Безпека життєдіяльності та охорона праці (Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Бача О. В.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Бача О. В.

Опис курсу

Завдання: дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та  захисту населення в  небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обгрунтованих критеріїв прийнятного ризику. Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності та охорона праці» майбутні спеціалісти повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних  завдань, пов’язаних  із гарантуванням збереження  життя та здоров’я, поведінки в небезпечних і надзвичайних ситуацій.

 

Заплановані результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці»  «фахові молодші бакалаври» у відповідних напрямах підготовки повинні  знати:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;
 • сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності та вміти визначати коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;
 • основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки;
 • організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та вміти обґрунтовувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;
 • методичне забезпечення до проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій;
 • стан готовності організації до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

Студент повинен вміти:

 • оцінити середовище перебування щодо особистісної безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;
 • орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;
 • оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо його підвищення;
 • обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
 • забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднаходити шляхи відвернення  їхньої уражальної дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;
 • оцінити безпеку техногенних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
 • обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації техногенного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
 • надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;
 • аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів.

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні:
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 1. Спеціальні:

Здатність виявляти потреби населення у соціальних послугах.

– Здатність надавати допомогу і підтримку спеціальним групам клієнтів.

– Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

– Здатність до соціальної взаємодії у професійній сфері.

– Здатність дотримуватися етики професійного спілкування і стандартів соціальної роботи.

 1. Програмні результати навчання:

– Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

– Застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп.

– Застосовувати етичні принцип  і стандарти соціальної роботи у професійній діяльності.

– Знаходити рішення для покращення соціального добробуту і соціальної безпеки громадян.

– Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу і роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

Рекомендована література

Основна

 1. Березуцький В.В. Управління охороною праці: навчальний посібник. Харків: ФОП , 412 с.
 2. Левченко О.Г., Землянська О. В., Праховнік Н.А. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник. Київ: Каравела, 2021. 268 с.
 3. Сокуренко В.В., Бандурка О.М., Бортник С.М. та ін. Безпека життєдіяльності та охорона праці : підручник / за заг. ред. В. В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2021. 308 с.

 

Допоміжна

 1. Березуцький В.В., Березуцька Н.Л., Богодист А.О. та ін. .Безпека людини у сучасних умовах: монографія / за заг. ред. проф. В.В. Березуцького.Харків: ФОП, 2018. 208 с.
 2. Горбаченко С.А., Дикий О.В., Флюнт М.О. Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». Одеса: НУ «ОЮА», 2020. 37 с.
 3. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. Ірпінь, 2020. 256 с.
 4. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності: підручник затверджений МОН України. Київ: ЦУЛ, 2019. 448 с.
 5. Запорожець О.І., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільний захист: підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 264 с.
 6. Кіт Л.Я., Наливайко Н.В. Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані: навчально-методичний посібник. Львів: Друк на потребу, 2017. 135 с.
 7. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. Харкiв: ХНУРЕ, 2018. 336 с.
 8. Ткачук А .І., Пуляк О.В. .Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітнім рівнем “бакалавр”. Кропивницький: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2019. 204 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. URL: http:/www.rada.kiev.ua//.
 2. Офіційне інтернет-представництво Презедента України. URL: http://president.gov.ua//.
 3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». URL: http://www.nau.ua-
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http:/www.kmu. gov.ua//.
 5. Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: http:/www.menr. gov.ua//.
 6. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. URL: http:/www. mon. gov.ua/. www.osvita.com//.
 7. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. URL: http://www.mns. gov.ua\.
 8. Рада національної безпеки і оборони України. URL: http://www.rainbow. gov.ua\.
 9. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при раді національної безпеки і оборони України. URL: http://www.erriu.ukrtel.net\index.htm.