Циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Лиш праця світ таким, як є, створила.

Лиш в праці варто і для праці жить.
І. Франко

У нашому навчальному закладі склалася добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, сумлінно і творчо працюють на освітянській ниві.
Не винятком є і циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти в якій працюють досвідчені та молоді, повні творчого запалу викладачі.
Викладачі циклової комісії фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки забезпечують викладання таких навчальних предметів на відділенні «Початкова освіта»:

Методика інтегрованого курсу “Я досліджую світ”;

– Методика навчання математики;

Основи початкового курсу математики;

Практикум розв’язування задач;

Вступ до спеціальності;

Компютерна графіка;

Сусасні інформаційні технології ;

Безпека життєдіяльності та охорона праці;

– Образотворче мистецтво з методикою навчання;

– Методика навчання української мови;

Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку;

Основи медичних знань;

Логопедія, основи корекційної педагогіки;

– Педагогічна практика.

Робота циклової комісії спрямована на : 
–   підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів;

– вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання фахових дисциплін;

– науково-педагогічний та методичний пошук у практиці навчально-виховного процесу;

– методологічна і методична взаємодопомога викладачами циклової комісії у проведенні навчально-виховної роботи;

– обговорення робочих навчальних програм, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, методичних рекомендацій до самостійних робіт студентів тощо;

– оновлення баз навчально-виробничої практики;

– формування професійної конкурентоспроможності майбутнього фахівця освіти.

На засіданнях циклової комісії викладачів фахових дисциплін розглядаються шляхи запровадження нових освітніх технологій у практику роботи зі студентами. Спільні зусилля викладачів дозволяють оптимізувати процес здобуття майбутніми фахівцями грунтовних знань, умінь і навичок, забезпечити узгодженість дій у створенні інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, систематично підвищувати рівень сформованості власних професійних компетенцій.
Робота циклової комісії ведеться відповідно до основної науково-методичної проблеми, і передбачає різні її форми та види: круглий стіл, методичний семінар, лабораторія навчання молодих викладачів, заняття в дидактичній майстерні, семінар-практикум. Навчально-методичні напрацювання викладачів Кірсанової О.В.,   Гриньо Л.Я., Галати Д.Р., Сенич Г.Б., Парубія Ю.Б. спрямовані на забезпечення якості освіти, оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
На засіданнях циклової комісії за наслідками вивчення директивних документів Міністерства освіти та науки України вносять зміни та доповнення до робочих навчальних програм. Оновлюють робочі програми і з появою нових форм та методів навчальної діяльності, запропонованих як самими викладачами, так і рекомендованими у різноманітних науково-методичних збірниках.
У практиці викладачів фахових дисциплін початкової освіти присутні нестандартні форми занять: комунікативні тренінги, бінарні та компаративні заняття, рольові та ситуативні ігри, уроки моделювання ділових ситуацій, уроки-екскурси, методичні семінари, майстер класи.
Важливим напрямом діяльності викладачів комісії є наполеглива робота щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної діяльності з метою більш ефективної їх підготовки до роботи в школі. Студенти-практиканти вивчають досвід роботи колишніх випускників коледжу з визначених проблем, складають бібліографічні покажчики до впровадження новітніх технологій, розробляють конспекти уроків та сценарії виховних заходів для учнів початкових класів, залучаються до наукової роботи.

 

poch1 poch2

Педагогічна практика у СЗШ №55 м. Львова

     Викладачами циклової комісії розроблено завдання для самостійної роботи студентів з фахових методик та методичні вказівки до їх виконання. У методичних вказівках визначається тема, мета і основні завдання, час для виконання, форми та норми оцінювання. До кожної самостійної роботи подається список літератури. Передбачено проведення консультацій, індивідуальних занять з метою ефективної організації самостійної роботи. Це сприяє розвитку творчої активності, формуванню дослідницьких та пошукових умінь.

Форми контролю самостійної роботи передбачаються різні: усно (виступи, повідомлення, дискусії); письмово (рецензії, тести, конспекти, контрольні роботи, реферати); наочно (таблиці, ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал).
Заняття, під час яких викладач вчить самостійно думати, знаходити відповіді для вирішення поставленої проблеми, дають можливість проявити себе, викликають живий інтерес до вивчення фахових методик як таких, що забезпечують належний рівень професійної підготовки.

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

Участь у IV міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології” (Гриньо Л.Я.) – 11.12.19р.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м. Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р.)

Участь у семінарі-практикумі «Нова українська школа: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)

Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Публікацікації викладачів циклової комісії:

Гриньо Людмила. Інноваційні підходи до виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Збірка матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» – Київ : Альянт, 2021. 279 с.

Людмила Гриньо. Формування вчителем початкових класів сенсорних еталонів у молодших школярів із дитячим церебральним паралічем.  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Людмила Гриньо. Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу. Матеріали звітних наукових  конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.- 214с.

Галата Діана. Формування методичної компетенції майбутніх учителів математики у початковій школі. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Олена Кірсанова. Майстер-клас як групова форма підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Виховний напрям діяльності циклової комісії

Організовано та проведено заходи:

Студентська конференція ” Інклюзивна освіта в умовах НУШ”. Організатори Гриньо Людмила Ярославівна, викладач першої кваліфікаційної категорії голова циклової комісії  викладачів фахових дисциплін початкової освіти  та природничо-математичної підготовки та Галата Діана Романівна, викладач фахових дисциплін початкової освіти. – 11.12.19р.

Відкрите заняття з курсу “Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання” на тему: “Особливості розвитку навчання та виховання дітей із сенсорними порушеннями”

Організовано та проведено майстер класи:

“Рукодільна техніка Кинусайга” – Кірсанова О.В., викладач образотворчого мистецтва.

 

Співробітники

(сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівна (сумісник)
завідувачГАЛАТА Діана Романівназавідувач
викладачБАЧА Олена Вікторівнавикладач
викладачГРИНЬО Людмила Ярославівнавикладач
викладачПАРОБІЙ Юрій Богдановичвикладач
викладачПОДАНОВСЬКА Галина Володимирівнавикладач
викладачЦИГИЛИК-КОПЦЮХ Оксана Олегівнавикладач

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

 • Кірсанова О.В. 24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Особливості викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” в НУШ.
 • Кірсанова О.В. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.
 • Сенич Г.Б. 12 травня 2020 р., м. Львів. Міська науково-практична інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку». Використання інформаційних  технологій дистанційного навчання у професійній освіті
 •  Участь у Всеукраїнській науково практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м.Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р., Сенич Г.Б., Паробій Ю.Б.)
 • Участь у семінарі практикумі «Нова українська школі: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)
 • Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)
 • Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)
 • Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів з інвалідністю  у ВНЗ. УКУ 3 листопада 2017р. (Гриньо Л.Я)
 • Викладачі циклової комісії активно беруть участь у науково-методичній роботі:– фокус-семінар для вчителів початкових класів –«Аспекти адаптації шестирічних першокласників в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» – 2013 м. Львів – Львівська міська рада, департамент гуманітарної політики управління освіти, навчально – методичний центр освіти м. Львова – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch3  poch4

–  семінар-практикум «Навчання розв’язування задач у 1-2 класах» з методики навчання математики з доктором педагогічних наук, професором – Скворцовою Світланою Олексіївною в  ЛОІППО – 2013р. м. Львів – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch5

 • Проведення Міжрегіонального методично-практичного семінару на тему «Впровадження проектної технології в початковій школі» – 2015 р. м.Львів (викладач-методист Сірант Н.П.)

 

 

poch8 poch9

 • Виставка творчих робіт студентів других курсів напрямку підготовки Початкова освіта «Ми користуємося фарбами, а пишемо серцем»

Впродовж багатьох років всі свої зусилля викладачі циклової комісії спрямовують на теоретико – професійне становлення майбутніх вчителів початкових класів. В роботу комісії закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді.

 

Профорієнтаційна робота в школах Львівщини

26.01.2023 | 21:47

В рамках дисципліни “Технічні засоби навчання в дошкільній освіті” (викладач Бача О.В.) студенти групи ДШВ-21 провели профорієнтаційну роботу , в школах м.Львова та Львівської області :
Верблянська ЗЗСО I-III ступенів Яворівської міської ради.с.Вербляни , Яворівський район , Львівської області .
СЗШ √44 ім Т.Г Шевченка м.Львова .
Школа ЗЗСО-I-IIIступенів. с. Дідилів , Львівський район, Львівська область .
Шпиколоський заклад загальної середньої освіти |- |||ст. с. Шпиколоси . Золочівський район . Львівська область
Плугівський ЗЗСО |-||| ступенів с.Плугів. Золочівський район.Львівської області.
Болотнянський ЗЗСО |-||...

Читати »

Студентка Педагогічного фахового коледжу Львівського університету Вікторія Твердохліб – серед переможців обласного етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

30.12.2022 | 13:20

Нещодавно, вже традиційно напередодні зимових свят, відбувся обласний етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У ньому взяли участь студенти закладів вищої освіти та коледжів Львівської області, які стали переможцями попереднього етапу.
Нагадаємо, що метою Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика є забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, сприяння утвердженню її статусу як державної, піднесення престижу української мови серед молоді.
Студенти Львівського національного університету імені Івана Франка завжди активно долучаються до...

Читати »

Пізнаємо таємничий світ Наукової бібліотеки Львівського університету

07.10.2022 | 11:23

6 жовтня 2022 року студенти Коледжу  відвідали Наукову бібліотеку Львівського університету, ознайомились з його непростою і цікавою історією, її структурою, наповненням, мали змогу оглянути читальний зал.Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка — головна наукова бібліотека університету, одна з найбільших і найдавніших наукових бібліотек України з фондом більше 3 млн томів. Заснована 1608 року як книгозбірня львівського Єзуїтського колегіуму. У бібліотеці зберігаються численні унікальні видання й манускрипти. Зокрема у фондах бібліотеки є книжки з особистої бібліотеки французького кардинала Мазаріні, французького короля Людовіка XV, польського...

Читати »

Цінуємо, вивчаємо творчість Марії Примаченко

03.10.2022 | 14:42

Студенти Коледжу   відвідали виставку  робіт знаменитої народної художниці Марії Примаченко “Дарю Україні!” в Національному музеї імені Андрія Шептицького.
В експозиції у п’яти залах представлено шість робіт Примаченко із фонду львівського музею та 82 роботи з приватної колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшиця. Дослідник збирав їх упродовж останніх тридцяти років. Більшість робіт він придбав у родини художниці, в її батьківській оселі в селі Болотня.
Переважна частина експонованих композицій репрезентують пізній період творчості мисткині, останнє десятиріччя її життя. Студенти  мали змогу поринути у фантастичний...

Читати »

“Життя P.S.”-рекомендуємо до перегляду

03.10.2022 | 14:28

Нещодавно студенти груп ШКВ-21, 22 завітали в гості до заньківчан.
“Життя P.S.” – це емоційно важка вистава, але її варто переглянути, бо вона – це щеплення від забуття, зневіри і втоми від війни. Рекомендуємо до перегляду.
                                                                                Цигилик Оксана, викладач української мови
 ...

Читати »