Методика організації гурткової та краєзнавчої роботи (Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Соболевська О. Б.

Опис курсу

Мета курсу – формування у студентів знань та методичних навичок з організації гурткової та краєзнавчої роботи.

 

До завдань курсу входить:

 • формування сучасних теоретичних та методичних знань з організації гурткової та краєзнавчої роботи в дитячих освітніх закладах, спортивних клубах;
 • формування цілісного уявлення про організаційні аспекти клубної та гурткової діяльності;
 • ознайомлення студентів з особливостями функціонування гуртків різної спрямованості;
 • формування знань щодо сучасної класифікації, структури, управління, фінансування в роботі клубів;
 • формування уміння мислити творчо, ініціативно, самостійно діяти у нестандартних ситуаціях.

 

Студенти повинні знати:

 • основні принципи організації гурткової та краєзнавчої діяльності;
 • специфічні особливості функціонування гуртків та клубів;
 • методику організації гурткової роботи;
 • методичні аспекти курування клубною та гуртковою діяльністю.

 

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати спеціальну науково-методичну літературу;
 • творчо використовувати отриманні знання під час розв’язування ситуаційних завдань;
 • володіти науково-методичними даними з методики організації клубної та гурткової роботи;
 • організувати гурткову роботу дітей різного віку;
 • підготувати проект клубу чи гуртка;
 • користуватися навчальними програмами з різних видів гурткової роботи;
 • складати план-конспект гурткового заняття;
 • проводити гурткові заняття із застосуванням особистісно орієнтованих технологій організації позаурочної діяльності.

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

 • методику організації краєзнавчих гуртків, вечорів, олімпіад, конференцій, екскурсій та виховних заходів;
 • принципи організації і проведення краєзнавчих досліджень в закладах освіти з урахуванням музейного компоненту;
 • основні загальнодидактичні принципи та теоретичні засади організації гурткової та краєзнавчої робіт;
 • особливості використання інноваційних методик з урахуванням інтересів дітей та вимог суспільства.

 

Програмні результати навчання:

 • організовувати гурткову та краєзнавчу освітню роботу в закладах освіти у взаємодії з музеєм;
 • сприяти розвитку абстрактного, логічного та творчого мислення, формування наукової картини світу;
 • розробити план діяльності музейного гуртка у закладі освіти;
 • використовувати різноманітні методи, форми, засоби організації творчої роботи та активного залучення учнів до неї;
 • зацікавити дітей, використовуючи різноманітні види мотивації, враховуючи індивідуальні інтереси.

 

Рекомендована література

Основна:

 • Брижак Н.Ю. Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник / Н. Ю. Брижак. – Київ: Логос, 2017. – 126 с.
 • Воловик А. Педагогіка дозвілля / А. Воловик, В. Воловик – Х., 1999. – 332 с.
 • Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних за- кладах / авт.-уклад. Л. Б. Міщенко. — Х. : Вид. група «Осно- ва», 2015.— 333, [3] с. — (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
 • Яременко Н. В. Дозвіллєзнавство : навчальний посібник / Н. В. Яременко. – Фастів : «Поліфаст», 2007. – 460 с.

 

Допоміжна:

 • Колотуха О.В. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні: [Навч. посібник] / О. В. Колотуха. – К.: Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2008. – 278 с.
 • Колотуха О.В. дитячо-юнацький туризм в Україні / О. В. Колотуха. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 42 с.
 • Краєзнавство: [програма профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 70 годин] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – №42. – С.9-18.
 • Крачило М. П. Краєзнавство і туризм: [Навч. посібник] / М.П.Крачило. – К.: Вища шк.,1994. – 191 с.: іл.
 • Крачило М. Основні форми туристсько-краєзнавчої роботи / М. Крачило // Географія. Практичні заняття. – К., 2006. – С. 22- 24.
 • Куйбіда В. Організація туристсько-краєзнавчої роботи / В. Куйбіда, Н. Пангелова // Рідна школа. – 2008. – №10. – С. 55-57.
 • Нагорна Г.І. Реалізація краєзнавчого принципу в навчально-виховному процесі / Г.І. Нагорна // Початкова школа. – 1992. – №9-10. – С. 42-45.
 • Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: [Навч. посібник] / Б. П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
 • Треф’як Я. Методика краєзнавчої роботи в школі / Я. Треф’як // Історія в школах України. – 2008. – №1. – С.33-37.
 • Швець М. Краєзнавство й туризм у системі навчально-виховної роботи/ Микола Швець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – №28. – С.3-15.
 • Штангей Ю. В. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / Ю. В. Штангей. – К.: ІЗМН, 1996. – 368 с.
 • Шуть М.М. Організація дитячих свят / Микола Шуть. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Наказ МОН України від 22.07.08р. №676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://metodnet.at.ua/load/nakaz_mon_ukrajini_vid_22_07_2008_roku_676_pro_ zatverdzhennja_tipovikh_navchalnikh_planiv_dlja_organizaciji_navchalno_vikhovno go_procesu_v_pozashk/1-1-0-88
 • Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 (зі змінами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dolinvo.ucoz.ru
 •  Сліпченко О. В. Організація роботи шкільних клубів. Навчально- методичний посібник / О. В. Сліпченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://refs.in.ua/cherkasekoyi-oblasti-slipchenko-olen

Матеріали

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру становить 100 балів.

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати  25 балів (25х2 = 50).

За усне опитування студент може впродовж семестру накопичує 40 балів. Програмою передбачено 12 практичних занять. За одне практичне заняття  –  3 або 4 бали (залежить від складності завдання) . Кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді подано в таблиці.

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 10 балів.

Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має бажання отримати вищий бал він має право здавати залік. Залікове питання оцінюється в 5 балів.

 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т2-Т3-Т4 Т5-Т6-Т7 Мкр 1 Т8 Т9 Т10

 

Т11 Т 12 Т13 Мкр 2  

10

 

100

3  4  3 4   3  3 25 4 3 3 4 3 3 25

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму