Основи міжкультурної комунікації

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Соболевська О. Б.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ШКМ-21Соболевська О. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити  здобувачів з нормами міжкультурної комунікації, основними типами культур,міжкультурними стилями комунікації,  прикладами культурних відмінностей, особливостями взаємодії культур.

Метою вивчення нормативної дисципліни є:  ознайомлення здобувачів освіти з теоретичними основами міжкультурної комунікації, підготовка здобувачів до ефективних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

– ознайомити студентів з історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної комунікації;

– охарактеризувати основні види, форми, моделі та структурні елементи міжкультурної комунікації;

– розвинути культурну сприйнятливість, здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки;

– сформувати вміння й навички застосування на практиці отриманих знань в конкретній ситуації міжкультурного контакту.

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • основні поняття й терміни з галузі міжкультурної комунікації;
 • типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації;
 • особливості культур націй і народів світу для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах;
 • природу міжкультурних нерозумінь і конфліктів а також засоби виходу з них;
 • методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

вміти:

 • застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії;
 • дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників;
 • вміти вести науковий пошук щодо дослідження проблем міжкультурної комунікації;
 • володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних конфліктів;
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Набуде компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Навички використання інформаційних  і комунікаційних технологій.

ЗК 6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 9. Здатність працювати в команді.

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії;

ЗК 13. Здатність вчитися і оволодівати  сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

Здатність діяти соціальновідповідально та свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної галузі.

Здатність до розуміння структури, механізмів та напрямів діяльності музеїв, заповідників, пам’яткоохоронних установ.

Здатність до організації міждисциплінарної педагогічної діяльності в музеї у взаємодії із закладами освіти..

Здатність діяти відповідно до чинного законодавства (України та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності.

Здатність до проведення краєзнавчої роботи в навчальному закладі у взаємодії з музеями.

Здатність застосовувати знання, уміння та навички у сфері охорони і збереження музейних предметів та історикокультурних пам’яток.

Здатність до експозиційної, науково-фондової , культурнопросвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.

Здатність до діяльності на основі сучасних знань щодо обслуговування відвідувачів.

Здатність до організації туристичної та екскурсійної діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Блашків О.В. Теорія комунікацій: навчально-методичний посібник Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 107 с.
 2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка та комунікація: методичні вказівки. Київ, 2020. 223 с.
 3. Чудовська І. Соціологія масових комунікацій: навч. посіб. Київ, 2021.
 4. Сизоненко Н. Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : колективна монографія / за наук. редакцією Н. Сизоненко. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 256 с.

Допоміжна:

 1. Денисюк, С. Г. Комунікологія : навчальний посібник.  Вінниця : ВНТУ, 2015.  102 с.
 2. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. Донецьк: ДРІДУ НАДУ,   168 с
 3. Костенко Д.В. Міжкультурна комунікація в сучасному світі // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць №30, 2018 . С. 80-83.
 4. Кучеренко І. А. Основи мовної комунікації : навчальний посібник; МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2018.  270 с.
 5. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. К. : Академія, 2012.  288 с.
 6. Попович М.М. Основи міжкультурної комунікації: навч. посібник.  Чернівец. нац. ун-т, 2012.  160 с.
 7. Соломенна Т.В. Міжкультурна комунікація в Європейському Союзі : Методичні рекомендації. [Текст] / Т.В. Соломенна. Чернігів : Вид-во НУ «ЧК» ім. Т.Г. Шевченка, 2020. 36 с.
 8. Марченко О.В. Комунікативна культура: навч.посіб. Дніпропетровськ:»Інновація», 2015. 200 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Основи міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” першого (бакалаврського) рівня / уклад. Л. А. Євдокімова-Лисогор. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 29 с
 2. Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2019 року [Електронне видання]. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 118 с.
 3. Світ соціальних комунікацій : науковий журнал. – Київський міжнародний університет : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kymu.edu.ua/svit-soc-comunicaciy.html
 4. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (21 березня 2017 р.). Київ: КНЕУ, 2017. 415 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус