Тренінг комунікативності та креативності (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Соболевська О. Б.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Метою вивчення  нормативної дисципліни: сприяти усвідомленню студентами значення ефективної професійної комунікації та формуванню основних професійних комунікативних умінь.

 

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

– ознайомити студентів із складовими тренінгу комунікативних умінь;

– надати методичні коментарі стосовно специфіки проведення тренінгу комунікативних умінь;

– надати інформацію про ефективні комунікативні техніки;

– розвивати професійні комунікативні уміння та навички.

 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • значення спілкування у процесі життєдіяльності людини та професійній діяльності соціального педагога;
 • значення та зміст комунікативного процесу;
 • техніки ефективної комунікації;
 • сутність і роль вербальних та невербальних засобів спілкування;
 • ефективні прийоми комунікації;
 • шляхи подолання опору аудиторії;
 • роль зворотного зв’язку при комунікації.

Вміти:

 • застосовувати прийоми активного слухання;
 • адекватно висловлювати свої почуття та розуміти почуття інших людей;
 • безконфліктно спілкуватись, а також конструктивно діяти  в конфліктних ситуаціях;
 • пілкуватись за допомогою вербальної та невербальної комунікації;
 • застосовувати техніки регулювання емоційної напруженості;
 • співпрацювати у групі;
 • робити самоаналіз та рефлексію.

Рекомендована література

Основна:

 1. Лефтеров В.О., Форманюк Ю.В., Третьякова Т.М. Теорія і практика психологічного тренінгу: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів. Одеса: Фенікс, 2021. 44 с.
 2. Стельмах В. Креативний особистий брендинг. Харків: Фабула, 2019. 240 с.
 3. Соболевська О.Б. Тренінг комунікативності та креативності в соціальній роботі [методична розробка]. Львів: Малий видавничий центр, 2020. 86 с.
 4. Федорчук В.М., Федорчук В.В.Комарницька Л.М. Тренінг комунікативної компетентності: практикум. Камянець-Подільський, 2020, 236 с.

 

Допоміжна:

 1. Борг Д. Мистецтво говорити. Харків: Фабула, 2019. 304 с.
 2. Заболотний О., Заболотний В. Правильне мовлення. Київ: Літера, 2020, 224 с.
 3. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Теорія та практика психологічних тренінгів. Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019, 209 с.
 4. Карпенко Є. Організація тренінгу спілкування з дітьми різного віку: метод.матеріали до практичних занять. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 145 с.
 5. Кушнірчук О.Р., Вольнова Л.М. Лабіринти спілкування: методичні рекомендації з формування конструктивних життєвих навичок та стратегій поведінки. Луцьк, 2017, 46 с.
 6. Савченко Г.В. Навчально-методичний посібник з організації та проведення тренінгу:»Професійно-практична підготовка студентів». Київ: ТОВ «Горизонт», 2016. 104 с.
 7. Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання: навч.посібн. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 250 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. http://biblio.lib.kherson.ua/communicative-compet.htm
 2. http://festival.1september.ru/articles/214521/
 3. http://psylist.net/pedagogika/16.htm
 4. http://psylist.net/pedagogika/kulpedob.htm
 5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Gichk_SocPsih.php

http://www.gurutestov.ru/test/311/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Тренінг комунікативності та креативності

Завантажити силабус