Циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Лиш праця світ таким, як є, створила.

Лиш в праці варто і для праці жить.
І. Франко

У нашому навчальному закладі склалася добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, сумлінно і творчо працюють на освітянській ниві.
Не винятком є і циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти в якій працюють досвідчені та молоді, повні творчого запалу викладачі.
Викладачі циклової комісії фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки забезпечують викладання таких навчальних предметів на відділенні «Початкова освіта»:

Методика інтегрованого курсу “Я досліджую світ”;

– Методика навчання математики;

Основи початкового курсу математики;

Практикум розв’язування задач;

Вступ до спеціальності;

Компютерна графіка;

Сусасні інформаційні технології ;

Безпека життєдіяльності та охорона праці;

– Образотворче мистецтво з методикою навчання;

– Методика навчання української мови;

Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку;

Основи медичних знань;

Логопедія, основи корекційної педагогіки;

– Педагогічна практика.

Робота циклової комісії спрямована на : 
–   підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів;

– вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання фахових дисциплін;

– науково-педагогічний та методичний пошук у практиці навчально-виховного процесу;

– методологічна і методична взаємодопомога викладачами циклової комісії у проведенні навчально-виховної роботи;

– обговорення робочих навчальних програм, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, методичних рекомендацій до самостійних робіт студентів тощо;

– оновлення баз навчально-виробничої практики;

– формування професійної конкурентоспроможності майбутнього фахівця освіти.

На засіданнях циклової комісії викладачів фахових дисциплін розглядаються шляхи запровадження нових освітніх технологій у практику роботи зі студентами. Спільні зусилля викладачів дозволяють оптимізувати процес здобуття майбутніми фахівцями грунтовних знань, умінь і навичок, забезпечити узгодженість дій у створенні інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, систематично підвищувати рівень сформованості власних професійних компетенцій.
Робота циклової комісії ведеться відповідно до основної науково-методичної проблеми, і передбачає різні її форми та види: круглий стіл, методичний семінар, лабораторія навчання молодих викладачів, заняття в дидактичній майстерні, семінар-практикум. Навчально-методичні напрацювання викладачів Кірсанової О.В.,   Гриньо Л.Я., Галати Д.Р., Сенич Г.Б., Парубія Ю.Б. спрямовані на забезпечення якості освіти, оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
На засіданнях циклової комісії за наслідками вивчення директивних документів Міністерства освіти та науки України вносять зміни та доповнення до робочих навчальних програм. Оновлюють робочі програми і з появою нових форм та методів навчальної діяльності, запропонованих як самими викладачами, так і рекомендованими у різноманітних науково-методичних збірниках.
У практиці викладачів фахових дисциплін початкової освіти присутні нестандартні форми занять: комунікативні тренінги, бінарні та компаративні заняття, рольові та ситуативні ігри, уроки моделювання ділових ситуацій, уроки-екскурси, методичні семінари, майстер класи.
Важливим напрямом діяльності викладачів комісії є наполеглива робота щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної діяльності з метою більш ефективної їх підготовки до роботи в школі. Студенти-практиканти вивчають досвід роботи колишніх випускників коледжу з визначених проблем, складають бібліографічні покажчики до впровадження новітніх технологій, розробляють конспекти уроків та сценарії виховних заходів для учнів початкових класів, залучаються до наукової роботи.

 

poch1 poch2

Педагогічна практика у СЗШ №55 м. Львова

     Викладачами циклової комісії розроблено завдання для самостійної роботи студентів з фахових методик та методичні вказівки до їх виконання. У методичних вказівках визначається тема, мета і основні завдання, час для виконання, форми та норми оцінювання. До кожної самостійної роботи подається список літератури. Передбачено проведення консультацій, індивідуальних занять з метою ефективної організації самостійної роботи. Це сприяє розвитку творчої активності, формуванню дослідницьких та пошукових умінь.

Форми контролю самостійної роботи передбачаються різні: усно (виступи, повідомлення, дискусії); письмово (рецензії, тести, конспекти, контрольні роботи, реферати); наочно (таблиці, ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал).
Заняття, під час яких викладач вчить самостійно думати, знаходити відповіді для вирішення поставленої проблеми, дають можливість проявити себе, викликають живий інтерес до вивчення фахових методик як таких, що забезпечують належний рівень професійної підготовки.

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м. Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р.)

Участь у семінарі-практикумі «Нова українська школа: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)

Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Публікацікації викладачів циклової комісії:

Людмила Гриньо. Формування вчителем початкових класів сенсорних еталонів у молодших школярів із дитячим церебральним паралічем.  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Людмила Гриньо. Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу. Матеріали звітних наукових  конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.- 214с.

Галата Діана. Формування методичної компетенції майбутніх учителів математики у початковій школі. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Олена Кірсанова. Майстер-клас як групова форма підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Виховний напрям діяльності циклової комісії

Організовано та проведено заходи:

Відкрите заняття з курсу “Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання” на тему: “Особливості розвитку навчання та виховання дітей із сенсорними порушеннями”

Організовано та проведено майстер класи:

“Рукодільна техніка Кинусайга” – Кірсанова О.В., викладач образотворчого мистецтва.

 • Організація та проведення студентської конференції «Інклюзивна освіта в умовах нової української школи» (11 грудня 2019р.)

