Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ “

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Залік
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12
218Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12
326

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.
216ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.
328

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання інтегрованого курсу ‘Я досліджую світ’» – забезпечити майбутнього вчителя початкової школи уміннями, знаннями формувати в молодших школярів природничої, соціальної та здоров’ябережувальної, громадянської та історичної компетентностей, розроблення на цій основі підходів до формування професійної компетентності майбутніх вчителів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методична система викладання «Методики навчання інтегрованого курсу ‘Я досліджую світ’».
Завдання:
• створення умов для повноцінної реалізації та самореалізації потенційних професійних можливостей студента;
• оволодіння дидактико-методологічними знаннями з навчальної дисципліни;
• усвідомлення практичної значущості теоретичних знань для творчої педагогічної діяльності вчителя;
• застосовувати технології пошуку, аналізу та систематизації інформаційних джерел, навички критичного мислення, стратегії набуття додаткових знань і вмінь;
• формування особистісних якостей, необхідних для творчої діяльності, творчого саморозвитку;
• організовувати власний процес навчання, обирати і застосовувати ефективні стратегії самостійного здобуття знань.
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• методологічні основи дисципліни методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та її зв’язок з іншими предметами;
• принципи побудови та змісту підручників з навчального предмета «Я досліджую світ»;
• особливості оволодіння програмним матеріалом учнями початкових класів;
• принципи, методи і прийоми розкриття суті певних явищ про навколишній світ;
• особливості розвитку учнів початкових класів.
вміти:
• аналізувати зміст навчальних програм, підручників і посібників;
• визначити педагогічна (освітні, розвивальні, виховні) цілі в реальних педагогічних ситуаціях;
• вибирати оптимальні методи та прийоми навчання з метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях;
• встановлювати взаємозв’язки між різними формами організації процесу навчання в початкових класах;
• розробляти плани-конспекти уроків;
• здійснювати аналіз та самоаналіз кроку «Я досліджую світ»;
• самостійно працювати з науково-методичною літературною та навчальними посібниками.

Рекомендована література

рекомендована література

Матеріали

самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму