Основи медичних знань (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
226Гриньо Л. Я.ДШВ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
225ДШВ-11Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних знань, основних методів і прийомів надання першої допомоги при нещасних випадках, травмах, кровотечах, отруєннях і загрозливих для життя станах, а також базових понять загальної та спеціальної патології, діагностичних ознаки захворювань внутрішніх органів, основ догляду за хворими та методів профілактики різноманітних захворювань.

Предметом курсу є: комплекс наукових знань про хворобливі стани дитячого організму, їх профілактика, діагностика, протікання та лікування.

Завдання:

– викласти теоретичні основи першої допомоги при різноманітних невідкладних станах, гострих захворюваннях; сприяти засвоєнню принципів профілактичних заходів;

–  дати уявлення про сучасний стан розвитку основ медичних знань; озброїти знаннями закономірностей змін у стані здоров’я, факторах соціально-економічного, біологічного, антропогенного, медичного характеру, що впливають на нього;

опанувати практичними навичками надання першої медичної допомоги.

Студент набуде компетентностей:

1.Загальні компетентності:

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7 Здійснення безпечної діяльності.

ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

2.Спеціальні  компетентності:

СК2 Здатність до фізичного розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, формування життєво необхідних умінь та навичок, рухового досвіду та розвитку фізичних якостей.

СК3 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку навичок безпечної поведінки в довкіллі, навичок орієнтування на сталий розвиток.

СК4 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку основ здорового способу життя, здоров’язбережувальних навичок.

СК13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати  навчання:

РН 1. Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.

РН 2. Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

РН 3. Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей.

РН 8. Визначати концептуальні засади, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 10. Організовувати умови безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Рекомендована література

Основна

  1. Вільчинський В.І., Ільчинська У.В., Рафалюк М.І., Цимбал Н.М.. Основи медичних знань туриста: навчальний посібник. Київ: Олді-Плюс, 2021. 152с.
  2. Денесюк В.І. Внутрішня медицина: підручник для студентів закладів вищої медичної підготовки III-IV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини. Київ: Арістей, 2019. 960с.
  3. Толочик І.Л., Кучерук Є.Ф.Основи медичних знань. Київ: Олді-Плюс, 2020. 160с.

 

Допоміжна

1.Будзин В., Гузій О. Основи медичних знань: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2018. 160с.

2.Волянський П.Б., Гризовський А.М., Гурєв А.М. Домедична підготовка на місці події: практичний посібник. Херсон: Гельветика, 2020. 224с.

3.Екстрена та невідкладна медична допомога : навчальний посібник / Бодулев О. Ю., Дикий О. М., Могильник А. І., заг. ред.: Шкурупія Д. А.

2-ге вид.,  Вінниця : Нова Книга, 2018.  240 с.

  1. Екстренна та невідкладна медична допомога. Том I: допомога травмованим на догоспітальному етапі: національний підручник / В.О. Крилюк, С.О. Гур‘єв, Г.В. Загорій, А.А. Гудима, Н.І. Іскра, Київ. 2017. 504 с.

5.Козлова О.Ф. Домедична допомога: навчально-методичний посібник. Київ: Медицина, 2017. 49с.

6.Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації / В. А. 2-е вид., Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2018.  515 с.

7.Тарасюк В. С. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги . Київ: Медицина, 2017. 528 с.

8.Тарасюк В.С., Матвійчук М.В., Паламар І.В. Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі :навчальний посібник. Київ: Медицина, 2021. 480с.

9.Федоняк Я.І. Основи медичних знань та долікарська допомога: підучник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Київ: Богдан, 2017. 728с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://healt.ucoz.ua/

Сайт «Основи медичних знань» [Електронний ресурс]: Режим доступу:

http://www.newlibrary.ru: Нова електронна бібліотека

Основи медичних знань [Електронний ресурс]

 

http://www.twirpx.com/file/1198103// Р. О. Валецька //  Режим доступу до ресурсу:

Матеріали

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

Денна форма навчання

  • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 15 балів (15х2=30);
  • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 50 балів. Програмою передбачено 10 практичних занять. За одне заняття студент отримує 5   балів;
  • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій ) впродовж семестру студент набирає 20 балів.

Заочна форма навчання

  • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено модульну контрольну роботу. Студент за яку можна отримати максимально 30 балів  ;
  • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 30 балів. Програмою передбачено 3 практичних занять. За одне заняття студент отримує 10   балів;
  • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення  презентацій) впродовж семестру студент набирає 40 балів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус