Циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Лиш праця світ таким, як є, створила.

Лиш в праці варто і для праці жить.
І. Франко

У нашому навчальному закладі склалася добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, сумлінно і творчо працюють на освітянській ниві.
Не винятком є і циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти в якій працюють досвідчені та молоді, повні творчого запалу викладачі.
Викладачі циклової комісії фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки забезпечують викладання таких навчальних предметів на відділенні «Початкова освіта»:

Методика інтегрованого курсу “Я досліджую світ”;

– Методика навчання математики;

Основи початкового курсу математики;

Практикум розв’язування задач;

Вступ до спеціальності;

Компютерна графіка;

Сусасні інформаційні технології ;

Безпека життєдіяльності та охорона праці;

– Образотворче мистецтво з методикою навчання;

– Методика навчання української мови;

Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку;

Основи медичних знань;

Логопедія, основи корекційної педагогіки;

– Педагогічна практика.

Робота циклової комісії спрямована на : 
–   підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів;

– вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання фахових дисциплін;

– науково-педагогічний та методичний пошук у практиці навчально-виховного процесу;

– методологічна і методична взаємодопомога викладачами циклової комісії у проведенні навчально-виховної роботи;

– обговорення робочих навчальних програм, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, методичних рекомендацій до самостійних робіт студентів тощо;

– оновлення баз навчально-виробничої практики;

– формування професійної конкурентоспроможності майбутнього фахівця освіти.

На засіданнях циклової комісії викладачів фахових дисциплін розглядаються шляхи запровадження нових освітніх технологій у практику роботи зі студентами. Спільні зусилля викладачів дозволяють оптимізувати процес здобуття майбутніми фахівцями грунтовних знань, умінь і навичок, забезпечити узгодженість дій у створенні інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, систематично підвищувати рівень сформованості власних професійних компетенцій.
Робота циклової комісії ведеться відповідно до основної науково-методичної проблеми, і передбачає різні її форми та види: круглий стіл, методичний семінар, лабораторія навчання молодих викладачів, заняття в дидактичній майстерні, семінар-практикум. Навчально-методичні напрацювання викладачів Кірсанової О.В.,   Гриньо Л.Я., Галати Д.Р., Сенич Г.Б., Парубія Ю.Б. спрямовані на забезпечення якості освіти, оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
На засіданнях циклової комісії за наслідками вивчення директивних документів Міністерства освіти та науки України вносять зміни та доповнення до робочих навчальних програм. Оновлюють робочі програми і з появою нових форм та методів навчальної діяльності, запропонованих як самими викладачами, так і рекомендованими у різноманітних науково-методичних збірниках.
У практиці викладачів фахових дисциплін початкової освіти присутні нестандартні форми занять: комунікативні тренінги, бінарні та компаративні заняття, рольові та ситуативні ігри, уроки моделювання ділових ситуацій, уроки-екскурси, методичні семінари, майстер класи.
Важливим напрямом діяльності викладачів комісії є наполеглива робота щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної діяльності з метою більш ефективної їх підготовки до роботи в школі. Студенти-практиканти вивчають досвід роботи колишніх випускників коледжу з визначених проблем, складають бібліографічні покажчики до впровадження новітніх технологій, розробляють конспекти уроків та сценарії виховних заходів для учнів початкових класів, залучаються до наукової роботи.

 

poch1 poch2

Педагогічна практика у СЗШ №55 м. Львова

     Викладачами циклової комісії розроблено завдання для самостійної роботи студентів з фахових методик та методичні вказівки до їх виконання. У методичних вказівках визначається тема, мета і основні завдання, час для виконання, форми та норми оцінювання. До кожної самостійної роботи подається список літератури. Передбачено проведення консультацій, індивідуальних занять з метою ефективної організації самостійної роботи. Це сприяє розвитку творчої активності, формуванню дослідницьких та пошукових умінь.

Форми контролю самостійної роботи передбачаються різні: усно (виступи, повідомлення, дискусії); письмово (рецензії, тести, конспекти, контрольні роботи, реферати); наочно (таблиці, ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал).
Заняття, під час яких викладач вчить самостійно думати, знаходити відповіді для вирішення поставленої проблеми, дають можливість проявити себе, викликають живий інтерес до вивчення фахових методик як таких, що забезпечують належний рівень професійної підготовки.

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

Участь у IV міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології” (Гриньо Л.Я.) – 11.12.19р.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м. Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р.)

Участь у семінарі-практикумі «Нова українська школа: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)

Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Публікацікації викладачів циклової комісії:

Гриньо Людмила. Інноваційні підходи до виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Збірка матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» – Київ : Альянт, 2021. 279 с.

Людмила Гриньо. Формування вчителем початкових класів сенсорних еталонів у молодших школярів із дитячим церебральним паралічем.  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Людмила Гриньо. Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу. Матеріали звітних наукових  конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.- 214с.

Галата Діана. Формування методичної компетенції майбутніх учителів математики у початковій школі. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Олена Кірсанова. Майстер-клас як групова форма підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Виховний напрям діяльності циклової комісії

Організовано та проведено заходи:

Студентська конференція ” Інклюзивна освіта в умовах НУШ”. Організатори Гриньо Людмила Ярославівна, викладач першої кваліфікаційної категорії голова циклової комісії  викладачів фахових дисциплін початкової освіти  та природничо-математичної підготовки та Галата Діана Романівна, викладач фахових дисциплін початкової освіти. – 11.12.19р.

Відкрите заняття з курсу “Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання” на тему: “Особливості розвитку навчання та виховання дітей із сенсорними порушеннями”

Організовано та проведено майстер класи:

“Рукодільна техніка Кинусайга” – Кірсанова О.В., викладач образотворчого мистецтва.

