Циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Лиш праця світ таким, як є, створила.

Лиш в праці варто і для праці жить.
І. Франко

У нашому навчальному закладі склалася добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, сумлінно і творчо працюють на освітянській ниві.
Не винятком є і циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти в якій працюють досвідчені та молоді, повні творчого запалу викладачі.
Викладачі циклової комісії фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки забезпечують викладання таких навчальних предметів на відділенні «Початкова освіта»:

 • Методика інтегрованого курсу “Я досліджую світ”;
 • Методика навчання математики;
 • Основи початкового курсу математики;
 • Практикум розв’язування задач;
 • Вступ до спеціальності;
 • Риторика;
 • Методика організації гурткової та краєзнавчої роботи в початковій школі;
 • Сусасні інформаційні технології ;
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці;
 • Образотворче мистецтво з методикою навчання;
 • Методика навчання української мови;
 • Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку;
 • Основи медичних знань;
 • Логопедія, основи корекційної педагогіки;
 • Педагогічна практика.
 • Робота циклової комісії спрямована на : 
 •  підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів;
 • вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання фахових дисциплін;
 • науково-педагогічний та методичний пошук у практиці навчально-виховного процесу;
 • методологічна і методична взаємодопомога викладачами циклової комісії у проведенні навчально-виховної роботи;
 • обговорення робочих навчальних програм, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, методичних рекомендацій до самостійних робіт студентів тощо;
 • оновлення баз навчально-виробничої практики;
 • формування професійної конкурентоспроможності майбутнього фахівця освіти.

На засіданнях циклової комісії викладачів фахових дисциплін розглядаються шляхи запровадження нових освітніх технологій у практику роботи зі студентами. Спільні зусилля викладачів дозволяють оптимізувати процес здобуття майбутніми фахівцями грунтовних знань, умінь і навичок, забезпечити узгодженість дій у створенні інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, систематично підвищувати рівень сформованості власних професійних компетенцій.
Робота циклової комісії ведеться відповідно до основної науково-методичної проблеми, і передбачає різні її форми та види: круглий стіл, методичний семінар, лабораторія навчання молодих викладачів, заняття в дидактичній майстерні, семінар-практикум. Навчально-методичні напрацювання викладачів Бачі О.В.,   Гриньо Л.Я., Подановська Г.В.,  Галати Д.Р., Сенич Г.Б., Сулим О.І. спрямовані на забезпечення якості освіти, оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
На засіданнях циклової комісії за наслідками вивчення директивних документів Міністерства освіти та науки України вносять зміни та доповнення до робочих навчальних програм. Оновлюють робочі програми і з появою нових форм та методів навчальної діяльності, запропонованих як самими викладачами, так і рекомендованими у різноманітних науково-методичних збірниках.
У практиці викладачів фахових дисциплін початкової освіти присутні нестандартні форми занять: комунікативні тренінги, бінарні та компаративні заняття, рольові та ситуативні ігри, уроки моделювання ділових ситуацій, уроки-екскурси, методичні семінари, майстер класи.
Важливим напрямом діяльності викладачів комісії є наполеглива робота щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної діяльності з метою більш ефективної їх підготовки до роботи в школі. Студенти-практиканти вивчають досвід роботи колишніх випускників коледжу з визначених проблем, складають бібліографічні покажчики до впровадження новітніх технологій, розробляють конспекти уроків та сценарії виховних заходів для учнів початкових класів, залучаються до наукової роботи.

 

poch1 poch2

Педагогічна практика у СЗШ №55 м. Львова

     Викладачами циклової комісії розроблено завдання для самостійної роботи студентів з фахових методик та методичні вказівки до їх виконання. У методичних вказівках визначається тема, мета і основні завдання, час для виконання, форми та норми оцінювання. До кожної самостійної роботи подається список літератури. Передбачено проведення консультацій, індивідуальних занять з метою ефективної організації самостійної роботи. Це сприяє розвитку творчої активності, формуванню дослідницьких та пошукових умінь.

Форми контролю самостійної роботи передбачаються різні: усно (виступи, повідомлення, дискусії); письмово (рецензії, тести, конспекти, контрольні роботи, реферати); наочно (таблиці, ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал).
Заняття, під час яких викладач вчить самостійно думати, знаходити відповіді для вирішення поставленої проблеми, дають можливість проявити себе, викликають живий інтерес до вивчення фахових методик як таких, що забезпечують належний рівень професійної підготовки.

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

Конференції:

 • Всеукраїнська онлайн-конференція з підвищенням кваліфікації « Цифрова трансформація освіти. Атестація педагогічних працівників за новим положенням МОН від 09.2022 № 805»  (21 вересня 2023 р., Соболевська О.Б.).
 • Міжнародна конференція Віденського Педагогічного інституту на тему: «Нові напрями у процесі інтернаціоналізації» (21 листопада 2023 р.- 26 листопада 2023 р., Сулим О.І.).
 • Конференція «Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (грудень 2023р., Галата Д.Р.).
 •  IV міжнародна науково-практична  конференція « Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології” (2022, Гриньо Л.Я.).
 • Перший обласний дидактико-педагогічний форум «Формування педагога нового покоління: новий професійний стандарт вчителя» (06-07 жовтня 2021 року, Сулим О.І., Соболевська О.Б., Бача О.В., Галата Д.Р., Подановська Г.В.).

Семінари, вебінари, круглі столи:

 •   Сковородинські читання  «Творчість Сковороди в реаліях сьогодення»  (2023, Соболевська О.Б., Станько Я.)
 • Тренінг з першої психологічної допомоги. Представництво №2 “Хайес Інкорпорейтед” в Україні (07 вересня 2023 р., Бача О.В., Сенич Г.Б.).
 • Всеукраїнські наукові фестини «Нові виклики і досвід наступності дошкільної та початкової освіти» (25-26 вересня 2023 року, Подановська Г.В.).
 • Круглий стіл «Партнерська співпраця зі закладами освіти та соціальними інституціями в контексті підготовки соціальних педагогів/соціальних працівників» (07 листопада 2023 р., Сулим О.І., Гриньо Л.Я., Сенич Г.Б., Соболевська О.Б.).
 • Вебінар «Культура академічної доброчесності: проектування освітнього контенту». ТОВ «Всеосвіта» (05.12.2023 р., Бача О.В.).
 • Вебінар «Створення навчально-методичних матеріалів: практичні питання дотримання академічної доброчесності». ТОВ «Всеосвіта» (05.12.2023 р., Бача О.В.).

Курси підвищення кваліфікації: 

 • Підвищення кваліфікації за освітньою програмою з теми: «Сучасні мобільні застосунки як інструмент допомоги людям з особливими потребами» за дистанційною формою навчання (Сенич Г.Б., 18.09.2023р.).
 • Підвищення кваліфікації «Арт-педагогіка та арт-терапія в умовах інклюзивного навчання» (Соболевська О.Б., 22 вересня 2023) .
 • Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Цифровий учитель» (Соболевська О.Б., 19 жовтня 2023 р.).
 • Курсі «Професійний розвиток вчителя в умовах впровадження штучного інтелекту» ( Галата Д.Р., листопад 2023р.).
 • Навчання за програмою «Актуальні питання пенсійного забезпечення і соціального страхування» (Сенич Г.Б., Соболевська О.Б.20-24.11.2023р.).
 • Курсі «Формування інтересу до математики та товариських взаємостосунків у початковій школі. Розвиток бажання співпрацювати» (Галата Д.Р., листопад 2023р.).
 • Навчальний курс «Основні тенденції та ресурси організації інклюзивного середовища в закладах освіти» (Гриньо Л.Я.).
 • Навчання за програмою « Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі» (Гриньо Л.Я.).
 • Навчання на національній онлайн-платформі Дія. Освіта. «Цифрограм для вчителів.» (Бача О.В., Соболевська О.Б., 24.11.2023 р.)
 • Курси підвищення кваліфікації «Актуальність предмета «Мистецтво» в освітньому процесі». ТОВ «Всеосвіта» (Бача О.В., 05.12.2023 р.) .
 • Курсі «Ефективний розвиток творчого потенціалу вчителя для вдосконалення професійного зростання педагогів» (Галата Д.Р., грудень 2023р.).
 • Курсі «Інструменти для цікавого та успішного уроку» (Галата Д.Р., грудень 2023р.) .

