Мультимедійні технології в освіті (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Проц М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420

Опис курсу

Мета: оволодіння компетентностями у сфері мультимедіа технологій, системами й методами модулювання, збереження та відтворення текстової, графічної, звукової, відеоінформації, їх складових і набуття на основі цих знань практичних навичок та теоретичних знань, необхідних для творчого підходу в подальшій професійній роботі.

Завдання:

– на основі знань теорії та практики сформувати знання про особливості застосування мультимедійних технологій та мультимедіаресурсів в освітньому процесі початкової школи;

– генерувати нові ідеї з курсу мультимедійних освітніх технологій;

– здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем мультимедійних освітніх технологій та реалізовувати їх в освітньому процесі початкової школи;

– самостійно планувати, організовувати та здійснювати мультимедійний супровід освітньої діяльності учнів, готувати та проводити мультимедійні уроки у початкових класах на відповідному рівні;

– самостійно обирати інноваційні мультимедіаресурси та застосовувати мультимедійні освітні технології, відповідно до вимог Нової української школи.

Студент набуде компетентності:

Загальні:

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Фахові:

СК 2. Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК 3. Здійснювати педагогічну взаємодію, досягаючи єдності виховних впливів школи, сім’ї та громадськості.

СК 7. Інтегрувати перспективні педагогічні технології для досягнення поставленої мети.

СК 13. Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти власними емоційними станами.

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Програмні результати навчання:

РН 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

РН 5. Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

РН 10. Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими учасниками освітнього процесу початкової школи

РН 13. Створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище, зорієнтоване на особистісний розвиток молодших школярів.

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник / Волощенко О., Козак О. К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 36 с.
 2. Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 405 с.
 3. Нова українська школа: дидактичні основи формування медіаграмотності в учнів початкової школи: Навчально-методичний посібник для педагог. працівників / О. Антонова. К.: Генеза, 2020. 96 с.
 4. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі: Навчально-методичний посібник / І. П. Старагіна / За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020.  58 с.

Допоміжна

 1. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О.В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 – 234 с.
 2. Медіаосвіта та медіа грамотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2012. – 352 с.
 3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За наук. ред. В.В.Різуна та В.В. Літостанського. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2013. – 447 с.
 4. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с.
 5. Лапінський В.В., Карташова Л.А. Мультимедійна дошка. Київ: Шкільний світ, 2011. 128 с.

Інтернет-ресурси

 1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) (2016) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ms.detector.media/mediaprosvita /mediaosvita/ kontseptsiya_ vprovadzhennya_mediaosviti_ v_ukraini_nova_ redaktsiya
 2. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник /авт.: Жалдак М.І., Шут М І., Жук Ю.О., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П., Соколюк О.М., Соколов П.К. /За редакцією: Жука Ю.О. К.: Педагогічна думка, 2012. 112 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/618/4/Multymed_syst_posibn.pdf
 3. Мультимедійні технології та засоби навчання: навчальний посібник /за ред. академіка НАПН України Гуржія А.М. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. 556 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/lpdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус