Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Вступу до спеціальності»

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» –  ознайомлення студентів з основними компетенціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного ВНЗ, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, формування уміння вчитися, прагнення до самоосвіти та самовиховання протягом життя.

 

Завдання:

1) дати знання про структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності.

2) розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування.

3) сформувати у студентів загальне уявлення про педагогічну творчість як невід’ємну складову професійної майстерності вчителя початкових класів.

4) розкрити сутність поняття “професіограма вчителя”, “педагогічна культура”, “імідж вчителя”, “професійна компетентність”, “комунікабельність”, “вербальна, невербальна, комп’ютерна комунікація” сучасного вчителя.

5) ознайомити з деякими педагогічними технологіями як проявом творчості вчителя.

Типовими завданнями діяльності при вивченні змістового  модуля є:

1) ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому навчальному закладі освіти.

2) ознайомити з науковою організацією праці студента.

3) дати уявлення про важливість самоосвіти та самовиховання майбутнього педагога протягом життя.

 

 1. Організація курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

 • систему вищої педагогічної освіти в Україні, її організаційну основу і структуру;
 • завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя та типові задачі виробничої діяльності;
 • принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, права та обов’язки студентів;
 • види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної практики;
 • основні положення навчального плану спеціальності, перспективу вивчення навчальних дисциплін, розподіл часу на виконання завдань навчального плану;
 • особливості організації та здійснення самостійної роботи;
 • шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи самонавчання.

вміти :

 • створювати власний імідж майбутнього педагога;
 • творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій;
 • володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної та комп’ютерної).
 • продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;
 • користуватися прийомами швидкого запам’ятовування, раціонального використання часу тощо;
 • володіти уміннями вчитися;
 • володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція тощо).

 

 1. Лекції.

 

з/п

 

Перелік тем лекцій

1-2

 

Тема 1-2. Мета і завдання курсу «Вступ до спеціальності» вчителя початкових класів.
3 Тема 3. Основні риси та функції сучасного вчителя початкових класів.
4-5 Тема 5-6. Педагогічне спілкування його структура, функції, стилі.  
6 Тема 7. Мистецтво  педагогічного спілкування.
7 Тема 8.Сучасна вища педагогічна освіта на європейському стандарті.
8 Тема 10.  Професійне самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя.
9-10 Тема 12-13. Організація навчальної праці студента.
11 Тема 14. Педагогічна практика студентів.
12 Тема 15. Самостійна робота студентів у системі підготовки до педагогічної діяльності.
13 Тема 18. Підсумкове заняття.

 

 1. Семінарські / практичні заняття

 

з/п

Тема практичного

(лабораторного, семінарського) заняття

1 Тема 4. В.О.Сухомлинський «Сто порад учителю».
2 Тема 9. Сучасна вища педагогічна освіта на європейському стандарті.
3 Тема 11. Професійне самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя.
4 Тема 16. Методика пошуку літературних джерел.
5 Тема 17. Модульна контрольна робота.

 

 1. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів.

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2

 

 

Т1-2 Т3 Т4 Т5-6 Т7 Т8-9 Т-11 Т12-13 Т14 Т15

 

Т16 Т17 100
ср5 ср4 5 ср4 ср5 5+

4ср

5 ср4 ср4 ср5

 

5+

5ср

мкр

40

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Самостійна робота

 

Номер

тижня

 

Тема самостійної  роботи

Кількість годин
1-2 Тема 1-2.  Учитель української національної школи. 4
3 Тема 3. Особливості педагогічної  професії та діяльності. 4
5-6 Тема 5-6. Підібрати для обговорень педагогічні ситуації з проблем педагогічної етики. 4
7 Тема 7. Знайти або скласти тести про «Мотиви вибору професії» та «Професійні ситуації» для рівня сформованості педагогічних здібностей.  

4

8-9 Тема 8-9. Вищий педагогічний навчальний заклад і організація навчально-виховного процесу в ньому. 4
12-13 Тема 12-13. Форми організації  навчання у ВНЗ. 4
14 Тема 14. Характеристика загальної початкової школи. 2
15 Тема 15. Знайти  20 висловів видатних педагогів про педагога та записати їх. 4
16 Тема 16. Методика роботи з книгою. Скласти список використаних джерел. (15 різновидів періодики та книг). 6
Разом за І семестр 36

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму