Сучасна українська мова з основами культури мовлення (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
268ШКВ-11

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – спрямувати студентів на вдосконалення шкільних знань з української мови та систематизація мовного матеріалу; розвиток лінгвістичного мислення; поглиблене засвоєння мовних законів  і категорій,  мовознавчої термінології; вивчення основних розділів сучасного українського мовознавства (фонетики, фонології, орфоепії; лексики та фразеології; словотвору; морфології  і синтаксису).

Завдання :

 • Виробити стійкі навички культури усного й писемного мовлення, оволодіти нормами сучасної літературної мови.
 • Ознайомити з науковими засадами й основними положеннями сучасного українського правопису та підвищити рівень грамотності.
 • Поглибити духовну культуру і формування мовно-гуманітарного світогляду студентів.
 • Вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилістичних явищ і тенденцій; оволодіння різними аспектами сучасної української мови.

У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати:

 • теоретичні відомості про українську літературну мову як державну, про соціолінгвістичну ситуацію в Україні, особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови;
 • основні правила українського правопису;
 • норми сучасної української літературної мови, мовні особливості функціональних стилів;
 • комунікативні ознаки культури мовлення, правила і принципи сучасної комунікації.

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти повинні вміти:

 • дотримуватись норм вимови, властивих українській літературній мові, удосконалювати своє мовлення;
 • виявляти високий рівень культури мовлення шляхом нормативного вживання граматичних форм;
 • здійснювати різні види системного аналізу мовних одиниць;
 • аналізувати та редагувати текст з точки зору його відповідності нормативним вимогам;
 • відповідно до норм сучасної української літературної мови правильно оформлювати свою думку, вміти обґрунтовувати власні судження і міркування.

У процесі навчання студенти повинні набути таких компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні компетентності:

 СК1 Здатність до застосування системи психолого- педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.

СК5 Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня.

СК7 Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів.

СК14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

Програмні результати навчання:

РН5   Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

РН6   Використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

РН15  Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

 

 

Рекомендована література

Основна:

1.Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник / О.Микитюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 440 с.

2.Український правопис / ред. Є. Мазніченко, В. Македон, С. Шарабанова, І.Яловнича. Київ : Наукова думка, 2019. 391 с.

3.Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови: Модульний курс. Навч. посібник. Київ : Алерта, 2020. 284 с.

4.Практикум з української мови : навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів / уклад. С. М. Валійова, Т. О. Валійова. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 200 с.

Допоміжна:

1.Берегова Г.Д., Предместніков О.Г. Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді. Херсон : ОЛДІ+, 2021, 272 с.

2.Дворецька Ю. Помилкаріум. Моя українська правильна та вишукана. Київ : 2021. 128 с.

3.Дружинець М. Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичні аспекти: монографія. Одеса : ОНУ, 2019. 580 с.

4.Дружинець М. Л., Антонюк О. В., Вартик О. П., Сеник Г. В. [та ін.]. Практикум з українського правопису : навчальний посібник /; за заг. ред. М. Л. Дружинець. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. 396 с.

5.Морфологія (Прислівник. Службові частини мови. Вигук) : тестові завдання для самостійної роботи студентів з курсу “Сучасна україніська мова / уклад.: Г.В. Наконечна. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 52 с.

6.Термінологічна актуалізація української мовної дійсности: монографія / Фаріон І. Д., Куньч З. Й., Василишин І. П., Микитюк О. Р., Ментинська І. Б. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. 232 с.

Інтернет-ресурси:

 1. http://javot.net/mova/orf.htm
 2. http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm
 3. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16244/Masenko_Surzhyk_mizh_movoiu_i_yazykom.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. http://varnak.eu5.org/lmasenko.html
 5. http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/
 6. http://lcorp.ulif.org.ua/LSlist/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус