Основи педагогіки (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Проц М. О.ШКМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ШКМ-11Проц М. О.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є вивчення студентами праць українських та зарубіжних педагогів, нормативно-законодавчих документів про  освіту; отримати уявлення про навчання та виховання особистості, навчити орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання та виховання; опанувати знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; оволодіння елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій у сім’ї, колективі; розвивати практичні вміння, професійне мислення, комунікативні вміння, творчий потенціал, ініціативу в різних видах діяльності.

           Основні завдання вивчення дисципліни «Основи педагогіки»:

 • формування у  студентів  базових  педагогічних  знань,  умінь  та педагогічного мислення;
 • розвиток позитивної  мотивації  вивчення  студентами  педагогічної дисципліни  та  позитивного  ставлення  до  професійної  діяльності педагога;
 • виховання у студентів як майбутніх учителів гуманістичних ціннісних орієнтацій;
 • формування у студентів особистісної педагогічної позиції.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–   закономірності  розвитку  особистості,  особливості  взаємодії  з  учнями  із

врахуванням своєрідності конкретного вікового періоду її розвитку;

–   методи науково-педагогічних досліджень;

–   філософські теорії освіти;

–   сутність  виховання,  емоційно-вольового  впливу  на  учнів,  із  врахування механізмів набуття особистістю соціального досвіду;

–   закономірності,  принципи,  способи  та  прийоми  організації  процесу

взаємодії педагога з учнями, розвитку досвіду їхньої поведінки відповідно

до загальнолюдських і національних вартостей;

–   особливості діяльності  педагога,  принципи,  правила  організації педагогічного спілкування (вербального й невербального);

–   особливості  та  способи  розв’язання  конфліктів,  зокрема  з  учнями  у педагогічних ситуаціях;

–   сутність, структуру, особливості, принципи процесу навчання як співпраці педагога та учнів із врахуванням фаху;

–   сучасні моделі, методи, форми організації навчання учнів;

–   критерії психолого-педагогічного аналізу навчального заняття;

–   норми, критерії оцінки діяльності педагога та учня;

вміти:

–   організовувати конструктивного спілкування з учнями;

–   застосувати методи, прийоми організації виховного впливу на учнів;

–   розв’язувати конфлікти у педагогічних ситуаціях;

–   розвивати інтерес учнів до змісту навчального матеріалу;

–   застосувати методи, прийоми організації навчання учнів (сюжетно-рольові ігри, мозкову атаку, діалог, дискусії, бесіди, роботу в групах тощо);

–   визначати, планувати структуру, зміст навчального заняття відповідно до

дидактичної мети;

–   аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати рішення.

Рекомендована література

Базова література

 1. Джаман Т.В. Історія педагогіки України. – Київ: Новий світ-2000, 2020. – 288 с.
 2. Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник/Онопрієнко О. В. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – 72 с.
 3. Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
 4. Сучасні методи групової роботи з учнями : науково-методичний посібник / Уклад.: Буряк О. О., Кечик О. О. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 103 c.
 5. Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи : навчально-методичний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене / автори-укладачі : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 83 с.

 Додаткова література

 1. Аненкова І.П. Педагогіка: модульний курс [текст]. Навчальний посібник / І.П. Аненкова, М.А.Байдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссол: – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 567 с.
 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посібник / О. Вишневський. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2– ге, перерероб., доп. / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616с.
 4. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. / І.В. Зайченко. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
 5. Кузьмінський А. Технологія і техніка шкільного уроку: Навч. посібник / А. Кузьмінський, С. Омеляненко. – К.: Знання, 2010. – 335 с.
 6. Левківський М.В. Історія педагогіка: Навч.-метод. посібник. Вид. 3-є, доп. / М.В. Левківський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.
 7. Лізинський В. Прийоми та форми в навчальній діяльності / В. Лізинський. – Х.: Ранок. – 2007. – 160 с.
 8. Малафаїк І.В. Дидактика новітньої школи: Навч. посібник / І.В. Малафаїк. – К.: Слово, 2015. – 632 с.
 9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. 5-е вид., доп. і переробл. / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
 10. Омельчук В.В. Загальні основи педагогіки: Навч. посібник / В.В. Омельчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 168 с.
 11. Туріщева Л. Психолого-педагогічні аспекти уроку / Л. Туріщева. – Х.: Основа, 2007. – 128 с.
 12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.
 13. Чайка В. Основи дидактики: Навч. посібник / В. Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.
 14. Проц М. Педагоги-новатори України: Навч. посібник. – Львів: Бадікова Н. О., 2015. – 148 с.
 15. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки: Посібник / Д. Скільський. – К.: Смолоскип, 2011. – 374 с.

Інформаційні ресурси

 1. Закон України про повну загальну середню освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
 2. Концепція «Нова українська школа». URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
 3. Наказ МОН України № 522 від 17.11.2000 «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#Text
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87 Про затвердження Державного стандарту початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#n12

Силабус:

Завантажити силабус