Народознавство з методикою навчання

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Шукалович А. М.ШКВ-21, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Шукалович А. М.
Шукалович А. М.

Опис курсу

       Мета: сприяти формуванню національної свідомості студентів, забезпечити здобуття студентами теоретичних знань про етнографічні особливості України та специфіку світобачення українського народу, на формування яких впливали як внутрішні (природні умови, духовна спадщина попередніх поколінь, господарська діяльність), так і зовнішні (традиції, звичаї та обряди сусідніх народів, християнство) фактори; прищепити студентам навички та вміння працювати з етнографічним матеріалом; підготовка майбутніх педагогів до етнокультурного виховання молодших школярів.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти користуватися науковою термінологією; методами й прийомами ознайомлення учнів початкової школи з національною культурою українського народу, засвоєнні лексики на позначення національного одягу, посуду, їжі, оберегів, сталих народних висловів, прислів’їв і приказок та умінь їх доречно вживати, використовувати дитячі ігри під час уроків та позаурочний час; методами й прийомами виховання мовної особистості в умовах навчання в початковій школі; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

 Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні компетентності:
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих на себе обов’язків.
 1. Фахові компетентності:

– здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів;

– здійснювати педагогічну взаємодію, досягаючи єдності виховних впливів школи, сім’ї та громадськості;

– володіти базовими методичними знаннями, формувати досвід і цінності фахової діяльності, застосовувати на практиці професійні вміння і навички з метою формування методичної культури, розв’язання професійних завдань;

– ураховувати індивідуальні стилі навчання, тип інтелекту учня;

– інтегрувати перспективні педагогічні технології для досягнення поставленої мети

– здатність і готовність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, прагнути морального та фізичного вдосконалення своєї особистості

– здатність дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для громадськості.

Програмні результати навчання:

 • знання з методики навчання народознавства в початковій школі, достатньої для успішної професійної діяльності;
 • здатність реалізовувати Державний стандарт початкової освіти, застосовувати сучасні педагогічні технології в освітньому процесі початкової школи;
 • здатність аналізувати навчально-методичні комплекти для початкової школи, оцінювати їхнє змістово-технологічне наповнення відповідно до дидактичних вимог;
 • здатність розробляти плани-конспекти інтегрованих занять, уроків і виховних заходів для початкової школи, визначати їхнє навчально-методичне забезпечення, вміння застосовувати сучасні ІКТ;
 • здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості лідерства, вміння ефективно спілкуватися і досягати очікуваного результату;

здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення

 

 

 

Рекомендована література

Основна

 1. Дем’янюк Т.Д. Зміст та методика народознавчої роботи в сучасній школі / Т.Д. Дем’янюк . – К. : [Б.в.], 1996. – 106 с.
 2. Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – К. : Артек, 2006. – 271 с.
 3. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 400 с.

Допоміжна

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу / Олекса Воропай. – К. : Оберіг, 1993. – 562 с.
 2. Довженок Г.В. Український дитячий фольклор / Довженок Г.В. – К. : Наукова думка, 1984. – 470 с.
 3. Журавська Л. Герб, прапор та гімн / Журавська Л. // Розкажіть онуку – 1999. – № 13-14. – С. 8.
 4. Гончарук В. Методика навчання українського народознавства в школі: навч.-метод.комплекс для студентів-філологів (спеціалізація «Українознавство»). – Умань, 2008. – 100 с.
 5. Кочубей А.В. Народознавство для студентів інженерних спеціальностей ВНЗ:      навч.-метод. посібн. – Рівне: НУВГП, 2009. – 148с.
 6. Кузьма-Качур М.І., Горват М.В. основи краєзнавства: навч. посібн. /М.І. Кузьма-Качур, М.В. Горват. – Київ: Ліра-К, 2017. – 256 с.
 7. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку: метод. посібн. для дошкільн.закл. / Є. Лозинська − Львів: Оріяна-Нова, 2008. − 208 с.
 8. Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко – 3-є вид., допов. та перероб. – К.: Видавництво “АртЕк”, 2006. – 472 с.
 9. Сележанин Й. Основи національного виховання (Українознавство: ритуально-міфологічна, звичаєва та обрядова культура українців): Хрестоматія / Й. Сележанин – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 272 с.
 10. Скуратівський В.Т. Український рік. – К.: Веселка, 1996. -238 с.
 11. Словниковий дивосвіт / Авт.-упоряд. О. В. Ісаєнко. – Чернігів: Країна мрій, 2012. – 352 с.
 12. Українські традиції / Упоряд. О.В. Ковалевський. − Харків: Фоліо, 2003. – 573 с.
 13. Українська родина: Родинний і громадський побут / Упорядн. Лідія Орел. – К.: В-во ім. Олени Теліги, 2000. – 424 с.
 14. Українське народознавство: навч. посіб. / за ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. − Львів: Фенікс, 1997. – 607 с.
 15. Ярещенко А. П. Під чаром рідної землі: посіб. з українознавства / А. П. Ярещенко – К.: Шанс, 2008. – 344 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://traditions.org.ua – Українські традиції

http://photo.didjeridu.org.ua/hotynshchyna/Muzfolk.html – Українська музична фольклористика

http://etno.us.org.ua – Українська етнографія

http://www.ukrfolk.kiev.ua – Український фольклор і народна творчість

http://www.heritage.com.ua – Пам’ятки України

http://www.honchar.org.ua – Український центр народної культури «Музей Івана Гончара»

http://rius.kiev.ua – Українознавство

http://gi.kmpu.edu.ua/images/stories/Departaments/gi/filosofia.gi/archive/avtor.html – Етнологія України

http://etno.kyiv.uar.net – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України

http://www.folkart.net.ua/index_ukr.htm – Українська народна творчість

 

 

 

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму