Методика навчання математики

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
21.5Немає
31.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12,
216Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12,
318Галата Д. Р.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.
218ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.
Галата Д. Р.
318ШКВ-21Галата Д. Р.
ШКВ-22Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою вивчення курсу   «Методика навчання математики»  є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів знань, умінь навчання математики учнів початкової школи.

Завдання:

Методичні: – сформувати у студентів знання і вміння, які є необхідними для   розв’язування      навчально-виховних завдань, які виникають в процесі   навчання молодших школярів математики.

– забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно  до потреб сучасної освіти.

Пізнавальні: сформувати в студентів знання  про сучасні технології навчання  математики.

Практичні: виробити практичні навички  при складанні конспектів уроків та  при  проведенні уроків під час педагогічної практики.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

теоретичні основи математичних понять, які розглядаються в початкових класах;

– компонентний склад процесу проектування навчання математики в початкових класах з урахуванням єдності і зумовленості мети, засобів її досягнення та результату (мета, зміст, методи і прийоми, засоби та форми навчання);

– основні завдання початкового курсу математики;

– роль педагогіки та педагогічної психології в системі  вивчення курсу початкової математики;

– зв’язок методики викладання математики в початкових класах з іншими методиками;

– компоненти методичної системи;

– окремі етапи з історії розвитку методики викладання математики в початкових класах;

– зміст і структуру початкового курсу математики;

вміти:

– поєднувати різні види навчання в процесі навчання математики (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний);

– структурувати навчальний матеріал з метою конкретизації цільових завдань;

– планувати процес навчання: складати календарно-тематичні плани, поурочні розробки уроків та позакласних заходів;

– правильно виконувати математичні записи при розв’язанні задач і прикладів, зображувати геометричні фігури, вимірювати величини;

– володіти відповідною математичною термінологією;

– добирати навчальні завдання з урахуванням різних якостей знань умінь та навичок (повнота, правильність, усвідомленість, гнучкість тощо);

– вибирати методи навчання з урахуванням рівня готовності молодших школярів до вивчення того чи іншого програмного матеріалу;

– здійснювати контрольно-регулятивну діяльність.

 

Сформовані  компетенції

Із професійно-діяльнісного компонента виокремлено такі базові професійні компетенції:

  • предметно-теоретична – наявність стрункої системи наукових знань з математики та готовність їх застосувати у професійній діяльності;
  • інформаційно-дослідницька – уміння знаходити інформацію, систематизувати, узагальнювати її, уміння проводити експериментальні дослідження та готовність вдосконалювати власну професійну діяльність через опрацювання і впровадження нової інформації, кращого педагогічного досвіду.
  • методична – наявність методичних знань та умінь щодо окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання, готовність проводити заняття за різними навчальними комплектами, володіння педагогічними технологіями.

Із комунікативного компонента виділено такі компетенції:

  • професійного спілкування – володіння сукупністю вербальних і невербальних засобів педагогічного спілкування;
  • соціокультурна – фіксовані прояви гуманістичної педагогічної етики, уміння ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища.

З особистісного компонента виокремлено такі компетенції:

  • рефлексивна – прагнення до досконалості професійної діяльності й адекватна її самооцінка;
  • творча – здатність до пошуку оригінальних варіантів розв’язання професійних завдань.