Вступ до спеціальності (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Подановська Г. В.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Подановська Г. В.
Подановська Г. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Вступу до спеціальності»

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» – формування у студентів потреб професійного розвитку, що може бути реалізовано за умови розуміння особливостей майбутньої професії та самоорганізації педагогічної діяльності.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • дати знання про структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності.
 • розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування.
 • сформувати у студентів загальне уявлення про педагогічну творчість як невід’ємну складову професійної майстерності вчителя початкових класів.
 • розкрити сутність поняття “професіограма вчителя”, “педагогічна культура”, “імідж вчителя”, “професійна компетентність”, “комунікабельність”, “вербальна, невербальна, комп’ютерна комунікація” сучасного вчителя.
 • ознайомити з деякими педагогічними технологіями як проявом творчості вчителя.

Після вивчення курсу студенти повинні знати :

 • систему вищої та передвищої педагогічної освіти в Україні, її організаційну основу і структуру;
 • завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя та типові задачі виробничої діяльності;
 • принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, права та обов’язки студентів;
 • види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної практики;
 • основні положення навчального плану спеціальності, перспективу вивчення навчальних дисциплін, розподіл часу на виконання завдань навчального плану;
 • особливості організації та здійснення самостійної роботи;
 • шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи самонавчання.

вміти :

 • створювати власний імідж майбутнього педагога;
 • творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій;
 • володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної та комп’ютерної).
 • продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;
 • користуватися прийомами швидкого запам’ятовування, раціонального використання часу тощо;
 • володіти уміннями вчитися;
 • володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція тощо).

Рекомендована література

література

Основна:

 1. Басюк Н.А. Вступ до спеціальності: методичні рекомендації до практичних занять. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 56 с.
 2. Кас’яненко О. М. Вступ до спеціальності: конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів денної форми навчання спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Ч.І. Мукачево : МДУ, 2020. 72с.
 3. Костащук О.І. Вступ до спеціальності «Початкова освіта»: навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. 90 с.

   Допоміжна:

 1. Базиль С. М., Толмачов В. С. Інформатична компетентність — важлива складова професіоналізму. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2017. Вип. 1 (33).  С. 45–54.
 2. Бех М. Особистісно орієнтовані технології навчання в початковій школі. Початкова школа.  2017.  № 6. С. 36–40.
 3. Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.
 4. Бруханський Р. Ф. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 134 с.
 5. Вітюк В. В. Інноваційні технології професійного розвитку педагогів: метод. рек. Педагогічний пошук.  2018.  С.7 – 10.
 6. Гузь Д.О. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. 75 с.
 7. Довга Т. Я. Імідж і здоров’я: термінологічний словник: навчальний посібник. Харків: ФОП Озеров Г В., 2017. 72 с.
 8. Довга Т. Я. Мода. Стиль. Одяг: термінологічний словник: навчальний посібник. Харків: ФОП Озеров Г В., 2017.  80 с.
 9. Кравченко Н.В., Хоменко В.Г., Хоменко С.В. Вступ до спеціальності: навчальний посібник [для студентів спеціальності 015 Професійна освіта. Бердянськ: БДПУ, 2017. 198 с.
 10. Лавринченко Н. М. Проблеми і перспективи реформування освіти України на компетентнісних засадах. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2017. Вип. 1 (33).  С. 10–17.
 11. Ткаченко Н. М. Імідж як феномен міждисциплінарного наукового дослідження. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2017.  Вип. 1 (33).  С. 119–127.

Інтернет-ресурси:

 1. Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. (дата звернення: 08.05.2021).
 2. Закон України про загальну середню освіту URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14. (дата звернення: 10.01.2021).
 3. Закон України про освіту. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (дата звернення: 08.05.2021).
 4. Закон України про охорону здоров’я. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.   (дата звернення: 08.05.2021).
 5. Конвенція про права дитини. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021. (дата звернення: 02.04.2021).
 6.  Конституція України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 08.05.2021).
 7. Електронна бібліотека Князева. URL: http://ebk.net.ua.  (дата звернення: 15.06.2021).
 8.  Каталог цікавих та корисних сайтів. URL:  http://www.br.com.ua/referats. (дата звернення: 21.06.2021).
 9. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка. URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-11-24-polozhennia.pdf (дата звернення: 18.04.2020).
 10. Рижак Л. Система освіти в Україні та її перспективи: філософський аналіз. URL: http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/300 . (дата звернення: 01.07.2021).
 11. Фільм «Учитель року». URL: http://moviestape.net/katalog_filmiv/drama/7128-vchytel-roku.html (дата звернення: 01.07.2021).

Матеріали

самостійна робота

Самостійна робота

Номер тижня  

Тема самостійної роботи

Кількість годин
1-2 Тема 1-2. Підготувати твір-мініатюру та педагогічні ситуації з проблем педагогічної етики. 4
3 Тема 3. Особливості педагогічної професії та діяльності. 2
7 Тема 7. Знайти або скласти тести про «Мотиви вибору професії» та «Професійні ситуації» для рівня сформованості педагогічних здібностей. 4
9 Тема 9. Вищий педагогічний навчальний заклад і організація навчально-виховного процесу в ньому. 3
12-13 Тема 12-13. Форми організації навчання у ВНЗ. 3
14 Тема 14. Характеристика загальної початкової освіти. 2
15 Тема 15. Знайти 20 висловів видатних педагогів про педагога та записати їх. 2
17 Тема 16. Методика роботи з книгою. Скласти список використаних джерел (15 різновидів періодики та книг). 4
Разом за І семестр 24

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус