Основи педагогіки (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
240Проц М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
228Проц М. О.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є вивчення студентами праць українських та зарубіжних педагогів, нормативно-законодавчих документів про  освіту; отримати уявлення про навчання та виховання особистості, навчити орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання та виховання; опанувати знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; оволодіння елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій у сім’ї, колективі; розвивати практичні вміння, професійне мислення, комунікативні вміння, творчий потенціал, ініціативу в різних видах діяльності.

           Основні завдання вивчення дисципліни «Основи педагогіки»:

 • формування у  студентів  базових  педагогічних  знань,  умінь  та педагогічного мислення;
 • розвиток позитивної  мотивації  вивчення  студентами  педагогічної дисципліни  та  позитивного  ставлення  до  професійної  діяльності педагога;
 • виховання у студентів як майбутніх учителів гуманістичних ціннісних орієнтацій;
 • формування у студентів особистісної педагогічної позиції.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–   закономірності  розвитку  особистості,  особливості  взаємодії  з  учнями  із

врахуванням своєрідності конкретного вікового періоду її розвитку;

–   методи науково-педагогічних досліджень;

–   філософські теорії освіти;

–   сутність  виховання,  емоційно-вольового  впливу  на  учнів,  із  врахування механізмів набуття особистістю соціального досвіду;

–   закономірності,  принципи,  способи  та  прийоми  організації  процесу

взаємодії педагога з учнями, розвитку досвіду їхньої поведінки відповідно

до загальнолюдських і національних вартостей;

–   особливості діяльності  педагога,  принципи,  правила  організації педагогічного спілкування (вербального й невербального);

–   особливості  та  способи  розв’язання  конфліктів,  зокрема  з  учнями  у педагогічних ситуаціях;

–   сутність, структуру, особливості, принципи процесу навчання як співпраці педагога та учнів із врахуванням фаху;

–   сучасні моделі, методи, форми організації навчання учнів;

–   критерії психолого-педагогічного аналізу навчального заняття;

–   норми, критерії оцінки діяльності педагога та учня;

вміти:

–   організовувати конструктивного спілкування з учнями;

–   застосувати методи, прийоми організації виховного впливу на учнів;

–   розв’язувати конфлікти у педагогічних ситуаціях;

–   розвивати інтерес учнів до змісту навчального матеріалу;

–   застосувати методи, прийоми організації навчання учнів (сюжетно-рольові ігри, мозкову атаку, діалог, дискусії, бесіди, роботу в групах тощо);

–   визначати, планувати структуру, зміст навчального заняття відповідно до

дидактичної мети;

–   аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати рішення.

Рекомендована література

Базова література

 1. Аненкова І.П. Педагогіка: модульний курс [текст]. Навчальний посібник / І.П. Аненкова, М.А.Байдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссол: – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 567 с.
 2. Бондар В. Дидактика: Навч. посібник / В. Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 262 с.
 3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посібник / О. Вишневський. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
 4. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2– ге, перерероб., доп. / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616с.
 5. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. / І.В. Зайченко. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
 6. Кузьмінський А. Технологія і техніка шкільного уроку: Навч. посібник / А. Кузьмінський, С. Омеляненко. – К.: Знання, 2010. – 335 с.
 7. Кузьмінський А. Педагогіка: Підручник / А. Кузьмінський, С. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.
 8. Левківський М.В. Історія педагогіка: Навч.-метод. посібник. Вид. 3-є, доп. / М.В. Левківський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.
 9. Лізинський В. Прийоми та форми в навчальній діяльності / В. Лізинський. – Х.: Ранок. – 2007. – 160 с.
 10. Мазоха Д. Педагогіка: Навч. посібник / Д. Мазоха, Н. Опанасенко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 232 с.
 11. Малафаїк І.В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник /              І.В. Малафаїк. – К.: Слово, 2015. – 632 с.
 12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. 5-е вид., доп. і переробл. / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
 13. Омельчук В.В. Загальні основи педагогіки: Навч. посібник / В.В. Омельчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 168 с.
 14. Савченко О. Дидактика початкової школи. – К.: Абрикос, 1997. – 416 с.
 15. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів пед. факультетів / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. – 368 с.
 16. Туріщева Л. Психолого-педагогічні аспекти уроку / Л. Туріщева. – Х.: Основа, 2007. – 128 с.
 17. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.
 18. Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник / В. Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.

 

Додаткова література

 1. Артемова Л. Історія педагогіки України: Підручник / Л. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.
 2. Енциклопедія освіти / За ред. В.К. Кременя. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 3. Зайченко І. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: Навч. посібник для студентів ВНЗ. / І. Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 624 с.
 4. Коваленко Є. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навч. посібник / Є. Коваленко, Н. Бєлкіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.
 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – 311 с.
 • Лозова В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник
  / В. Лозова, Г. Троцко. – Х.: ОВС, 2002. – 400 с.
 1. Мельничук С.Г. Педагогіка (теорія виховання). Навч. посібник / С.Г. Мельничук. – К.: Слово, 2012. – 288с.
 2. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посібник / В.А. Мосіяшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 176с.
 3. Онишків З.М. Основи школознавства: Навч. посібник для студентів пед. вузів. – 5-е вид. / З.М. Онишків. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 96 с.
 4. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. 2-е вид. / С.С. Пальчевський – К.: Каравела, 2008. – 496 с.
 5. Пащенко М.І. Педагогіка: Навч. посіб./ М. І. Пащенко, І.В. Красноштап. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 228 с.
 6. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. Кузьмінський, В. Омеляненко. – К.: Знання, 2005. – 700 с.
 7. Педагогічна майстерність учителя: Навчальний посібник / За ред. проф. В.М. Гриньової, С.Т. Золотухуної. – Вид. 2-е, викл. і доп. – Х.: ОВС, 2006. – 224 с.
 8. Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки: навч. посібник / Н.П. Пихтіна. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 316 с.
 9. Проц М. Педагоги-новатори України: Навч. посібник. – Львів: Бадікова Н. О., 2015. – 148 с.
 10. Родинна педагогіка: Навч.-метод. посібник / А.А. Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с.
 11. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки: Посібник / Д. Скільський. – К.: Смолоскип, 2011. – 374 с.
 12. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / упоряд. Г. О. Ярош, Н. М. Седова. – Х. : Основа, 2005. – 240 с.
 13. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю. Навч. посібник / В. Чайка. – Тернопіль: Астон, 2002. – 244 с.
 14. Чепіль М.М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / М.М. Чепіль. – К.: Академвидав, 2014. – 216 с.
 15. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посібник / Н.В. Якса. – К.: Знання, 2007. – 358 с.

Інформаційні ресурси

 1. Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (Додаток 2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
 2. Вчитель у мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/ulejconf
 3. Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ від 21 лютого 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
 4. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/law/2232/
 5. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – К., 2017.
 6. Концепція “Нова українська школа” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf
 7. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
 8. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf ]
 9. Навчальні програми для 1-4 кл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
 10. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К.: Шкільний світ, 2001. – 16 с.
 11. Нова українська школа: порадник для вчителя [Електронний ресурс] / за заг.ред. Н.М. Бібік. – Розділ 1.Огляд Концепції «Нова українська школа». – Київ: Літера ЛТД, 2018. – С.11-18. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf
 12. Освіта UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua
 13. Освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita ukrainy.com.ua
 14. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00
 15. Портал сучасних педагогічних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.intellect-invest.org.ua
 16. Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-navchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-dlya-navchalnih-kabinetiv-pochatkovoyi-shkoli
 17. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/20180815.pdf