Анатомія, фізіологія та гігієна (Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Гриньо Л. Я.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Мета курсу – розкрити анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди онтогенезу, науково обґрунтувати заходи щодо збереження, зміцнення, розвитку і управління здоров’ям дітей і підлітків шкільного віку, створити стійку мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, сформувати комплекс оздоровчих та гігієнічних умінь і навичок, здоров’я, збережувальну компетентність.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з загальним закономірностями росту та розвитку дітей та

підлітків шкільного віку, віковою періодизацією та критичними періодами розвитку;

 • встановлення взаємозв’язку будови і функцій органів і систем органів організму людини;
 • ознайомлення з віковими фізіологічними процесами, що відбуваються в

організмів дітей;

 • ознайомлення з біохімічними основами спадковості і мінливості, механізмами

онтогенезу;

 • визначення факторів, які впливають на здоров’я: біологічні задатки і

можливості, соціальне середовище, екологічні умови;

 • формування «психології» здоров’я, мотивації до корекції способу життя

індивідом із метою закріплення здоров’я.

 

Набудуть компетентності:

Загальні компетентності

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності 

СК 2 . Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

СК 5. Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня.

СК 9. Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

СК 10. Здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.

Програмні результати навчання:

РН 8. Вести документацію з організації соціального обслуговування та допомоги, обліку та звітності.

РН 12. Знаходити рішення для покращення соціального добробуту і соціальної безпеки громадян.

РН 17. Зберігати та примножувати  цивілізаційні цінності і соціально-економічні досягнення суспільства, знати правила ведення здорового способу життя і надання першої медичної допомоги.

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1.Комісарова Т.Є. Вікова анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник. Харків: ФОП Петров В.В., 2021.112с.

 1. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Волковська Г.І. Анатомія, фізіологія , еволюція нервової системи. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 184с.
 2. Гігієна дітей і підлітків: навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.Т.Матсар, В.І.Абдулаєв, В.І. Берчіль, О.Г.Лущенко. Київ: Гордон, 2019. 364с.

Допоміжна:

 1.Антонік В.І., Антонік І.П, Андрванов В.Є. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Київ: Професіонал, 2019. 336с.

2. Атлас анатомії людини з латинською термінологією: 7-е видання / Френк Г. Неттер. . Київ: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2021. 680с.

3.Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сопінм М.Р. Анатомія людини: навчальний підручник. Київ: Нова книга, 2019. 456с.

4.Коляденко Г.І. Анатомія людини. Київ: Либідь, 2018. 384с.

5.Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В. Анатомія людини: конспект лекцій. Київ: Либідь,  2018. 112с.

6.Мотузок О.П., Хмелькова А.І., Міщенко І.В. Практикум з фізіології людини: навчальний посібник. Київ: Медицина, 2017. 160с.

7.Сидоренко П. І.     Анатомія та фізіологія людини .  Київ : Медицина, 2016.  200 с.

8.Сміт І. Людина. Навчальний атлас з анатомії і фізіології. Київ:  Дорлінг Кіндерслі, 2017. 240с.

9.Федонюк А.І. Анатомія та фізіологія з патологією. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 680с.

10.Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов.  4-е видання. Київ: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2021. 448с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

    https://histologyknmu.wixsite.com/info/textbooks-ru

– сайт кафедри гістології ХНМУ, де можна завантажити велику кількість книг з гістології та ембріології безкоштовно.

https://web.telegram.org/#/im?p=@histologyvnmu

– телеграм-канал, який містить мікрофотографії та фото препаратів нашої кафедри гістології, передбачені навчальною программою.. (https://www.youtube.com/channel/UCbRpfENIEYCawGwYVqE_1EQ

– перший україномовний канал з гістології, у якому відеоуроки поділені на модулі відповідно до навчальної програми

https://www.coursera.org/learn/vvedeniye-fiziologiyu

– курс “Вступ у фізіологію” популярної платформи для навчання Сoursera, що містить 10 модулів із фізіології. Навчання доступне з 22 березня, проходження курсу здійснюється по 1 модулю в тиждень. У кінці курсу слухач повинен опанувати базову термінологію, функції клітин, що лежать в основі діяльності органів та їх базові принципи управління

омендована література

 

Матеріали

Завдання до самостійної роботи

Типи тканин людського організму.

Особливості періодів дитячого віку.

Будова кісток.

Будова та скорочення м’язів.

Профілактика порушень постави в дітей. Викривлення хребта. Плоскостопість.

Спинномозкові нерви: зони іннервації та функція, яку вони виконують.

Сенсорні зони кори головного мозку.

Сон та його значення для організму дитини.

Обмін речовин та енергії в організмі людини.

Вітаміни та їх значення для організму людини.

Методи загартовування дітей.

Гігієна серцево-судинної системи в дітей.

Гігієна органів травлення в дітей. Принципи раціонального харчування.

Гігієна органів дихання в дітей.

Питання, які винесено на іспит:

І блок

 1. Предмет і завдання курсу «Анатомія, фізіологія та гігієна дітей шкільного віку».
 2. Клітина – структурно-функціональна одиниця організму.
 3. Тканини тіла та їх функції.
 4. Ріст та розвиток як універсальні властивості організму, їх стадії та закономірності.
 5. Вікова періодизація біологічного розвитку дитини, її критерії.
 6. Будова і значення опорно-рухового апарату. Вікові особливості розвитку скелета.
 7. Будова та хімічний склад кісток.
 8. Типи з’єднань кісток. Ріст і розвиток кісток.
 9. Загальна характеристика скелету.
 10. Будова скелету голови, тулуба, кінцівок.
 11. Будова і функції зубів. Їх ріст, розвиток та заміна в дітей.
 12. Загальна характеристика м’язової системи.
 13. Види м’язової тканини. Основні групи м’язів, їх значення.
 14. Загальний план будови та значення нервової системи.
 15. Будова та функції головного мозку.
 16. Будова і функції спинного мозку. Розвиток спинного мозку.
 17. Кора великих півкуль головного мозку. Розміщення функціональних зон в корі великих півкуль, їх значення та розвиток.
 18. Загальний план будови та функціонування сенсорних систем.
 19. Будова аналізатора за І.П.Павловим.
 20. Статеві залози. Статеве дозрівання у хлопчиків та дівчаток.
 21. Зорова сенсорна система, її будова і функції.
 22. Вікові особливості зору. Механізм сприйняття світла.
 23. Слуховий аналізатор, його будова і функції. Механізм сприйняття та передачі звуку.
 24. Вікові особливості слуху та його основні характеристики.
 25. Загальна характеристика ендокринної системи.

II блок

 1. Рух крові по судинах. Оцінка значень кров’яного тиску.
 2. Велике та мале кола кровообігу. Особливості кровообігу плода.
 3. Імунітет. Типи і форми імунітету.
 4. Щеплення та вакцинація дітей.
 5. Травлення в шлунку та кишечнику.
 6. Вікові особливості процесів травлення у дітей.
 7. Критичні періоди розвитку людини.
 8. Поняття про вроджені вади розвитку.
 9. Роль печінки і підшлункової залози у процесах травлення.
 10. Механізм сечоутворення. Склад первинної та вторинної сечі.
 11. Вікові особливості сечоутворення та сечовиділення.
 12. Біологічне значення травлення. Регуляція процесів травлення в ротовій порожнині.
 13. Газообмін у легенях та тканинах. Життєва ємність легень. Дихальний цикл.
 14. Роль нирок у підтриманні водно-сольового гомеостазу. Вікові особливості діяльності нирок.
 15. Рецептор – перша ланка рефлекторної дуги. Види рецепторів.
 16. Щитовидна залоза, її вплив на фізичний і розумовий розвиток дитини.
 17. Вплив фізичних вправ, трудової активності та відпочинку на ріст, розвиток і здоров’я дітей.
 18. Робота серця. Серцевий цикл. ЧСС.
 19. Вікові особливості функціонування серця.
 20. Основні властивості нервової тканини. Збудливість, провідність, подразливість та проведення збудження в нервовій тканині.
 21. Рефлекс. Класифікація рефлексів.
 22. Умовні та безумовні рефлекси.
 23. Вікові морфологічні та функціональні особливості діяльності серцево-судинної системи.
 24. Фізіологічні механізми загартування організму дитини повітрям, сонячним промінням та водою. Механізм терморегуляції.
 25. Обмін поживних речовин і енергії. Енергетичний обмін.

ІІІ блок

 1. Шкідливі звички та їх вплив на ріст і розвиток організму.
 2. Гігієна органів слуху. Негативна дія шуму на організм людини.
 3. Режим освітлення в навчальних приміщеннях.
 4. Переваги та недоліки використання ламп накалювання та люмінесцентних ламп.
 5. Природа та значення сну. Гігієна сну дитини.
 6. Гігієнічні вимоги та догляд за шкірою, нігтями і волоссям дітей.
 7. Гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття.
 8. Режим харчування дітей.
 9. Гігієна харчування дітей.
 10. Постава, ознаки правильної постави. Порушення постави у дітей та її профілактика.
 11. Гігієна органів зору. Короткозорість і далекозорість – аномалії рефракції ока.
 12. Плоскостопість, та її профілактика у дітей.
 13. Гіподинамія та її наслідки для дитячого організму.
 14. Рухова активність та здоров’я школярів.
 15. Вітаміни. Санітарно-гігієнічні вимоги до збереження вітамінів у про дуктах харчування.
 16. Зуби, їх ріст і розвиток у дітей.
 17. Гігієна ротової порожнини.
 18. Гігієна органів дихання.
 19. Повітряний та температурний режими дошкільних закладах.
 20. Гігієнічні вимоги до освітлення навчальних приміщень і робочого місця дитини.
 21. Вплив фізичних вправ і трудової активності на розвиток опорно-рухового апарату дитини.
 22. Хвороби дихальної системи та запобігання їм.
 23. Профілактика захворювань і травм опорно-рухового апарату.
 24. Профілактика захворювань серцево-судинної системи.
 25. Принципи складання добового меню для дітей дошкільного віку.

Критерії оцінювання:

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

 • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 10 балів (10х2=20);
 • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 24 балів. Програмою передбачено 6 практичних занять. За одне заняття студент отримує 4   балів;
 • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій ) впродовж семестру студент набирає 6 балів.

На іспиті студент максимально може набрати 50 балів.

Іспит передбачає три питання. Перше і друге питання передбачає  виявлення рівня знань студентів теоретичного характеру і оцінюється максимально по 20 балів.

Третє питання передбачає виявлення вміння студента застосовувати теоретичні знання у виконанні завдань практичного характеру і оцінюється максимально  10 балами.

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 231 Соціальна робота

Завантажити силабус