МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКОВОЇ ТА КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Соболевська О. Б.ШКВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Соболевська О. Б.
Соболевська О. Б.

Опис курсу

Метою дисципліни – формування у студентів знань та методичних навичок з організації гурткової та краєзнавчої роботи в початковій школі.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • формування сучасних теоретичних та методичних знань з організації гурткової та краєзнавчої роботи в початковій школі;
 • формування цілісного уявлення про методичні аспекти краєзнавчої та гурткової діяльності;
 • ознайомлення студентів з особливостями функціонування гуртків різної спрямованості;
 • формування знань щодо сучасної класифікації, структури, управління, фінансування в роботі клубів;
 • формування уміння мислити творчо, ініціативно, самостійно діяти у нестандартних ситуаціях.

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • основні принципи організації гурткової та краєзнавчої діяльності;
 • специфічні особливості функціонування гуртків та клубів;
 • методику організації гурткової роботи в початковій школі;
 • методичні аспекти курування клубною та гуртковою діяльністю.

вміти:

 • аналізувати спеціальну науково-методичну літературу;
 • творчо використовувати отриманні знання під час розв’язування ситуаційних завдань;
 • володіти науково-методичними даними з методики організації краєзнавчої та гурткової роботи;
 • організувати гурткову роботу дітей початкових класів;
 • підготувати проєкт клубу чи гуртка;
 • користуватися навчальними програмами з різних видів гурткової роботи;
 • складати план-конспект гурткового заняття;
 • проводити гурткові заняття із застосуванням особистісно орієнтованих технологій організації позаурочної діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Долганова Н.Л., Кучеренко Н.Л. Організація діяльності керівника гуртка: навчальний посібник: Кривий ріг, 2020. 45 с.
 2. Королько А. Основи шкільного краєзнавства. Івано-Франківськ, 2019, 78 с.
 3. Тумаш А.В. Виховний потенціал гурткової роботи: навчально-методичний посібник. Коростень, 2019. 32 с.

 

Допоміжна:

 1. Брижак Н.Ю. Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник.  Київ: Логос, 2017.  126 с.
 2. Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2020. 178 с.
 3. Збірник програм гуртків, факультативів, курсів за вибором. Навчальні програми з 1 по 11 класи. Київ: Літера ЛТД, 2019. 480 с.
 1. Кравець Н.В. Краєзнавча робота в контексті навчально-виховної діяльності сучасного закладу освіти. Дубно, 2016. 156 с.
 2. Костенко Л.Д. Позашкільна освіта України в першій половині ХХ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах. .№74. Т 1. 2021 .
 1. Пітко С.Б. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля. Частина 1. Львів: ЛОІППО, 2019. 35 c.
 2. Міщенко Л. Організація гурткової роботи: посібник. Київ: Основа, 2015. 336 с.
 3. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах / авт.-уклад. Л. Б. Міщенко.  Харків: Вид. група «Основа», 2015. 333 с.
 4. Сліпчишин Л.В. Методичні засадивпровадження сучасних підходів у  роботу гуртків: посібник. Львів: СПОЛОМ, 2015.  116 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Наказ МОН України №676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://metodnet.at.ua/load/nakaz_mon_ukrajini_vid_22_07_2008_roku_676_pro_ zatverdzhennja_tipovikh_navchalnikh_planiv_dlja_organizaciji_navchalno_vikhovno go_procesu_v_pozashk/1-1-0-88
 2. Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 433 (зі змінами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dolinvo.ucoz.ru
 3. Сліпченко О. В. Організація роботи шкільних клубів. Навчально- методичний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://refs.in.ua/cherkasekoyi-oblasti-slipchenko-olena-vitaliyivnaorganizaciya.html

Силабус: Методика організації гурткової та краєзначої роботи в початковій школі

Завантажити силабус