Основи педагогічної майстерності (Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Верхоляк М. Р.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ШКВ-21Верхоляк М. Р.
ШКВ-22Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з структурою, особливостями педагогічної діяльності, з специфікою педагогічної професії як професійної системи «людина-людина», з сутністю, природою і складниками педагогічної майстерності, з технологіями формування готовності майбутнього педагога до професійного вдосконалення й саморозвитку.

Практичні заняття сприятимуть закріпленню набутих знань, засвоєнню основних прийомів виховного впливу, елементів педагогічної техніки, дадуть можливість аналізувати поведінку вчителя, його взаємовідносин з учнями в різних ситуаціях.

Основні завдання навчального курсу:

 1. Ознайомлення з теоретичними і практичними основами педагогічної майстерності.
 2. Вироблення у студентів адекватного розуміння сутності педагогічної діяль-ності як такої організації взаємодії вчителя з учнями, коли всі учасники навчально-виховного процесу стають рівноправними суб’єктами, партнерами.
 3. Використання інтерактивних методів, форм організації навчально-пізнаваль-ної діяльності учнів (дискусії, діалог, рольові ігри).
 4. Вироблення початкових практичних навичок та вмінь.
 5. Викликати в студентів інтерес до нового в педагогічному процесі, створювати педагогічні ситуації для його апробації, формувати бажання використовувати педагогічний досвід у майбутній діяльності.
 6. Сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у педагогічній роботі, необхідності оволодіння професійно-етичними якостями майбутніми педагогами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття та закономірності педагогічної творчості, майстерності;
 • складові педмайстерності;
 • педагогічні здібності, способи впливу на учнів, педагогічну техніку;
 • передбачати елементи театральної педагогіки і ораторського мистецтва;
 • теоретичні основи процесу спілкування;
 • засоби та види спілкування;
 • стилі спілкування, його функції, рівні;
 • види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання конфліктів;
 • методи формування комунікативних вмінь та навичок.

 

Студенти повинні вміти:

 • володіти основними прийомами виховного впливу, елементами педагогічної техніки;
 • аналізувати поведінку вчителя, його взаємовідносини з учнями в різних ситуаціях;
 • проводити діагностування;
 • виконувати вправи на розвиток професійної комунікативності, на розвиток уміння визначати і формулювати мету, навчальні й комунікативні завдання, здійснювати рефлексивний аналіз навчального матеріалу;
 • моделювати педагогічні ситуації;
 • проводити ділові ігри;
 • виявляти, вивчати, узагальнювати у педагогічній практиці кращий досвід;
 • досконало володіти словом, технікою мовлення, голосом, педагогічним тактом;
 • використовувати на практиці здобуті знання;
 • використовувати різні засоби процесу спілкування;
 • науково аналізувати комунікативні ситуації;
 • аналізувати різні види спілкування на основі життєвих ситуацій.

Рекомендована література

Базова

 1. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
 2. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко,
  І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

 

Допоміжна

 1. Баженова І. Н. Педагогічний пошук. – К.: Либідь, 2001. – 496 с.
 2. Васянович Г. П. Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник. – Львів: Норма, 2005. – 344с.
 3. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: у 5 т. – К., 1977. – Т. 3. – С. 162-167.
 4. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Порада 1 // Вибрані твори: у 5 т. – К., 1976. – Т. 2. – С. 420-425.

Матеріали

Питання до заліку

 1. Поняття педагогічної діяльності і педагогічної майстерності.
 2. Елементи педагогічної майстерності.
 3. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
 4. Педагогічна техніка вчителя.
 5. Внутрішня техніка учителя.
 6. Зовнішня техніка учителя.
 7. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя.
 8. Умови ефективності професійного мовлення вчителя.
 9. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.
 10. Структура педагогічного спілкування.
 11. Стиль педагогічного спілкування.
 12. Поняття комунікативного педагога, її сутність.
 13. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному
  спілкуванні.
 14. Урок як навчальний діалог учителя з учнями.
 15. Елементи технології уроку-діалогу.
 16. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі.
 17. Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві.
 18. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді учителів-майстрів.
 19. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку.
 20. Психологічне налаштування учнів на діалог на початку уроку: досвід авторитарної і гуманістичної педагогіки.
 21. Техніка активного слухання вчителя на уроці.
 22. Майстерність педагогічного запитання на уроці.
 23. Техніка налаштування вчителя на публічну творчу діяльність.
 24. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи педагогічної майстерності.

Тема 1. Мета і завдання курсу. Поняття педагогічної діяльності вчителя.

Суспільна значущість професії  вчителя, його функції.

Поняття педагогічної діяльності, її структура.

Професійна педагогічна діяльність як мета-діяльність.

Розповідь учителя як модель педагогічної діяльності.

Консультація: Методичні поради до практичного заняття.

 

Практичне заняття. Вступ до педагогічної професії.

 1. Діагностування педагогічної спрямованості студентів.
 2. Обговорення головних теоретичних положень:

а) учитель у житті дитини. Функції вчителя в суспільстві;

б) специфіка професійної діяльності вчителя;

в) педагогічна діяльність як мета – діяльність.

 1. Виконання вправ на професійну ідентифікацію.
 2. Виконання вправ на формування адекватних уявлень про педагогічну професію.
 3. Моделювання педагогічної ситуації.

Література:

 1. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Порада 1//Вибрані твори: В 5 т. – К., 1976. – Т.2. – С.420-425.
 2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям.// Вибрані твори. В. 5т. – К., 1977. – Т.3. – С. 162 – 176.

 

Тема 2. Педагогічна майстерність і особистість вчителя.

Поняття педагогічної майстерності.

Елементи педагогічної майстерності

Педагогічна ситуація і педагогічна задача.

Самовиховання вчителя.

 

Тема 3. Педагогічна техніка вчителя.

Поняття педагогічної техніки.

Внутрішня техніка вчителя.

Зовнішня техніка вчителя.

 

Тема 4. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці.

Мовлення і комунікативна поведінка вчителя.

Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями.

Умови ефективності професійного мовлення вчителя.

Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя.

Консультація: Як працювати з літературою, іншими науково-інформаційними джерелами.

 

Тема 5. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві.

Особливості образного мислення.

Образ у мистецтві театру.

Театральне мистецтво у вимірах педагогіки, психології, естетики. Педагогічна та акторська дія.

Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання.

Урок – театр одного актора.

 

Консультація: методичні поради до написання контрольної роботи за матеріалами модуля № 1.

 

Практичне заняття: Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності.

 1. Діагностика рівня сформованості вмінь.
 2. Обговорення головних теоретичних положень:

а) педагогічна цілеспрямованість мистецтва в контексті його головних функцій. Особливості мистецтва театру;

б) спільне й відмінне у театральному та педагогічному мистецтві;

в) використання системи К. Станіславського для підготовки педагога.

 1. Виконання вправ на розвиток умінь.
 2. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя з елементами логічної і мистецької побудови педагогічної дії на уроці.

Література: 

 1. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та інші.; за ред. І.А. Зязюна. 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: Вища школа 2004. – 422 с.
 2. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду//Твори: В 7т. – К., 1954. – Т.5. – С. 214-230.
 3. Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процесе переживания//Собр. соч.: В 8т. – М., 1954. Т.2. – С. 5-8, 23-25, 38, 48,58,60,62,68.

Контроль знань матеріалу модуля 1.

 1. Діяльність учителя як теоретичний процес.
 2. Поняття педагогічної діяльності, її структура.
 3. Функції учителя в сучасному навчально-виховному процесі.
 4. Професійна компетентність учителя.
 5. Гуманістична спрямованість педагога
 6. Педагогічна техніка учителя.
 7. Здібності до педагогічної діяльності.
 8. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя.
 9. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями.
 10. Умови ефективності професійного мовлення вчителя.
 11. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
 12. Самовиховання педагога: сутність, шляхи і способи реалізації.
 13. Елементи педагогічної майстерності.
 14. Особливості педагогічної та акторської дії.
 15. Рівні педагогічної майстерності.

Модуль 2. Майстерність педагогічного спілкування і організації педагогічної взаємодії.

Тема 6. Поняття педагогічного спілкування.

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.

Педагогічне спілкування як діалог.

Контакт у педагогічному діалозі.

Структура педагогічного спілкування.

Стиль педагогічного спілкування.

Консультація до практичного заняття.

Практичне заняття: Комунікативність учителя.

 1. Діагностування у студентів рівня сформованості комунікативності як професійно значущої здібності педагога.
 2. Обговорення головних теоретичних положень:

    а) поняття комунікативності педагога, її сутність;

    б) бар’єри у спілкування вчителя, шляхи їх подолання;

    в) шляхи формування комунікативності як професійно-значущої якості особистості вчителя.

 1. Виконання вправ на розвиток професійної комунікативності.
 2. Моделювання педагогічної ситуації: проведення початкового етапу індивідуальної бесіди для встановлення емоційного контакту зі співрозмовником.

 

Тема 7. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії  в педагогічному спілкуванні.

Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.

Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.

Увага й уява вчителя.

Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання.

Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії.

 

Тема 8. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні.

Урок як навчальний діалог учителя з учнями.

Елементи технології уроку – діалогу.

 

Тема 9. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди.

Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії.

Структура бесіди. Етап моделювання.

Забезпечення психологічного контакту на початку бесіди.

Роль невербальних засобів.

Методика контактної взаємодії як технологія забезпечення контакту.

Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її вирішення.

Прийоми педагогічної взаємодії.

Консультація до практичного заняття.

 

Практичне заняття: Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди.

 1. Діагностування комунікативної готовності до діалогу з дитиною.

2.Обговорення головних теоретичних положень:

    а) індивідуальна педагогічна бесіда, її завдання, умови ефективності;

    б) контакт під час бесіди. Методика контактної взаємодії;

    в) чинники, що сприяють або протидіють оптимальній взаємодії в бесіді;

    г) Шляхи поліпшення спілкування вчителя з учнями. 

 1. Виконання вправ на оптимізацію техніки спілкування під час бесіди.
 2. Розробити модель індивідуальної бесіди в річищі методики контактної взаємодії. Стисло описати мету кожного етапу, прийоми впливу, очікувані наслідки.

 

Тема 10. Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці.

Психолого-педагогічні «кріплення» уроку-діалогу.

Професійні секрети вчителів-майстрів організації діалогу з учнями на уроці.

Контроль знань модуля 2.

 1. Поняття педагогічного спілкування, особливості, функції, види.
 2. Структура педагогічного спілкування.
 3. Педагогічне спілкування як діалог.
 4. Стилі педагогічного спілкування.
 5. Комунікативність учителя.
 6. Бар’єри у спілкуванні вчителя, шляхи їх подолання.
 7. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.
 8. Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання.
 9. Урок як навчальний діалог учителя з учнями.
 10. Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії.
 11. Структура бесіди. Етап моделювання.
 12. Роль невербальних засобів.
 13. Прийоми педагогічної взаємодії.
 14. Шляхи поліпшення спілкування вчителя з учнями.
 15. Техніка активного слухання вчителя на уроці.