 

Співробітники

(сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівна (сумісник)
завідувачГАЛАТА Діана Романівназавідувач
викладачГРИНЬО Людмила Ярославівнавикладач
викладачКІРСАНОВА Олена Вікторівнавикладач
викладачПАРОБІЙ Юрій Богдановичвикладач
викладачПОДАНОВСЬКА Галина Володимирівнавикладач
викладачЦИГИЛИК-КОПЦЮХ Оксана Олегівнавикладач

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

 • Кірсанова О.В. 24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Особливості викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” в НУШ.
 • Кірсанова О.В. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.
 • Сенич Г.Б. 12 травня 2020 р., м. Львів. Міська науково-практична інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку». Використання інформаційних  технологій дистанційного навчання у професійній освіті
 •  Участь у Всеукраїнській науково практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м.Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р., Сенич Г.Б., Паробій Ю.Б.)
 • Участь у семінарі практикумі «Нова українська школі: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)
 • Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)
 • Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)
 • Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів з інвалідністю  у ВНЗ. УКУ 3 листопада 2017р. (Гриньо Л.Я)
 • Викладачі циклової комісії активно беруть участь у науково-методичній роботі:– фокус-семінар для вчителів початкових класів –«Аспекти адаптації шестирічних першокласників в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» – 2013 м. Львів – Львівська міська рада, департамент гуманітарної політики управління освіти, навчально – методичний центр освіти м. Львова – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch3  poch4

–  семінар-практикум «Навчання розв’язування задач у 1-2 класах» з методики навчання математики з доктором педагогічних наук, професором – Скворцовою Світланою Олексіївною в  ЛОІППО – 2013р. м. Львів – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch5

 • Проведення Міжрегіонального методично-практичного семінару на тему «Впровадження проектної технології в початковій школі» – 2015 р. м.Львів (викладач-методист Сірант Н.П.)

 

 

poch8 poch9

 • Виставка творчих робіт студентів других курсів напрямку підготовки Початкова освіта «Ми користуємося фарбами, а пишемо серцем»

Впродовж багатьох років всі свої зусилля викладачі циклової комісії спрямовують на теоретико – професійне становлення майбутніх вчителів початкових класів. В роботу комісії закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді.

 

Викладачі та студенти взяли участь у ХIX Всеукраїнській студентській наукова конференції  «Актуальні проблеми освіти в Україні»

23.05.2022 | 16:06

10 травня 2022 року відбулася ХIX Всеукраїнська студентська наукова конференція  «Актуальні проблеми освіти в Україні».
 Здобувачі ВСП “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” взяли участь і виступили з доповідями:

Виховний ідеал української етнопедагогіки – Хворостенко Анна, здобувачка І курсу спеціальності 231 Соціальна робота, науковий консультант – Михайлишин Р.Р.
Особливості виховання дітей з відхиленнями у поведінці – Твердохліб Вікторія здобувачка І курсу спеціальності 013 Початкова освіта, науковий консультант – Михайлишин Р.Р.
Специфіка навчання письма ліворуких дітей – Каламунецька Анастасія, здобувачка І курсу...

Читати »

Вітаємо Вікторію Марків з другим місцем у обласному етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика!

15.12.2021 | 18:38

Вітаємо Вікторію Марків, студентку першого курсу спеціальності 231 Соціальна робота,
та її наставника Соболевську О.Б. 
з другим місцем у обласному етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика!
Зичимо успіхів у навчанні, нових здобутків та палкого ентузіазму!
 
 
                 

Читати »

Участь у сертифікованій програмі підвищення кваліфікації педагогів «Мрій і дій: як навчати креативно в початкові школі»

15.12.2021 | 18:31

Викладачі  циклової комісії фахових дисциплін початкової освіти та студенти другого курсу спеціальності 013 Початкова освіта, а саме Подановська Г.В., Кірсанова О.В., Галата Д.Р. та студенти груп ШКВ-21,22 (Гупало О., Паранька Х., Столярук Х., взяли участь у семінарі «Мрій і дій: як навчати креативно в початкові школі». Захід відбувся в  рамках сертифікованої програми підвищення кваліфікації для педагогів.
Команда організаторів  підготувала інформацію про нові інструменти, які допоможуть педагогам креативно підходити до навчання у початковій школі.
⠀У програмі заходу обговорили питання:
концепцію вчительського ікігаю; Читати »

Вітаємо студентку II курсу спеціальності “Початкова освіта” Красногурську Анастасію

06.11.2021 | 17:42

Сердечно вітаємо студентку II курсу спеціальності “Початкова освіта” Красногурську Анастасію (викладач
Цигилик-Копцюх О.О.) зі здобуттям третього місця у першому (міському) етапі XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Нехай щире Шевченкове слово надихає на нові творчі звершення!

Читати »

Участь викладачів Коледжу у роботі першого обласного дидактико-педагогічного форуму ” Формування педагога нового покоління: новий професійний стандарт вчителя”

12.10.2021 | 21:06

6 – 7  жовтня у Львові відбувся  перший обласний дидактико-педагогічний форум  «Формування педагога нового покоління: новий професійний стандарт вчителя». Основна мета заходу – обмін досвідом та вироблення політики у сфері підготовки педагогічних працівників нової генерації.
Форум освітян розпочався презентацією «Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027 року» та основних досягнень галузі у 2021 році.
Привітали присутніх заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод та голова депутатської комісії з питань освіти науки та інновацій Іванна Герус.
«Крім реформи освіти, ще й пандемія суттєво...

Читати »