Співробітники

завідувачГРИНЬО Людмила Ярославівназавідувач
викладачГАЛАТА Діана Романівнавикладач
викладачКІРСАНОВА Олена Вікторівнавикладач
викладачПАРОБІЙ Юрій Богдановичвикладач
викладач (сумісник)СЕНИЧ Галина Богданівнавикладач (сумісник)

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

 • Кірсанова О.В. 24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Особливості викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” в НУШ.
 • Кірсанова О.В. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.
 • Сенич Г.Б. 12 травня 2020 р., м. Львів. Міська науково-практична інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку». Використання інформаційних  технологій дистанційного навчання у професійній освіті
 •  Участь у Всеукраїнській науково практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м.Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р., Сенич Г.Б., Паробій Ю.Б.)
 • Участь у семінарі практикумі «Нова українська школі: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)
 • Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)
 • Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)
 • Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів з інвалідністю  у ВНЗ. УКУ 3 листопада 2017р. (Гриньо Л.Я)
 • Викладачі циклової комісії активно беруть участь у науково-методичній роботі:– фокус-семінар для вчителів початкових класів –«Аспекти адаптації шестирічних першокласників в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» – 2013 м. Львів – Львівська міська рада, департамент гуманітарної політики управління освіти, навчально – методичний центр освіти м. Львова – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch3  poch4

–  семінар-практикум «Навчання розв’язування задач у 1-2 класах» з методики навчання математики з доктором педагогічних наук, професором – Скворцовою Світланою Олексіївною в  ЛОІППО – 2013р. м. Львів – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch5

 • Проведення Міжрегіонального методично-практичного семінару на тему «Впровадження проектної технології в початковій школі» – 2015 р. м.Львів (викладач-методист Сірант Н.П.)

 

 

poch8 poch9

 • Виставка творчих робіт студентів других курсів напрямку підготовки Початкова освіта «Ми користуємося фарбами, а пишемо серцем»

Впродовж багатьох років всі свої зусилля викладачі циклової комісії спрямовують на теоретико – професійне становлення майбутніх вчителів початкових класів. В роботу комісії закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді.

 

Перегляд документального фільму “Тютюнопаління. Проблеми здоров’я в сучасному суспільстві”

02.03.2020 | 13:40

У рамках навчального проекту “Соціальні небезпеки” з курсу “Безпеки життєдіяльності”(групи ДШВ-11, 12; викладач Кірсанова О.В.). відбувся перегляд документального фільму “Тютюнопаління. Проблеми здоров’я в сучасному суспільстві”.
                               Сенич Галина, завідувач лабораторії

 

Читати »

Конкурс еко-плакатів

02.01.2020 | 12:35

У грудні 2019 року було проведено конкурс  плакатів з курсу “Основи екології”  серед студентів других  курсів спеціальності 012 Дошкільна освіта   на  тему “Екологічні проблеми сучасності”. 
Захід мав на меті   привернути увагу  студентів до актуальних проблем у сфері охорони довкілля, сприяти вихованню екологічної культури і етики підростаючого покоління, активної природоохоронної поведінки,  формувати екологічну свідомість, розвивати інтнрес учасників до екологічної  діяльності шляхом відтворення мовою плакату  думок, вражень, почуттів та особистого ставлення учасників до екологічної тематики, популяризувати екологічний  спосіб життя.
Кожна підгрупа розглядала і досліджувала...

Читати »

Студентська конференція “Інклюзивна освіта в умовах НУШ”

21.12.2019 | 13:46

Сьогодні в Україні потужних обертів набирає освітня реформа, невід’ємною частиною якої є інклюзивна складова. Кожна школа за своєю філософією повина бути інклюзивною, готовою в будь-який час прийняти кожну дитину, прагнучи створити максимально сприятливе середовище для розвитку її потенціалу.
11 грудня 2019 року  в Педагогічному коледжі відбулася студентська конференція “Інклюзивна освіта в умовах НУШ”.
Студентська конференція відбувалась згідно з програмою:
Вітальне слово Сурмач Оксани Іванівни, кандидата історичних наук, доцента, директора Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Виступи студентів та викладачів:
1.Інклюзине навчання –...

Читати »

Участь у воркшопі “ІННОВАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ: ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ КРІЗЬ КОРДОНИ”

13.12.2019 | 15:09

2-5 грудня 2019 р. у Львівському національному університеті  ім.Івана Франка відбувся воркшоп для викладачів та університетського менеджменту “ІННОВАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ: ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ КРІЗЬ КОРДОНИ”, на якому обговорювались питання покращення якості та актуальності навчальних програм в університетах-партнерах, розширення пропозиції та змісту курсів у сфері міждисциплінарного трансферу технологій у формі традиційного, змішаного та дистанційного навчання, зміцнення інституційного управління університетом для трансферу технологій з розвитком лідерських навичок, отримання досвіду міжнародного співробітництва у сфері інноваційного розвитку.
    Участь у заході...

Читати »

Екскурсія у Меморіальний музей-майстерню Теодозії Бриж

19.11.2019 | 11:35

11 листопада 2019 року викладачі та студенти Коледжу відвідали Меморіальний музей-майстерню Теодозії Бриж.
У будинку, де жила і творила відома українська скульпторка, відтепер міститься музей її імені. Тут оповідають дивовижну історію життєвого шляху жінки, а також пропонують до огляду безліч робіт і проектів цієї загадкової і багатогранної майстрині.
Творчість Теодозії Бриж  яскравою сторінкою увійшла в історію української культури. Неординарність і багатогранність її таланту розкрилася як у станковій скульптурі, так і монументальній. У музеї зберігаються твори художниці — станкова скульптура, проекти пам’ятників. Великий...

Читати »