Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ “

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Залік
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Галата Д. Р.ШКВ-11
218Галата Д. Р.ШКВ-11
326Галата Д. Р.ШКВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Галата Д. Р.
216ШКВ-11Галата Д. Р.
328ШКВ-21Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання інтегрованого курсу ‘Я досліджую світ’» – забезпечити майбутнього вчителя початкової школи уміннями, знаннями формувати в молодших школярів природничої, соціальної та здоров’ябережувальної, громадянської та історичної компетентностей, розроблення на цій основі підходів до формування професійної компетентності майбутніх вчителів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методична система викладання «Методики навчання інтегрованого курсу ‘Я досліджую світ’».
Завдання:
• створення умов для повноцінної реалізації та самореалізації потенційних професійних можливостей студента;
• оволодіння дидактико-методологічними знаннями з навчальної дисципліни;
• усвідомлення практичної значущості теоретичних знань для творчої педагогічної діяльності вчителя;
• застосовувати технології пошуку, аналізу та систематизації інформаційних джерел, навички критичного мислення, стратегії набуття додаткових знань і вмінь;
• формування особистісних якостей, необхідних для творчої діяльності, творчого саморозвитку;
• організовувати власний процес навчання, обирати і застосовувати ефективні стратегії самостійного здобуття знань.
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• методологічні основи дисципліни методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та її зв’язок з іншими предметами;
• принципи побудови та змісту підручників з навчального предмета «Я досліджую світ»;
• особливості оволодіння програмним матеріалом учнями початкових класів;
• принципи, методи і прийоми розкриття суті певних явищ про навколишній світ;
• особливості розвитку учнів початкових класів.
вміти:
• аналізувати зміст навчальних програм, підручників і посібників;
• визначити педагогічна (освітні, розвивальні, виховні) цілі в реальних педагогічних ситуаціях;
• вибирати оптимальні методи та прийоми навчання з метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях;
• встановлювати взаємозв’язки між різними формами організації процесу навчання в початкових класах;
• розробляти плани-конспекти уроків;
• здійснювати аналіз та самоаналіз кроку «Я досліджую світ»;
• самостійно працювати з науково-методичною літературною та навчальними посібниками.

Студент набуде компетентностей:
Інтегральна компетентність:
– здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї діяльності в освітньому процесі.
Загальні компетентності:
– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Спеціальні компетентності:
– здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими;
– здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів;
– здатність до проведення формувального та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів;
– здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;
– здатність до організації здоров’язбережувального, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища.
Результати навчання:
– планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя;
– розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів;
– використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
– проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати контроль і оцінювання учнів початкової школи;
– забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

Рекомендована література

 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Барна І. В. Біологія. Довідник школяра та абітурієнта. Тернопіль: ПІП, 2019. 768 с.
 2. Воронцова Т. В. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу ‘Я досліджую світ’ у 1-2 класах закладів загальної  середньої освіти на засадах компетентнісного підходу»Київ: Алатон, 2019. 128 с.
 3. Гільберг Т. М., Тарнавська С. С., Павич Н. М.Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу». Київ: Генеза, 2019. 256 с.
 4. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Хитра З.М., Павич Н. – Київ: Генеза, 2020. 240 с.
 5. Шумейко Ю. М. Я досліджую світ: порадник для вчителя. Київ: Грамота, 2021. 224 с.

 

Допоміжна

 1. Андрусенко І. В. Формування екологічної грамотності молодших школярів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Київ: Педагогічна думка, 2020.75 с.
 2. Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ: Літера ЛТД, 2019. 208 с.
 3. Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.Я досліджую світ : підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Світич, 2018.
 4. Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.Я досліджую світ : підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Світич, 2019.
 5. Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.Я досліджую світ : підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Світич, 2020.
 6. Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.Я досліджую світ : підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ : Світич, 2021.
 7. Волошенко О. В., Козак О. Т.Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник. Київ: Академія української преси, Центр вільноїпреси, 2020. 36 с.
 8. Іванова В. Ф., Волошенюк О. В.Медіаграмотність в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 36 с.
 9. Хромчихіна О. О., Кармаліт О. Б.STEM-проекти для початкової школи. Харків : Вид. група «Основа», 2020. 95 с.
 10. Юрченко О. М. Посібник для вчителя. Інтегровані уроки тематичних тижнів. Лайфхаки для вчителя НУШ. Я досліджую світ. 1 клас. Київ: Основа, 2019. 144 с.

10.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Міністерство освіти і науки України. – URL: gov.ua.
 2. Навчальні матеріали онлайн. – URL:  http://pidruchniki.ws.
 3. Навчально-методичну матеріали до інтегрованого курсу «Я досліджую світ». – URL: https://svitdovkola.org/1 .
 4. Портал сучасних педагогічних ресурсів. – URL:  http://www.intellect-invest.org.ua.
 5. Типові освітні програми для 1-2 класів, 3-4 класів НУШ. – URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.

 

Матеріали

самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус