Основи педагогічної майстерності (спеціальність 013 Початкова освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Верхоляк М. Р.ШКВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ШКВ-21Проц М. О.
Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з структурою, особливостями педагогічної діяльності, з специфікою педагогічної професії як професійної системи «людина-людина», з сутністю, природою і складниками педагогічної майстерності, з технологіями формування готовності майбутнього
педагога до професійного вдосконалення й саморозвитку.
Практичні заняття сприятимуть закріпленню набутих знань, засвоєнню основних прийомів виховного впливу, елементів педагогічної техніки, дадуть можливість аналізувати поведінку вчителя, його взаємовідносин з учнями в різних ситуаціях.
Предмет: сутність, природа і складники педагогічної майстерності;
технологія формування готовності майбутнього педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку.
Основні завдання навчального курсу:
1. Ознайомлення з теоретичними і практичними основами педагогічної майстерності.
2. Вироблення у студентів адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності, як такої організації взаємодії вчителя з учнями, коли всі учасники навчально-виховного процесу стають рівноправними суб’єктами, партнерами.
3. Використання інтерактивних методів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (дискусії, діалог, рольові ігри).
4. Вироблення початкових практичних навичок та вмінь.
5. Викликати в студентів інтерес до нового в педагогічному процесі,
створювати педагогічні ситуації для його апробації, формувати
бажання використовувати педагогічний досвід у майбутній діяльності.
6. Сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у педагогічній роботі, необхідності оволодіння професійно-етичними
якостями майбутніми педагогами.
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні поняття та закономірності педагогічної творчості, майстерності;
– складові педмайстерності;
– педагогічні здібності, способи впливу на учнів, педагогічну техніку;
– передбачати елементи театральної педагогіки і ораторського мистецтва;
– теоретичні основи процесу спілкування;
– засоби та види спілкування;
– стилі спілкування, його функції, рівні;
– види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання
конфліктів;
– методи формування комунікативних вмінь та навичок.
вміти:
– володіти основними прийомами виховного впливу, елементами
педагогічної техніки;
– проводити діагностування;
– виконувати вправи на розвиток професійної комунікативності, на розвиток уміння визначати і формулювати мету, навчальні й комунікативні завдання, здійснювати рефлексивний аналіз навчального матеріалу;
– моделювати педагогічні ситуації;
– проводити ділові ігри;
– аналізувати різні види спілкування на основі життєвих ситуацій.
Студент набуде компетентності:
 Загальні:
– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 Спеціальні:
– здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти;
– здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі;
– здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки
особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;
– здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти власними емоційними станами;
– здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття
додаткових професійних компетентностей.
Програмні результати навчання:
– використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні
технології в освітньому процесі початкової школи;
– розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію
процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів;
– забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;
– враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні
потреби учнів;
– розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

Рекомендована література

Основна
1. Мачинська Н., Федорович А., Яремчук Н. Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.
2. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Уклад. Н. В. Гузій. К.: ІЗМН, 2000. 168 с.

3. Філатова Л. С. Педагогічна майстерність: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти педагогічних університетів за спеціальностями 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта. Харків: ХНПУ, 2021. 90 с.

Допоміжна

  1. Довга Т. Я. Імідж сучасного вчителя : Навч.-метод. посібник / Т.Я. Довга. – [2-е изд., доп., перераб.]. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. – 146 с.
  2. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
  3. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2012. 200 с.
  4. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.
  5. Сисоєва С. Основи педагогічної творчості: [підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів]. / С. Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.
  6. ФедорчукВ.В. Основи педагогічної майстерності / В.В. Федорчук. – Кам`янець-Подільський : Видавець Зволейко Д., 2008. – 140 с.

Інформаційні ресурси
1. Основи педагогічної майснерності : практикум / ред. І. Л. Холковська, О. В. Волошина, С. І. Губіна. Вінниця : «Твори», 2019. 240 с. URL:
http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/Shvedova/Prakt.pdf.
2. Педагогічна майстерність: підручник / ред. І. А. Зязюна. Київ : Вища шк., 1997. 349 с. URL: http://kipt.com.ua/wpcontent/uploads/2018/12.
3. Федорчук В.В Основи педагогічної майстерності. Кам`янець-Подільський, 2008. 140 с. URL: https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/METODYCHKA-OPM.pdf.

Матеріали

Методичні рекомендації до семінарських занять

Питання до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СИЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ. Проц М.О.

Завантажити силабус