Педагогіка дозвілля (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
426Проц М. О.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
438ШКМ-21Проц М. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка дозвілля» є: дисципліни є формування системного мислення та комплексу спеціальних теоретичних знань, розвитку умінь та компетенцій практичних навичок з організації проведення розмаїття видів дозвіллєвої діяльності та їх змістовне наповнення, функціонування відповідної інфраструктури задля забезпечення різних категорій населення необхідними умовами щодо різнобічного, гармонійного розвитку людини, залучення її до естетичних цінностей суспільства.

         Основні завдання вивчення дисципліни «Педагогіка дозвілля»:

У результаті вивчення дисципліни студенти засвоюють професійну термінологію, знання про форми та методику організації і проведення дозвіллєвих подій; оволодівають сучасним змістом та ефективними поліваріантними способами й технологіями організації рекреаційно-дозвіллєвої діяльності різноманітних соціально-вікових груп споживачів культурно-просвітницьких послуг, усвідомлюють фундаментальні засади педагогіки “вільного часу”, її принципи та специфіку, здатні налагоджувати продуктивно взаємодію суб’єктів рекреаційно-просвітницького процесу.

«Педагогіка дозвілля» акцентує можливості дозвіллєзнавства на соціокультурному потенціалі майбутнього фахівця, здатного активно впливати на духовний світ особистості; творчо застосовувати в професійній діяльності сучасні шляхи, прийоми, методи, форми змістовного розкриття історико-культурних подій; забезпечувати прагнення особистості до спілкування й взаєморозуміння, товариської підтримки в колективі, самореалізації в групових видах дозвіллєвої діяльності на користь суспільству, в контексті сучасних соціокультурних перетворень.

Рекомендована література

Базова література

 1. Гузій Н.В., Тадеуш О.М. Змістові орієнтири підготовки фахівців у галузі педагогіки дозвілля у ракурсі компетентісного підходу. Електронний ресурс. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu. ua/bitstream/123456789/21734/1/Guzii_ Tadeush.pdf
 2. Денисенко А. О., Мкртічян О. А., Білецька С. А., Ковтун А. В. Педагогіка дозвілля – запорука формування професійних компетентностей // Новий колегіум. – 2020. – № 2. – С. 66–71.
 3. Дубінка М. М. Співвідношення категорій «вільний час» та «дозвілля» як важливих педагогічних дефініцій // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 192. С. 53-58.
 4. Миронов Ю.Б., Логвин М.М. Педагогіка дозвілля у постнекласичній парадигмі освіти. Матеріали методологічного міждисциплінарного Інтернет-семінару «Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі» (м. Полтава, 3 грудня 2020 р.). Полтава: ПУЕТ, 2021. 109 с. C.57-65.
 5. Яременко Н.В. Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів. Електронний ресурс. Режим доступу: http://eprints.zu.edu. ua/3765/1/05yanvdu.pdf

 

Додаткова література

 1. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство/ В.Й. Бочелюк, В.В.  Бочелюк. – Київ, 2006.
 2. Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих  заходів : посіб. / А.С. Горбов. – Фастів : Поліфаст, 2004. – 264с.
 3. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / В.П.Зайцев. – Київ : Дакор, 2003. – 304с.
 4. Клуби за інтересами : зб. ст. / упоряд. М.А. Москаленко. – Київ : Мистецтво, 1988. – 180с.
 5. Миронюк О.Г. Клуб і дозвілля молоді / О.Г. Миронюк. – Київ : Мистецтво, 1987. – 112с.
 6. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В. Петрова. – Київ: Кандор, 2005.

 

Інформаційні ресурси

 1. Види сценаріїв // Світ дозвілля . – Режим доступу:pedorg2013.blogspot.com/2013/02/blog-post_7637.html. – Назва з екрану.
 2. Особливості клубних вечорів.  – Режим доступу: polianinyury.ru/praktika/praktika/veshera club.html. – Назва з екрану.
 3. Дозвіллєзнавство. – Режим доступу:  www.info-library.com.ua/books-text-7093.html. – Назва з екрану.
 4. Соціалізація підлітків  у сфері дозвілля. – Режим доступу:

refs.co.ua/55505 Socializaciya podrostkov  v sfere dosuga.html. – Назва з екрану.

 1. Документація керівника аматорського колективу.–Режим доступу:   locnt.lg.ua/метод  аматорського  колективу/.– Назва з екрану.
 2. Аматорські об’єднання. – Режим доступу:  Ua- dosug.ru/lyubitelskie-obedineniya.html. – Назва з екрану.
 3. Гра в структурі дозвілля. – Режим доступу:

softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia…/part 3 1.html. – Назва з екрану.

 1. Гра в житті дитини. – Режим доступу:www.rusnauka.com/29 NNM 2008/Pedagogica/36107.doc.htm. – Назва з екрану.
 2. Українські народні ігри. – Режим доступу:  osvita.ua/school/upbring/9167/.– Назва з екрану.
 3. Диспут. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/.– Назва з екрану.
 4. Методика підготовки та проведення конкурсних програм. – Режим доступу:

www.metodbr.at.ua/DOC/chigrin/metoduka.doc. – Назва з екрану.

 1. Вечір відпочинку. – Режим доступу:  polianinyury.ru/kdd 3 kurs/vesher vidoshinok.html. – Назва з екрану.
 2. Організація дозвілля людей похилого віку. – Режим доступу:

www.ukrreferat.com/index.php?referat=39066 – Назва з екрану.

 1. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику. – Режим доступу:

ua-referat.com/.– Назва з екрану.

 1. Основні документи  закладу культури.  – Режим доступу:  locnt.lg.ua/документи-клубу/.– Назва з екрану.

Силабус:

Завантажити силабус