Безпека життєдіяльності та охорона праці (Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Бача О. В.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Бача О. В.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності та охорона праці» майбутні спеціалісти володіли сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних  завдань, пов’язаних  із гарантуванням збереження  життя та здоров’я, поведінки в небезпечних і надзвичайних ситуаціях.

Метою вивчення дисципліни є: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з  урахуванням ризику виникнення техногенних аварій, природних та соціальних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу, дітей та захисту населення в  небезпечних та надзвичайних ситуаціях;
 • формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обгрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

оволодіння студентами сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних  завдань, пов’язаних  із гарантуванням збереження  життя та здоров’я, поведінки в небезпечних і надзвичайних ситуаціях.

Рекомендована література

Основна

 1. Березуцький В.В. Управління охороною праці: навчальний посібник. Харків: ФОП , 412 с.
 2. Левченко О.Г., Землянська О. В., Праховнік Н.А. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник. Київ: Каравела, 2021. 268 с.
 3. Сокуренко В.В., Бандурка О.М., Бортник С.М. та ін. Безпека життєдіяльності та охорона праці : підручник / за заг. ред. В. В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2021. 308 с.

Допоміжна

 1. Березуцький В.В., Березуцька Н.Л., Богодист А.О. та ін. .Безпека людини у сучасних умовах: монографія / за заг. ред. проф. В.В. Березуцького.Харків: ФОП, 2018. 208 с.
 2. Горбаченко С.А., Дикий О.В., Флюнт М.О. Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». Одеса: НУ «ОЮА», 2020. 37 с.
 3. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. Ірпінь, 2020. 256 с.
 4. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності: підручник затверджений МОН України. Київ: ЦУЛ, 2019. 448 с.
 5. Запорожець О.І., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільний захист: підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 264 с.
 6. Кіт Л.Я., Наливайко Н.В. Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані: навчально-методичний посібник. Львів: Друк на потребу, 2017. 135 с.
 7. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. Харкiв: ХНУРЕ, 2018. 336 с.
 8. Ткачук А .І., Пуляк О.В. .Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітнім рівнем “бакалавр”. Кропивницький: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2019. 204 с.

Інформаційні ресурси

 1. Базові правила безпеки під час війни https://rozvytok-osvity.te.ua/bazovi-pravyla-bezpeky-pid-chas-viyny/
 2. Верховна Рада України. URL: http:/www.rada.kiev.ua//.
 3. Офіційне інтернет-представництво Презедента України. URL: http://president.gov.ua//.
 4. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». URL: http://www.nau.ua-
 5. Кабінет Міністрів України. URL: http:/www.kmu. gov.ua//.
 6. Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: http:/www.menr. gov.ua//.
 7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. URL: http:/www. mon. gov.ua/. www.osvita.com//.
 8. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. URL: http://www.mns. gov.ua\.
 9. Рада національної безпеки і оборони України. URL: http://www.rainbow. gov.ua\.

Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при раді національної безпеки і оборони України. URL: http://www.erriu.ukrtel.net\index.htm.

Силабус:

Завантажити силабус