Основи медични знань (Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Гриньо Л. Я.ШКВ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКВ-11Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних знань, основних методів і прийомів надання першої допомоги при нещасних випадках, травмах, кровотечах, отруєннях і загрозливих для життя станах, а також базових понять загальної та спеціальної патології, діагностичних ознаки захворювань внутрішніх органів, основ догляду за хворими та методів профілактики різноманітних захворювань.

Предметом курсу є: комплекс наукових знань про хворобливі стани дитячого організму, їх профілактика, діагностика, протікання та лікування.

Завдання:

– викласти теоретичні основи першої допомоги при різноманітних невідкладних станах, гострих захворюваннях; сприяти засвоєнню принципів профілактичних заходів;

–  дати уявлення про сучасний стан розвитку основ медичних знань; озброїти знаннями закономірностей змін у стані здоров’я, факторах соціально-економічного, біологічного, антропогенного, медичного характеру, що впливають на нього;

опанувати практичними навичками надання першої медичної допомоги.

 

Студент набуде компетентностей:

1.Загальні компетентності

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

2.Спеціальні компетентності 

СК 2 . Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

СК 5. Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня.

СК 9. Здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі.

СК 10. Здатність до активного залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.

 

Результати навчання

РН 11. Створювати безпечні, психологічно комфортні умови освітнього процесу, використовувати прийоми попередження та протидії булінгу, надавати домедичну допомогу.

РН 13. Створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище, зорієнтоване на особистісний розвиток молодших школярів.

РН 14. Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів.

РН 17. Інтегрувати інновації у власну педагогічну практику, адаптувати їх до різних умов освітнього процесу та сучасних вимог до педагогічної діяльності з урахуванням особливостей діяльності закладу освіти, індивідуальних потреб учнів.

Рекомендована література

Основна:

  1. Вільчинський В.І., Ільчинська У.В., Рафалюк М.І., Цимбал Н.М.. Основи медичних знань туриста: навчальний посібник. Київ: Олді-Плюс, 2021. 152с.
  2. Денесюк В.І. Внутрішня медицина: підручник для студентів закладів вищої медичної підготовки III-IV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини. Київ: Арістей, 2019. 960с.
  3. Толочик І.Л., Кучерук Є.Ф.Основи медичних знань. Київ: Олді-Плюс, 2020. 160с.

Допоміжна:

1.Будзин В., Гузій О. Основи медичних знань: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2018. 160с.

2.Волянський П.Б., Гризовський А.М., Гурєв А.М. Домедична підготовка на місці події: практичний посібник. Херсон: Гельветика, 2020. 224с.

3.Екстрена та невідкладна медична допомога : навчальний посібник / Бодулев О. Ю., Дикий О. М., Могильник А. І., заг. ред.: Шкурупія Д. А.

2-ге вид.,  Вінниця : Нова Книга, 2018.  240 с.

4.Екстренна та невідкладна медична допомога. Том I: допомога травмованим на догоспітальному етапі: національний підручник / В.О. Крилюк, С.О. Гур‘єв, Г.В. Загорій, А.А. Гудима, Н.І. Іскра, Київ. 2017. 504 с.

5.Козлова О.Ф. Домедична допомога: навчально-методичний посібник. Київ: Медицина, 2017. 49с.

6.Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації / В. А. 2-е вид., Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2018.  515 с.

7.Тарасюк В. С. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги . Київ: Медицина, 2017. 528 с.

8.Тарасюк В.С., Матвійчук М.В., Паламар І.В. Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі :навчальний посібник. Київ: Медицина, 2021. 480с.

9.Федоняк Я.І. Основи медичних знань та долікарська допомога: підучник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Київ: Богдан, 2017. 728с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://healt.ucoz.ua/

Сайт «Основи медичних знань» [Електронний ресурс]: Режим доступу:

http://www.newlibrary.ru: Нова електронна бібліотека

Основи медичних знань [Електронний ресурс

] http://www.twirpx.com/file/1198103// Р. О. Валецька //  Режим доступу до ресурсу:

Матеріали

Критерії оцінювання:

Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-бальною шкалою за такими видами робіт:

  • модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну роботу може отримати максимально 10 балів (10х2=20);
  • практичні заняття. За виконання практичних занять студент може впродовж семестру отримати 18 балів. Програмою передбачено 6 практичних занять. За одне заняття студент отримує 3   балів;
  • самостійна робота.  За самостійну роботу (науково-пошукові і творчі роботи,реферат,доповідь, створення презентацій)  впродовж семестру студент набирає 12 балів.

На іспиті студент максимально може набрати 50 балів.

  • Іспит передбачає три питання. Перше і друге питання передбачає виявлення рівня знань студентів теоретичного характеру і оцінюється максимально по 20 балів.

Третє питання потребує короткої відповіді, котра розкриває сутність того чи іншого поняття або теоретичного положення, оцінюється максимально  10 балами.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус