Анімаційна діяльність педагога-організатора (013 Початкова освіта)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Цигилик-Копцюх О. О.ШКВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Цигилик-Копцюх О. О.
ШКВ-22Цигилик-Копцюх О. О.

Опис курсу

Мета вивчення вибіркової дисципліни – ознайомити із соціально-культурною анімацією як видом дозвілля; принципами і труднощами в організації гри; нестандартними ситуаціями та шляхами їх подолання; сформувати вміння та професійно-педагогічні навички використання отриманих знань, необхідних для самостійної педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності педагога-організатора.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • формування системи знань про теоретичні засади та практичні аспекти анімаційної роботи з метою подальшого використання отриманих вмінь і навичок;
 • оволодіння інформацією щодо організації різних форм анімаційної діяльності педагогом- організатором;
 • формування умінь щодо практичного використання отриманих знань.

Після вивчення курсу  студенти повинні

знати:

– ігрові методики та їх види, теоретичні особливості організації анімаційної діяльності в педагогічному процесі, труднощі та проблеми у проведенні анімаційних методик із різними категоріями населення;

– підходи до забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо;

– принципи оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й осмисленого вибору шляхів їх вирішення, усвідомлювати відповідальність за результати своєї професійної діяльності;

– норми професійної етики, ділового спілкування та поведінки.

вміти:

– управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність;

– планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів початкової школи;

– планувати, чітко формулювати цілі, застосовувати різноманітні методики, технології анімаційної діяльності, які сприятимуть ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб.

Набудуть  таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності:

СК1 Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК2 Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК4 Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

СК6 Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими.

СК9 Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

Програмні результати навчання:

РН3 Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя.

РН8 Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

РН14 Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів.

РН15 Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гончарук О. Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 140 с.
 2. Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. І.К. Гіджеліцького; відпов. за вип. О.А. Кошка. Хмельницький, 2021. 288 с.
 3. Царик Л. П. / НУШ Виховна робота в школі: працюємо за новими стандартами. Наша школа. Київ: Ранок, 2019. 176 с.

Допоміжна:

 1. Максимовська Н. Система анімаційної соціально-педагогічної діяльності: інноваційний вимір / Н. Максимовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 5. – С. 121-131.
 2. Сидорук А. В. Ігрові технології в анімаційній сфері : практикум / А. В. Сидорук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 66 с.
 3. Скорик Т. В. Соціальна анімація як провідна технологія сучасної соціокультурної діяльності / Т. В. Скорик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 151(2). – С. 219-222.
 4. Федотова Ю. В. Анімаційна діяльність : сутність, особливості та соціальноекономічна ефективність / Ю. В. Федотова, О. М. Кравець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 11.
 5. Хоружий Г. Педагогіка вільного часу: соціально-філософський аналіз / Г. Хоружий // Освітологія. – 2017. – № 6. – С. 31-37.

Інтернет-ресурси:

 1. http://oldconf.neasmo.org.ua/node/769
 2. http://eprints.cdu.edu.ua/1280/1/122-42-47.pdf
 3. http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1465/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%A2._%D0%9D%D0%92_49_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2017/11/517ilovepdf_com-121-132.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус