Образотворче мистецтво з методикою навчання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Бача О. В.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ШКВ-11Бача О. В.
Бача О. В.

Опис курсу

Завдання – знайомити з творами живопису, графіки як вітчизняних, так і зарубіжних художників;

–   вчити використовувати виразні засоби малюнка, живопису;

– навчати основних законів, правил, прийомів композиції та перспективи, умінню використовувати їх під час створення практичної роботи;

–  формувати уміння застосовувати на практиці теоретичні знання і практичні навички виразно і грамотно зображувати предмети та явища з натури, за уявленням та по-пам’яті;

– сприяти естетичному, моральному та трудовому вихованню студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

          –  види та жанри образотворчого мистецтва;

–         закони лінійної, повітряної перспективи;

–         назви фарб акварельних, гуашевих і вміти ними користуватись;

–         закономірності передачі об’єму предметів світлотінню;

–         основні пропорції та правила послідовності зображення людини, птахів, тварин;

–         закони, правила та прийоми композиції;

–         професійну термінологію, передбачену програмою;

–         мати поняття про українське і зарубіжне образотворче мистецтво;

–         методи та прийоми викладання образотворчого мистецтва у початкових класах.

вміти:

–          самостійно аналізувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати власну думку з приводу художніх особливостей твору;

–         малювати предмети – площинні та об’ємні;

–         послідовно малювати натюрморт, пейзаж, інтер’єр в кутовому і у фронтальному положеннях;

–         зображувати з натури, по-пам’яті, за уявою комах, птахів, тварин, людину з урахуванням теоретичних основ анатомічної побудови зображення;

–         передавати кольором настрій і стан зображуваного, спостерігати і передавати у композиціях пори року, доби, зміни забарвлення предметів у зв’язку з їх розташуванням у просторі та освітленням;

–         створювати малюнки на теми з оточуючого життя;

–         створювати ілюстрації до літературних творів;

–         вміти створювати самостійні художні роботи, використовуючи різні графічні та живописні матеріали;

–         складати конспекти уроків з образотворчого мистецтва у початкових класах;

–         добирати дидактичний матеріал до уроків відповідно до теми.

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні:
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 1. Спеціальні:
 • Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.
 • Здатність до планування, моделювання, конструювання, проектування, організації освітнього процесу в початковій школі.
 • Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими.
 • Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів.
 • Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.
 1. Програмні результати навчання:
 • Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя.
 • Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
 • Використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.
 • Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати контроль і оцінювання учнів початкової школи.
 • Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна

 1. Дерябіна С.В., Резніченко Г.В., Шатайло Н.В. Методичні рекомендації щодо викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» у 2021/2022 навчальному році  [Електронний ресурс] – 2021– Режим доступу: https://znayshov.com/FR/9337/metodichni_rekomendacii_schodo_vikladannya_predmetiv_osvitn_oi_galuzi_mistectvo_u_2021_2022_navchal_nomu_roci.pdf
 2. Паршук С. М. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації. Миколаїв, 81 с.
 3. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік.. Київ: Літера ЛТД, 2019. 208 с.

Допоміжна

 1. Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, та ін. Київ. : Алатон, 2020. 64 с.
 2. Волошенюк О.В., Чорний О.В. Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ : Навчально-методичний посібник. Київ : Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2020. 54. с.
 3. Калініченко О. В., Аристова Л.С. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. 128 с
 4. Кірик М.Ю., Данилова Л І. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний. Львів: Світ, 2019. 136 с.
 5. Кондратова Л.Г. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 кл. закладів загальн. серед. освіти. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. 2018. 144 с. : іл.
 6. Малицька О.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-мет. посіб. Бердянськ, 2016. 346 с
 7. Масол Л. М. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу :  навчально-методичний посібник  Київ: Генеза, 2019.  208 с.: іл.
 8. Масол Л.М. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 класах закладах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020. 160 с.
 9. Мистецтво : особливості викладання в початковій школі : навчально-методичний посібник/ автор-уклад. В. П. Мартинова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 111 с.
 10. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Інформаційні ресурси

 1. Державний стандарт початкової освіти [Електронний ресурс] – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf
 2. Концепція Нової української школи (http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8% 202016/12/05/konczepcziya.pdf).
 3. Опис ключових змін в програмах початкової школи (http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1-09-6pdf.pdf).
 4. Просіна О. «Мистецтво» як один із головних предметів у школі [Електронний ресурс] – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://education-ua.org/ua/articles/845-mistetstvo-yak-odin-iz-golovnikhpredmetiv-u-shkoli.
 5. Типові освітні програми «Мистецтво» для 1–4 класів, 5–9, 10–11 класи(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi