Основи міжособистісної комунікації (Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Соболевська О. Б.

Опис курсу

Мета курсу:

 •  всебічно розглянути основи комунікативного знання;
 •  ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом теорії комунікації;
 • пояснити специфіку різних видів комунікацій через їх зіставлення;
 • з’ясувати роль інформації в комунікативному процесі.

 

Завдання: 

 • сформувати професійну комунікативну компетентність;
 • навчити аналізувати комунікативну ситуацію та комунікативний акт з огляду на їхню ефективність;
 • розвинути та вдосконалити навички ефективної комунікації на різних рівнях (особистісному, груповому, професійному, масовому), сформувати й закріпити навички здійснення ефективних комунікацій;
 • розвинути вміння висловлювати думки, ефективно слухати і чути партнера, встановлювати контакт, розробляти і застосовувати комунікативні сценарії, компетентно використовувати моделі, стратегії і стилі ділового спілкування;
 • навчити використовувати технології зворотного зв’язку, формулювати запитання і відповідати на них, зчитувати «невербальні сигнали»;
 • оволодіти засобами вербальної та невербальної комунікації, провідними репрезентативними системами, техніками, прийомами, методиками, що включаються в комунікативні програми;
 • знизити ризик несприятливих наслідків деструктивної комунікації, взаємного нерозуміння ділових партнерів, представників громадськості;
 • сформувати навички самомаркетингу, позиціонування, самопрезентації та презентації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • сутність, функції мови й мовлення фахівця;
 • основні типи комунікативної особистості;
 • види та підходи до комунікації;
 • класифікацію мовних ситуацій;
 • методику формування комунікативної компетентності у професійно-значущих ситуаціях міжкультурного спілкування;
 • типи конфліктів у процесі ділової комунікації;
 • моделі взаємодії «керівник-підлеглий;
 • специфіку комунікації.

 

вміти:

 • знайти індивідуальний стиль спілкування;
 • застосовувати різноманітні засоби переконання;
 • оцінити конфліктну ситуацію та обрати шляхи її подолання;
 • установлювати комунікативні зв’язки в колективі;
 • використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації комунікативного процесу;
 • встановлювати типи мовленнєвих актів;
 • виокремлювати ефективні стратегії та тактики у процесі професійного спілкування.

 

Студенти повинні володіти практичними навичками:

 • вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • давати загально оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої діяльності;
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

 • предмет та методологію досліджень теорії комунікації;
 • визначення основних понять теорії комунікації;
 • рівні та види комунікацій, прикладні моделі комунікацій, специфіку міжособистісної, групової, публічної, політичної, професійної, масової, міжкультурної комунікації.

Програмні результати навчання:

 • розрізняти види та рівні комунікації;
 • аналізувати конкретні випадки ефективних та неефективних комунікацій на різних рівнях;
 • моделювати комунікаційні ситуації;
 • використовувати новітні комунікаційні техніки та практики ефективних комунікацій.

Рекомендована література

Основна:

 • Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.
 • Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 342 с.
 • Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: підручник / Н.Ю. Бутенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.
 • Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування: навч. пос. / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
 • Сайтерли І.А. Культура міжособистісних стосунків: навчальний посібник / І.А. Сайтерли. – К.: «Академвидав», 2007. – 239 с.
 • Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник / О.В. Яшенкова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 309 с.

Допоміжна:

 • Джонсон Девид В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Девид В. Джонсон; пер. з англ. В. Хомика. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 287 с.
 • Зубенко Л.Г. Культура ділового спілкування: навчальний посібник / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов. – К.: «ЕксОб», 2000. – 200 с.
 • Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Москаленко – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 448 с.
 • Ломачинська І.М. Документно-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій: навч. посіб. / І.М. Ломачинська; [за наук. ред. Т.Г. Горбаченко]. – К.: Ун-т «Україна», 2009. – 325 с.
 • Мак-Квейл. Теорія масової комунікації / Деніс Мак-Квейл; пер. з англ. : О. Возьна, Г. Сташків; [наук. ред. Н. Габор; ред. М. Прихода]. – 4-е вид. Львів: Літопис, 2010. – 538 с.
 • Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації: навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк. – К.: Ліра-К., 2014. – 374 с

Інформаційні ресурси

 • Квіт С. Масові комунікації. – Електронна бібліотека. – Журналістика : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/46/87/52/
 • Світ соціальних комунікацій : науковий журнал. – Київський міжнародний університет : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kymu.edu.ua/svit-soc-comunicaciy.html
 • Центр комунікативних трансформацій. – Києво-Могилянська академія : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukma.edu.ua/index.php

Матеріали

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру становить 100 балів.

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати  25 балів (25х2 = 50).

За усне опитування студент може впродовж семестру накопичує 40 балів. Програмою передбачено 13 практично-семінарських занять. За одне практичне заняття  – 3 або 4 бали, залежно від складності завдання . Кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді подано в таблиці.

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 10 балів.

Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має бажання отримати вищий бал він має право здавати залік. Залікове питання оцінюється в 5 балів.

 

 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т2-Т3 Т4-Т5-Т6 Мкр 1 Т7-Т8 Т9 Т11-Т12

 

Т14 Т 15 Т16 Мкр 2  

10

 

100

4  4 4   4   4 25 4   4 4 4   4 4 3 3 25

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму