Основи міжособистісної комунікації (Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Соболевська О. Б.ШКМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ШКМ-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Мета курсу:

 •  всебічно розглянути основи комунікативного знання;
 •  ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом теорії комунікації;
 • пояснити специфіку різних видів комунікацій через їх зіставлення;
 • з’ясувати роль інформації в комунікативному процесі.

 

Завдання: 

 • сформувати професійну комунікативну компетентність;
 • навчити аналізувати комунікативну ситуацію та комунікативний акт з огляду на їхню ефективність;
 • розвинути та вдосконалити навички ефективної комунікації на різних рівнях (особистісному, груповому, професійному, масовому), сформувати й закріпити навички здійснення ефективних комунікацій;
 • розвинути вміння висловлювати думки, ефективно слухати і чути партнера, встановлювати контакт, розробляти і застосовувати комунікативні сценарії, компетентно використовувати моделі, стратегії і стилі ділового спілкування;
 • навчити використовувати технології зворотного зв’язку, формулювати запитання і відповідати на них, зчитувати «невербальні сигнали»;
 • оволодіти засобами вербальної та невербальної комунікації, провідними репрезентативними системами, техніками, прийомами, методиками, що включаються в комунікативні програми;
 • знизити ризик несприятливих наслідків деструктивної комунікації, взаємного нерозуміння ділових партнерів, представників громадськості;
 • сформувати навички самомаркетингу, позиціонування, самопрезентації та презентації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • сутність, функції мови й мовлення фахівця;
 • основні типи комунікативної особистості;
 • види та підходи до комунікації;
 • класифікацію мовних ситуацій;
 • методику формування комунікативної компетентності у професійно-значущих ситуаціях міжкультурного спілкування;
 • типи конфліктів у процесі ділової комунікації;
 • моделі взаємодії «керівник-підлеглий;
 • специфіку комунікації.

 

вміти:

 • знайти індивідуальний стиль спілкування;
 • застосовувати різноманітні засоби переконання;
 • оцінити конфліктну ситуацію та обрати шляхи її подолання;
 • установлювати комунікативні зв’язки в колективі;
 • використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації комунікативного процесу;
 • встановлювати типи мовленнєвих актів;
 • виокремлювати ефективні стратегії та тактики у процесі професійного спілкування.

 

Студенти повинні володіти практичними навичками:

 • вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • давати загально оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої діяльності;
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

 • предмет та методологію досліджень теорії комунікації;
 • визначення основних понять теорії комунікації;
 • рівні та види комунікацій, прикладні моделі комунікацій, специфіку міжособистісної, групової, публічної, політичної, професійної, масової, міжкультурної комунікації.

Програмні результати навчання:

 • розрізняти види та рівні комунікації;
 • аналізувати конкретні випадки ефективних та неефективних комунікацій на різних рівнях;
 • моделювати комунікаційні ситуації;
 • використовувати новітні комунікаційні техніки та практики ефективних комунікацій.

Рекомендована література

Основна:

 1. Блашків О.В. Теорія комунікацій: навчально-методичний посібник Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 107 с.
 2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка та комунікація: методичні вказівки. Київ, 2020. 223 с.
 3. Чудовська І. Соціологія масових комунікацій: навч. посіб. Київ, 2021. 235 с.

Допоміжна:

 1. Денисюк, С. Г. Комунікологія : навчальний посібник.  Вінниця : ВНТУ, 2015.  102 с.
 2. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. Донецьк: ДРІДУ НАДУ, 2015.  168 с
 3. Курова А.В. Психологія спілкування: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») . Одеса: Фенікс, 2020. – 79 с.
 4. Кучеренко І. А. Основи мовної комунікації : навчальний посібник; МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2018.  270 с.
 5. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. К. : Академія, 2012.  288 с.
 6. Попович М.М. Основи міжкультурної комунікації: навч. посібник.  Чернівец. нац. ун-т, 2012.  160 с.
 7. Марченко О.В. Комунікативна культура: навч.посіб. Дніпропетровськ:»Інновація», 2015. 200 с.

Інформаційні ресурси

 1. Квіт С. Масові комунікації. – Електронна бібліотека. – Журналістика : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/46/87/52/
 2. Світ соціальних комунікацій : науковий журнал. – Київський міжнародний університет : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kymu.edu.ua/svit-soc-comunicaciy.html
 3. Центр комунікативних трансформацій. – Києво-Могилянська академія : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukma.edu.ua/index.php

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Основи міжособистісної комунікації

Завантажити силабус