на спеціальності «Початкове навчання». Отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію викладача педагогіки, вчителя початкових класів, вчителя англійської мови та літератури в початкових класах.

2008−2015 рр. – навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на спеціальності 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки».

Наукові досягнення:

2015 року захистила дисертацію на тему: «Теорія і практика розвитку авторської школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Досвід роботи:

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, керівник гуртка (2003-2012 рр.);

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач педагогіки (2008-2016 рр.);

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (2014-2016 р.), доцент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (з 2016 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!