Методика навчання української мови (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Подановська Г. В.ШКВ-11,
318Цигилик-Копцюх О. О.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКВ-11Подановська Г. В.
Подановська Г. В.
318ШКВ-21Цигилик-Копцюх О. О.
ШКВ-22Цигилик-Копцюх О. О.

Опис курсу

Мета: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих  і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках української мови і літературного читання; розвинути в студентів уміння застосовувати теоретичні положення в практиці викладання мови; прищепити навички добору і використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму; розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення й усного та писемного мовлення.

Завдання:

 • підготувати майбутніх початкових класів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти в Україні;
 • забезпечити засвоєння студентами теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнів мовну і мовленнєву компетенцію, виховувати свідомих громадян України;
 • ознайомити з системою вправ і методикою їх застосування при вивченні мовних одиниць;
 • показати форми підготовки вчителя до організації навчального процесу;
 • розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною літературою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретико – методичні засади викладання методики навчання української мови у початковій школі;
 • предмет, завдання та зміст даної дисципліни;
 • основи організації навчального процесу у початковій школі.

вміти: 

 • раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу учнів;
 • правильно контролювати та оцінювати знання, вміння і навички учнів;
 • раціонально добирати, а при необхідності виготовляти дидактичний матеріал, наочність до занять відповідно до їх пізнавальної мети;
 • своєчасно й уміло використовувати ТЗН і засоби мультимедіа для проведення занять з мовознавчих дисциплін;
 • співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї у практику вивчення предмета.

У процесі навчання студенти повинні набути таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності:

СК1 Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК2 Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.

СК6 Здатність визначати мету та завдання освітнього процес, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими.

СК7 Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів.

СК9 Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Програмні результати навчання:

PH1 Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи.

PH2 Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

PH3 Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя.

PH5 Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

PH6 Використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

PH7 Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати контроль і оцінювання учнів початкової школи.

PH14 Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів.

PH15 Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник / за ред. М.С. Вашуленка. Київ: Видавничій дім «Освіта», 2019. 192 с.
 2. Кірик М. Ю., Данилова Л. І. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Львів: Світ, 2019. 136 с.
 3. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2019. 208 с.
 4. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти. 1-2 та 3-4 класи. Київ: Світоч, 2019. 336 с.
 5. Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали / кол. автор. ; за заг. ред. О.М.Топузова ; укл. М.В.Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021.192 с.

Допоміжна:

 1. Бабюк Т. Й., Гордійчук М. С., Попова О. Ю. Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури» : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Друк-сервіс, 2017. 142 с.
 2. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-тім. І. Огієнка; за заг. ред. Н. В. Гудими. Кам’янецьПодільський : Друк-сервіс, 2018. 166 с.
 3. Онопрієно О.В. Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2020. 72 с.
 4. Прищепа О.Ю. Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу: методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2020. 72 с.
 5. Старагіна І. П., Терещенко В. М., Панченков А. О. Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання: навчально-методичний посібник. Харків: Соняшник, 2020.176 с
 6. .Фідкевич О. Л., Бакуліна Н. В. Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2019. 64 с.
 7. Фідкевич О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020. 96с.

  Інтернет-ресурси:

  1.https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/vashulenko-o.-metodychni rekomendatsiyi_.pdf

  2.https://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/

  3.https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

  4.http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/SAVChENKO.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус