Експозиційна робота музеїв (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
740Проц М. О.ШКМ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ШКМ-41Проц М. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Експозиційна робота музеїв» є комплексне узагальнення студентами теоретичних основ експозиційної
діяльності та застосування практичних знань та вмінь у професійній діяльності, розвиток експозиційної роботи вітчизняних музеїв.
Завдання: визначити роль виставково-експозиційної роботи в діяльності музейних закладів; проаналізувати особливості наукового, художнього та технічного проектування музейної експозиції; отримати практичні навички створення музейної виставки.
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:
 специфіку предмету експозиційної роботи музеїв;
 поняття категорій, що використовуються в експозиційній роботі музеїв;
 основні методи побудови експозицій;
 процес проектування нової експозиції;
 практичні питання підготовки експозиції;
 історію становлення сучасних методів побудови експозиції.
Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь:
 орієнтуватись в сучасних підходах та тенденціях експозиційної та виставкової діяльності музеїв;
 формулювати завдання експозицій музеїв різних профілів;
 проектувати і створювати виставки і музейні експозиції.

Рекомендована література

Основна
1. Барановська Н. Експозиційна робота в діяльності музею. Historical and Cultural Studies. Vol. 2, №. 1, 2015. С. 13-17.
2. Бєлікова М. В., Зайцева В. М. Основи музеєзнавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2015. 180 с.
3. Велика Л.П. Музейне експозиційне мистецтво: Монографія. Харк. держакад. культури. Х, 2000. 159 с.
4. Гайдай О. М. Музеєзнавство : навч. посіб. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 212 с.
5. Салата О.О. Основи музеєзнавства: навчально-методичний посібник. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 164 с.

Додаткова
1. Бабенко О., Бабенко О. Короткий словник музейних термінів. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001.
2. Каднічанський Д. Скансени України : музеї нар. архітектури та побуту. Краєзнавство. Географія. Туризм. 2010. № 16. C. 3–8.
3. Кислюк К.В. Трансформації меморіального простору і меморіальних практик в Україні періоду незалежності // file:///C:/Users/User/Downloads/vdakkkm_2016_2_3.pdf
4. Климишин О. С. Наукові основи природничої музейної діяльності. Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. Львів, 2000. Т. 15. С. 11–21.
5. Кононюк О., Позіховська С. Музейна експозиція: старі проблеми та нові тенденції (на прикладі музеїв Великої Волині). Наук. зап. Рівнен. обл. краєзн. музею. Рівне: Волин. обереги, 2006. Вип. ІУ: матеріали наук. конф. 25-26. Х. 2006 р. С. 55-58.

Інформаційні ресурси
1. Державний природознавчий музей // http://science.smnh.org/ua
2. Дніпровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького // http://www.museum.dp.ua/
3. Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая // http://bokshaymuseum.com.ua
4. Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького // https://www.zkmuseum.com/
5. Зоологічний музей ДВНЗ УжНУ // http://www.lucanus.org.ua/zoomuz/index.htm
6. Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини // http://tychynamuseum.com.ua
7. Львівський історичний музей // http://www.lhm.lviv.ua/
8. Меморіал жертв голодомору // http://memorialholodomor.org.ua/
9. Меморіальний парк «Красне поле» // http://khust-miskrada.gov.ua/memorialnyj-park-krasne-pole/
10. Музей книги і друкарства України // http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Gosudarstvennyiy-muzey-knigi-i-knigopechataniya-Ukrainyi.html
11. Національний меморіальний комплекс героїв небесної сотні – музей революції гідності // http://maidanmuseum.org/

Силабус:

Завантажити силабус