Публікацікації викладачів циклової комісії:

 • Олена Бача . Методика навчання технологічної освітньої галузі». Навчально-методичний посібник. Львів, 2023.
 • Людмила Гриньо. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з раннім дитячим аутизмом.  Методична розробка . Львів, 2023р.
 • Ольга Сулим. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої та вищої освіти ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» , 2023.
 • Оксана Соболевська. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування. Методичні вказівки, Львів, 2023 .
 • Діана Галата. Формування методико-математичної компетентності у майбутнього фахівця початкової школи. Методична розробка. Львів 2023.
 • Подановська Г. Комунікативна складова у структурі читацької компетентності здобувача початкової освіти. Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка». 2023. № 7(13). С. 664-672. (Категорія «Б», Index Copernicus) URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/5454/5485.
 •  Подановська Г. В., Дейнега М.А. Уроки літературного читання як основа розвитку творчих здібностей здобувачів початкової освіти. Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка».  2023. № 13(27). С. 590-599. (Категорія «Б», Index Copernicus).
 • Оксана Соболевська. Усне професійне мовлення: навчальний посібник.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2021.  157 с.
 • Людмила Гриньо . Інноваційні підходи до виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Збірка матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології»  Київ : Альянт, 2021. 279 с.

 

Організовано та проведено заходи:

 • Провела відкрите заняття з дисципліни «Методика трудового навчання з практикумом» на тему : “Писанкарство. Декорування великодньої писанки” (Бача О.В., 2023).
 • Провела відкрите заняття з дисципліни “Основи інклюзивної освіти” на тему “Сучасна система освіти осіб з особливими освітніми потребами в Україні”  (Гриньо Л.Я., 2023).
 • Провела відкрите заняття  Методика нумерації чисел в межах першого десятка (Галата Д.Р., 2023).
 • Проведено відкрите заняття з української мови  за  професійним спрямуванням  на тему «Форми колективного обговорення професійних проблем»(Соболевська О.Б., 2023).
 • Відкрите заняття з курсу “Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання” на тему: “Особливості розвитку навчання та виховання дітей із сенсорними порушеннями” (Гриньо Л.Я., 2021).
 • Студентська конференція ” Інклюзивна освіта в умовах НУШ”. ОрганізаториГриньо Людмила Ярославівна, викладач першої кваліфікаційної категорії голова циклової комісії  викладачів фахових дисциплін початкової освіти  та природничо-математичної підготовки та Галата Діана Романівна, викладач фахових дисциплін початкової освіти. – 11.12.19р.

Викладачами циклової комісії організовано і проведено круглий стіл «Діалог з роботодавцем. Підготовка сучасного вчителя до викликів майбутнього»  (2023).

Орнізовано та проведено майстер класи:

 • «Від писанки до перемоги: обереги як символ мирного життя» (2023, Бача О.В.)
 • “Рукодільна техніка Кинусайга”  (2021,  Бача О.В.)

 •  «Впровадження нетрадиційних художніх технік в освітню галузь Мистецтво Нової української школи» ( 2021, Бача О.В.).
 • “Ефективний урок – секрети та можливості» (2021, Галата Д.Р., Подановська Г.В.).

Співробітники

завідувачСОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівназавідувач
викладачБАЧА Олена Вікторівнавикладач
викладачГАЛАТА Діана Романівнавикладач
викладачГРИНЬО Людмила Ярославівнавикладач
викладачПОДАНОВСЬКА Галина Володимирівнавикладач
викладачСЕНИЧ Галина Богданівнавикладач
викладач (сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівнавикладач (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Конференції в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

 • Соболевська О.Б., 21 вересня 2023 р., м.Львів. Всеукраїнська онлайн-конференція з підвищенням кваліфікації « Цифрова трансформація освіти. Атестація педагогічних працівників за новим положенням МОН від 09.2022 № 805» .
 • Сулим О.І.21 листопада 2023 р.- 26 листопада 2023 р., м.Відень. Міжнародна конференція Віденського Педагогічного інституту на тему: «Нові напрями у процесі інтернаціоналізації».
 • Галата Д.Р. грудень 2023р. Конференція «Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».
 •  IV міжнародна науково-практична  конференція « Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології” (2022, Гриньо Л.Я.).
 • Перший обласний дидактико-педагогічний форум «Формування педагога нового покоління: новий професійний стандарт вчителя» (06-07 жовтня 2021 року, Сулим О.І., Соболевська О.Б., Бача О.В., Галата Д.Р., Подановська Г.В.).
 • Кірсанова О.В. 24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Особливості викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” в НУШ.
 • Кірсанова О.В. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.
 • Сенич Г.Б. 12 травня 2020 р., м. Львів. Міська науково-практична інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку». Використання інформаційних  технологій дистанційного навчання у професійній освіті

Семінари, вебінари, круглі столи:

 •   Сковородинські читання  «Творчість Сковороди в реаліях сьогодення»  (2023, Соболевська О.Б., Станько Я.)
 • Тренінг з першої психологічної допомоги. Представництво №2 “Хайес Інкорпорейтед” в Україні (07 вересня 2023 р., Бача О.В., Сенич Г.Б.).
 • Всеукраїнські наукові фестини «Нові виклики і досвід наступності дошкільної та початкової освіти» (25-26 вересня 2023 року, Подановська Г.В.).
 • Круглий стіл «Партнерська співпраця зі закладами освіти та соціальними інституціями в контексті підготовки соціальних педагогів/соціальних працівників» (07 листопада 2023 р., Сулим О.І., Гриньо Л.Я., Сенич Г.Б., Соболевська О.Б.).
 • Вебінар «Культура академічної доброчесності: проектування освітнього контенту». ТОВ «Всеосвіта» (05.12.2023 р., Бача О.В.).
 • Вебінар «Створення навчально-методичних матеріалів: практичні питання дотримання академічної доброчесності». ТОВ «Всеосвіта» (05.12.2023 р., Бача О.В.).

Впродовж багатьох років всі свої зусилля викладачі циклової комісії спрямовують на теоретико – професійне становлення майбутніх вчителів початкових класів. В роботу комісії закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді.

 

Підсумок педагогічної практики в ПШ 53 Львівської міської ради

27.05.2024 | 20:46

Студенти групи ШКВ-11 підвели підсумок педагогічної практики в ПШ 53 Львівської міської ради, керівником практики була Сулим Ольга Іванівна. Під час начальної практики були проведені практичні, дослідницькі уроки, виховні заходи. Результати своєї праці відобразили в щоденниках і доповідях.
Дякуємл дирекції школи, всім вчителям за проведення уроків та керівнику Ользі Іванівній за те, що дали можливість набути нових знань та навичок.
           Ангеліна Башнян, студентка

Більше фото і відео -на сторінці Коледжу у феййсбуці

Читати »

Відбувся захист практики студентів спеціальності 013 Початкова освіта

26.05.2024 | 20:19

Важливим етапом у підготовці  вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти, формуванні особистості
конкурентоспроможного фахівця готового до роботи з дітьми молодшого шкільного віку є педагогічна практика.
24 травня 2024 року  відбувся захист практики студентів групи ШКВ-11 (база  проходження практики ПШ “Дивосвіт”) – керівник підгрупи практикантів, Галата Д.Р.
Під час проходження практики виконано багато видів робіт: спостереження уроків, участь у заходах, Результати своєї праці відобразили у щоденниках, презентаціях та доповідях. Цей досвід є важливою складовою професійного становлення, який дає впевненість у власних силах.
Хочемо...

Читати »

Круглий стіл у ЗСШ №55

26.05.2024 | 20:04

Напередодні завершення навчального року, студенти групи ШКВ-11 підвели підсумок педагогічної практики у форматі  круглого столу в СЗШ 55 м. Львів.
Було проведено багато роботи: підготовка презентації,  щоденників,  доповідей і сам виступ! Це був неймовірний досвід для всіх нас, не дивлячись на відсутність професійного досвіду, студенти чудово впорались з поставленою задачею!
Окремо хочу подякувати керівнику практики Бачі Олені Вікторівні, яка  ділилась досвідом і надавала цінні рекомендації, підтримувала всіх нас і мотивувала на досягнення відмінних результатів; студентам (моїм одногрупникам), які відповідально і творчо підійшли...

Читати »

Студенти відвідали меморіал Небесної сотні , вшанували полеглих Героїв Революції Гідності!

14.05.2024 | 10:07

Світлий Великодній тиждень є поминальний , тому група ШКВ-11 разом з Зоряна Ланцута та Діана Галата відвідали меморіал Небесної сотні , вшанували полеглих Героїв Революції Гідності! Дуже важливо памʼятати і
бути вдячним! Дякуємо, що не тільки навчаєте, але й влаштовуєте додаткові пізнавальні заходи!

                                           Тетяна ДОРОГОБІД, студентка

Читати »

Подорож у світ мистецтва та історії писанкарства

14.05.2024 | 09:38

У самому центрі міста, в Святопокровському жіночому монастирі Студійського Уставу УГКЦ, діє унікальна виставка писанок та вишивок, що представляють різні куточки України.

Група ШКВ-11 разом з Діана Галата та Зоряна Ланцута в рамках мистецького святкування Світлого Великоднього тижня , який у нашому народі має давні традиції – окрім гаївок , також дарування писанок , які розписали напередодні, відвідали Виставку писанок, яка пригадує нам особливості і давність писанкарства в Україні. Це є постійна експозиція українських традиційних народних писанок з колекції Дарії Дубляниці-...

Читати »