Методика навчання української мови (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Подановська Г. В.ШКВ-11,
318ШКВ-21, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКВ-11Подановська Г. В.
Подановська Г. В.
318ШКВ-21

Опис курсу

Мета: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих  і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках української мови і літературного читання; розвинути в студентів уміння застосовувати теоретичні положення в практиці викладання мови; прищепити навички добору і використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму; розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення й усного та писемного мовлення.

Завдання:

 • підготувати майбутніх початкових класів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти в Україні;
 • забезпечити засвоєння студентами теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнів мовну і мовленнєву компетенцію, виховувати свідомих громадян України;
 • ознайомити з системою вправ і методикою їх застосування при вивченні мовних одиниць;
 • показати форми підготовки вчителя до організації навчального процесу;
 • розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною літературою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретико – методичні засади викладання методики навчання української мови у початковій школі;
 • предмет, завдання та зміст даної дисципліни;
 • основи організації навчального процесу у початковій школі.

вміти: 

 • раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу учнів;
 • правильно контролювати та оцінювати знання, вміння і навички учнів;
 • раціонально добирати, а при необхідності виготовляти дидактичний матеріал, наочність до занять відповідно до їх пізнавальної мети;
 • своєчасно й уміло використовувати ТЗН і засоби мультимедіа для проведення занять з мовознавчих дисциплін;
 • співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї у практику вивчення предмета.

У процесі навчання студенти повинні набути таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

ЗК 10. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність).

Спеціальні компетентності:

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

СК 6. Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими.

СК 8. Здатність до проведення формувального та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів.

СК 15. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів.

СК 18. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, формувати ціннісне ставлення та розвивати в них критичне мислення.

Програмні результати навчання:

РН 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

РН 2. Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

РН 5. Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

РН 6. Використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

РН 16. Вільно володіти державною мовою, організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Вашуленко М.С. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / М.С.Вашуленко. Київ : Видавничий дім «Основа», 2019. 192 с.
 2. Державний стандарт початкової освіти
 3. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / За наук. ред. М.С. Вашуленка. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. 312 с.
 4. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За наук. ред. М.С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 364 с.
 5. Навчальні програми для 1-4 класів

Допоміжна література:

 1. Білявська Т. М. Методика навчання літературного читання : Навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. 109 с.
 2. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі : Метод. посіб. / М.С.Вашуленко. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018.  400 с.
 3. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; за заг. ред. Н. В. Гудими. Кам’янецьПодільський : Друк-сервіс, 2018. 166 с.
 4. Коваль Г., Деркач Н., Наумчук М. Методика викладання української мови : Навч. посіб. / Г. Коваль, Н. Деркач, М. Наумчук. Тернопіль : Астон, 2018.  287 с.
 5. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. Київ : А.С.К., 2006. 192 с.

 

Інформаційні ресурси:

 1. Електронні версії підручників української мови для 1-4 класів — https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус