Анімаційна діяльність педагога-організатора (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318ArrayШКВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21

Опис курсу

Мета вивчення вибіркової дисципліни – ознайомити із соціально-культурною анімацією як видом дозвілля; принципами і труднощами в організації гри; нестандартними ситуаціями та шляхами їх подолання; сформувати вміння та професійно-педагогічні навички використання отриманих знань, необхідних для самостійної педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності педагога-організатора.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • формування системи знань про теоретичні засади та практичні аспекти анімаційної роботи з метою подальшого використання отриманих вмінь і навичок;
 • оволодіння інформацією щодо організації різних форм анімаційної діяльності педагогом- організатором;
 • формування умінь щодо практичного використання отриманих знань.

Після вивчення курсу  студенти повинні

знати:

– ігрові методики та їх види, теоретичні особливості організації анімаційної діяльності в педагогічному процесі, труднощі та проблеми у проведенні анімаційних методик із різними категоріями населення;

– підходи до забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо;

– принципи оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й осмисленого вибору шляхів їх вирішення, усвідомлювати відповідальність за результати своєї професійної діяльності;

– норми професійної етики, ділового спілкування та поведінки.

вміти:

– управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність;

– планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів початкової школи;

– планувати, чітко формулювати цілі, застосовувати різноманітні методики, технології анімаційної діяльності, які сприятимуть ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб.

Студенти набудуть  таких компетентностей:

Загальні компетентності:

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності:

 • Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти;
 • Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі;
 •  Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі;
 • Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими;
 • Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

Програмні результати навчання:

 • Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя;
 • Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;
 • Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів;
 • Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Гончарук О. Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 140 с.
 2. Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. І.К. Гіджеліцького; відпов. за вип. О.А. Кошка. Хмельницький, 2021. 288 с.
 3. Царик Л. П. / НУШ Виховна робота в школі: працюємо за новими стандартами. Наша школа. Київ: Ранок, 2019. 176 с.

Допоміжна:

 1. Максимовська Н. Система анімаційної соціально-педагогічної діяльності: інноваційний вимір / Н. Максимовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 5. – С. 121-131.
 2. Сидорук А. В. Ігрові технології в анімаційній сфері : практикум / А. В. Сидорук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 66 с.
 3. Скорик Т. В. Соціальна анімація як провідна технологія сучасної соціокультурної діяльності / Т. В. Скорик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 151(2). – С. 219-222.
 4. Федотова Ю. В. Анімаційна діяльність : сутність, особливості та соціальноекономічна ефективність / Ю. В. Федотова, О. М. Кравець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 11.
 5. Хоружий Г. Педагогіка вільного часу: соціально-філософський аналіз / Г. Хоружий // Освітологія. – 2017. – № 6. – С. 31-37.

Інтернет-ресурси:

 1. http://oldconf.neasmo.org.ua/node/769
 2. http://eprints.cdu.edu.ua/1280/1/122-42-47.pdf
 3. http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1465/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%A2._%D0%9D%D0%92_49_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2017/11/517ilovepdf_com-121-132.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус